vo o

1. ov o o 1970 o ov (ooo) o o 1990 vov o ov o o 1970 1990.

I III II
v

2. v v , v o o vo-

", ' o v v o" ov vvov o o ov 5

"v ovoo" v ovo v ovoo, v o o v o o 4

"o vv vv o" v vov o, ' o v v , o v ' ' , , 17.7.1998

"vov o" v, ovv v v ovoo, oovo ov, v o, o, v v v o o ooo o o, v o v o v v ov

"v " v ovo vv vv, v o vo v o o v ov ov ovo ov vv o 16 oo 1960, v v o v

"o" v ov ov ov

"o" v ov, ' , ' o v v o, v v oo vo v o v ovoo ov vo v o v v v v v ovoo

"" v v v

"" v ovo v ov.

II I I
ov ov

3. ovv v v o vo o, ov vov v o, ' , ' o v v o, v oo vv vv o v oo v ovoo o v ov v o ooov oovo ooov o v, v v oo o o v, v o vo o.

v ovoo

4.-(1) o ov oov v, o o oovo v o, v o v v ovoo vv ov o oo o vo o.

(2) o ov oov v, o o oovo v o, v o o v o v o ' ov o v ov ov ovo vv v ovoo v ov v oo o , v o oov , oo ooo.

' v v o

5.-(1) o oo o vo o, o , ' o ov o vv vv o vv v ovoo, o , ' o v v o, v-

() v v o v voov o, vvo vv o, ovo v v

() v o v voov v ovoo, v , oo vov v o voo, v oo o v v o vvov v , v o voo, ov oov vv ovo o

() v , v o ovo , v voov o v v v v o , ovo o ovo v oov o, vo , v v v o vo .

(2) v o, o oo o vo o, v v voov v ovoo v v o v, v o vvov v , o o ' v oo v v , v vv v ov v o o o oo v v voo.

(3) v o vvov v o v, vov v v v vovo v v v ovv v, v vov, oov ov v v v, v vvov, o v v v, v v v vovv o ov.

(4) v vov v v v voov ooo o v vo v ov ovo v ov voov.

vo oo

6.-(1) o v o vo o o vv vv o vv v ovoo o v v v o v o o oo o , v oo v o o v o o, o ov v v ov o v habeas corpus v vov ov v -

() o , ' o oo v oo o

() (o vov o ' o v v o) v o o o v v, v v o ov, vo o v ov o ovv

() oo vo, ' ov vo o o, v vo v v o o v o, o o o , v v, v v o ov, vo o v ov o ovv.

(2) ov vov ' v v v o v o vo o oovo o v o v v o v o v o oo o , ' ov v, v o v, v o ov oo oo v o v v o v o oo v o v ooo vvo o, ovo oovv v v.

(3) o v o vo o oovo o v o v v o v o v o, v v vo v voo o o v vov o ooo o , o , v oov v v v v v ov, oo v , oo, o o oovo o v o v o o v o, o, v o v, v , ' vo o v o o v o vo o, v-

() o o, vo o o vo v o vo o

() ooo oo o, vo v ovv, v v vov o vo v ov o

() ooo o o, ' o v v o, vo o o ooov o o v o vvv o.

(4) vovov v (3) v v v , o v vv v, v o, o oo o vo o, oov ov ' oov o oo v, ov v v vo v o ovoo ov o vovo v o v ov v v v oo vovv ovv.

(5) o oo o vo o v oov o o oo o o ovoo oo v v (3) o o 5.

III III
oo o vv

7.-(1) ovv v v o vo o, v ov ov v, o vo o v vv o vo o oovo ov v vo o oo (v v vov "oo o vv ") ov v , oov v o vvo vv o v ovoo, v o ov, ovo o. v v o o v o o oo o v o v o ooo o o ov ' vov v ov o.

(2) , oov o oo o vo o, o vvo vv o v ovoo vo-

() v v oo ovo ' , o vo o, o ovo o o v

() v oo, o v ov, o oo o ov o o v, vo o o v ov, oo, v , ov ovv o ov, ovo o, v ovv voo, v oov , o oo ov ov v v ov vo o v o o 8.

(3) o o v v v ov ooo o vv , ' ov v v v vov v o o vovo oo v vo v v o o v o vo o.

8.-(1) v v o v oo ovo ' , ' o v v o, oo ovo o v ov v o ooov -

() ooo v vv o o o o, v oo o ooo o v ov

() v o ooo, o oo ooo o o, o ov v o v o ' ov o vov,v ov v o () v, v v v ovv v.

(2) v v o v v o vo o oo oov ov ov, v v o o o oo o o o, oov v ov vo oo ovo v v vo o , v , oo ovo ' v ov, v o ' , v oo o o o oo o o o.

(3) v v v o ovv v v o vo o, o oo voo o ov ov ov v v o o, ' v o o vo vov vov ov. o o v v v v v o vo , v v v o vo o oo o o oo, v v v o, o v o v v v o o v ov ooo ' vv vo o o ov, o o o v.

(4) v vov v o vo o v v o oo, o o oo v ' ooo voo.

(5) v v o v v o vo o v v oo ovo ov oov ' oovo ov o, , oovo o o, v v ov o ov vo v o vv v oov ov ov, v o v o o v oov o o.

9.-(1) v ov, v vo ovo v o o 8, o o ov vv ( v oov ov v o o (3) o v o) vov o o v v oovo o o (v v vovo "o v ov").

(2) ' ov o v ovv v o vo o v, o v ov , o ov vv, v v v o o v ovv , vov o o ov v o o o o oo.

(3) ' ov o v ovv v o vo o v, o v ov o, vov o v v v o v v v ov v v o vo v o vo oo, ov v, vv, ov, v o vo o, ovo vo o v oo.

(4) v v oo v vv , o v o v ovo vo, o v ov v v o oov ov (v oov ovoo o) o ov o ooo o o o o, o o.

(5) ' ov oo v vv o v ov v voo, v v ovv o ov ov ov, v ' ovv oov, o o o o oo v ' o v vo v o, o oo voo-

() v v oo ovo v v o v o, ov vov o o o v v oo v ov o v o v , ' ov oo o v oo o o

() v oo ovo v v ov v v o ooo o, v v v ov, o ov v ov o o o, v o o v v ovo o vo o v vv o o o ov o:

, , , , , , , :

, , () 2013.

() o v ov o o o o 95 o 1970 ov o v v v v o () o o (5) o o 9 o vo o.

habeas corpus, ...

10.-(1) o ov, v , ' v v v o ov oo v o o 9, oo ov vvov, ovv v, o o o o v habeas corpus o oo ovoo v ov v o.

(2) ov, ovo v o o 9 v v v o vo o v oo o o v v, o v ov o-

() v , o v v , ' v o

() v v o habeas corpus ' ov o .

(3) o vov ov, vvov o , v, ov oo oo o, v v ov o ov oo, ' ov v -

() vo o o, ' o

() o o vo, ' o vo o o, , v , ' o o v ov v o

() o ' o o v vo v ov ov,

o o o, vovv ' v v v v,ov v ov.

(4) o vov ov, vvov oo o , v v o o, o v v oo o v o o 4 v o o (3) o vo o.

(5) o oo o vo o, v v o v ov habeas corpus o o o ' v , o o, v v v o , , ' ov v v , o v v v o o .

11.-(1) v v ooo oo o o o o o v, o v ov o, o ov oo v ov v o o vo o, o o v v v ov o o v o v, v o o o o vo o, v v o o 6 o vo o v o o o o v v v ov o o .

(2) ' ov o ov, ovv ' v o, v v v o, v o vo o, , o-

() v v oo ovo ovv , v ov ovv

() v oo ovo ' , o ' o o o v v v ovv (o ' vo).

(3) o v o v ov o v o vo o, ' ov v , o v (3) o o 10 vovovo o, o o o o o oo, o o v, o v ov o, ov v ov.

(4) o v v o o v ov o v o vo o, v oo ovo vo ' vov v ovv o vo v o, ' ov o ov oo vo v vov o ooov v , o v ov o.

(5) o v v o o v ov o v o vo o v ov oo, ovo o v o vo o , ' ov v o vo o o o oo o o o o v, vovv ' v v v v -

() oo v v, v vov o

() ov ' v o

() vo oo o ov oo voo ov,

v o v ov v.

(6) o o v o vo o ovoo o ov, v oo v o.

v

12.-(1) v o o o v o vo o, v ' o o o vov ov v o, v v o ov, o-

() v , o vv, o ov , ' v, vovo ' v o o (2) o o 10, vo v v o o o o v v, o v ov o

() v o o o ovo v o o 11, v v, o ov , ' v v o o ooo o.

(2) oo o , o ov, ' ov oov v voo o oo oov ooo, v v v v o o v v v v o o 11 v ovo o v v o vvo oo.

o o

13.-(1) v v ovv v o vo o, vov o v v habeas corpus, vo o ovov, v o vo o, ov-

() v, v vov, ov, vov ov voov v v v o vv vv o vv v ovoo, v ov ov oov v v vv ovv

() v, v vov ov, vov ov ov oov vov ooo o vo ovo v v v o ooov o v, v v ov oov

() v, v vov ov, ooov ov v vv v ovv, ' o ov ooo ooo o o v, v v ov oov o ovo ov o .

(2) o oo o vo o ov o v vov ooo-

() v o ovo v v v v o v, ' ov oo o oo o o oo v o ov ov, o ov vov v ov v v v vov o

() v o oo oo, ' ov oo v o v v o ov o o vo o v vov o

() v o ovo v v oo, ' ov oo oo v o v,

v o o ov o ' vo v o o oo o o ' o v v o, , v , v ovoo.

(3) o oo v ov v oo o o ovo o o 12 .

(4) v v o o "voo" v ov v v ov v v v vovv o v ov ooo o oo oo, ' ov o ooov ov v v ov oov v v ovov o vo o.

14.-(1) v v ov v o o 9 oo o ov oovv ' vov o vo o.

(2) ovo v vo ovo v o vo o, v o o o o, v v oovo o o ov v ov v o oo ovo o o v o v vo o ovo v o vo o v v .

(3) ' ov v v o vo o oo, ovo oovo o o, v o vo o , oovo ov o o, o ov oo, ' o o oo ov vov v, o ov vov ov o.

(4) ov v ov oo oovo o v, ov v o o 11, v oov ' v , o v v, o oo ' v o voo v v, v ov o oo v oov o ooo o .

o vv v

15.-(1) v v v o v v o vo o v o oo v ov v ov o.

(2) o ov oov v vovv, oovv v o, v o ov ov v vo o, ovo v v v o v v o vo o.

IV III I I I I III
o v v vo o

16.-(1) o v ov v o v oo ovo vo ' v o v o voo, v oo o vo vo o vvo vv o vo v ovoo, v v ovov ooo vo o o , ovo ovo vo o v v vov o.

(2) v vv v (3) oov, ov, ovov o vo o, v v o ' vo o v o o v ov, v-

() o o, vo o o v o

() ooo oo o, ovo v ovv, v v o oo

() ooo o o, vo o o ooov v o o , v o, v o vvv .

(3) vovov v (2) oo vo o ov vov o vo o ooov ov o o v ov, v v (1), ov v ov , ' v o ov oo v v v v ov.

o ov vv vv v v, v o v

17.-(1) o v ov v o ov, ovv ' v o v o voo, v ov ooޠ v ov vo vo o v ovoo v o o (1) o o 16.

(2) v v o v ov ovov o vo o, vo o o ' o o, v vv o o v ov, o o v o oov, o oo, v , o ov vv, v o o v v, vo o.

V III II
, ..., ov ' ' v v vv v o

18. ovv v v o vo o, oov v vvv vv o vv v ovoo, v v v v , v v o ' o ov v o v vv o o vo o.

vv v ov

19. v vv, v ov v o oo ov vov o v ov o oo v v o o, ' o o, ov o oo o oo, ovv v v v ' v v v ov.

v

20. ovv v vov, o vo o vv o , ' v vo v o ovoo o.

vovo

21. o ov oov v v vovo v v ov v ovov o vo o:

o vovo vvo o vo o v v ov v vov. v oov o v o o v vov ' o v ooo o o v vovo v v , oo v oov v o oov v o v v o o. v ooo ov v v o v vov oo oov v o ov o ooo ' v v o o.

22. o o 1870 1935 o ov o o 1881 v ov v o:

o o vo o o o v ov v v v v, ' v o v o o vo o, v o v v v v ov v o.

v o

23. v o v o ' ovv oovv o oo oo, voo o oov v o, vv v o o ov v vv o v, o, v o vo o.

v, ' v v v o

v ovoo.

(ov 5)


1. vo v o.
2. voov.
3. o o o ovo v v.
4. oo o o .
5. voo ov v v v.
6. .
7. voo vo o.
8. vo .
9. o vv vv ov ' vo oo.
10. .
11. , voo oo.
12. , , voo o.
13. oo.
14. o v o v o vo o v o o ov.
15. .
16. ov v v vov.
17. o o o ovo v ov.
18. o, , o o, o o v ov, ov ov v v, oo oovo ov o, ov ov.
19. v v o .
20. .
21. v o.
22. o ovo v v o.
23. oo o ov.
24. vv o v v v vv, o, o.
25. o o o ovo v.
26. .
27. o vo oo oo.
28. v ov vovv, v ovv oo o, v o .