Προοίμιο

Επειδή συνεπεία των από της 21ης Δεκεμβρίου 1963, δημιουργηθεισών εν Κύπρω συνθηκών, η απόκτησις ακινήτου ιδιοκτησίας υπό τινός προσώπου ενδέχεται, εις ωρισμένας περιπτώσεις, να θέση ας κίνδυνον ή να επηρεάση καθ' οιονδήποτε τρόπον την δημοσίαν ασφάλειαν:

Και επειδή η άσκησις του υπό της παραγράφου 1 του Άρθρου 23 του Συντάγματος κατοχυρουμένου δικαιώματος αποκτήσεως ή διαθέσεως ιδιοκτησίας δύναται, συμφώνως προς την παράγραφον 3 του αυτού Άρθρου, να υποβληθή δια νόμου εις όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς απολύτως απαραιτήτους προς το συμφέρον της δημοσίας ασφαλείας:

Και επειδή θεωρείται απολύτως απαραίτητον όπως, πρός το προαναφερθέν συμφέρον της δημοσίας ασφαλείας, τεθή υπό έλεγχον η απόκτησις, εις ωρισμένας περιπτώσεις, ακινήτου ιδιοκτησίας υπό τας ανωτέρω συνθήκας:

Και επειδή, περαιτέρω, αι προαναφερθείσαι συνθήκαι επηρέασαν ουσιωδώς την αξίαν ακινήτου ιδιοκτησίας κειμένης εντός περιοχών, ή γειτνιαζούσης προς περιοχάς, ένθα υφίστανται αι συνθήκαι αύται και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται ή λήψις μέτρων προς προστασίαν των συμφερόντων των ιδιοκτητών τοιαύτης ακινήτου ιδιοκτησίας εκτιθεμένης εις δημόσιον πλειστηριασμόν:

Και επειδή η ισχύς των προσωρινής διαρκείας διατάξεων του Νόμου 32 του 1967 (παραταθείσα διά του Νόμου 76 του 1968), δι' ων ελαμβάνοντο τινά των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων ως επιβεβλημένων μέτρων έληξε:

Νυν, διά ταύτα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμος του 1970.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

(α) οι όροι "αποδοχή", "αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον", "αρμόδιος λειτουργός", "δικαιοδόχος", "Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον", "Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός", "μεταβίβασις" και "παράρτημα" κέκτηνται την υπό του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 αντιστοίχως αποδοθείσαν αυτοίς έννοιαν ·

(β) οι όροι "ακίνητος ιδιοκτησία" και "αξία" κέκτηνται την υπό του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου αντιστοίχως αποδοθείσαν αυτοίς έννοιαν

(γ) οι ακόλουθοι όροι κέκτηνται την αντιστοίχως εκτιθεμένην κατωτέρω έννοια, ήτοι:

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, περιλαμβάνει δε Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Λειτουργόν και οιονδήποτε έτερον λειτουργόν διοριζόμενον υπό του Διευθυντού δι' άπαντας ή τινα των σκοπών του παρόντος Νόμου, είτε γενικώς είτε δι' ειδικόν τινα σκοπόν·

 

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών

(δ) η αναφορά ας νόμον τινά περιλαμβάνει ωσαύτως αναφοράν εις οιουσδήποτε δυνάμει του νόμου τούτου εκδοθέντος κανονισμούς ή θεσμούς.

Προσωριναί διατάξεις αναφορικώς προς δηλώσεις μεταβιβάσεως ακινήτου ιδιοκτησίας

3. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμω του 1965, οσάκις επί τη προσαγωγή, εις Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον ή παράρτημα, δηλώσεως σκοπουμένης μεταβιβάσεως ακινήτου ιδιοκτησίας ο Διευθυντής κρίνη, βάσει δεδομένων παρασχεθέντων αυτώ υπό του Υπουργού, ότι η σκοπουμένη κτήσις της τοιαύτης ακινήτου ιδιοκτησίας υπό του προτιθεμένου δικαιοδόχου ενδέχεται να θέση εις κίνδυνον ή καθ' οιονδήποτε τρόπον να επηρεάση την δημοσίαν ασφάλειαν, ο Διευθυντής δεν επιτρέπει την παρά του αρμοδίου λειτουργού του ειρημένου Γραφείου ή παραρτήματος αποδοχήν της τοιαύτης δηλώσεως, εκτός εάν και αφού ο Υπουργός, εις τον οποίον το θέμα υποβάλλεται υπό του Διευθυντού, συγκατατεθή εις τούτο.

Προσωριναί διατάξεις αναφορικώς προς καταθέσεις συμβολαίων πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας

4. Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Εκτέλεσις) Νόμω, οσάκις επί τη προσαγωγή αντιγράφου συμβολαίου πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας εις το αρμόδιον Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον προς κατάθεσιν συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 2 του ειρημένου Νόμου ο Διευθυντής κρίνη, βάσει δεδομένων παρασχεθέντων αυτώ υπό του Υπουργού, ότι η ενδεχομένη κτήσις της τοιαύτης ακινήτου ιδιοκτησίας υπό του εν τω συμβολαίω εμφαινομένου αγοραστού ενδέχεται να θέση εις κίνδυνον ή καθ' οιονδήποτε τρόπον να επηρεάση την δημοσίαν ασφάλειαν, ο Διευθυντής δεν επιτρέπει την κατάθεσιν του τοιούτου αντιγράφου του συμβολαίου, εκτός εάν και αφού ο Υπουργός, εις τον οποίον το θέμα υποβάλλεται υπό του Διευθυντού, συγκατατεθή εις τούτο:

Νοείται ότι, εάν ο Υπουργός συγκατατεθή ως ανωτέρω, το από της ημερομηνίας της ως άνω προσαγωγής του ειρημένου συμβολαίου μέχρι της υπό του Διευθυντού λήψεως της συγκαταθέσεως του Υπουργού μεσολαβούν χρονικόν διάστημα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν κατά τον υπολογισμόν της εν τη προαναφερθείση παραγράφω (β) του άρθρου 2 του ειρημένου Νόμου οριζομένης προθεσμίας.

Προσωριναί διατάξεις αναφορικώς προς αναγκαστικάς πωλήσεις ακινήτου ιδιοκτησίας και επιφυλασσομένην τιμήν

5.-(1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν οιωδήποτε των εν τω Πίνακι εκτιθεμένων Νόμων και εν οιωδήποτε ετέρω νόμω, ως και εν οιωδήποτε δυνάμει τινός εξ αυτών εκδοθέντι υπό δικαστικής ή άλλης αρμοδίας αρχής εντάλματι ή διατάγματι αι διατάξεις του μεν εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ασάκις διεξάγηται διά δημοσίου πλειστηριασμού αναγκαστική πώλησις οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας, αι δε των εδαφίων (3) και (4) αυτού οσάκις διατάσσηται, ή δέον, όπως διεξαχθή τοιαύτη πώλησις ακινήτου ιδιοκτησίας εμπιπτούσης εντός της εν τω εδαφίω (3) περιγραφομένης κατηγορίας.

(2) Άμα τη διεξαγωγή της διά δημοσίου πλειστηριασμού αναγκαστικής πωλήσεως οιασδήποτε ακινήτου ιδιοκτησίας και τη καταθέσει εις το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον των εν τω Κανονισμώ 13 των Κανονισμών Πωλήσεως αναφερομένων εγγράφων και χρηματικών ποσών, οσάκις ο Διευθυντής κρίνη βάσει δεδομένων παρασχεθέντων αυτώ υπό του Υπουργού, ότι η κτήσις της ακινήτου ιδιοκτησίας ταύτης υπό του τελευταίου πλειοδότου ενδέχεται να θέση εις κίνδυνον ή καθ' οιονδήποτε τρόπον να επηρεάση την δημοσίαν ασφάλειαν, ο Διευθυντής δεν επιτρέπει την επ' ονόματι του ειρημένου τελευταίου πλειοδότου εγγραφήν της ακινήτου ιδιοκτησίας ταύτης, εκτός εάν και αφού ο Υπουργός, εις τον οποίον το θέμα υποβάλλεται υπό του Διευθυντού, συγκατατεθή εις τούτο, εν περιπτώσει δε αρνήσεως του Υπουργού όπως συγκατατεθή ως ανωτέρω, ο Διευθυντής κηρύττει την πώλησιν της ακινήτου ιδιοκτησίας ταύτης άκυρον οπότε και η πώλησις θεωρείται ως μη γενομένη:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων απαλλάττει τελευταίον πλειοδότην οιασδήποτε υποχρεώσεως του αναφορικώς προς την καταβολήν οιουδήποτε χρηματικού ποσού εις τον δημοπράτην ή εις το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή των ειρημένων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν τω περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμω ή εν τοις ειρημένοις Κανονισμοίς, οσάκις η πώλησις ακινήτου τινός ιδιοκτησίας κηρύττεται άκυρος δυνάμει του παρόντος εδαφίου-

(α) ουδέν δικαίωμα εισπράττεται εκ νέου διά την παρασκευήν νέων αγγελιών πωλήσεως διά την διεξαγωγήν νέας αναγκαστικής πωλήσεως διά δημοσίου πλειστηριασμού ·

(β) παν ποσόν καταβληθέν υπό του κατά την ακυρωθείσαν πώλησιν τελευταίου πλειοδότου είτε εις τον δημοπράτην είτε εις το Επαρχιακόν Κτηματολογικόν Γραφείον, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων εγγραφής, επιστρέφεται εις αυτόν·

(γ) ουδέν δικαίωμα εισπράττεται υπό του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος διά την διανομήν εισπραχθέντων χρηματικών ποσών και την παρασκευήν τελικού λογαριασμού ή αντιγράφου αυτού εν σχέσει προς την ακίνητον ιδιοκτησίαν της οποίας η πώλησις εκηρύχθη άκυρος·

(δ) εις τον διεξαγαγόντα τον πλειστηριασμόν δημοπράτην καταβάλλοναι υπό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, βαρύνουσαι το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας, αντί των δικαιωμάτων εις τα οποία ούτος θα εδικαιούτο δυνάμει των διατάξεων των ειρημένων Κανονισμών, αποζημίωσις εκ μιας λίρας αναφορικώς προς την ακύρωσιν της πωλήσεως της ειρημένης ακινήτου ιδιοκτησίας και, εάν κατά την διεξαχθείσαν διά δημοσίου πλειστηριασμού αναγκαστικήν πώλησιν δεν επωλήθη άλλη ακίνητος ιδιοκτησία πλην της εν τω παρόντι εδαφίω αναφερομένης, η εν τη παραγράφω (3) του Κανονισμού 15 των ειρημένων Κανονισμών αναφερομένη αμοιβή δι' οδοιπορικά.

(3) Οσάκις διατάσσηται, ή δέον, όπως διεξαχθή διά δημοσίου πλειστηριασμού αναγκαστική πώλησις ακινήτου ιδιοκτησίας η αξία της οποίας κατά την κρίσιν του Διευθυντού επηρεάσθη ουσιωδώς λόγω του ότι αυτή κείται εν περιοχή, ή γειτνιάζει προς περιοχήν, ένθα υφίστανται αι από της 21ης Δεκεμβρίου 1963, δημιουργηθείσαι συνθήκαι, ο Διευθυντής κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως ορίση ή αναστείλη επ' αόριστον την διεξαγωγήν της πωλήσεως ταύτης.

(4) Οσάκις ο Διευθυντής, ενασκών την υπό του εδαφίου (3) χορηγουμένην αυτώ διακριτικήν εξουσίαν, ορίζη την διά δημοσίου πλειστηριασμού διεξαγωγήν αναγκαστικής πωλήσεως ακινήτου τινός ιδιοκτησίας ως η εν τω ειρημένω εδαφίω αναφερομένη, αι διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμου ερμηνεύονται και εφαρμόζονται τροποποιούμενοι και αναποσαρμοζόμεναι δι' αντικαταστάσεως πάσης εν αυταίς αναφοράς εις "αξίαν" δι' αναφοράς εις την αξίαν την οποίαν η πωληθησομένη ακίνητος ιδιοκτησία αύτη είχε κατά την 20ην Δεκεμβρίου 1963.

Προσωριναί διατάξεις αναφορικώς προς πωλήσεις ακινήτου ιδιοκτησίας διά δημοσίου πλειστηριασμού βάσει συμβάσεων ενοικιαγοράς

6.-(1) Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου εν οιωδήποτε νόμω ή συμβολαίω, ουδεμία πώλησις διά δημοσίου πλειστηριασμού ακινήτου ιδιοκτησίας η αξία της οποίας επηρεάσθη ουσιωδώς λόγω του ότι αύτη κείται εν περιοχή, ή γειτνιάζει προς περιοχήν, ένθα υφίστανται αι από της 21ης Δεκεμβρίου 1963, δημιουργηθείσαι συνθήκαι, διεξάγεται συνεπεία και βάσει συμβάσεως ενοικιαγοράς της ειρημένης ακινήτου ιδιοκτησίας, ειμή μόνον συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου και ως εάν επρόκειτο περί αναγκαστικής πωλήσεως δυνάμει του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου.

(2) Το επιθυμούν την διεξαγωγήν πωλήσεως ως εν τοις ανωτέρω συμβαλλόμενον μέρος της συμβάσεως ενοικιαγοράς υποβάλλει αίτησιν προς διεξαγωγήν της πωλήσεως εις τον Διευθυντήν, όστις έχει επί του προκειμένου την αυτήν διακριτικήν εξουσίαν ως η εν τω εδαφίω (3) του άρθρου 5 διαλαμβανομένη.

(3) Οσάκις ο Διευθυντής, ενασκών την υπό του εδαφίου (2) χορηγουμένην αυτώ διακριτικήν εξουσίαν, ορίζη την διά δημοσίου πλειστηριασμού διεξαγωγήν της πωλήσεως-

(α) η πώλησις διεξάγεται υπό ή μέσω του αρμοδίου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και, τηρουμένων των αναλογιών, συμφώνως προς τας διατάξεις των Κανονισμών Πωλήσεως·

(β) προ της διεξαγωγής της πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι διατάξεις του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) Νόμου ερμηνευόμεναι και εφαρμοζόμεναι συμφώνως προς τας εν τω εδαφίω (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου εκτιθεμένας τροποποιήσεις και αναπροσαρμογάς ·

(γ) μετά την διεξαγωγήν της πωλήσεως εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(4) Τη αιτήσει οιουδήποτε ενδιαφερομένου, εν περιπτώσει αμφιβολίας, ο Διευθυντής κρίνει εάν, διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αξία ακινήτου τινός ιδιοκτησίας επηρεάσθη ουσιωδώς λόγω του ότι αύτη κείται εν περιοχή, ή γειτνιάζει προς περιοχήν, ένθα υφίστανται αι από της 21ης Δεκεμβρίου 1963, δημιουργηθείσαι συνθήκαι.

Διάρκεια ισχύος του παρόντος Νόμου

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λήγει εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην διά Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευθησομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι διάφοροι ημερομηνίαι δύνανται να καθορισθώσι διά τοιούτων Διαταγμάτων διά την λήξιν της ισχύος διαφόρων άρθρων του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

ΠΙΝΑΞ (Άρθρον 5(1).)

 

1. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος.

2. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965.

3. Ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμος.

4. Ο περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος του 1962.

5. Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος.

6. Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών Νόμος του 1962.

7. Ο περί Ανακουφίσεως Αγροτών Οφειλετών Νόμος του 1962.