Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συνδέσμου Κυπρίων Οδηγών Νόμος του 1968.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“οδηγός” σημαίνει παν πρόσωπον, όπερ ήθελεν αναγνωρισθή ως οδηγός δυνάμει των Κανονισμών του Συνδέσμου, περιλαμβάνει δε προς τούτοις και άπαντας τους αξιωματούχους του Συνδέσμου·

“Συμβούλιον” σημαίνει το υπό του άρθρου 6 προνοούμενον Συμβούλιον·

“Σύνδεσμος” σημαίνει τον ήδη λειτουργούντα εν τη Δημοκρατία Σύνδεσμον των Κυπρίων Οδηγών τον καθιδρυόμενον ως νομικόν πρόσωπον δυνάμει του άρθρου 3.

Καθίδρυσις Συνδέσμου ως νομικού προσώπου

3.-(1) Ο εν Κύπρω λειτουργών Σύνδεσμος των Κυπρίων Οδηγών και άπαντα τα μέλη και οι αξιωματούχοι αυτού ως και άπαντα τα πρόσωπα άτινα δυνατόν να καταστώσιν εφεξής μέλη αυτού συμφώνως προς τον παρόντα Νόμον ή τους Κανονισμούς διά του παρόντος συνιστώσι νομικόν πρόσωπον υπό την επωνυμίαν Σύνδεσμος Κυπρίων Οδηγών κεκτημένον απάσας τας ιδιότητας νομικού προσώπου.

(2) Άπαντα τα πρόσωπα άτινα κατά την ημέραν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου είναι αξιωματούχοι και μέλη του Συνδέσμου Κυπρίων Οδηγών είναι μέλη του Συνδέσμου.

Περιορισμός επί της πωλήσεως εμβλημάτων κ.λ.π. του Συνδέσμου

4. Απαγορεύεται υπό παντός προσώπου, πλην υπό ή εκ μέρους του Συνδέσμου, πώλησις, έκθεσις προς πώλησιν ή διανομή, επί πληρωμή ή άνευ πληρωμής οιουδήποτε εμβλήματος ειδικώς επιλεγέντος προς χρήσιν των Οδηγών δυνάμει των Κανονισμών του Συνδέσμου.

Περιορισμός επί της χρήσεως εμβλημάτων κ.λ.π. του Συνδέσμου

5. Ουδέν πρόσωπον, πλην των οδηγών, δύναται να φέρη δημοσία κατά τρόπον τείνοντα να δημιουργήση την εντύπωσιν ότι το εν λόγω πρόσωπον είναι οδηγός οιονδήποτε έμβλημα, σήμα, ή διάσημον, όπερ ήθελεν ειδικώς επιλεγή προς χρήσιν των οδηγών δυνάμει των Κανονισμών του Συνδέσμου.

Διοίκησις

6.-(1) Ο Σύνδεσμος διοικείται υπό Συμβουλίου συνισταμένου συμφώνως προς τους Κανονισμούς. Το Συμβούλιον δύναται από καιρού εις καιρόν να διορίζη Εκτελεστικήν Επιτροπήν έχουσαν τοιαύτας εξουσίας και τοιαύτα καθήκοντα ως ήθελε καθορισθή υπό των Κανονισμών.

(2) Τα πρώτα μέλη του Συμβουλίου θα είναι τα πρόσωπα τα οποία ευθύς προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι οι αξιωματούχοι και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Κυπρίων Οδηγών.

Κανονισμοί

7. Ως οίον τε τάχιον μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον θα εκδώση Κανονισμούς διά την διαχείρισιν των υποθέσεων του Συνδέσμου και εκπλήρωσιν των σκοπών αυτού:

Νοείται ότι μέχρι της εκδόσεως τοιούτων Κανονισμών οι κατά την ημέραν ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενοι Κανονισμοί του Συνδέσμου Κυπρίων Οδηγών θα θεωρώνται ως οι Κανονισμοί του Συνδέσμου.

Αδικήματα και ποιναί

8. Πας όστις, διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .150 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.