Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμος του 1968 και ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμοι του 1968 και 1986.

Ερμηνεία

2.Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“άκατος” σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον.

“μηχανοκίνητον όχημα” κέκτηται την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου.

“περιοχή” σημαίνει την υπό του Υπουργού κηρυχθείσαν περιοχήν δυνάμει του άρθρου 3.

“Σημαντήρας” σημαίνει το μέσο που παραμένει στην επιφάνεια της θάλασσας, σε συγκεκριμένη θέση, για σκοπούς καθορισμού της περιοχής των λουομένων, στον οποίο αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο, τα αρχικά της υπηρεσίας που τον τοποθετεί και τον επιβλέπει.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων.

Κύρηξις περιοχής

3.-(1) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως διά διατάγματος, δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, κηρύσση οιονδήποτε μέρος της παραλίας ομού μετά της παρακειμένης προς αυτό ζώνης της θαλάσσης, ως ήθελον περιγραφή και καθορισθή εν τω διατάγματι, ως περιοχήν επιφυλαχθείσαν αποκλειστικώς διά λουομένους εν τη θαλάσση.

(2) Ο Υπουργός δύναται να περιλάβη εν τω διατάγματι οιασδήποτε συμπληρωματικάς διατάξεις ως προς τον επί τόπου καθορισμόν της περιοχής δι’ ευκρινώς διακρινομένων σημάτων ή την καθ’ έκαστον έτος χρονικήν διάρκειαν ταύτης ή άλλας παρεμπιπτούσης φύσεως διατάξεις ως ήθελε κρίνει σκόπιμον.

Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων ή μηχανοκινήτων οχημάτων

4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον ή μηχανοκίνητον όχημα όπως-

(α) διέρχηται διά ταύτης

(β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

(2) Πας όστις χρησιμοποιεί οιανδήποτε άκατον ή μηχανοκίνητον όχημα ή επιβαίνει οιασδήποτε ακάτου ή μηχανοκινήτου οχήματος κατά παράβασιν του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Απαγόρευσις χρησιμοποιήσεως δικτύων ή ψαροντούφεκου εντός περιοχής

4Α.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής παν πρόσωπον το οποίον αλιεύει ή αποπειράται να αλιεύση εντός αυτής διά δικτύων ή ψαροντούφεκου ή χρησιμοποιεί εντός αυτής δίκτυα ή ψαροντούφεκο είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα οκτακόσια εξήντα ευρώ (€860) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Εις το παρόν άρθρον “ψαροντούφεκο” σημαίνει οιανδήποτε συσκευήν η οποία δύναται να χρησιμοποιηθή διά να φονευθή ιχθύς διά της εκτοξεύσεως οιουδήποτε είδους βλήματος ή αντικειμένου.

Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας

4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος ή στην κατοχή του οποίου βρίσκεται τέτοιος σημαντήρας ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα πεντακόσια δεκαέξι ευρώ (€516).