Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διεξαγωγή Αναγκαστικών Πωλήσεων) (Ειδικαί Περιπτώσεις) Νόμος του 1968.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

"αρμόδιος κοινοτάρχης" σημαίνει τον κοινοτάρχην ο οποίος συμφώνως προς την παράγραφον (1) του Κανονισμού 5 των βασικών Κανονισμών είναι ο αρμόδιος διά την ανάρτησιν αγγελίας αναγκαστικής τίνος πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας εν τη πόλει, χωρίω ή ενορία όπου η πώλησις ωρίσθη όπως διεξαχθή·

"αρμόδιος προσοντούχος κοινοτάρχης" σημαίνει τον κοινοτάρχην ο οποίος κατέχει τα δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 11 του βασικού Νόμου απαιτούμενα προσόντα και είναι ο συμφώνως προς την επιφύλαξιν της προαναφερθείσης παραγράφου αρμόδιος διά την διεξαγωγήν αναγκαστικής τίνος πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας·

"βασικοί Κανονισμοί" σημαίνει τους δυνάμει του άρθρου 96 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου εκδοθέντος Κανονισμούς Πωλήσεως·

"βασικός Νόμος" σημαίνει τον περί Χωριτικών Αρχών Νόμον.

Ερμηνεία και εφαρμογή Νόμου και Κανονισμών εις ειδικός περιπτώσεις

3. Ο βασικός Νόμος και οι βασικοί Κανονισμοί θα ερμηνεύωνται και εφαρμόζωνται υπό τας ακολούθους τροποποιήσεις και αναπροσαρμογάς προκειμένου περί αναγκαστικής πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας εν περιοχή ένθα υφίστανται αι από της 21ης Δεκεμβρίου 1963 δημιουργηθείσαι συνθήκαι:

(α) οσάκις ο αρμόδιος κοινοτάρχης αρνείται η παραλείπει να αναρτήση οιανδήποτε αγγελίαν πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτησίας ή ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός έχει εύλογον αιτίαν να πιστεύη ότι ούτος θα αρνηθή ή παραλείψη να πράξη ούτω, η τοιαύτη αγγελία αναρτάται υφ' οιουδήποτε ετέρου κοινοτάρχου ή προσώπου, οριζομένου, εν εκατέρα περιπτώσει υπό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού·

(β) οσάκις ο αρμόδιος προσοντούχος κοινοτάρχης αρνείται ή παραλείπει να διεξαγάγη οιανδήποτε πώλησιν ακινήτου ιδιοκτησίας ή ο Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός έχει εύλογον αιτίαν να πιστεύη ότι ούτος θα αρνηθή ή παραλείψη να πράξη ούτω, η τοιαύτη αναγκαστική πώλησις διεξάγεται υφ' οιουδήποτε ετέρου προσοντούχου κοινοτάρχου ανεξαρτήτως του εάν ούτος ανήκη εις την αυτήν κοινότητα ως ο ιδιοκτήτης της εν λόγω ιδιοκτησίας ή μη, οριζομένου υπό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού.