ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Συντεχνιών Νόμοι του 1965 μέχρι 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Συντεχνιών Νόμοι του 1965 μέχρι 1996.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αξιωματούχος” οσάκις ο όρος ούτος χρησιμοποιήται αναφορικώς προς τινα συντεχνίαν, περιλαμβάνει παν μέλος της διοικούσης επιτροπής ή της επιτροπής οιουδήποτε παραρτήματος αυτής, ουχί όμως ελεγκτάς·

“διά του νόμου καθωρισμένοι σκοποί” σημαίνει την ρύθμισιν των σχέσεων μεταξύ εργατών και εργοδοτών, εργατών και εργατών, ή εργοδοτών και εργοδοτών·

“διοικούσα επιτροπή” σημαίνει το σώμα, υφ’ οιονδήποτε όνομα και εάν εμφανίζηται τούτο, εις το οποίον είναι εμπεπιστευμένη η κεντρική διαχείρισις των υποθέσεων της συντεχνίας, περιλαμβάνει δε τον γραμματέα και τον ταμίαν αυτής·

“εγγεγραμμένη συντεχνία” σημαίνει συντεχνίαν εγγεγραμμένην συμφώνως τω παρόντι Νόμω·

“εργάτης” σημαίνει παν πρόσωπον όπερ συνάπτει σύμβασιν μετά τινος εργοδότου ή εργάζεται παρ’ αυτώ δυνάμει τοιαύτης συμβάσεως, ανεξαρτήτως του είδους της συμβάσεως, ήτοι εάν αύτη αφορά εις χειρωνακτικήν, γραφικήν ή ετέραν εργασίαν, είναι ρητή ή σιωπηρά, προφορική ή έγγραφος, και είτε πρόκειται περί συμβάσεως υπηρεσίας ή μαθητείας είτε συμβάσεως μισθώσεως εργασίας·

“εργατική διαφορά” σημαίνει οιανδήποτε διαφοράν αναφυομένην μεταξύ εργοδοτών και εργατών, ή εργατών και εργατών ήτις σχετίζεται με την απασχόλησιν ή μη απασχόλησιν οιουδήποτε προσώπου, ή τους όρους απασχολήσεως ή εργασίας αυτού·

“εργοδότης” περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτην, διευθύνοντα σύμβουλον, γενικόν διευθυντήν ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ή πρόσωπα έχοντα ή μετέχοντα εις τον κεντρικόν έλεγχον ή διαχείρισιν οιασδήποτε βιομηχανικής, εμπορικής ή ετέρας επιχειρήσεως, ανηκούσης εις οιονδήποτε φυσικόν πρόσωπον, συνεταιρισμόν, εταιρείαν ή έτερον οργανισμόν μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος, απασχολούντα οιονδήποτε εργάτην διά τους σκοπούς της επιχειρήσεως ή των υπηρεσιών αυτού·

“Έφορος” σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 οριζόμενον Έφορον Συντεχνιών·

“κεφάλαια”, οσάκις ο όρος ούτος χρησιμοποιήται αναφορικώς προς τινα συντεχνίαν ή παράρτημα αυτής, ή αναφορικώς προς οιανδήποτε συνομοσπονδίαν, περιλαμβάνει άπαντα τα χρηματικά ποσά, παραχωρηθέντα ή μη εις τι Ταμείον ευημερίας, ιατρικής περιθάλψεως, διακοπών ή έτερον τοιούτον, ως και άπαντα τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και στοιχεία ενεργητικού άτινα κατέχονται, λαμβάνονται ή συλλέγονται εξ οιασδήποτε πηγής, ή ελέγχονται υπό ή εκ μέρους της συντεχνίας, του παραρτήματος αυτής, της συνομοσπονδίας ή, αναλόγως της περιπτώσεως, υπό των μελών αυτών·

“μητρώον” σημαίνει το μητρώον συντεχνιών το τηρούμενον υπό του Εφόρου συμφώνως τω άρθρω 6 του παρόντος Νόμου·

“συνομοσπονδία” σημαίνει σύνδεσμον δύο ή πλειόνων εγγεγραμμένων συντεχνιών, καθιδρυθέντα ίνα κυρίως ενεργή ως συμβουλευτικόν σώμα και συντονίζη τας δραστηριότητας τοιούτων συντεχνιών και εν γένει διά τους διά του Νόμου καθωρισμένους σκοπούς·

“συντεχνία” σημαίνει συνασπισμόν, προσωρινόν ή μόνιμον τοιούτον, οι κύριοι σκοποί του οποίου είναι δυνάμει της συστάσεως και του καταστατικού αυτού οι διά του Νόμου καθωρισμένοι σκοποί, ανεξαρτήτως του εάν, μη υπάρχοντος του παρόντος Νόμου, ο συνασπισμός ούτος θα εθεωρείτο παράνομος τοιούτος, ως εκ του γεγονότος ότι εις ή πλείονες των σκοπών αυτού, είναι περιοριστικοί του εμπορίου·ο όρος ούτος περιλαμβάνει ωσαύτως ομοσπονδίαν δύο ή πλειόνων εγγεγραμμένων συντεχνιών τα μέλη των οποίων ασχολούνται εις το αυτό ή παρομοίας φύσεως επάγγελμα ή επιτήδευμα:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω-

(α) επηρεάζει-

(i) οιανδήποτε συμφωνίαν συναπτομένην μεταξύ συνεταίρων ως προς την ιδίαν αυτών επιχείρησιν, ή οιανδήποτε εμπορικήν συμφωνίαν μεταξύ εργοδοτών·

(ii) οιανδήποτε συμφωνίαν μεταξύ εργοδότου και των υπ’ αυτού απασχολουμένων περί την τοιαύτην απασχόλησιν·

(iii) οιανδήποτε συμφωνίαν αφορώσαν εις την πώλησιν της εμπορικής ευνοίας επιχειρήσεως τινος ή την εκπαίδευσιν εις οιονδήποτε επάγγελμα, επιτήδευμα ή χειροτεχνίαν· ή

(β) παρακωλύει την υπό τινος συντεχνίας παροχήν ωφελημάτων εις τα μέλη αυτής·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και “Υπουργείον” σημαίνει το Υπουργείον Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ορισμός Εφόρου και Λειτουργών

3.-(1) Ο Υπουργός ορίζει δημόσιον υπάλληλον υπηρετούντα παρά τω Υπουργείω ως Έφορον Συντεχνιών, ούτος δε έχει την ευθύνην εφαρμογής του Νόμου και ασκεί πάσαν ετέραν εξουσίαν και εκτελεί παν έτερον καθήκον ή υπηρεσίαν καθοριζομένην ή ανατιθεμένην αυτώ υπό του Νόμου.

(2) Ο Υπουργός δύναται ωσαύτως να ορίση τους εκάστοτε αναγκαίους διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Καταργήθηκε

4. Καταργήθηκε.

Προστασία Εφόρου και λειτουργών

5. Υπό την επιφύλαξιν των εκάστοτε εν ισχύϊ νομοθετικών διατάξεων, ο Έφορος και τα δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου διοριζόμενα πρόσωπα ουδεμίαν αστικήν ευθύνην φέρουσι διά πράξεις ή παραλείψεις αυτών καλή τη πίστει και άνευ αμελείας γενομένας εν τη ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας ή τη εκτελέσει οιουδήποτε καθήκοντος αυτών δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Μητρώον Συντεχνιών

6.-(1) Υπό του Εφόρου τηρείται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μητρώον συντεχνιών εν τω εκάστοτε καθοριζομένω τύπω.

(2) Αντίγραφον καταχωρήσεως εν τω μητρώω, κεκυρωμένον υπό του Εφόρου και φέρον την σφραγίδα αυτού, συνιστά αναμφισβήτητον απόδειξιν των εν αυτώ καθοριζομένων γεγονότων, γίνεται δε δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον εις πάσαν δικαστικήν διαδικασίαν.

Υποχρέωσις προς εγγραφήν συντεχνιών

7.-(1) Άμα τη καθιδρύσει συντεχνίας, η διοικούσα επιτροπή ή η διευθύνουσα αρχή της τοιαύτης συντεχνίας, υφ’ οιονδήποτε όνομα και εάν εμφανίζηται αύτη, υπέχει καθήκον όπως εντός τριάκοντα ημερών από της καθιδρύσεως της συντεχνίας υποβάλη αίτησιν εγγραφής της συντεχνίας ή διαλύση ταύτην.

Πας όστις δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125, και εις πρόσθετον τοιαύτην του αυτού ποσού δι’ εκάστην εβδομάδα καθ’ ην εξακολουθεί η τοιαύτη παράλειψις.

(2) Οσάκις δυνάμει του παρόντος άρθρου επιβάλληται εις αριθμόν προσώπων χρηματική τις ποινή ατομικώς και αλληλεγγύως, έκαστον τοιούτον πρόσωπον ενέχεται εις την πληρωμήν ολοκλήρου του ποσού εκτός εάν άλλως διατάξη το δικαστήριον.

(3) Εάν ο Έφορος κρίνη ότι ενδείκνυται υπό τας περιστάσεις τοιούτον τι, δύναται εκάστοτε να παρατείνη την εν εδαφίω (1) καθοριζομένην προθεσμίαν, νοουμένου ότι η τοιαύτη προθεσμία εν ουδεμιά περιπτώσει θα υπερβαίνει εν τω συνόλω αυτής τους τρεις μήνας.

Αίτησις εγγραφής

8.-(1) Δεν γίνεται δεκτή αίτησις εγγραφής συντεχνίας αναφορικώς προς οιονδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα εις ο απασχολούνται πλείονα των είκοσι προσώπων, εάν ο αριθμός των μελών αυτής είναι κατώτερος των είκοσι.

(2) Η αίτησις εγγραφής συντεχνίας υποβάλλεται τω Εφόρω εν τω νενομισμένω τύπω, φέρει δε τας υπογραφάς επτά τουλάχιστον των μελών της συντεχνίας, άτινα δυνατόν να είναι και αξιωματούχοι αυτής:

Νοείται ότι εν η περιπτώσει ο ολικός αριθμός των απασχολουμένων εν τω ειδικώ επαγγέλματι ή επιτηδεύματι εις ο αφορά η γενομένη αίτησις είναι κατώτερος των επτά, η αίτησις δέον όπως φέρη τας υπογραφάς τριών τουλάχιστον των μελών της συντεχνίας.

(3) Εκάστη αίτησις εγγραφής συνοδεύεται υπό των νενομισμένων τελών.

(4) Εκάστη αίτησις εγγραφής συνοδεύεται υπό δύο αντιγράφων του Καταστατικού της συντεχνίας υπογεγραμμένων υπό των αιτητών και υπό δηλώσεως περιεχούσης τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) το όνομα, επάγγελμα και την διεύθυνσιν των υποβαλόντων την αίτησιν μελών~

(β) την επωνυμίαν της συντεχνίας και την διεύθυνσιν της έδρας ως και των λοιπών αυτής γραφείων και των γραφείων οιουδήποτε παραρτήματος αυτής~

(γ) τον τίτλον, το όνομα, το επάγγελμα, την ηλικίαν και την διεύθυνσιν παντός αξιωματούχου της συντεχνίας~ και

(δ) το όνομα, το επάγγελμα, την ηλικίαν και την διεύθυνσιν απάντων των μελών.

Εγγραφή

9. Εάν ο Έφορος πεισθή ότι οι αιτηταί είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι όπως υποβάλωσιν αίτησιν εγγραφής και ότι η συντεχνία εις ην αφορά η αίτησις εγγραφής είναι υπό τας κρατούσας περιπτώσεις επαρκώς ωργανωμένη και ότι συνάδει προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, και ότι οι σκοποί, η σύστασις και το καταστατικόν αυτής δεν αντίκεινται προς οιανδήποτε των τοιούτων διατάξεων, ούτε είναι παράνομοι, τότε, τηρουμένων των εν άρθρω 13 διατάξεων, προβαίνει εις την εν τω νενομισμένω τύπω εγγραφήν της συντεχνίας και του Καταστατικού αυτής, ομού μετά παντός παραρτήματος της τοιαύτης συντεχνίας:

Νοείται ότι είναι άκυρος η εγγραφή της συντεχνίας εάν οιοσδήποτε των σκοπών αυτής είναι παράνομος.

Πιστοποιητικόν Εγγραφής

10. Επί τη εγγραφή συντεχνίας δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ο Έφορος εκδίδει τη συντεχνία πιστοποιητικόν εγγραφής εν τω νενομισμένω τύπω~ πλην δε των περιπτώσεων καθ’ ας τοιούτον πιστοποιητικόν ήθελεν αποδειχθή ακυρωθέν ή ανακληθέν, τούτο συνιστά δι’ άπαντας τους σκοπούς αναμφισβήτητον απόδειξιν του γεγονότος ότι η συντεχνία είναι προσηκόντως εγγεγραμμένη δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εξουσία Εφόρου όπως ζητήση περαιτέρω στοιχεία

11. Ο Έφορος δύναται να διεξαγάγη ερεύνας ή ζητήση περαιτέρω στοιχεία ίνα ικανοποιήση εαυτόν ότι αιτησίς τις συνάδει προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή ότι συντεχνίας τις δικαιούται δυνάμει του παρόντος Νόμου, εγγραφής.

Εξουσία Εφόρου όπως απαιτήση αλλαγήν επωνυμίας

12. Εάν η επωνυμία υφ’ ην σκοπείται η εγγραφή συντεχνίας είναι η αυτή ή παρομοία προς την επωνυμίαν υφ’ ην υφισταμένη συντεχνία είναι ήδη εγγεγραμμένη, ή εάν κατά την κρίσιν του Εφόρου είναι τοιαύτη ώστε ενδέχεται να εξαπατήση ή να αγάγη εις πλάνην το κοινόν ή τα μέλη οιασδήποτε συντεχνίας, ο Έφορος οφείλει να απαιτήση παρά των αιτούντων την εγγραφήν προσώπων όπως προβώσιν εις την αλλαγήν της καθοριζομένης εν τη αιτήσει επωνυμίας της συντεχνίας και αρνηθή εγγραφήν ταύτης μέχρις ου επιτελεσθή η τοιαύτη αλλαγή.

Εξουσία Εφόρου όπως αρνήται εγγραφήν

13. Ο Έφορος δύναται να αρνηθή να εγγράψη ως συντεχνίαν συνασπισμόν μη συνάδοντα προς τους κεκηρυγμένους πρωταρχικούς σκοπούς των συντεχνιών ως ούτοι εκτίθενται εν τω παρόντι Νόμω, ή συνασπισμόν όστις είναι πρωταρχικώς οργανισμός περιβάλλων πλείονας της μιας επαγγελματικάς τάξεις εργατών, χωρίς να λαμβάνηται επαρκής πρόνοια εν τω καταστατικώ αυτού προς προστασίαν και προαγωγήν των επί μέρους επαγγελματικών συμφερόντων των τοιούτων τάξεων.

Αιτιολόγησις απορρίψεως αιτήσεως εγγραφής

14.-(1) Οσάκις ο Έφορος απορρίπτη αίτησιν εγγραφής συντεχνίας, ούτος οφείλει όπως παραχρήμα πληροφορή περί τούτου εγγράφως τους αιτητάς, αιτιολογών συγχρόνως την τοιαύτην ενέργειαν.

(2) Η απόφασις του Εφόρου προς απόρριψιν αιτήσεως εγγραφής συντεχνίας υπόκειται εντός δεκαπέντε ημερών από της ημερομηνίας της κατά το εδάφιον (1) γνωστοποιήσεως ταύτης εις διοικητικήν αναθεώρησιν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίον οφείλει όπως προβή αμελλητί εις την αναθεώρησιν και την επί της υποθέσεως έκδοσιν αποφάσεως.

Δικαίωμα εφέσεως ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου

15.-(1) Η κατά την αναθεώρησιν δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 14 απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου προς απόρριψιν αιτήσεως εγγραφής συντεχνίας, εφεσιβάλλεται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου οπότε το Ανώτατον Δικαστήριον εκδίδει το κατά το δοκούν διάταγμα, περιλαμβανομένων και οδηγιών αφορωσών εις τα έξοδα της εφέσεως.

(2) Το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται να εκδώση Κανονισμούς διέποντας την άσκησιν τοιούτων εφέσεων, την μέθοδον αποδείξεως, τον καθορισμόν προθεσμίας ασκήσεως εφέσεως, τα πληρωτέα τέλη, την ακολουθητέαν διαδικασίαν και τον τρόπον καθ’ ον ήθελε γνωστοποιηθή τω Εφόρω η ασκηθείσα έφεσις.

(3) Ο Έφορος δικαιούται όπως τύχη ακροάσεως κατά την εκδίκασιν της εφέσεως.

Ανάκληση ή ακύρωση πιστοποιητικού

16.-(1) Το πιστοποιητικό εγγραφής συντεχνίας ανακαλείται ή ακυρώνεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο όπου εδρεύει η συντεχνία ύστερα από αίτηση του Εφόρου Συντεχνιών για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Αν αποδειχθεί ότι το πιστοποιητικό εγγραφής λήφθηκε με δόλο ή έπειτα από λάθος, ή ότι η εγγραφή της συντεχνίας κατέστη άκυρη δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, ή ότι η συντεχνία εσκεμμένα και παρά τη σχετική προειδοποίηση του Εφόρου παρέβη οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή ότι τα μέλη της συντεχνίας μειώθηκαν κάτω από είκοσι (ή στην περίπτωση που η συντεχνία εμπίπτει στην επιφύλαξη του άρθρου 8(2), αν μειώθηκαν τα μέλη της κάτω από τρία) ή ότι έπαυσε να υφίσταται.

(β) Αν η συντεχνία χρησιμοποιείται για επίτευξη παράνομου σκοπού ή σκοπού που αντίκειται στους σκοπούς και το Καταστατικό της ή αν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια της συντεχνίας δαπανώνται παράνομα ή για παράνομο σκοπό ή για σκοπό μη επιτρεπόμενο από το Καταστατικό της συντεχνίας.

(2) Πριν υποβληθεί από τον Έφορο αίτηση για ανάκληση ή ακύρωση του πιστοποιητικού εγγραφής συντεχνίας από το Επαρχιακό Δικαστήριο, ο Έφορος παρέχει στη συντεχνία γραπτή προειδοποίηση ενός τουλάχιστο μηνός με συστημένη επιστολή που καθορίζει σε συντομία τους λόγους της σκοπούμενης ανάκλησης ή της ακύρωσης.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής συντεχνίας επιστρέφεται στον έφορο αμέσως μόλις ανακληθεί ή ακυρωθεί.

Συνέπειαι παραλείψεως εγγραφής ή ακυρώσεως ταύτης

17.-(1) Εάν συντεχνία τις παραλείψη να υποβάλη αίτησιν εγγραφής εντός της υπό του παρόντος Νόμου τεταγμένης προθεσμίας, ή εάν η αίτησις εγγραφής συντεχνίας απορριφθή ή η εγγραφή ανακληθή, ακυρωθή ή καταστή άκυρος, δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου-

(α) η συντεχνία δεν απολαύει των δικαιωμάτων, ασυλιών ή προνομίων εγγεγραμμένης συντεχνίας~ τούτο ουδόλως επηρεάζει οιανδήποτε υποχρέωσιν ην η συντεχνία ανέλαβεν ή ήθελεν εν τω μέλλοντι αναλάβει και η οποία δύναται να είναι εκτελεστή εναντίον της συντεχνίας και των περιουσιακών αυτής στοιχείων~

(β) η συντεχνία διαλύεται και τα κεφάλαια αυτής διατίθενται συμφώνως προς το Καταστατικόν της συντεχνίας~

(γ) ουδείς δύναται να συμμετέχη εις την διοίκησιν ή την οργάνωσιν της συντεχνίας, ενεργή ή εμφανίζηται ως ενεργών εκ μέρους της συντεχνίας ή ως αξιωματούχος αυτής, εκτός καθ’ ην έκτασιν τούτο γίνεται επί τω τέλει υπερασπίσεως της συντεχνίας εις δικαστικά μέτρα ληφθέντα εναντίον αυτής ή επί τω τέλει διαλύσεως της συντεχνίας και διαθέσεως των κεφαλαίων αυτής συμφώνως προς το Καταστατικόν αυτής.

(2) Συντεχνία λειτουργούσα χωρίς προηγουμένως να υποβάλη αίτησιν εγγραφής εντός της υπό του παρόντος Νόμου τεταγμένης προθεσμίας, ή λειτουργούσα καίτοι η αίτησις εγγραφής απερρίφθη ή η εγγραφή ανεκλήθη, ηκυρώθη ή κατέστη άκυρος δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, και παν πρόσωπον συμμετέχον καθ’ οιονδήποτε τρόπον εις την διοίκησιν ή οργάνωσιν, ή ενεργούν ή εμφανιζόμενον ως ενεργούν εκ μέρους τοιαύτης συντεχνίας ή ως αξιωματούχος αυτής, είναι ένοχοι αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκεινται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125, και εις πρόσθετον τοιαύτην διά το αυτό ποσόν δι’ εκάστην εβδομάδα καθ’ ην εξακολουθεί το αδίκημα.

(3) Εκκρεμούσης εφέσεως ασκηθείσης συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (3) του άρθρου 16, αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ
Καταστατικόν

18.-(1) Το καταστατικόν εκάστης εγγεγραμμένης συντεχνίας θα προνοή περί απάντων των εν τω Πρώτω Παραρτήματι καθοριζομένων ζητημάτων και θα είναι έντυπον.

(2) Αντίγραφον του εκάστοτε εν ισχύϊ καταστατικού εγγεγραμμένης συντεχνίας θα εκτίθηται εις περίοπτον μέρος εις την εγγεγραμμένην έδραν ως και εις πάντα τα γραφεία των παραρτημάτων της συντεχνίας και θα παραχωρήται υπό του γραμματέως της συντεχνίας εις παν πρόσωπον όπερ ήθελε ζητήσει τοιούτον αντίγραφον, τη πληρωμή ποσού μη υπερβαίνοντος τα εκατόν μιλς.

(3) Αντίγραφον παντός νέου άρθρου του καταστατικού ως και πάσης τροποποιήσεως γενομένης εις το καταστατικόν εγγεγραμμένης συντεχνίας αποστέλλεται τω Εφόρω εντός δεκατεσσάρων ημερών από της ημερομηνίας καθ’ ην εγένετο το νέον άρθρον ή η τροποποίησις του καταστατικού, και εγγράφεται υπό του Εφόρου τη καταβολή νέου νενομισμένου τέλους. Παν νέον άρθρον και πάσα τροποποίησις του καταστατικού τίθενται εν ισχύϊ από της εγγραφής αυτών εκτός οσάκις καθορίζηται μεταγενεστέρα ημερομηνία εν αύτω τω τούτω τω καταστατικώ.

(4) Το καταστατικόν εγγεγραμμένης συντεχνίας δεν δύναται να τροποποιηθή κατά τοιούτον τρόπον ώστε τούτο να μη διαλαμβάνη οιονδήποτε των εν τω Παραρτήματι καθοριζομένων ζητημάτων.

Εγγεγραμμένη έδρα

19.-(1) Εκάστη εγγεγραμμένη συντεχνία θα έχη εγγεγραμμένην έδραν εις ην θα απευθύνωνται άπασαι αι ανακοινώσεις και ειδοποιήσεις.

(2) Γνωστοποίησις της διευθύνσεως της έδρας εγγεγραμμένης συντεχνίας και παντός γραφείου και παραρτήματος αυτής ως και πάσα μεταγενεστέρα αλλαγή εις ταύτας αποστέλλεται εις τον Έφορον όστις και προβαίνει εις την εγγραφήν αυτών~ μέχρις ου δε γνωστοποιηθώσι τω Εφόρω τα τοιαύτα στοιχεία η συντεχνία δεν δύναται να θεωρήται συνάδουσα προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Εκάστη συντεχνία ήτις-

(α) λειτουργεί μη έχουσα εγγεγραμμένην έδραν, ή χωρίς να γνωστοποιήση την διεύθυνσιν της εγγεγραμμένης αυτής έδρας ή των γραφείων των παραρτημάτων αυτής ή παντός ετέρου τόπου συγκεντρώσεως προς διεξαγωγήν των εργασιών της συντεχνίας ως προνοείται εν τοις ανωτέρω~ ή

(β) λειτουργεί εις οιονδήποτε μέρος ένθα ήθελε μεταφερθή η έδρα ή τα γραφεία παραρτημάτων αυτής χωρίς προηγουμένως να γνωστοποιηθή το γεγονός εις τον Έφορον,

υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας .25 δι’ εκάστην ημέραν τοιαύτης λειτουργίας, έκαστος δε αξιωματούχος αυτής υπόκειται, άμα τη καταδίκη αυτού, εις το αυτό πρόστιμον αναφορικώς προς το αυτό αδίκημα.

Περιορισμός εγγραφής μελών και διαφύλαξις δικαιωμάτων

20.-(1) Μόνον πρόσωπα πραγματικώς απασχολούμενα ή εργαζόμενα εις το επάγγελμα ή επιτήδευμα εις ο αφορά η συντεχνία δύνανται να καταστώσι μέλη αυτής και να διατηρήσωσι την ιδιότητα ταύτην:

Νοείται ότι-

(α) οι αξιωματούχοι της συντεχνίας δεν εκπίπτουσι του δικαιώματος όπως παραμένωσι μέλη της συντεχνίας εκ μόνου του λόγου ότι λόγω των καθηκόντων αυτών ως αξιωματούχων της συντεχνίας αδυνατούσι να ασκώσι πραγματικώς το επάγγελμα, ή επιτήδευμα εις ο αφορά η συντεχνία~

(β) προσωρινή ανεργία ουδόλως επάγεται έκπτωσιν εκ του δικαιώματος προσώπου τινός όπως είναι μέλος συντεχνίας, εφ’ όσον άλλως κέκτηται τα προς τούτο αναγκαία προσόντα.

(2) Τηρουμένων των προνοιών του καταστατικού της συντεχνίας εις ην ανήκει ουδέν πρόσωπον αποχωρούν του επαγγέλματος ή επιτηδεύματος αυτού εκπίπτει του δικαιώματος όπως είναι μέλος της συντεχνίας και ουδέν πρόσωπον το οποίον μεταβάλλει το επάγγελμα ή επιτήδευμα αυτού θα απολέση οιαδήποτε δικαιώματα κτηθέντα υπ’ αυτού ως εκ της ιδιότητος του ως μέλους της συντεχνίας, νοουμένου ότι εξακολουθεί να καταβάλλη την συνδρομήν αυτού και τυχόν ετέρας οφειλάς προς την συντεχνίαν.

Όριον ηλικίας μελών..

21.-(1) Πρόσωπα μη συμπληρώσαντα το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας αυτών δεν δύνανται να καταστώσι μέλη συντεχνίας.

(2) Μέλη μη συμπληρώσαντα το εικοστόν πρώτον έτος της ηλικίας αυτών δεν δύνανται να μετέχωσι της διοικούσης επιτροπής της συντεχνίας ουδέ της επιτροπής οιουδήποτε παραρτήματος αυτής.

Γνωστοποίησις αλλαγής αξιωματούχων

22. Πάσα αλλαγή αξιωματούχων ή του τίτλου τινός εξ αυτών κοινοποιείται διά της αναρτήσεως της σχετικής γνωστοποιήσεως εις περίοπτον μέρος της εγγεγραμμένης έδρας και παντός γραφείου παραρτήματος εκάστης εγγεγραμμένης συντεχνίας, εντός δεκατεσσάρων δε ημερών από της αλλαγής η τοιαύτη γνωστοποίησις αποστέλλεται υπό της συντεχνίας ομού μετά των νενομισμένων τελών εις τον Έφορον, όστις και εγγράφει ταύτην.

Αλλαγή επωνυμίας

23. Τηρουμένων των εν άρθρω 12 διατάξεων και τη εγγράφω εγκρίσει του Εφόρου, πάσα εγγεγραμμένη συντεχνία δύναται να αλλάξη την επωνυμίαν αυτής τη συναινέσει των δύο τρίτων τουλάχιστον του ολικού αριθμού των μελών της συντεχνίας. Η αλλαγή της επωνυμίας ουδόλως επηρεάζει τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις της συντεχνίας ή οιουδήποτε των μελών αυτής, άπασαι δε αι εκκρεμείς δικαστικαί διαδικασίαι συνεχίζονται υπό ή εναντίον της συντεχνίας ή των αξιωματούχων αυτής, οίτινες παρά την νέαν επωνυμίαν δύνανται να ενάγωσι ή ενάγωνται εκ μέρους της συντεχνίας.

Εγγραφή αλλαγής επωνυμίας

24. Γνωστοποίησις εκάστης αλλαγής επωνυμίας υπογεγραμμένη υπό του γραμματέως και επτά μελών ή, εν τη περιπτώσει της εν άρθρω 8(2) επιφυλάξεως, υπό τριών μελών της ενδιαφερομένης εγγεγραμμένης συντεχνίας και συνοδευομένη υπό ενόρκου δηλώσεως του γραμματέως ενώπιον του πρωτοκολλητού Επαρχιακού Δικαστηρίου, ότι ετηρήθησαν αι αφορώσαι εις την αλλαγήν επωνυμίας διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται ομού μετά των νενομισμένων τελών εις τον Έφορον, όστις και εγγράφει ταύτην~ μέχρις ου δε τύχη τοιαύτης εγγραφής ουδεμίαν ισχύν έχει η γενομένη αλλαγή επωνυμίας.

Συγχώνευσις συντεχνιών

25. Δύο ή πλείονες εγγεγραμμέναι συντεχνίαι δύνανται να αποταθώσιν εις τον Έφορον αιτούσαι άδειαν αυτού όπως συγχωνευθώσιν εις μίαν συντεχνίαν μετά ή άνευ διαλύσεως ή διαιρέσεως των κεφαλαίων τούτων ή οιασδήποτε εξ αυτών, εφ’ όσον εκάστη συντεχνία κεχωρισμένως ήθελεν επιτύχει κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας επιψήφισιν της περί συγχωνεύσεως προτάσεως υπό των δύο τρίτων τουλάχιστον των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών~ η συγχώνευσις των συντεχνιών ουδόλως παραβλάπτει τα δικαιώματα των πιστωτών των επί μέρους, ούτω συγχωνευθεισών, συντεχνιών.

Γνωστοποίησις συγχωνεύσεως

26.-(1) Η αίτησις δι’ άδειαν συγχωνεύσεως δυνάμει του άρθρου 25 υπογράφεται υπό του γραμματέως και επτά μελών ή, εν τη περιπτώσει της εν άρθρω 8(2) επιφυλάξεως, υπό τριών μελών εκάστης εγγεγραμμένης, αιτούσης συγχώνευσιν, συντεχνίας, υποβάλλεται δε τω Εφόρω ομού μετά δύο αντιγράφων του καταστατικού της υπό ίδρυσιν συντεχνίας και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τα ονόματα των συντεχνιών αίτινες αιτούνται συγχώνευσιν~

(β) τον αριθμόν των δικαιουμένων ψήφου μελών εκάστης τοιαύτης συντεχνίας και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εις μίαν εκάστην τούτων~

(γ) τας σκοπουμένας διευθετήσεις καθ’ όσον αφορά εις τα κεφάλαια τούτων.

(2) Εάν ο Έφορος πεισθή ότι ετηρήθησαν αι εν άρθρω 25 του παρόντος Νόμου διατάξεις, ότι αι καθ’ όσον αφορά εις τα κεφάλαια διευθετήσεις είναι ικανοποιητικαί, και ότι η υπό ίδρυσιν συντεχνία είναι συνασπισμός συνάδων από πάσης απόψεως προς τας απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, εν τοιαύτη περιπτώσει καθιστά γνωστόν εις τους γραμματείς των υποβαλλουσών την αίτησιν συντεχνιών ότι η σκοπουμένη συγχώνευσις δύναται να γίνη.

(3) Αίτησις εγγραφής συντεχνίας, ήτις ήθελε προκύψει εκ της συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων εγγεγραμμένων συντεχνιών, γίνεται συμφώνως ταις διατάξεσι των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 8, συνοδεύεται δε υπό των νενομισμένων τελών~ ο Έφορος εγγράφει την τοιαύτην συντεχνίαν άμα ως ήθελε πεισθή περί του κανονικού της γενομένης αιτήσεως.

(4) Αίτησις γενομένη δυνάμει του αμέσως προηγουμένου εδαφίου λογίζεται κανονικώς γενομένη εάν δεν αφίσταται εις τι ουσιώδες αυτής στοιχείον της δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου γενομένης αιτήσεως.

(5) Ο Έφορος οφείλει όπως δι’ εγγράφου αυτού αποστελλομένου παραχρήμα εις τους αιτητάς αιτιολογή πάσαν απόφασιν αυτού όπως μη παράσχη άδειαν συγχωνεύσεως ή εγγράψη συντεχνίαν προκύπτουσαν εκ της συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων συντεχνιών.

(6) Παν πρόσωπον ούτινος τα συμφέροντα παραβλάπτονται ως εκ της αρνήσεως του Εφόρου όπως παράσχη αιτουμένην άδειαν συγχωνεύσεως ή εγγράψη συντεχνίαν προκύπτουσαν εκ της συγχωνεύσεως δύο ή πλειόνων εγγεγραμμένων συντεχνιών, δύναται να εφεσιβάλη την τοιαύτην απόφασιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπό τους αυτούς όρους ως και επί εφέσεων εναντίον αποφάσεων του Εφόρου απορριπτουσών αιτήσεις εγγραφής συντεχνίας~ το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται να εκδώση Κανονισμούς διέποντας τα αυτά ζητήματα ως και οι Κανονισμοί οι διέποντες τας ως άνω εφέσεις.

Γνωστοποίηση διάλυσης

27. Μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τη διάλυση εγγεγραμμένης συντεχνίας ή παραρτήματος της αποστέλλεται στον Έφορο γνωστοποίηση της διάλυσης υπογραμμένη από το γραμματέα της συντεχνίας ή του παραρτήματος. Ο Έφορος εγγράφει τη διάλυση, αν πεισθεί ότι αυτή έγινε σύμφωνα με το Καταστατικό της συντεχνίας και η διάλυση ισχύει από την ημερομηνία της εγγραφής της. Σε περίπτωση που ο Έφορος αρνείται να εγγράψει τη διάλυση, η συντεχνία μπορεί να προσφύγει στο Επαρχιακό Δικαστήριο όπου εδρεύει η συντεχνία.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Χρήσις κεφαλαίων

28. Τηρουμένων των εν άρθρω 29 διατάξεων, εκάστη συντεχνία κέκτηται εξουσίαν όπως χρησιμοποιή τα κεφάλαια αυτής διά άπαντας τους εκάσοστε εν τω καταστατικώ προβλεπομένους νομίμους αυτής σκοπούς.

Περιορισμός χρήσεως κεφαλαίων προς προώθησιν πολιτικών σκοπών

29.-(1) Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπον είτε αμέσως είτε από κοινού μεθ’ ετέρας συντεχνίας, συνδέσμου ή οργανισμού ή άλλως πως εμμέσως, χρήσις των κεφαλαίων συντεχνίας προς προώθησιν οιωνδήποτε πολιτικών σκοπών, πλην των εν τοις εφεξής εν τω παρόντι άρθρω καθοριζομένων, και πλην εάν η προώθησις των τοιούτων σκοπών έχη εγκριθή ως εις των σκοπών της συντεχνίας δι’ επί τούτω εν ισχύϊ ψηφίσματος εγκριθέντος διά μυστικής ψηφοφορίας υπό της πλειοψηφίας των ψηφιζόντων μελών αυτής συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου και εφ’ όσον ισχύη το τοιούτον ψήφισμα, εν ω θα προνοώνται τα ακόλουθα πλην εάν Κανονισμοί εγκριθησόμενοι υπό του Εφόρου τελούν εν ισχύϊ:

(α) άπασαι αι διά την προώθησιν τοιούτων σκοπών πληρωμαί θα διενεργώνται εκ χωριστού ταμείου (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένου ως “πολιτικόν ταμείον”)~

(β) τα μέλη άτινα εξαιρούνται (εν τω κατωτέρω καθοριζομένω τρόπω) της υποχρεώσεως όπως εισφέρωσιν εις το πολιτικόν ταμείον της συντεχνίας δεν θα αποκλείωνται ουδενός ωφελήματος απορρέοντος εκ της συντεχνίας, ουδέ θα τίθενται καθ’ οιονδήποτε τρόπον, αμέσως ή εμμέσως, εις θέσιν οιασδήποτε ανικανότητος ή εις θέσιν δυσμενεστέραν της θέσεως ετέρων μελών της συντεχνίας (εκτός καθ’ όσον αφορά εις τον έλεγχον και την διαχείρισιν του πολιτικού ταμείου) ως εκ του ότι εξαιρούνται της τοιαύτης υποχρεώσεως~

(γ) η εις το πολιτικόν ταμείον της συντεχνίας εισφορά δεν δύναται να αποτελή όρον διά την αποδοχήν προσώπου τινός ως μέλους της συντεχνίας:

Νοείται ότι, ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως τυγχάνον εφαρμογής καθ’ όσον αφορά την χρήσιν των κεφαλαίων της συντεχνίας την γενομένην διά την συγκρότησιν παντός είδους πολιτικών συγκεντρώσεων, ή την διανομήν παντός είδους πολιτικών προκηρύξεων ή πολιτικών εγγράφων, εφ’ όσον κύριος σκοπός των άνω είναι η προώθησις τινός των διά του νόμου καθωρισμένων σκοπών εν τη εννοία του παρόντος Νόμου.

(2) Πας μέλος συντεχνίας ισχυριζόμενον ότι τα συμφέροντα αυτού παρεβλάφθησαν ως εκ της παραβάσεως οιασδήποτε προνοίας του καταστατικού γενομένης συμφώνως τω παρόντι άρθρω, δύναται να καταγγείλη το γεγονός εις τον Έφορον, όστις αφού παράσχη την ευκαιρίαν τόσον εις τον παραπονούμενον όσον και εις αντιπρόσωπον της συντεχνίας όπως εκφράσωσι τας απόψεις των, δύνανται, εάν κρίνη ότι εγένετο τω όντι τοιαύτη παράβασις, να εκδώση το υπό τας περιστάσεις κατά το δοκούν δίκαιον διάταγμα προς άρσιν της γενομένης παραβάσεως~ παν τοιούτο διάταγμα του Εφόρου υπόκειται εις έφεσιν ασκουμένην ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(3) Οι πολιτικοί σκοποί εις ους αναφέρεται το παρόν άρθρον είναι η καταβολή χρημάτων:

(α) προς αντιμετώπισιν δαπανών γενομένων αμέσως ή εμμέσως υπό τινος υποψηφίου ή επιδόξου υποψηφίου δι’ εκλογήν αυτού εις τι δημόσιον αξίωμα, προ, κατά ή μετά τας εκλογάς, αναφορικώς προς την υποψηφιότητα ή την εκλογήν αυτού~ ή

(β) διά την συγκρότησιν συγκεντρώσεων ή διανομήν προκηρύξεων ή εγγράφων προς υποστήριξιν τοιούτου υποψηφίου ή επιδόξου υποψηφίου~ ή

(γ) εν σχέσει προς την εγγραφήν εκλογέων ή την επιλογήν υποψηφίου δι’ οιονδήποτε δημόσιον αξίωμα~ ή

(δ) διά την αποζημίωσιν μέλους τινός της συντεχνίας δι’ απώλειαν αποδοχών αμέσως αποδοτέαν εις την υπ’ αυτού ανάληψιν δημοσίου τινός αξιώματος~ ή

(ε) διά την συγκρότησιν παντός είδους πολιτικών συγκεντρώσεων ή την διανομήν παντός είδους πολιτικών προκηρύξεων ή πολιτικών εγγράφων.

Εν τη εννοία του παρόντος άρθρου “δημόσιον αξίωμα” σημαίνει το αξίωμα μέλους οιουδήποτε οργάνου ή αρχής της Δημοκρατίας ή δημοτικού συμβουλίου ή ετέρου οργανισμού τοπικής διοικήσεως ή ετέρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου εχόντων εξουσίαν όπως αμέσως ή εμμέσως εισπράττωσι χρήματα διά της επιβολής τελών, δικαιωμάτων ή φόρων.

(4) Ψήφισμα δυνάμει του παρόντος άρθρου προς έγκρισιν πολιτικών σκοπών ως σκοπών της συντεχνίας κέκτηται την αυτήν ισχύν ως και παν άρθρον του καταστατικού αυτής, δύναται δε να ακυρωθή κατά τον αυτόν τρόπον και συμφώνως προς τας αυτάς διατάξεις ως και το τοιούτον άρθρον.

(5) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου αι αφορώσαι εις την χρήσιν των κεφαλαίων συντεχνίας διά πολιτικούς σκοπούς τυγχάνουσιν εφαρμογής και επί συντεχνίας, ήτις εν όλω ή εν μέρει είναι σύνδεσμος ή συνασπισμός ετέρων συντεχνιών ως εάν μέλη της συντεχνίας ήσαν τα επί μέρους μέλη των εξ ων ούτος σύγκειται συντεχνιών και ουχί αι συντεχνίαι~ ουδέν όμως των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων παρακωλύει οιανδήποτε συντεχνίαν-μέλος, όπως συλλέγη, εξ’ οιωνδήποτε των μελών αυτής, άτινα δεν εξαιρούνται της προς τούτο υποχρεώσεως, εισφοράς διά το πολιτικόν ταμείον του συνδέσμου ή του συνασπισμού.

(6) Ψηφοφορία διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου διενεργείται συμφώνως προς κανονισμούς της συντεχνίας εγκριθησομένους επί τω σκοπώ τούτω υπό του Εφόρου~ ο Έφορος δεν εγκρίνει τοιούτους κανονισμούς εκτός εάν πεισθή ότι παν μέλος έχει ίσα δικαιώματα και, ει δυνατόν, εύλογον δυνατότητα ψήφου, και ότι η μυστικότης της ψηφοφορίας είναι προσηκόντως διησφαλισμένη.

Εισφορά μελών εις πολιτικόν ταμείον

30.-(1) Απαγορεύεται κατά νόμον όπως απαιτήται παρ’ οιουδήποτε μέλους συντεχνίας όπως εισφέρη εις το πολιτικόν ταμείον της συντεχνίας εκτός εάν, πριν ή κληθή να πράξη ούτω, επιδώση εις την εγγεγραμμένην έδραν της συντεχνίας έγγραφον ειδοποίησιν, εν τω τύπω τω εκτιθεμένω εν τω Δευτέρω Παραρτήματι, περί της βουλήσεως αυτού όπως εισφέρη εις το εν λόγω ταμείον, και δεν ανακαλέση ταύτην~ παν δε μέλος όπερ δεν ήθελεν επιδώσει τοιαύτην ειδοποίησιν ως εν τοις ανωτέρω, ή επιδώσαν ανεκάλεσε ταύτην, λογίζεται διά τους σκοπούς του άρθρου 29 του παρόντος Νόμου ως μέλος εξηρημένον της υποχρεώσεως προς εισφοράν εις το πολιτικόν ταμείον της συντεχνίας~ πάσα δε αναφορά εν τω άρθρω τούτω εις μέλος ούτω εξηρημένον τυγχάνει αναλόγου ερμηνείας.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου η ειδοποίησις δύναται να επιδοθή είτε προσωπικώς είτε δι’ εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου~ η ειδοποίησις λογίζεται επιδοθείσα εις την εγγεγραμμένην έδραν της συντεχνίας εφ’ όσον ήθελεν αποσταλή ταχυδρομικώς εις την προσήκουσαν διεύθυνσιν της τοιαύτης έδρας.

(2) Άπασαι αι εισφοραί εις το πολιτικόν ταμείον της συντεχνίας υπό μελών άτινα υπέχουσι την προς τούτο υποχρέωσιν συλλέγονται και κρατούνται κεχωρισμένως πάσης ετέρας εισφοράς εις έτερα ταμεία της συντεχνίας~ ουδέν έτερον περιουσιακόν στοιχείον της συντεχνίας, πλην των ούτω κεχωρισμένως συλλεγομένων ποσών μεταφέρεται εις το ταμείον τούτο, ουδέν δε περιουσιακόν στοιχείον συντεχνίας πλην εκείνων άτινα συνιστώσι το πολιτικόν ταμείον ταύτης θα χρησιμοποιήται ή επιβαρύνηται αμέσως ή εμμέσως προς προώθησιν οιουδήποτε πολιτικού σκοπού εκ των υπό του άρθρου 29 διεπομένων~ πάσα επιβάρυνσις κατά παράβασιν του παρόντος εδαφίου γενομένη είναι άκυρος.

Περιορισμός αξιωματούχων και απαγορευτικόν διάταγμα εναντίον αξιωματούχων προς παρεμπόδισιν κακής χρήσεως κεφαλαίων

31.-(1) Πρόσωπα καταδικασθέντα δι’ αδίκημα εμπεριέχον το στοιχείον της απάτης ή της ατιμίας δεν δύνανται διά διάστημα πέντε ετών από της καταδίκης αυτών να καταλάβωσι αξίωμα τι εν τη συντεχνία ή να αναλάβωσι την διαχείρισιν ή είσπραξιν κεφαλαίων της συντεχνίας~ παν δε πρόσωπον κατέχον τοιούτον αξίωμα ή θέσιν εν τη συντεχνία εγκαταλείπει το αξίωμα ή την θέσιν αυτού ή απολύεται ευθύς ως ήθελε καταδικασθή δι’ οιονδήποτε αδίκημα ως τα ανωτέρω.

(2) Παν μέλος της συντεχνίας ή ο Έφορος δύναται να ζητήση παρά τινος δικαστού Επαρχιακού Δικαστηρίου την έκδοσιν απαγορευτικού διατάγματος-

(α) προς παρεμπόδισιν της διενεργείας οιασδήποτε μη επιτρεπομένης ή παρανόμου δαπάνης κεφαλαίων της συντεχνίας~

(β) προς παρεμπόδισιν παντός μη εξουσιοδοτημένου ή ανικάνου προσώπου από της ασκήσεως καθηκόντων αξιωματούχου συντεχνίας ή από της διαχειρίσεως ή εισπράξεως κεφαλαίων της συντεχνίας~

(γ) προς παρεμπόδισιν παντός προσώπου, εναντίον ούτινος ησκήθη ποινική δίωξις τη συναινέσει του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας δι’ αδίκημα εμπεριέχον το στοιχείον της απάτης ή της ατιμίας, από της ασκήσεως καθηκόντων αξιωματούχου συντεχνίας ή ετέρων τοιούτων ως εν τοις άνω, καθ’ ον χρόνον εκκρεμεί η ποινική δίκη.

Υποχρέωσις ταμίου προς παροχήν λογαριασμών

32.-(1) Ο ταμίας εγγεγραμμένης συντεχνίας ή οιουδήποτε παραρτήματος αυτής, ως και πας έτερος αξιωματούχος, όστις φέρει την ευθύνην των λογαριασμών της συντεχνίας ή του παραρτήματος, ή είναι υπεύθυνος διά την είσπραξιν, την δαπάνην, φύλαξιν ή έλεγχον των κεφαλαίων ή των χρημάτων αυτής, υποχρεούται όπως, ευθύς ως ήθελεν εγκαταλείψει ή παραιτηθή της θέσεως αυτού, επί πλέον δε άπαξ τουλάχιστον κατ’ έτος, ως καθορίζεται εν τω καταστατικώ της συντεχνίας, και καθ’ οιονδήποτε έτερον χρόνον ήθελε ζητηθή παρ’ αυτού δυνάμει αποφάσεως των μελών της συντεχνίας ή του καταστατικού αυτής, παρέχη εις την συντεχνίαν και τα μέλη αυτής ακριβείς και αληθείς λογαριασμούς περί παντός χρηματικού ποσού ληφθέντος και πληρωθέντος υπ’ αυτού κατά το διάστημα, όπερ παρήλθεν αφ’ ης ανέλαβε τα τοιαύτα καθήκοντα, ή εάν παρέσχε και προηγουμένως λογαριασμούς, από της ημερομηνίας καθ’ ην παρεσχέθησαν τοιούτοι λογαριασμοί, προσέτι δε περί του υπολοίπου του εναπομένοντος εις χείρας αυτού κατά τον χρόνον της παροχής των λογαριασμών, ως και περί των εμπεπιστευμένων υπό την φύλαξιν ή τελούντων υπό τον έλεγχον αυτού γραμματίων, χρεωγράφων και ετέρων περιουσιακών στοιχείων της συντεχνίας.

(2) Η συντεχνία οφείλει όπως προβαίνη εις την εξέλεγξιν παντός λογαριασμού παρασχεθέντος αυτή συμφώνως ταις διατάξεσι του αμέσως προηγουμένου εδαφίου, υπό αρμοδίου προς τούτο προσώπου επιλεγέντος ή εγκριθέντος υπό του Εφόρου.

(3) Άμα τη εξελέγξει των λογαριασμών, ο ταμίας ως και πας έτερος εν εδαφίω (1) μνημονευόμενος αξιωματούχος, οφείλει όπως παραδώση πάραυτα τη συντεχνία, άμα ως ζητηθή, το υπ’ αυτού οφειλόμενον υπόλοιπον, ωσαύτως δε εάν ζητηθή τοιούτον τι εξ αυτού, άπαντα τα εις χείρας, υπό την φύλαξιν ή άλλως πως υπό τον έλεγχον αυτού γραμμάτια, χρεώγραφα, βιβλία, έγγραφα και έτερα περιουσιακά στοιχεία της συντεχνίας.

Κατάρτισις ετησίων εκθέσεων συμφώνως προς τας οδηγίας του Εφόρου

33.-(1) Προ της 15ης Φεβρουαρίου εκάστου έτους διαβιβάζεται τω Εφόρω προσηκόντως εξηλεγμένη γενική κατάστασις των εισπράξεων, κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων και δαπανών εκάστης εγγεγραμμένης δυνάμει του παρόντος Νόμου συντεχνίας και παντός παραρτήματος αυτής~ η κατάστασις αύτη θα δεικνύη πλήρως το ενεργητικόν και παθητικόν, ως ταύτα είχον τη προηγουμένη 31η Δεκεμβρίου, και τας εισπράξεις και δαπάνας της συντεχνίας και παντός παραρτήματος αυτής κατά το προηγούμενον της καταρτίσεως της καταστάσεως έτος, θα δεικνύη κεχωρισμένως τας δαπάνας αναφορικώς προς τους επί μέρους σκοπούς της συντεχνίας και θα καταρτίζηται καθ’ ον τύπον και θα περιέχη τοιαύτα στοιχεία ως ο Έφορος ήθελεν εκάστοτε καθορίσει~ παν δε μέλος ή καταθέτης τοιαύτης συντεχνίας δικαιούται όπως, κατόπιν αιτήσεως προς τον ταμίαν ή γραμματέα της συντεχνίας ή του παραρτήματος, λάβη άνευ οιασδήποτε χρηματικής επιβαρύνσεως αντίγραφον της τοιαύτης γενικής καταστάσεως.

Ομού μετά της γενικής καταστάσεως εις τον Έφορον αποστέλλονται ωσαύτως τα ακόλουθα: αντίγραφον της εκθέσεως του ελεγκτού, αντίγραφον οιασδήποτε τροποποιήσεως επενεχθείσης εις το καταστατικόν, αντίγραφον παντός νέου άρθρου του καταστατικού, κατάστασις δεικνύουσα πάσαν μεταβολήν γενομένην υπό της συντεχνίας και οιουδήποτε παραρτήματος αυτής εις τους αξιωματούχους αυτής κατά το προηγούμενον της καταρτίσεως της τοιαύτης γενικής καταστάσεως έτος, και αντίγραφον του καταστατικού της συντεχνίας ως έχει κατά την ημερομηνίαν ταύτην.

(2) Η συντεχνία και οιονδήποτε παράρτημα αυτής, ήτις ήθελε πράξει ή παραλείψει τι κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως και πας αξιωματούχος τοιαύτης συντεχνίας ή παραρτήματος, είναι ένοχοι αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκεινται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .125 δι’ έκαστον αδίκημα, και εις πρόσθετον τοιαύτην του αυτού ποσού δι’ εκάστην εβδομάδα καθ’ ην εξακολουθεί η παράβασις.

(3) Πας όστις, εσκεμμένως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν ή παραλείπει να καταχωρήση τι ή διατάσσει την διενέργειαν τοιαύτης ψευδούς καταχωρήσεως ή παραλείψεως αναφορικώς προς οιανδήποτε γενικήν κατάστασιν, έκθεσιν, αντίγραφα καταστατικού ή τροποποιήσεις καταστατικού υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .150 δι’ έκαστον αδίκημα, ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Ο Έφορος δύναται να ζητήση λογαριασμούς

34. Επιπροσθέτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αίτινες αφορώσιν εις την παροχήν λογαριασμών, ο Έφορος δύναται κατά πάντα χρόνον να ζητήση παρά του ταμίου της διοικούσης επιτροπής, ή παρά παντός ετέρου αρμοδίου αξιωματούχου εγγεγραμμένης συντεχνίας, όπως παράσχη λεπτομερείς λογαριασμούς περί των κεφαλαίων της συντεχνίας ή οιουδήποτε παραρτήματος αυτής, αναφορικώς προς οιανδήποτε ειδικήν τινα περίοδον~ οι λογαριασμοί ούτοι περιέχουσιν εν λεπτομερεία παν στοιχείον εκάστοτε ζητούμενον υπό του Εφόρου.

Επιθεώρησις λογαριασμών και εγγράφων

35. Τα βιβλία λογαριασμών, ο κατάλογος των μελών και έτερα έγγραφα εγγεγραμμένης συντεχνίας υπόκεινται κατά πάντα χρόνον εις επιθεώρησιν υπό του Εφόρου ή του προς τούτο εξουσιοδοτημένου υπό του Εφόρου προσώπου, ωσαύτως δε εις επιθεώρησιν υπό παντός αξιωματούχου ή μέλους της συντεχνίας κατά τον προβλεπόμενον υπό του καταστατικού της συντεχνίας χρόνον.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
Ανικανότητες μη εγγεγραμμένων συντεχνιών

36. Μόνον συντεχνία ή συνομοσπονδία εγγεγραμμένη δυνάμει του παρόντος Νόμου απολαύει των εν τω παρόντι Νόμω προνοουμένων δικαιωμάτων, ασυλιών και προνομίων.

Εξουσία συντεχνίας όπως κατέχη περιουσίαν κ.λ.π.

37. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του καταστατικού αυτής, εγγεγραμμένη τις συντεχνία κέκτηται εξουσίαν όπως κατέχη περιουσίαν υπό την εγγεγραμμένην αυτής επωνυμίαν, συνάπτη συμβάσεις, παρίσταται επί δικαστηρίω ως ενάγων ή εναγόμενος ή υπό ετέραν τινά ιδιότητα, και εν γένει όπως πράττη παν όπερ ήθελε κριθή αναγκαίον διά τους καταστατικούς αυτής σκοπούς.

Ποινική ευθύνη συντεχνίας

38. Οι σκοποί εγγεγραμμένης συντεχνίας δεν λογίζονται παράνομοι απλώς και μόνον επί τω λόγω ότι είναι περιοριστικοί του εμπορίου, ούτως ώστε να καθιστώσιν οιονδήποτε των μελών αυτής υποκείμενον επί τω λόγω τούτω εις ποινικήν δίωξιν διά συνωμοσίαν ή έτερον τι ποινικόν αδίκημα.

Αστική ευθύνη συντεχνίας

39. Οι σκοποί εγγεγραμμένης συντεχνίας δεν λογίζονται παράνομοι απλώς και μόνον επί τω λόγω ότι είναι περιοριστικοί του εμπορίου, ούτως ώστε να καθιστώσιν άκυρον ή ακυρώσιμον οιανδήποτε σύμβασιν ή τραστ (trust).

Συνωμοσία περί τας εργατικάς διαφοράς

40.-(1) Συμφωνία ή σύμπραξις δύο ή πλειόνων προσώπων προς διενέργειαν ή πρόκλησιν πράξεως τινος επί τη προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τινος διαφοράς δεν διώκεται ποινικώς ως συνωμοσία, εφ’ όσον δεν είναι αξιόποινος η τοιαύτη πράξις υφ’ ενός μόνον προσώπου διαπραττομένη.

(2) Πράξις, γενομένη κατόπιν συμφωνίας ή συμπράξεως δύο ή πλειόνων προσώπων επί τη προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τινος διαφοράς δεν είναι αγώγιμος, εκτός εάν αύτη θα ήτο αγώγιμος και άνευ της τοιαύτης συμφωνίας ή συμπράξεως.

(3) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων απαλλάττει της ποινικής ευθύνης πρόσωπον άλλως ένοχον συνωμοσίας, ήτις ήθελεν είναι αξιόποινος δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου.

(4) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εφάπτεται του δικαίου του αφορώντος εις την στάσιν, παράνομον συγκέντρωσιν, διατάραξιν της κοινής ειρήνης, εξέγερσιν ή οιονδήποτε αδίκημα κατά του Κράτους.

(5) Έγκλημα εν τη εννοία του παρόντος άρθρου σημαίνει αδίκημα τιμωρούμενον είτε αποκλειστικώς διά φυλακίσεως είτε διά φυλακίσεως επιβαλλομένης υπό του Δικαστηρίου εν τη ασκήσει διακριτικής εξουσίας αντί ετέρας ωσαύτως προβλεπομένης διά το αδίκημα τούτο ποινής.

(6) Οσάκις πρόσωπον τι ευρίσκεται ένοχον συμφωνίας ή συμπράξεως, ως εν τοις ανωτέρω, προς διενέργειαν ή πρόκλησιν αξιοποίνου τινός πράξεως, και επιβάλλεται αυτώ η ποινή της φυλακίσεως, η φυλάκισις δεν θα υπερβαίνη τους εξ μήνας ή οιονδήποτε έτερον μεγαλύτερον διάστημα όπερ ήθελε προβλέπεται εν τω νόμω δι’ ου τιμωρείται η εν λόγω πράξις ότε διαπράττεται υφ’ ενός μόνον προσώπου.

Απαλλαγή από αστικής ευθύνης εις ωρισμένας περιπτώσεις

41. Πράξις γενομένη υπό τινος προσώπου επί τη προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τινος διαφοράς, δεν είναι αγώγιμος επί μόνω τω λόγω ότι αύτη εξωθεί έτερον τι πρόσωπον εις παράβασιν συμβάσεως εργασίας, ή ότι συνιστά επέμβασιν εις το επάγγελμα, εργασίαν ή απασχόλησιν ετέρου τινός προσώπου, ή επέμβασιν εις το δικαίωμα ετέρου προσώπου προς ελευθέραν διάθεσιν του κεφαλαίου, ή της εργασίας αυτού.

Μη εκτελεσταί συμφωνίαι της Συντεχνίας

42. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων παρέχει δικαιοδοσίαν οιωδήποτε Δικαστηρίω όπως επιλαμβάνηται υποθέσεων αγομένων ενώπιον αυτού προς άμεσον εκτέλεσιν ή καταβολήν αποζημιώσεων διά παράβασιν των ακολούθων συμφωνιών:

(α) συμφωνιών συναπτομένων μεταξύ μελών συντεχνίας υπό την συντεχνιακήν αυτών ιδιότητα, αφορωσών εις τους όρους υφ’ ους τα εκάστοτε μέλη της συντεχνίας θα πωλώσιν ή μη πωλώσι τα εμπορεύματα αυτών, θα διεξάγωσι τας εργασίας των, θα εκμισθώσι την εργασίαν ετέρων ή θα εκμισθώνται παρ’ ετέρων~

(β) συμφωνιών περί την πληρωμήν παρ’ οιουδήποτε προσώπου συνδρομής ή προστίμου εις τινα συντεχνίαν~

(γ) συμφωνιών αφορωσών εις την χρήσιν των κεφαλαίων της συντεχνίας-

(i) προς παροχήν ωφελημάτων εις μέλη αυτής~ ή

(ii) προς διενέργειαν εισφορών εις τινα εργοδότην ή εργάτην μη όντα μέλος της συντεχνίας, έναντι της υπό του προσώπου τούτου συμμορφώσεως προς το Καταστατικόν ή τας αποφάσεις της τοιαύτης συντεχνίας~ ή

(iii) προς αποπληρωμήν χρηματικής ποινής επιβληθείσης εις οιονδήποτε πρόσωπον υπό τινος Δικαστηρίου~ ή

(δ) συμφωνιών γενομένων μεταξύ δύο συντεχνιών~ ή

(ε) ομολόγων προς εξασφάλισιν της εκτελέσεως οιασδήποτε των άνω συμφωνιών.

Το παρόν άρθρον δέον όπως μη ερμηνεύηται ως καθιστών παράνομον οιανδήποτε των άνω μνημονευομένων συμφωνιών.

Απαγόρευσις αγωγών εναντίον συντεχνιών δι’ αστικά αδικήματα

43.-(1) Ουδέν δικαστήριον κέκτηται δικαιοδοσίαν προς εκδίκασιν αγωγών εναντίον εγγεγραμμένης συντεχνίας, ή οιωνδήποτε των μελών ή των αξιωματούχων αυτής, εγειρομένων εναντίον τόσον των εναγομένων όσον και των λοιπών μελών της συντεχνίας, δι’ αστικόν αδίκημα προβαλλόμενον ως διαπραχθέν υπό ή εκ μέρους της συντεχνίας.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται να ερμηνευθή ως αποστερούν οιονδήποτε δικαστήριον της δικαιοδοσίας αυτού όπως επιλαμβάνηται αγωγών εναντίον συντεχνίας ή οιουδήποτε αξιωματούχου αυτής, καθαπτομένων ή αφορωσών εις την περιουσίαν ή τα δικαιώματα της συντεχνίας, εκτός εν σχέσει προς αστικά αδικήματα διαπραχθέντα υπό ή εκ μέρους της συντεχνίας επί τη προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τινος διαφοράς.

Ειρηνική πινακιδοφορία

44. Εις ή πλείονες αξιωματούχοι ή μέλη εγγεγραμμένης συντεχνίας εμπεπλεγμένης εις εργατικήν τινα διαφοράν, και εν ή πλείονα πρόσωπα ενεργούντα διά λογαριασμόν εργοδότου τινός ή εταιρείας επί τη προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τινος διαφοράς, δύνανται νομίμως να παρίστανται εις μέρος ένθα πρόσωπον τι εργάζεται ή ασκεί επιχείρησιν, εφ’ όσον παρίστανται επί τω σκοπώ και μόνον όπως ειρηνικώς λαμβάνωσιν ή ανακοινώσι πληροφορίας, ή ειρηνικώς προτρέπωσιν οιονδήποτε πρόσωπον όπως εργασθή ή απόσχη της εργασίας αυτού:

Νοείται ότι ουδεμία τοιαύτη πινακιδοφορία δύναται να εκτείνηται πέραν των ορίων του τόπου ένθα υφίσταται η εργατική διαφορά.

Εκφοβισμός και παρενόχλησις

45.-(1) Πας όστις αδίκως και άνευ νομίμου εξουσίας, ίνα εξαναγκάση έτερον πρόσωπον όπως πράξη ή παραλείψη τι, όπερ το πρόσωπον τούτο δικαιούται κατά νόμον να πράξη ή παραλείψη-

(α) ποιείται χρήσιν βίας ή εκφοβίζει το πρόσωπον τούτο ή την σύζυγον ή τα τέκνα αυτού, ή προξενεί ζημίαν εις την περιουσίαν αυτού~ ή

(β) ακολουθεί επιμόνως το πρόσωπον τούτο από τόπου εις τόπον~ ή

(γ) αποκρύπτει τα εργαλεία, ενδύματα ή έτερα περιουσιακά στοιχεία ανήκοντα εις το έτερον τούτο πρόσωπον ή χρησιμοποιούμενα υπ’ αυτού, ή αποστερεί τούτο της χρήσεως των άνω, ή παρακωλύει την τοιαύτην χρήσιν~ ή

(δ) παραμονεύει ή περιστοιχίζει την οικίαν ή έτερον μέρος ένθα το έτερον τούτο πρόσωπον διαμένει, εργάζεται, ασκεί επιχείρησιν ή τυγχάνει να ευρίσκεται, ή την πρόσβασιν της τοιαύτης οικίας ή ετέρου μέρους~ ή

(ε) παρακολουθεί ομού μετά δύο ή πλειόνων προσώπων και κατά τρόπον δυνάμενον να προξενήση ταραχήν, το έτερον τούτο πρόσωπον εν τινι δρόμω ή οδώ,

είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1000, ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους δώδεκα μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Εκπροσώπησις συντεχνίας επί δικαστηρίω

46. Εγγεγραμμένη τις συντεχνία παρίσταται επί δικαστηρίω τόσον εις ποινικάς όσον και εις αστικάς υποθέσεις διά τινος των αξιωματούχων αυτής, ή διά τινος δικηγόρου.

ΜΕΡΟΣ VI ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Κατακράτησις ή κακή χρήσις περιουσιακών στοιχείων συντεχνίας

47. Εάν οιοσδήποτε αξιωματούχος, μέλος ή έτερον πρόσωπον, όπερ είναι ή ήθελε παραστήσει εαυτόν ως μέλος συντεχνίας εγγεγραμμένης δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή ο αντιπρόσωπος, εκτελεστής, διαχειριστής ή εκδοχεύς μέλους τοιαύτης συντεχνίας, ή έτερον τι πρόσωπον διά ψευδών παραστάσεων ή απάτης λάβη υπό την κατοχήν αυτού χρήματα, χρεώγραφα, βιβλία, έγγραφα ή έτερα περιουσιακά στοιχεία ανήκοντα εις την συντεχνίαν, ή έχον τα άνω εν τη κατοχή αυτού, εσκεμμένως κατακρατήση ή δολίως προβή εις κακήν χρήσιν τούτων, ή εσκεμμένως χρησιμοποιήση οιονδήποτε μέρος τούτων διά σκοπούς ετέρους ή τους ρητώς προβλεπομένους εν τω καταστατικώ της συντεχνίας, οιοσδήποτε Δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου δύναται, κατόπιν εγκλήσεως, ασκουμένης υφ’ οιουδήποτε προσώπου εκ μέρους της συντεχνίας ή υπό του Εφόρου, να διατάξη μετά συνοπτικήν εκδίκασιν της υποθέσεως τούτο όπως παραδώση τα άνω εις την συντεχνίαν, ή επιστρέψη το κακώς χρησιμοποιηθέν χρηματικόν ποσόν, προσέτι δε κατά το δοκούν να διατάξη καταβολήν περαιτέρω ποσού μη υπερβαίνοντος τας εκατόν λίρας ομού μετά εξόδων μέχρι δέκα λιρών~ εάν δε ο ούτω ευρεθείς ένοχος παραλείψη να συμμορφωθή προς τα ούτω διαταχθέντα, ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου δύναται να διατάξη την φυλάκισιν αυτού διά διάστημα μη υπερβαίνον το εν έτος:

Νοείται ότι-

(α) ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων παρακωλύει την υπό της συντεχνίας λήψιν ετέρων μέτρων εναντίον των ως άνω προσώπων~ και

(β) ουδέν έτερον μέτρον δύναται να ληφθή εναντίον οιουδήποτε των ως άνω προσώπων καταδικασθέντος ήδη διά το αυτό αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ψευδείς πληροφορίαι περί τας συντεχνίας

48. Πας όστις, με πρόθεσιν να εξαπατήση, παρέχει εις οιονδήποτε μέλος εγγεγραμμένης συντεχνίας ή εις οιονδήποτε πρόσωπον προτιθέμενον ή υποβαλόν αίτησιν ίνα καταστή μέλος τοιαύτης συντεχνίας, έγγραφον φερόμενον ως αντίγραφον του καταστατικού της συντεχνίας ή οιασδήποτε τροποποιήσεως επενεχθείσης εις αυτό, όπερ ούτος γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύη, ότι δεν είναι ακριβές αντίγραφον του τοιούτου εκάστοτε εν ισχύϊ καταστατικού ή της τροποποιήσεως αυτού, ή πας όστις, έχων την αυτήν πρόθεσιν, παρέχει αντίγραφον καταστατικού μη εγγεγραμμένης συντεχνίας εις οιονδήποτε πρόσωπον εμφανίζον τούτο ως το καταστατικόν εγγεγραμμένης συντεχνίας, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450, ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Παράλειψις γνωστοποιήσεως

49. Εάν εγγεγραμμένη συντεχνία ήθελε παραλείψει την διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως ή την παροχήν γνωστοποιήσεως ή την αποστολήν οιασδήποτε καταστάσεως, εκθέσεως ή ετέρου εγγράφου, ως υπέχει υποχρέωσιν συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, ή συμφώνως τω καταστατικώ αυτής, πας αξιωματούχος ή έτερος τις υπόχρεος, δυνάμει του καταστατικού της συντεχνίας ή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, εις την διενέργειαν των άνω, ή μη υπάρχοντος τοιούτου αξιωματούχου ή ετέρου προσώπου, έκαστον μέλος της διοικούσης επιτροπής της τοιαύτης συντεχνίας είναι ατομικώς ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250 και εις πρόσθετον τοιαύτην, διά το αυτό ποσόν, δι’ εκάστην εβδομάδα καθ’ ην εξακολουθεί η παράλειψις.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των εργατών

50.-(1) Δεν είναι νόμιμον-

(α) να εξαρτάται η πρόσληψις εργάτου εκ του όρου ότι ούτος δεν θα καταστή μέλος συντεχνίας, ή ότι ούτος θα απαλλαγή της ιδιότητος αυτού ως μέλους συντεχνίας~ ή

(β) να προκαλήται η απόλυσις ή άλλως πως δυσμενής διάκρισις εργάτου, επί τω λόγω ότι ούτος είναι μέλος συντεχνίας, ή ότι μετέχει εις τας δραστηριότητας συντεχνίας εκτός των ωρών εργασίας ή, τη συναινέσει του εργοδότου, εντός των ωρών εργασίας.

(2) Αι άνω διατάξεις ουδόλως περιορίζουσι το δικαίωμα του εργοδότου όπως προσλαμβάνη εργάτας της εκλογής του, ανεξαρτήτως του εάν ούτοι είναι ή μη μέλη συντεχνίας τινός.

(3) Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του εδαφίου (1), ως και πας όστις, είτε δι’ ίδιον λογαριασμόν είτε διά τινα συντεχνίαν ή εργοδότην, και είτε πράττει ούτω επί τη προόψει ή προς προαγωγήν εργατικής τινος διαφοράς ή μη, εξαναγκάζει, πείθει ή παροτρύνει, ή πειράται να εξαναγκάση, πείση ή παροτρύνη οιονδήποτε εργοδότην όπως παραβή τας διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .500.

(4) Εν η περιπτώσει το παραβαίνον τας διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πρόσωπον είναι νομικόν τοιούτον, πας διευθυντής, διευθύνων σύμβουλος, γραμματεύς ή έτερος αξιωματούχος του νομικού προσώπου, όστις εν γνώσει του γεγονότος εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την τοιαύτην παράβασιν, είναι ένοχος του αυτού αδικήματος και υπόκειται εις την αυτήν ποινήν ως και το νομικόν πρόσωπον.

Γενική Ποινή

51. Παν πρόσωπον, συντεχνία ή συνομποσπονδία ήτις παραβαίνει-

(α) οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου δι’ ην δεν προνοείται ετέρα ποινή~

(β) οιονδήποτε Κανονισμόν γενόμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου, δι’ ον δεν προνοείται ετέρα τις ποινή~ ή

(γ) οιανδήποτε πρόνοιαν του καταστατικού της συντεχνίας αφορώσαν εις οιονδήποτε των εν τω Πρώτω Παραρτήματι του παρόντος Νόμου καθοριζομένων ζητημάτων,

είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .250.

Περιορισμός ασκήσεως ποινικής διώξεως

52. Δεν άρχεται ποινική δίωξις δυνάμει του παρόντος Νόμου ειμή υπό του Γενικού Εισαγγελέως ή τη συστάσει ή τη εγγράφω συναινέσει αυτού.

ΜΕΡΟΣ VII ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
Συνομοσπονδίαι

53.-(1) Εξαιρέσει των εν τοις εφεξής ρητών διατάξεων, ο παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής, εφ’ όσον τούτο είναι εφικτόν, επί συνομοσπονδιών ως εάν αι εξ ων αύτη σύγκειται εγγεγραμμέναι συντεχνίαι ήσαν φυσικά πρόσωπα, μέλη συντεχνίας.

(2) Ο Γραμματεύς και εις έτερος αξιωματούχος της συνομοσπονδίας υπογράφουσιν, εκτός ως άλλως προνοείται, πάσαν γνωστοποίησιν, αντίγραφα καταστατικού και έτερα έγγραφα άτινα συμφώνως τω παρόντι Νόμω χρήζουσιν υπογραφής.

Αίτησις εγγραφής συνομοσπονδίας

54. Επί συνομοσπονδιών η συμφώνως τω άρθρω 8 υποβαλλομένη αίτησις εγγραφής υπογράφεται υπό του γραμματέως και ενός ετέρου αξιωματούχου εκάστης των εξ ων αύτη σύγκειται συντεχνιών, συνοδεύεται δε υπό δηλώσεως εκάστης των συντεχνιών, υπογεγραμμένης υπό του γραμματέως αυτής, ότι η αίτησις εγένετο τη συναινέσει των μελών αυτής ως αύτη εξεφράσθη διά της πλειοψηφίας των μελών επί μυστικής ψηφοφορίας λαβούσης χώραν εις γενικήν συνέλευσιν ή εις συνδιάσκεψιν αντιπροσώπων της συντεχνίας.

Περιορισμός εγγραφής συνομοσπονδίας

55. Ο Έφορος δεν προβαίνει εις την εγγραφήν συνομοσπονδίας εκτός εάν είναι εγγεγραμμέναι άπασαι αι εξ ων αύτη σύγκειται συντεχνίαι.

Πρόσθετα μέλη συνομοσπονδίας

56. Αφ’ ης συνομοσπονδία ήθελεν εγγραφή δυνάμει του παρόντος Νόμου, μετά ταύτα ουδεμία συντεχνία δύναται να συνάψη συμφωνίαν ίνα καταστή μέλος, ουδέ δύναται να καταστή μέλος της τοιαύτης εγγεγραμμένης συνομοσπονδίας εκτός εάν-

(α) η τοιαύτη συντεχνία είναι προσηκόντως εγγεγραμμένη~

(β) υποβληθή τω Εφόρω δήλωσις υπογεγραμμένη υπό του γραμματέως της εγγεγραμμένης συνομοσπονδίας πιστοποιούσα το γεγονός ότι η τοιαύτη συντεχνία υπέβαλεν αίτησιν ίνα καταστή μέλος, συνοδευομένην υπό δηλώσεως συμφώνως τω άρθρω 54, και ότι η αίτησις αύτη ενεκρίθη δεόντως υπό της συνομοσπονδίας.

Καταργήθηκε

57. Καταργήθηκε.

ΜΕΡΟΣ VIII ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμοί

58.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να εκδίδη Κανονισμούς διά την καλλιτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικώτερον, και μη επηρεαζομένης της γενικότητος των δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου παραχωρουμένων εξουσιών, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς δι’ άπαντα ή τινα των ακολούθων ζητημάτων:

(α) την χρησιμοποιηθησομένην υπό του Εφόρου δι’ εγγραφάς δυνάμει του παρόντος Νόμου σφραγίδα~

(β) άπαντα τα ζητήματα τα χρήζοντα καθορισμού συμφώνως τω παρόντι Νόμω~

(γ) τον τρόπον εξελέγξεως των λογαριασμών εγγεγραμμένων συντεχνιών ως και τα προσόντα των διενεργούντων την εξέλεγξιν προσώπων~

(δ) τους όρους υφ’ ους θα επιτρέπηται η επιθεώρησις εγγράφων τηρουμένων υπό του Εφόρου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών, την λήψιν αντιγράφων των εν αυτοίς καταχωρήσεων, και τα διά τοιαύτην επιθεώρησιν ή λήψιν αντιγράφων πληρωτέα τέλη~

(ε) τον τρόπον επενδύσεως συντεχνιακών κεφαλαίων~

(στ) τα διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τηρούμενα βιβλία, μητρώα και αρχεία, και τον τύπον αυτών~

(ζ) την προς τον Έφορον υποβολήν καταλόγου των μελών της συντεχνίας~

(η) ποινάς, φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών ή χρηματικήν ποινήν μέχρι .450 ή αμφοτέρας, διά πάσαν παράβασιν ή παράλειψιν συμμορφώσεως προς οιανδήποτε των διατάξεων οιουδήποτε Κανονισμού δυνάμει του παρόντος άρθρου γενομένου.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γνωστοποίησις εν τη επισήμω εφημερίδι

59. Εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας γνωστοποιούνται υπό του Εφόρου τα ακόλουθα: η εγγραφή συντεχνίας ή παραρτήματος αυτής, η ανάκλησις ή ακύρωσις πιστοποιητικού εγγραφής οιασδήποτε εγγεγραμμένης συντεχνίας, το γεγονός της εγγραφής της αλλαγής επωνυμίας ή συγχωνεύσεως της καθαπτομένης οιασδήποτε εγγεγραμμένης συντεχνίας, ως και η διάλυσις εγγεγραμμένης συντεχνίας ή παραρτήματος αυτής.

Επίδοσις διαδικαστικών εγγράφων

60. Η επίδοσις κλήσεων, γνωστοποιήσεων και ετέρων εγγράφων τη συντεχνία ή οιωδήποτε παραρτήματι αυτής εις αστικάς ή ποινικάς υποθέσεις, λογίζεται προσηκόντως γενομένη εφ’ όσον ήθελε χωρίσει παράδοσις αυτών εις την εγγεγραμμένην έδραν της συντεχνίας ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του παραρτήματος αυτής:

Νοουμένου ότι η τοιαύτη επίδοσις θα είναι και άλλως πως σύμφωνος προς τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόμου.

Η συντεχνία δεν είναι εταιρεία

61. Ο περί Εταιρειών Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής επί συντεχνιών, είναι δε άκυρος η δυνάμει του τοιούτου Νόμου γενομένη εγγραφή συντεχνίας.

Η συντεχνία δεν είναι λέσχη

62. Ο περί Εγγραφής Λεσχών Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής επί εγγεγραμμένων συντεχνιών.

Έναρξις ισχύος, κατάργησις και επιφυλάξεις

63. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, οπότε και καταργείται ο περί Συντεχνιών Νόμος:

Νοείται ότι-

(α) συντεχνίαι εγγεγραμμέναι δυνάμει του διά του παρόντος καταργουμένου Νόμου λογίζονται εγγεγραμμέναι δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα δε καταστατικά αυτών, εφ’ όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, θα παραμείνωσιν εν ισχύϊ μέχρις ου τροποποιηθώσιν, αντικατασταθώσιν ή ανακληθώσι δι’ ετέρων δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων~

(β) άπαντες οι Κανονισμοί οι γενόμενοι δυνάμει του διά του παρόντος καταργουμένου Νόμου, οίτινες είναι εν ισχύϊ κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφ’ όσον ούτοι δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται γενόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα παραμείνωσιν εν ισχύϊ μέχρις ου τρποποιηθώσιν, αντικατασταθώσιν ή ανακληθώσι διά Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων~

(γ) διορισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, αγωγαί και έτεραι δικαστικαί διαδικασίαι δυνάμει του διά του παρόντος καταργουμένου Νόμου γενόμεναι, ή λογιζόμεναι ως δυνάμει τούτου γενόμεναι, θα λογίζωνται, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν, ως αντιστοίχως γενόμεναι δυνάμει του παρόντος Νόμου~

(δ) οσάκις εν οιωδήποτε Νόμω γίνεται μνεία εις συντεχνίαν εγγεγραμμένην δυνάμει του διά του παρόντος καταργουμένου Νόμου, η τοιαύτη μνεία θα λογίζεται ως αφορώσα συντεχνίαν εγγεγραμμένην ή λογιζομένην ως εγγεγραμμένην δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 18)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΩΝ ΔΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΝΟΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΠΑΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ

1. Η επωνυμία της συντεχνίας, η έδρα, γραφεία παραρτημάτων και έτεροι τόποι συγκεντρώσεως διά την διεξαγωγήν των εργασιών της συντεχνίας, και το επάγγελμα ή επιτήδευμα εις ο αφορά η συντεχνία.

2. Άπαντες οι σκοποί δι’ ους ιδρύεται η συντεχνία, οι σκοποί δι’ ους δύνανται να χρησιμοποιώνται κεφάλαια της συντεχνίας, οι όροι υφ’ ους μέλη αυτής δικαιούνται εις οιαδήποτε ωφελήματα διά τούτων εξασφαλιζομένων, αι τυχόν υπό μελών καταβλητέαι συνδρομαί και οφειλαί, ο τύπος της επί τούτω εις τα μέλη παρασχετέας αποδείξεως και τα επί μελών επιβληθησόμενα πρόστιμα και κρατήσεις.

3. Ο τρόπος θεσπίσεως, αλλοιώσεως, τροποποιήσεως ή καταργήσεως του καταστατικού.

4. Ο διορισμός ή εκλογή διοικουσών επιτροπών, γραμματέων, ταμίων και ετέρων αξιωματούχων της συντεχνίας και ο τρόπος παύσεως αυτών.

5.-(1) Πρόνοια δυνάμει της οποίας περιορίζεται ο διορισμός ή η εκλογή ως μελών των διοικουσών επιτροπών, γραμματέων, ταμιών, και ετέρων αξιωματούχων της συντεχνίας μόνον εις πρόσωπα μη κατέχοντα θέσιν τινά ή αξίωμα εν οιαδήποτε ετέρα συντεχνία.

(2) Εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου ο όρος “συντεχνία” δεν περιλαμβάνει ομοσπονδίαν δύο ή πλειόνων συντεχνιών ή οιανδήποτε συνομοσπονδίαν.

6. Πρόνοια δυνάμει της οποίας ο ταμίας οφείλει να τηρή πλήρεις και ακριβείς λογαριασμούς περί απάντων των υπ’ αυτού λαμβανομένων ή εισπραττομένων και δαπανωμένων χρηματικών ποσών διά λογαριασμόν της συντεχνίας ή των μελών αυτής.

7. Η φύλαξις και επένδυσις των κεφαλαίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της συντεχνίας, και η υπόδειξις του υπευθύνου ή υπευθύνων προς τούτο αξιωματούχων.

8. Η παροχή λογαριασμών, η εξέλεγξις αυτών και η ετησία υποβολή εξηλεγμένης καταστάσεως λογαριασμών εις συνέλευσιν μελών ή αντιπροσώπων.

9. Η συγκρότησις ετησίων ή ετέρων, κατά βραχύτερα χρονικά διαστήματα συγκροτουμένων, συνελεύσεων μελών ή αντιπροσώπων.

10. Η τήρησις μητρώου μελών και η επιθεώρησις τούτου υπό μελών.

11. Η επιθεώρησις των βιβλίων και αρχείων της συντεχνίας υπό παντός προσώπου έχοντος συμφέρον τι εις τα κεφάλαια της συντεχνίας.

12. Ο τρόπος διαλύσεως της συντεχνίας και η διάθεσις των κατά τον χρόνον της διαλύσεως διαθεσίμων κεφαλαίων.

13. Ο τρόπος ιδρύσεως και διαλύσεως παραρτημάτων της συντεχνίας και ο τρόπος διοικήσεως των παραρτημάτων και διαχειρίσεως των κεφαλαίων τούτων.

14. Η διά μυστικής ψηφοφορίας λήψις αποφάσεων-

(α) των μελών της συντεχνίας επί των ακολούθων ζητημάτων:

(i) την αλλαγήν της επωνυμίας της συντεχνίας

(ii) την συγχώνευσιν αυτής μεθ’ ετέρας συντεχνίας

(iii) την προσχώρησιν εις ομοσπονδίαν ή συνομοσπονδίαν ή την ίδρυσιν τοιαύτης ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας

(iv) την διάλυσιν της συντεχνίας

(β) των μελών παραρτήματος τινος της συντεχνίας επί των ακολούθων ζητημάτων:

(i) την εκλογήν αντιπροσώπων αυτού παρά τη συντεχνία ή παρά τινι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία συντεχνιών

(ii) την εκλογήν των αξιωματούχων του παραρτήματος

(γ) των αντιπροσώπων παραρτήματος τινος της συντεχνίας, ή αναλόγως της περιπτώσεως, των μελών της συντεχνίας, επί των ακολούθων ζητημάτων:

(i) την εκλογήν αντιπροσώπων παρά τινι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία συντεχνιών

(ii) την εκλογήν των αξιωματούχων της συντεχνίας

(iii) την επιβολήν αναγκαστικών εισφορών

(iv) την τροποποίησιν του καταστατικού της συντεχνίας

(δ) των μελών συντεχνίας επηρεαζομένων υπό εργατικής τινος διαφοράς επί ζητημάτων αφορώντων ανταπεργίας (lock-outs) ή απεργίας (πάσης αποφάσεως προς συμμετοχήν εις οιανδήποτε ανταπεργίαν (lock-out) ή απεργίαν υποκειμένης εις την έγκρισιν της διοικούσης επιτροπής της συντεχνίας).

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 30)

ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ

Ειδοποίησις

Επωνυμία Συντεχνίας

Επωνυμία του παραρτήματος εις ο τυχόν ανήκει το μέλος.

Πολιτικόν Ταμείον (Ειδοποίησις Εισφοράς).

Διά της παρούσης γνωστοποιώ ότι είμαι πρόθυμος και συμφωνώ όπως εισφέρω εις το Πολιτικόν Ταμείον της Συντεχνίας ............................. κατανοώ δε ότι ως εκ τούτου υπέχω υποχρέωσιν όπως εισφέρω τω Ταμείω τούτω, και ότι θα εξακολουθώ υπέχων την τοιαύτην υποχρέωσιν μέχρις ότου παραδώσω εις την εγγεγραμμένην έδραν της Συντεχνίας έγγραφον ανάκλησιν της παρούσης.

Διεύθυνσις .........................................................

Αρ. Μέλους (εφ’ όσον υπάρχη) ..........................

Τη ............................ ημέρα ................................ 19........