Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1964 έως 1990 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1964 έως 1990.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

"άδεια" σημαίνει άδειαν χορηγηθείσαν δυνάμει του άρθρου 5·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, περιλαμβάνει δε πάντα επί τούτω προσηκόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ' αυτού λειτουργόν του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων·

"ελεγχομένη περιοχή" σημαίνει περιοχήν κηρυχθείσαν ως τοιαύτην δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

"Έπαρχος" σημαίνει τον Έπαρχον της Επαρχίας ένθα κείται, ή πρόκειται να ανασκαφή ή κατασκευασθή το φρέαρ ή έτερον έργον, περιλαμβάνει δε πάντα επί τούτω προσηκόντως εξουσιοδοτηθέντα υπ' αυτού λειτουργόν του Επαρχιακού Γραφείου·

"έτερον έργον" σημαίνει οιονδήποτε έργον πλην του φρέατος δι' ου ανασύρεται ή φέρεται εις την επιφάνειαν υπόγειον ύδωρ·

"υδατικαί εγκαταστάσεις" περιλαμβάνει αύλακας, υδροσωλήνας, κρουνούς, στρόφιγγας, βαλβίδας, κρίκους, μετρητός, δεξαμενάς, μηχανάς αντλήσεως, κινητήρας αντλήσεως και ετέρας παρομοίας φύσεως συσκευάς χρησιμοποιουμένας εν αναφορά προς την προμήθειαν και χρήσιν ύδατος·

"φρέαρ" κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκε τω όρω τούτω το άρθρον 2 του περί Φρεάτων Νόμου.

Ελεγχόμεναι περιοχαί

3.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, εάν το Υπουργικόν Συμβούλιον πεισθή ότι λόγω εξαιρετικών περιστάσεων υφίσταται ή δυνατόν να παρατηρηθή σοβαρά έλλειψις ή ανεπάρκεια ύδατος εντός ωρισμένης περιοχής, και ότι η λήψις ειδικών προστατευτικών των υδατίνων πηγών και συντηρήσεως της υδατοπρομηθείας εν τη τοιαύτη περιοχή μέτρων είναι αναγκαία εν τω δημοσίω συμφέροντι είτε διά προστασίαν της υδατοπρομηθείας της χρησιμοποιουμένης δι' αρδευτικούς, γεωργικούς, βιομηχανικούς είτε δι' ετέρους ειδικωτέρους σκοπούς, δύναται διά Διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να κηρύξη την περιοχήν ως ελεγχομένην τοιαύτην' επί τούτω αι διατάξεις του παρόντος Νόμου θα εφαρμόζωνται επί της τοιαύτης περιοχής καθ' όσον αφορά εις τα εν τω παρόντι Νόμω προνοούμενα ζητήματα, αποκλεισμένης της εφαρμογής παντός ετέρου Νόμου.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να ακυρώση το εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (1) Διάταγμα εάν πεισθή ότι αι περιστάσεις αίτινες ήγαγον εις την έκδοσιν Διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (1) έπαυσαν να υφίστανται ή ότι ούτω υπαγορεύει το δημόσιον συμφέρον· άμα ως ήθελε χωρήσει τοιαύτη ακύρωσις αίρεται και η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου επί της ελεγχομένης περιοχής.

Περιορισμοί, κ.λ.π., επί ελεγχομένων περιοχών

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και ανεξαρτήτως των διαλαμβανομένων εν οιωδήποτε ετέρω Νόμω τοιούτων, άμα τη κηρύξει περιοχής τίνος ως ελεγχομένης τοιαύτης ουδείς δύναται-

(α)να αρχίση διάτρησιν, ανασκαφήν ή κατασκευήν φρέατος ή ετέρου έργου με σκοπόν την λήψιν υπογείου ύδατος ειμή δυνάμει αδείας χορηγηθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου· ή

(α1)να αντλήσει, πάρει, χρησιμοποιήσει ή εκμεταλλευθεί υπόγειο νερό, παρά μόνο με βάση άδεια που θα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή

(β)να προβεί στη διεύρυνση ή εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο στην επέκταση οποιουδήποτε υφιστάμενου φρέατος ή άλλου έργου με σκοπό τη λήψη υπόγειου νερού ή να προβεί στο καθάρισμα ή στην επισκευή οποιουδήποτε φρέατος ή άλλου έργου, χωρίς άδεια που θα χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· ή

(γ) να λάβη υπόγειον ύδωρ εξ οιουδήποτε φρέατος ή ετέρου έργου κατασκευασθέντος ή επεκταθέντος κατά παράβασιν των προηγουμένων παραγράφων (α) ή (β)· ή

(δ) να προκαλέση ή επιτρέψη την διαρροήν και σπατάλην υπογείου ύδατος εξ οιουδήποτε φρέατος ή ετέρου έργου, εκτός εάν τούτο γίνεται επί τω τέλει δοκιμής της εκτάσεως ή ποιότητος της υδατοπρομηθείας, ή επί τω τέλει καθαρίσματος, καθάρσεως, εξετάσεως ή επισκευής του φρέατος ή ετέρου έργου· ή

(ε) να λάβη ύδωρ εξ οιουδήποτε φρέατος ή ετέρου έργου πλέον του όγκου του καθωρισμένου δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφορικώς προς το τοιούτον φρέαρ ή έτερον έργον, ή του όγκου όστις ήθελε καθορισθή εν αδεία παρασχεθείση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή εν περιπτώσει μη καθορισμού του τοιούτου όγκου πλέον των ευλόγων αυτού, υπό τας επικρατούσας συνθήκας, αναγκών.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού θα αποτελεί τεκμήριο ότι πράξη ή ενέργεια για την οποία απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου έγινε από τον ιδιοκτήτη της γης πάνω στην οποία έγινε η πράξη ή ενέργεια αυτή.

Ο όρος "ιδιοκτήτης" περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει τη γη με οποιαδήποτε ιδιότητα.

(2) Πας όστις δεν συμμορφούται ή παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιες λίρες, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Άδειαι

5.-(1) Αι υπό του παρόντος Νόμου προνοούμεναι άδειαι χορηγούνται, οι δε δυνάμει του αυτού Νόμου επί τοιούτων αδειών τιθέμενοι όροι και περιορισμοί επιβάλλονται, υπό του Επάρχου τη συμπράξει του Διευθυντού. Πάσα τοιαύτη άδεια εκδίδεται εν τω καθωρισμένω τύπω.

(2) Οι διά τοιούτων αδειών επιβαλλόμενοι όροι και περιορισμοί δυνατόν να αφορώσιν εις την διάτρησιν, ανασκαφήν, κατασκευήν, διεύρυνσιν, εκβάθυνσιν ή ετέραν επέκτασιν, καθάρισμα ή επισκευήν του φρέατος ή ετέρου έργου, εις τον τρόπον καθ' ον το ύδωρ λαμβάνεται εξ αυτού, τον όγκον του εξ αυτού εξαχθησομένου ύδατος, ως και την σκοπουμένην χρήσιν αυτού, σχετικώς δε προς τους αφορώντας εις την χρήσιν του ύδατος όρους και περιορισμούς και ίνα εξασφαλισθή η τήρησις των όρων υφ' ους εξεδόθη η άδεια, ο κάτοχος αυτής δυνατόν να υποχρεωθή όπως επί του τοιούτου φρέατος ή ετέρου έργου εγκαταστήση μετρητήν ύδατος.

(3) Ο Έπαρχος τη συμπράξει του Διευθυντού δύναται να προσθέση ή τροποποιήση τους επιβληθέντος δυνάμει του εδαφίου (2) όρους ή περιορισμούς, ή να ακυρώση οιανδήποτε άδειαν χορηγηθείσαν δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν αι περιστάσεις ούτω μετεβλήθησαν, ώστε η τοιαύτη ενέργεια να είναι δεδικαιολογημένη εν τω δημοσίω συμφέροντι.

(4) Ο Διευθυντής συμπράττει ή αναλόγως αρνείται να συμπράξη δυνάμει του παρόντος άρθρου έχων υπ' όψιν αυτού την γενικήν κατάστασιν υδάτων εν τη ελεγχομένη περιοχή και το αποτέλεσμα όπερ δυνατόν να επήγετο η σκοπουμένη ενέργεια επί των υδατίνων πηγών ή της υδατοπρομηθείας της τοιαύτης περιοχής.

(5) Η ανασκαφή ή κατασκευή παντός φρέατος ή ετέρου έργου, ή η διενέργεια οιασδήποτε ετέρας επιχειρήσεως αναφορικώς προς ην εχορηγήθη άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου, δέον όπως περατούται εντός περιόδου δώδεκα μηνών από της ημερομηνίας εκδόσεως της τοιαύτης αδείας.

Νοείται ότι εάν η τοιαύτη επιχείρησις δεν περατωθή εντός της προμνησθείσης περιόδου, η άδεια δυνατόν να ανανεωθή διά περαιτέρω περίοδον δώδεκα μηνών.

(6) Πας όστις δεν συμμορφούται ή παραβαίνει τας διατάξεις του εδαφίου (5), ή όστις δεν συμμορφούται ή παραβαίνει οιονδήποτε των όρων ή περιορισμών αδείας τινός, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιες λίρες, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Επιπλέον το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή 10 σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερό που υπεραντλείται.

Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για το φρέαρ που ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε

5Α.-(1) Ο κάτοχος άδειας ανορύξεως ή κατασκευής φρέατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 υποχρεούται μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημερομηνία που ανόρυξε ή κατασκεύασε το φρέαρ, να ειδοποιήσει γραπτώς τον Έπαρχο για την ανόρυξη ή κατασκευή του. Εάν ο Έπαρχος ικανοποιηθεί ότι το φρέαρ ανορύχθηκε ή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους όρους της άδειας, εκδίδει πιστοποιητικό καταλληλότητας.

(2) Οποιοσδήποτε λαμβάνει νερό από φρέαρ για το οποίο δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό καταλληλότητας είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

Υφιστάμενες άδειες

6.-(1) Άδεια που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου σχετικά με υφιστάμενο φρέαρ ή άλλο έργο, υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που δυνατόν να εκδοθούν δυνάμει των διατάξεων του, μπορεί δε να επιβληθούν όροι και περιορισμοί που προνοούνται από τον παρόντα Νόμο από τον Έπαρχο με τη σύμπραξη του Διευθυντή. Ο ιδιοκτήτης της γης στην οποία βρίσκεται το φρέαρ ή άλλο έργο υποχρεούται όταν κληθεί από τον Έπαρχο να παρουσιάσει τη σχετική άδεια για την επιβολή όρων και περιορισμών. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο όρος "ιδιοκτήτης" περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει τη γη υπό οποιαδήποτε ιδιότητα.

(2) Σε περίπτωση που για εύλογη αιτία δεν είναι δυνατόν να παρουσιασθεί η άδεια για οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο που έχει νόμιμα ανορυχθεί ή κατασκευασθεί, ο Έπαρχος εκδίδει νέα άδεια δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πάνω σε έντυπο που θα καθορισθεί και μπορεί να επιβάλει στην άδεια αυτή όρους και περιορισμούς.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο δε συμμορφώνεται ή παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

Εξουσία εισόδου

7.-(1) Ο Έπαρχος φέρει την ευθύνην της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως και παντός δυνάμει αυτού γενομένου Κανονισμού· προς τούτο κέκτηται εξουσίαν, όπως εισέρχηται εις οιανδήποτε γαίαν ένθα κείται το φρέαρ ή οιονδήποτε έτερον έργον, ίνα εξακριβοί εάν τηρώνται αι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών, ή οι όροι υφ' ους εξεδόθη η άδεια· προς τον σκοπόν δε τούτον ούτος δύναται να μεριμνήση διά την διενέργειαν ερευνών περί το εκ του φρέατος ή ετέρου έργου αντλούμενον ύδωρ ή την καταμέτρησιν αυτού, μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων οίτινες προς τούτο κέκτηνται εξουσίαν όπως εισέρχωνται εις οιανδήποτε τοιαύτην γαίαν και διενεργούσι τοιαύτας ερεύνας ή καταμετρήσεις.

(2) Πας όστις παρακωλύει ή παρεμποδίζει τον Έπαρχον ή οιονδήποτε αρμόδιον υπάλληλον εν τη ενασκήσει οιουδήποτε των δυνάμει του εδαφίου (1) καθηκόντων αυτών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £150, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Εξουσία προς άσκησιν ποινικής διώξεως

8. Τηρουμένων των σχετικών οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας ο Έπαρχος δύναται να προβή εις ποινικήν δίωξιν αναφορικώς προς οιονδήποτε αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών.

Κανονισμοί

9.-(1) Αναφορικώς προς τινα ελεγχομένην περιοχήν και ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς δημοσιευθησομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας προς παρεμπόδισιν της σπατάλης, αμέτρου καταναλώσεως, καταχρήσεως ή μιάνσεως ύδατος εντός της ελεγχομένης περιοχής, γενικώτερον δε προς πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι τοιούτοι Κανονισμοί δυνατόν να περιέχωσι προνοίας-

(α)περί του καθορισμού παντός όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) περί του καθορισμού τελών εκδόσεως ή ανανεώσεως αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) περί της ρυθμίσεως ή θέσεως περιορισμών επί του όγκου του εξαχθησομένου εξ οιουδήποτε φρέατος ή ετέρου έργου ύδατος, της μεταφοράς οιουδήποτε τοιούτου ύδατος και περί της χρήσεως μετρητών ύδατος ή ετέρων οργάνων καταμετρήσεως του ύδατος επί τω τέλει καταμετρήσεως του όγκου του εξαγομένου εκ τοιούτου φρέατος ή ετέρου έργου ύδατος·

(δ) περί του καθορισμού του μεγέθους, της φύσεως, των υλικών και της εκτελέσεως, ως και της μεθόδου του διακανονισμού, συνδέσεως, αποσυνδέσεως, τροποποιήσεως και επισκευής των υδατίνων εγκαταστάσεων·

(ε) περί της απαγορεύσεως της χρήσεως οιασδήποτε υδατικής εγκαταστάσεως, ήτις είναι τοιαύτης φύσεως ή ούτω διακεκανονισμένη ή συνδεδεμένη, ώστε να προκαλή ή επιτρέπη, ή ενδεχομένως να προκαλή, ή επιτρέπη την σπατάλην, άμετρον κατανάλωσιν, κατάχρησιν, εσφαλμένην καταμέτρησιν ή μίανσιν του ύδατος·

(στ) περί της ρυθμίσεως της εισόδου εις οιανδήποτε γαίαν και της εν αυτή επιθεωρήσεως παντός φρέατος ή ετέρου έργου κειμένου εντός της ελεγχομένης περιοχής.

(3) Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον δεκαπέντε ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι τίθενται αμέσως εν ισχύϊ. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι τίθενται αμέσως εν ισχύϊ ως ήθελον τροποποιηθή υπ' αυτής.

(4) Πας όστις δεν συμμορφούται ή παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων των τοιούτων Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιες λίρες, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Πρόσθετοι εξουσίαι του δικαστηρίου

10.-(1) Οσάκις εκδίδηται κλήσις αφορώσα εις αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου, τη αιτήσει της κατηγορίας το Δικαστήριον δύναται διά δικαστικού παρεμπίπτοντος διατάγματος να υποχρεώση τον κατηγορούμενον όπως εκκρεμούσης της εκδόσεως τελικής αποφάσεως επί της υποθέσεως αναστείλη ή διακόψη πάσαν πράξιν ή επιχείρησιν ήτις κατά τους ισχυρισμούς της κατηγορίας εγένετο κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Παν τοιούτον δικαστικόν παρεμπίπτον διάταγμα υπόκειται εις τας διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και του Διαδικαστικού Κανονισμού.

(2) Το εκδικάζον αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου δικαστήριον, εν περιπτώσει καταδίκης δύναται επί πλέον οιασδήποτε ποινής ην δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να επιβάλη-

(α) Να διατάξει όπως το φρέαρ ή άλλο έργο που έχει σχέση με το αδίκημα γεμίσει ή κλείσει μέσα σε τακτή προθεσμία που να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες, με έξοδα του κατηγορουμένου, εκτός αν στο μεταξύ εκδοθεί από τον Έπαρχο άδεια ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου·

(β) να διατάξη κατάσχεσιν της διατρητικής μηχανής αναφορικώς προς ην διεπράχθη το αδίκημα·

(γ) να διατάξη αλλαγήν, επισκευήν ή αντικατάστασιν των υδατικών εγκαταστάσεων αναφορικώς προς άτινας διεπράχθη το αδίκημα κατά τρόπον ώστε αύται να είναι σύμφωνοι προς τας απαιτήσεις των δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών.

(3) Εάν το πρόσωπο εναντίον ούτινος εξεδόθη δικαστικόν διάταγμα δυνάμει της παραγράφου (α) ή (γ) του εδαφίου (1) παραλείψη να συμμορφωθή προς το τοιούτον διάταγμα, το δικαστήριον (μη επηρεαζομένης της εξουσίας αυτού προς επιβολήν ποινής τίνος διά καταφρόνησιν του δικαστηρίου) δύναται να εξουσιοδοτήση την λήψιν των αναγκαίων προς εκτέλεσιν του διατάγματος μέτρων· αι ούτω διενεργηθείσαι προς λήψιν των τοιούτων μέτρων δαπάναι δύνανται να εισπραχθώσιν ως χρηματική ποινή εκ του καταδικασθέντος προσώπου.

Το άρθρον 88 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου δεν εφαρμόζεται

11. Αι διατάξεις του άρθρου 88 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου δεν εφαρμόζονται εις οιανδήποτε ποινικήν δίωξιν καθ' οιουδήποτε προσώπου κατηγορουμένου επί τη διαπράξει οιουδήποτε αδικήματος επί τη βάσει του παρόντος Νόμου.

Εξουσία για γέμισμα ή κλείσιμο φρέατος ή άλλου έργου

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Έπαρχος έχει εξουσία να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να γεμίσει ή να κλείσει οποιοδήποτε φρέαρ ή άλλο έργο που ανορύχθηκε ή κατασκευάσθηκε χωρίς άδεια ή σχετικά με το οποίο έγινε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια για την οποία απαιτείται άδεια και για το σκοπό αυτό ο Έπαρχος ή πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν έχει εξουσία να εισέρχεται στη γη στην οποία υπάρχει το φρέαρ ή άλλο έργο. Οι δαπάνες που θα διενεργηθούν για το γέμισμα ή κλείσιμο του φρέατος ή άλλου έργου θα εισπράττονται από τον ιδιοκτήτη της γης στην οποία βρίσκεται το φρέαρ ή άλλο έργο ως αστικό χρέος.

Εξουσία για συμβιβασμό αδικημάτων

13.-(1) Με εξαίρεση τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, ο Έπαρχος μπορεί να συμβιβάζει οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη που διαπράχθηκε ή που υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, με όρους που θα καθορίζονται από αυτόν, και έχει πλήρη εξουσία να αποδέχεται από τα πρόσωπα αυτά χρηματική πληρωμή που να μην υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που προβλέπεται από τη διάταξη που αναφέρεται στο εν λόγω αδίκημα ή πράξη.

(2) Με την πληρωμή του ποσού αυτού στον Έπαρχο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του απαγορεύεται η λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το εν λόγω αδίκημα ή πράξη εναντίον του συμβιβασθέντος και, αν αυτός τελεί υπό κράτηση, αφήνεται ελεύθερος.

Σημείωση
152 του Ν.79(I)/2010Έναρξη Ισχύος του Ν.79(I)/2010

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή o Ν.79(I)/2010] τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.