Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συνάψεως Δανείου εκ της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος Νόμος του 1963.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου:

“Οίκημα” σημαίνει οίκημα κείμενον εν τη Οδώ Πριγκιπίσσης Νικολάου Αρ. 3, Ψυχικόν, Αθήναι.

“Πάγιον Ταμείον” σημαίνει Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.

“Πρεσβεία” σημαίνει την εν Ελλάδι Πρεσβείαν της Δημοκρατίας.

“Τράπεζα” σημαίνει την Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, Α.Ε., ανώνυμον Εταιρείαν, ης η έδρα κείται εν Αθήναις.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.

Εξουσιοδότησις προς σύναψιν δανείου

3. Ο Υπουργός διά του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως συνάψη δάνειον εκ της Τραπέζης διά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών, υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) το ποσόν του δανείου θα χρησιμοποιηθή διά την αγοράν και την εν ονόματι της Δημοκρατίας μεταγραφήν του οικήματος, διά την εν αυτώ στέγασιν της Πρεσβείας~

(β) το ποσόν του δανείου θα αποπληρωθή διά δεκαπέντε ίσων ετησίων δόσεων, με τόκον εξ επί τοις εκατόν, της πρώτης δόσεως καθισταμένης πληρωτέας εν έτος μετά την σύναψιν του δανείου, των μετέπειτα δε δόσεων την αντίστοιχον ημερομηνίαν ενός εκάστου επομένου έτους και μέχρι τελικής αποπληρωμής~

(γ) θα παρασχεθή εγγύησις ικανοποιούσα την Τράπεζα παρά τινος Κυπριακής Τραπέζης διά την αποπληρωμήν του ποσού του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων δραχμών εκ του όλου ποσού του συναφθέντος δανείου~

(δ) το οίκημα, άμα τη μεταγραφή αυτού εν ονόματι της Δημοκρατίας, δύναται να υποθηκευθή εις την Τράπεζαν ως περαιτέρω ασφάλεια διά την αποπληρωμήν του δανείου.

Επιβάρυνσις του Παγίου Ταμείου

4.-(1) Τα απαιτούμενα διά την αποπληρωμήν του δανείου χρήματα βαρύνουσι το Πάγιον Ταμείον.

(2) Επί τούτω ο Υπουργός θα μεριμνήση όπως εις τας δαπάνας εκάστου ετησίου προϋπολογισμού της Δημοκρατίας και μέχρι τελικής αποπληρωμής του δανείου, περιλαμβάνωνται τα αναγκαία διά την πληρωμήν των προνοουμένων εν παραγράφω (β) του άρθρου 3 ετησίων δόσεων ποσά, άτινα θα βαρύνωσι το Πάγιον Ταμείον.