Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Προστασίας Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων Νόμος του 1963.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, “ιχθύς γλυκέων υδάτων” σημαίνει ιχθύν παντός είδους όστις εξευρίσκεται εντός ποταμών, φυσικών ρυακίων και ετέρων γλυκέων υδάτων.

Η άνευ αδείας λήψις ιχθύων εκ γλυκέων υδάτων είναι παράνομος

3. Ουδείς δύναται διά της χρήσεως οιασδήποτε φύσεως μέσων να φονεύη, συλλαμβάνη ή καταδιώκη ιχθύν εν τινι δεξαμενή, αύλακι, ποταμώ, φυσικώ ρυακίω ή εις έτερα γλυκέα ύδατα, ή να συνδράμη έτερον εν τη διενεργεία οιασδήποτε των ανωτέρω πράξεων, άνευ της προηγουμένης εγγράφου αδείας του Υπουργού Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Ποινή

4. Πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον (75 ή εις φυλάκισιν ενός μηνός, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και του προστίμου.