Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Κοινοτικών Εργατών Νόμος 1963 και ο περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Κοινοτικών Εργατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 θα αναφέρονται ως οι περί Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Κοινοτικών Εργατών Νόμοι του 1963 και 1976.

Ερμηνεία

2. Εις τον παρόντα Νόμο, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη άλλο τι- "Γενικός Λογιστής" σημαίνει τον Γενικόν Λογιστήν της Συνελεύσεως.

"Εισφορά" σημαίνει το ποσόν το καταβαλλόμενον εις το Ταμείον υπό μέλους βάσει του παρόντος Νόμου.

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπήν του Ταμείου Προνοίας των τακτικών κοινοτικών εργατών την διοριζομένην συμφώνως τω άρθρω 5.

"Επιτροπή Διοικήσεως" σημαίνει την Επιτροπήν Διοικήσεως της Συνελεύσεως.

"Ημερομίσθιον" σημαίνει αμοιβήν παρεχομένων υπηρεσιών καταβαλλομένην εβδομαδιαίως ή κατ' άλλην τακτικήν χρονικήν περίοδον και υπολογιζομένην συμφώνως προς τον αριθμόν των δεδουλευμένων ωρών.

"Κατάθεσις" σημαίνει το ποσόν το καταβαλλόμενον εις το Ταμείον υπό της Συνελεύσεως βάσει του παρόντος Νόμου.

"Μέλος" σημαίνει τακτικόν εργάτην εις την υπηρεσίαν της Συνελεύσεως όστις καταβάλλει εισφοράς εις το Ταμείον.

"Συνέλευσις" σημαίνει την Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν.

"Τακτικός εργάτης" σημαίνει εργάτην εις την υπηρεσίαν της Συνελεύσεως όστις λαμβάνει ημερομίσθιον και όστις αναγνωρίζεται ως τακτικός εργάτης δυνάμει οιωνδήποτε κανονισμών ή διοικητικών πράξεων εκδιδομένων εκάστοτε υπό της Συνελεύσεως ή της Επιτροπής Διοικήσεως.

"Ταμείον" σημαίνει το Ταμείον Προνοίας των τακτικών κοινοτικών εργατών το ιδρυόμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου.

"Υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσίαν τινός ως τακτικού εργάτου και περιλαμβάνει οιανδήποτε συνεχή έκτακτον απασχόλησιν αμέσως προηγηθείσαν της αποκτήσεως της ιδιότητος του τακτικού εργάτου.

Ίδρυσις του Ταμείου

3. Ιδρύεται Ταμείον καλούμενον Ταμείον Προνοίας των τακτικών κοινοτικών εργατών.

Επιτροπή

4.-(1) Διορίζεται, υπό της Επιτροπής Διοικήσεως, Επιτροπή καλουμένη Επιτροπή Ταμείου Προνοίας των τακτικών κοινοτικών εργατών (εν τοις επομένοις καλουμένη Επιτροπή) ήτις διαχειρίζεται το Ταμείον συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή συνίσταται εκ του Γενικού Λογιστού, ως Προέδρου και τεσσάρων άλλων μελών, εξ ων δύο μέλη δέον να υποδεικνύονται υπό των μελών του Ταμείου.

(3) Εκ του Ταμείου διενεργούνται πληρωμαί βάσει του παρόντος Νόμου ως και πληρωμαί προς κάλυψιν των δαπανών διαχειρίσεως αυτού.

(4) Οιαδήποτε από καιρού εις καιρόν διαθέσιμα χρήματα εν τω Ταμείω επενδύονται καθ' ον τρόπον ήθελε θεωρήσει κατάλληλον η Επιτροπή τη εγκρίσει της Επιτροπής Διοικήσεως.

(5) Ο Γενικός Λογιστής οφείλει να τηρή χωριστούς λογαριασμούς των χρημάτων και της περιουσίας του Ταμείου, ούτοι δε ελέγχονται υπό του Γενικού Λογιστού της Συνελεύσεως.

(6) Η Επιτροπή υποβάλλει εις την Επιτροπήν Διοικήσεως το ταχύτερον μετά την 31 ην ημέραν του Δεκεμβρίου εκάστου έτους εξηλεγμένην κατάστασιν λογαριασμών δεικνύουσαν τας μετά του Ταμείου συναλλαγάς κατά το λήξαν έτος.

(7) Η Επιτροπή συντάσσει κανονισμών περί της λειτουργίας αυτής όστις εγκρίνεται υπό της Επιτροπής Διοικήσεως.

Μέλη

5. Πας τακτικός εργάτης υποχρεούται να γίνη μέλος του Ταμείου, τούτο δε αποτελεί απαραίτητον όρον προς συνέχισιν της απασχολήσεως του ως τακτικού εργάτου.

Παύσις Μελών

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14 μέλος το οποίον παύει να είναι τακτικός εργάτης εξακολουθεί να θεωρήται ως μέλος διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου διά περίοδον εξ μηνών από της ημερομηνίας καθ' ην έπαυσε να είναι τακτικός εργάτης, παύει δε να είναι μέλος άμα τη λήξει της περιόδου ταύτης, πλην εάν εν τω μεταξύ επαναπροσληφθή ως τακτικός εργάτης: Νοείται ότι μέλος το οποίον έπαυσε να είναι τακτικός εργάτης δύναται να υποβάλη έγγραφον αίτησιν προς την Επιτροπήν ζητούν όπως-

(α)αι διατάξεις του άρθρου τούτου μη εφαρμοσθώσιν εις την περίπτωσιν του, οπότε εάν η Επιτροπή φρονή ότι το μέλος τούτο είναι απίθανον να επαναπροσληφθή ως τακτικός εργάτης, αύτη δύναται να εγκρίνη όπως το μέλος τούτο θεωρηθή ως παύσαν να είναι μέλος από της ημερομηνίας καθ' ην έπαυσε να είναι τακτικός εργάτης, ή

(β) η περίοδος των εξ μηνών παραταθή, οπότε η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτον κρίσιν της να παρατείνη την τοιαύτην περίοδον επί τόσον χρόνον όσον ήθελε θεωρήσει κατάλληλον, εν πάση όμως περιπτώσει μη υπερβαίνοντα τους δώδεκα μήνας.

(2) Παν μέλος το οποίον έπαυσε να είναι τακτικός εργάτης δεν υποχρεούται να καταβάλλη εισφοράς εις το Ταμείον.

Εισφοραί

7.-(1) Έκαστον μέλος καταβάλλει εισφοράν εις το Ταμείον δι' εκάστην εβδομάδα κατά την οποίαν προσφέρει υπηρεσίας αίτινες παρέχουν εις αυτό το δικαίωμα ημερομισθίου. Το ποσόν της εισφοράς καθορίζεται εις τον Πίνακα τον παρατιθέμενον εις το τέλος του παρόντος Νόμου.

(2) Αι εισφοραί αφαιρούνται υπό του Γενικού Λογιστού εκ των ημερομισθίων εκάστης εβδομάδος αρχής γενομένης από της εβδομάδος ήτις έπεται της ημέρας καθ' ην ο τακτικός εργάτης γίνεται μέλος.

Καταθέσεις

8. Ποσόν ίσον προς την εισφοράν εκάστου μέλους κατατίθεται υπό της Συνελεύσεως εις το Ταμείον εις πίστιν του μέλους τούτου καθ' ην ημερομηνίαν η τοιαύτη εισφορά καταβάλλεται εις το Ταμείον.

Φιλοδωρήματα

9. Εις ουδέν φιλοδώρημα δικαιούται τακτικός εργάτης διά την υπηρεσίαν του αφ' ης ημέρας γίνεται μέλος.

Τόκος

10.-(1) Επί των εισφορών και των καταθέσεων πιστούται τόκος κεχωρισμένως, του ύψους αυτού καθοριζομένου καθ' έκαστον έτος υπό της Επιτροπής, τη εγκρίσει της Επιτροπής Διοικήσεως. Ο τόκος υπολογίζεται επί του συνόλου των εις πίστιν του μέλους εισφορών και καταθέσεων κατά την πρώτην ημέραν του έτους δι' ο υπολογίζεται ο τόκος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12 ο τόκος υπολογίζεται μέχρι της 31ης ημέρας του Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μετά ταύτα δε πιστούται εις τον λογαριασμόν του μέλους και διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως μέρος των εισφορών ή των καταθέσεων, αναλόγως της περιπτώσεως.

Πληροφορίαι προς τα μέλη

11. Ο Γενικός Λογιστής οφείλει όταν προς τούτο παρακληθή υφ' οιουδήποτε μέλους να πληροφορήση τούτο περί των εν τω Ταμείω εις πίστιν του ποσών κατά την 31 ην ημέραν του Δεκεμβρίου του αμέσως προηγουμένου έτους.

Κλείσιμον λογαριασμών

12.-(1) Εάν μέλος τι αποθάνη ή, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16, εάν τούτο παύση να είναι μέλος, ο λογαριασμός αυτού κλείει αφού πιστωθή διά τόκου συμφώνως προς τον εν τω άρθρω 10 καθοριζόμενον τρόπον μέχρι της προτεραίας του θανάτου, συμπεριλαμβανομένης, ή της ημέρας καθ' ην έπαυσε να είναι μέλος, αναλόγως της περιπτώσεως, βάσει του ύψους του τόκου του καθορισθέντος διά το αμέσως προηγούμενον έτος.

(2) Ειδοποίησις ως προς το κλείσιμον του λογαριασμού δίδεται υπό του Γενικού Λογιστού εις το ενδιαφερόμενον μέλος ή εις παν άλλο πρόσωπον το οποίον, κατά την γνώμην του Γενικού Λογιστού, δέον να λάβη τοιαύτην ειδοποίησιν.

Θάνατος μέλους

13.-(1) Άμα τω θανάτω μέλους τινός, το εν τω Ταμείω εις πίστιν αυτού ευρισκόμενον ποσόν πληρώνεται εις το πρόσωπον ή τα πρόσωπα άτινα δικαιούνται κατά νόμον να λάβουν τούτο:

Νοείται ότι ο Γενικός Λογιστής δύναται να προβή εις πληρωμάς μη υπερβαινούσας τας είκοσι λίρας εις εκάστην περίπτωσιν, προς κάλυψιν των δαπανών της κηδείας του αποβιώσαντος ή προς άμεσον ανακούφισιν της οικογενείας αυτού. Διά τους σκοπούς της επιφυλάξεως ταύτης ο όρος "οικογένεια" περιλαμβάνει την χήραν και τα τέκνα του αποβιώσαντος και οιαδήποτε τέκνα υιοθετηθέντα συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν νομοθεσίαν περί υιοθεσίας, ως και τον πατέρα και την μητέρα του, αλλ' ουδέν άλλο πρόσωπον.

(2)Τα δυνάμει του άρθρου τούτου πληρωνόμενα ποσά καταβάλλονται εκ του Ταμείου και αι τοιαύται πληρωμαί είναι έγκυροι και δεσμευτικοί έναντι οιασδήποτε απαιτήσεως προς την Συνέλευσιν, την Επιτροπήν ή τον Γενικόν Λογιστήν υφ' οιουδήποτε άλλου προσώπου όσον αφορά το εν τω Ταμείω εις πίστιν του αποβιώσαντος ποσόν.

Απόλυσις ή αντικανονική παραίτησις

14.-(1) Εάν μέλος τι απολυθή εκ της υπηρεσίας λόγω καταδίκης διά ποινικόν αδίκημα ή διά πειθαρχικούς λόγους ή εάν μέλος τι εγκαταλείψη την υπηρεσίαν άνευ αδείας ή χωρίς να δώση την υπό των κανονισμών απαιτουμένην προειδοποίησιν πληρώνεται εις το μέλος τούτο μόνον το ποσόν των εν τω Ταμείω εις πίστιν του εισφορών κατά την ημέραν καθ' ην έκλεισεν ο λογαριασμός του συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 12:

Νοείται ότι η Επιτροπή δύναται να εγκρίνη την πληρωμήν εις το μέλος τούτο των εις πίστιν του καταθέσεων κατά την ιδίαν ημερομηνίαν ή τοσούτο μέρος αυτών όσον ήθελε κρίνει κατάλληλον.

(2)Οιαιδήποτε καταθέσεις ή μέρος αυτών μη πληρωθείσαι εις το μέλος παραμένουν εις το Ταμείον προς όφελος των υπολοίπων μελών.

Ανάληψις εισφορών και καταθέσεων

15. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 τακτικός εργάτης ο οποίος έχει παύσει να είναι μέλος υπό οιανδήποτε των ακολούθων περιπτώσεων δικαιούται εις την ανάληψιν, επιπροσθέτως των εις πίστιν του εισφορών, του εξής ποσοστού των καταθέσεων:

(α) Εάν απολυθή λόγω ελλείψεως εργασίας 100%·

(β) Εάν απολυθή ή αποχωρήση λόγω ηλικίας ή διά λόγους υγείας 100%·

(γ) Εάν αποχωρήση κατόπιν υπηρεσίας-

(i) 7 ετών και άνω 100%·

(ii) άνω των 6 ετών 90%·

(iii)άνω των 5 ετών 80%·

(iv) άνω των 4 ετών 70%·

(ν) άνω των 3 ετών 60%·

(vi) άνω των 2 ετών 40%:

Νοείται ότι το ποσοστόν των καταθέσεων όπερ δεν καταβάλλεται εις τας περιπτώσεις τας αναφερομένας εις τας υποπαραγράφους (ii) έως (νi) παραμένει εις το Ταμείον προς όφελος των υπολοίπων μελών.

Διορισμός εις συντάξιμον θέσιν

16.-(1) Εάν μέλος τι διορισθή εις κατά νόμον συντάξιμον θέσιν εις την υπηρεσίαν της Συνελεύσεως και παύση να είναι τακτικός εργάτης τούτο δύναται, δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς την Επιτροπήν προτού παύση να είναι μέλος, να εκλέξη όπως η υπ' αυτού ανάληψις των εις πίστιν του εισφορών αναβληθή. Πάσα τοιαύτη εκλογή είναι αμετάκλητος.

(2) Εν τοιαύτη περιπτώσει ο λογαριασμός του μέλους τούτου δεν κλείει ως καθορίζεται εις το άρθρον 12, αλλ' εξακολουθεί να πιστούται διά τόκου.

(3)Όταν το ενδιαφερόμενον μέλος αργότερον εγκαταλείψη την υπηρεσίαν της Συνελεύσεως ή όταν αποθάνη ενώ ευρίσκεται εν τη υπηρεσία αυτής τότε κλείει ο λογαριασμός αυτού κατά τον τρόπον τον καθοριζόμενον εις το άρθρον 12 και οιονδήποτε εις πίστιν του ποσόν καταβάλλεται εις το μέλος τούτο ή εις οιονδήποτε άλλο πρόσωπον εις ο δύναται να καταβληθή νομίμως δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλως πως.

Αι εισφοραί και καταθέσεις δεν εκχωρούνται, κ.λ.π.

17. Αι εισφοραί και αι καταθέσεις δεν εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται ούτε υπόκεινται εις κατάσχεσιν ή δήμευσιν ούτε και διατίθενται προς ικανοποίησιν δικαστικού εντάλματος εν σχέσει προς οιονδήποτε χρέος ή οιανδήποτε απαίτησιν:

Νοείται ότι παν ποσόν οφειλόμενον εις την Συνέλευσιν υπό μέλους τινός δύναται να αφαιρήται εξ οιουδήποτε ποσού καταβαλλομένου εκ του Ταμείου εις το μέλος τούτο.

Μεταβατική διάταξις

18. Παρά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, εις την περίπτωσιν τακτικού εργάτου ευρισκομένου εις την υπηρεσίαν της Συνελεύσεως την 1ην Ιουνίου 1962, ο οποίος ήτο ή είναι μέλος του Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Κυβερνητικών Εργατών, οιονδήποτε ποσόν εις πίστιν αυτού παρά τω εν λόγω Ταμείω δύναται, τη εγκρίσει της Επιτροπής κατόπιν εγγράφου αιτήσεως αυτού υποβαλλομένης εντός ενός μηνός από της ισχύος του παρόντος Νόμου, να μεταφερθή εις πίστιν του εις το Ταμείον, εφαρμοζομένου εν προκειμένω του παρόντος Νόμου αναδρομικώς από της βραχυτέρας των ακολούθων δύο ημερομηνιών, ήτοι από της ημερομηνίας καθ' ην έγινε τακτικός εργάτης ή της ημερομηνίας καθ' ην περιήλθεν εις την υπηρεσίαν της Συνελεύσεως.

Μεταφορά ποσών εκ του Ταμείου εις το Ταμείον Προνοίας των Τακτικών Κυβερνητικών Εργατών

18Α. Εις περίπτωσιν καθ' ην οιοσδήποτε τακτικός εργάτης, όστις κατά την 31 ην Μαρτίου 1965 ήτο, και συνεχίζει να είναι άνευ διακοπής, μέλος του Ταμείου, καθίσταται καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την 1ην Μαρτίου, 1976, μέλος του Ταμείου Προνοίας των Τακτικών Κυβερνητικών Εργατών, οιονδήποτε ποσόν εις πίστιν αυτού εν τω Ταμείω μεταφέρεται εις πίστιν του εις το ως είρηται Ταμείον Προνοίας των Τακτικών Κυβερνητικών Εργατών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

ΠΙΝΑΞ

 

(Άρθρον 7.)

 

(1) (2)
Ημερομίσθια εις μιλς καθ' ώραν Εβδομαδιαίοι εισφοραί εις μιλς
---------------------------------------------- --------------------------------------------
70-79 165
80-89 185
90-99 210
100-109 230
110-119 255
120-129 275
130-139 300
140-149 320
150-159 340
160-169 360
170-179 385
180-189 405
190-199 430
200-209 450
210-219 475
220-229 495
230-239 515
240-249 540
250-259 560
260-269 580
270-279 605
280-289 625
290-299 650
300-309 670
310-319 690
320-329 715
339-339 735
340-349 760