Αδικήματα
Παράλειψις συμμορφώσεως προς την περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος υποχρέωσιν

59.-(1) Πάσα τράπεζα, ή παν εξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα όπερ δεν συμμορφούται προς την περί τηρήσεως κατωτάτου αποθέματος υποχρέωσιν, όπερ επιβάλλεται ή τηρείται υπό της Τραπέζης δυνάμει του άρθρου 37, διαπράττει αδίκημα, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250 δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην εξακολουθεί το αδίκημα.

(2) Πάσα τράπεζα, ή παν εξουσιοδοτημένον οικονομικόν ίδρυμα όπερ δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του άρθρου 62 διαπράττει αδίκημα, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £125 δι’ εκάστην ημέραν καθ’ ην εξακολουθεί το αδίκημα.