ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963, 1965, 1968, 1969, 1976, 1984 και 1997 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 μέχρι 1997, και θα αναγιγνώσκονται και ερμηνεύονται ομού μετά του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου του 1963, του Κώδικος, και του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί Ασφαλείας και Ναυτικοί) Νόμου.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αξιωματικός” οσάκις χρησιμοποιήται εν σχέσει προς τι πλοίον, σημαίνει πλοίαρχον, αξιωματικόν, μηχανικόν, μηχανοδηγόν, ασυρματιστήν, ή δόκιμον αξιωματικόν~

“Αρμοδία Αρχή” σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων και παν έτερον επί τούτω εξουσιοδοτηθέν υπ’ αυτού προςωπον~

“Γενικαί υπηρεσίαι” σημαίνει την Υγειονομικήν την των Τηλεπικοινωνιών, των Οικονομικών, της Τροφοδοσίας και την υπηρεσίαν Ενδιαιτημάτων και Μαγειρείου~

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν~

“Διευθυντής” σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Λιμένων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, περιλαμβάνει δε πάντα Λιμενικόν Λειτουργόν, όστις ήθελεν εξουσιοδοτηθή υπό του Διευθυντού όπως ενασκή τας δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αυτού~

“επιβατικόν πλοίον” σημαίνει πλοίον κατεσκευασμένον, ή ουσιαστικώς ή συνήθως εις τακτικά ή μη διαστήματα χρησιμοποιούμενον διά την μεταφοράν πλειόνων των δώδεκα επιβατών~

“επιβάτης” σημαίνει παν πρόσωπον μεταφερόμενον επί πλοίου, εξαιρουμένων των ακολούθων:

(α) παντός προσώπου εργαζομένου ή υπηρετούντος υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα επί του πλοίου εις τινα των υπηρεσιών αυτού~

(β) παντός προσώπου όπερ ευρίσκεται επί του πλοίου είτε συνεπεία της υποχρεώσεως ην ενέχει ο πλοίαρχος προς μεταφοράν ναυαγών, προσώπων εν κινδύνω ή ετέρων προσώπων, ή λόγω περιστάσεων άτινας ούτε ο πλοίαρχος ούτε ο πλοιοκτήτης ούτε ο τυχόν ναυλωτής ηδύνατο να παρεμποδίση ή προλάβη~

(γ) παιδίου μη συμπληρώσαντος το εν έτος.

“Κυπριακόν πλοίον” κέκτηται την έννοιαν, ην απέδωκεν εις τον τοιούτον όρον το άρθρον 5 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου του 1963~

“Κώδιξ” σημαίνει τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμους του 1894 έως το 1954, του Ηνωμένου Βασιλείου, καθ’ ην έκτασιν ούτοι εφαρμόζονται εν τη Δημοκρατία, και υπό τας αναγκαίας ως εκ τους Συντάγματος τροποποιήσεις αυτών~

“Λιμενικός Λειτουργός” σημαίνει τον υπεύθυνον διά τινα λιμένα υπάλληλον~

“Λιμενικός Υγειονομικός Λειτουργός” σημαίνει τον Ιατρικόν Λειτουργόν τον ασκούντα υγειονομικά καθήκοντα εν τω λιμένι~

“μαθητευόμενος” σημαίνει μαθητευόμενον εις ναυτικήν υπηρεσίαν~

“ναυτικός” περιλαμβάνει πάντα όστις (εξαιρουμένων των πλοιάρχων, πλοηγών και των προσηκόντως μισθωθέντων και ναυτολογηθέντων μαθητευομένων) εργάζεται ή υπηρετεί υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα επί τινος πλοίου~

“ναυτολόγιον” σημαίνει το δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τηρούμενον βιβλίον εν ω εγγράφονται ο πλοίαρχος και άπαντες οι επί του πλοίου υπηρετούντες ναυτικοί ως και οι όροι της μισθώσεως αυτών~

“πλήρωμα” περιλαμβάνει τους αξιωματικούς και τους λοιπούς ναυτικούς~

“πλοηγός” σημαίνει παν αδειούχον πρόσωπον όπερ μη ανήκον εις το πλοίον υποβοηθεί τον πλοίαρχον εις ωρισμένας περιοχάς διά την ναυσιπλοϊαν, όρμισιν, μεθόρμισιν ή απόπλουν του πλοίου~

“πλοίαρχος” περιλαμβάνει παν πρόσωπον, πλην του πλοηγού, όπερ κυβερνά ή είναιι υπεύθυνον διά τι πλοίον~

“πλοίον εξωτερικού” περιλαμβάνει παν Κυπριακόν πλοίον όπερ ασκεί εμπόριον εις τόπον ή τόπους κειμένους εκτός των καθωρισμένων ορίων ή όπερ πλέει εις τοιούτους τόπους~

“προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας” σημαίνει το επί τούτω υποδειχθέν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου μέλος της προξενικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε παν έτερον πρόσωπον, όπερ ήθελεν υποδειχθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου~

“Προσωπικόν του πλοίου” σημαίνει τον πλοίαρχον και το πλήρωμα του πλοίου~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων, περιλαμβάνει δε παν πρόσωπον όπερ ήθελεν εξουσιοδοτηθή δεόντως υπό του Υπουργού δι’ οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι όροι κέκτηνται, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την έννοιαν ην ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμος του 1963, και ο Κώδιξ απέδωκαν εις τους όρους τούτους.