Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963, 1965, 1968, 1969, 1976, 1984 και 1997 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 μέχρι 1997, και θα αναγιγνώσκονται και ερμηνεύονται ομού μετά του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου του 1963, του Κώδικος, και του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί Ασφαλείας και Ναυτικοί) Νόμου.