ΜΕΡΟΣ I ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμοι του 1963 μέχρι 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμοι του 1963 μέχρι 1996, θα αναγιγνώσκονται δε ομού μετά του Κώδικος και του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί Ασφαλείας και Ναυτικοί) Νόμου.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

"αλλοδαπό νηολόγιο" σημαίνει νηολόγιο άλλο από το Νηολόγιο·

"αλλοδαπό πλοίο" σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από Kυπριακό πλοίο·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους εξουσιοδοτημένους από το Γενικό Διευθυντή λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας˙

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

"Δικαστήριον" σημαίνει το αρμόδιον δικαστήριον·

"Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος" σημαίνει το γεωγραφικό χώρο στον οποίο τυγχάνει εφαρμογής η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

"κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων" σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων, το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους και το οποίο έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο, την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

"Κυπριακόν Πλοίον" σημαίνει πλοίον εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο·

"Κυρίαρχοι Περιοχαί των Βάσεων" κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκεν εις τον όρον τούτον το άρθρον 18 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960·

"Κώδιξ" σημαίνει τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμους του 1894 έως του 1954 του Ηνωμένου Βασιλείου, καθ' ην έκτασιν ούτοι εφαρμόζονται εν τη Δημοκρατία, και υπό τας αναγκαίας ως εκ του Συντάγματος τροποποιήσεις αυτών·

"Νηολόγιον" σημαίνει το νηολόγιον ως προβλέπεται εν άρθρω 4·

"Νηολογούσα Αρχή" σημαίνει την Νηολογούσαν Αρχήν ως προβλέπεται εν άρθρω 3·

"νομιμοποιούμενον πρόσωπον" σημαίνει πρόσωπον, όπερ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δικαιούται όπως κέκτηται κατά κυριότητα μερίδιον Κυπριακού Πλοίου·

"Πλοίον" περιλαμβάνει παν είδος σκάφους χρησιμοποιούμενον εν τη ναυσιπλοία, εφ' όσον δεν είναι κωπήλατον·

"προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας" σημαίνει το επί τούτω υποδειχθέν υπό του Υπουργικού Συμβουλίου μέλος της προξενικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε παν έτερον πρόσωπον όπερ ήθελεν υποδειχθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως προξενικός υπάλληλος διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

“Υφυπουργείο Ναυτιλίας” ή “Υφυπουργείο” σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου∙

“Υφυπουργός Ναυτιλίας” ή “Υφυπουργός” σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι όροι κέκτηνται την έννοιαν, ην ο Κώδιξ απέδωκεν εις τους όρους τούτους.

(3)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), όπου στο κείμενο του βασικού νόμου απαντά η λέξη «Υπουργός», σε οποιονδήποτε γραμματικό τύπο, αυτή αντικαθίσταται από τη λέξη “Υφυπουργός” στον κατάλληλο γραμματικό τύπο.

(β) Τα άρθρα 7, 8(1), 8(1)(γ), 8(2), 11(2), 23(2), 23Δ(1), 23Μ(1)(γ), 23Ξ(1), 23Ξ(2), 23Π(1), 23Π(2), 23Σ(3), 47(2), 47(3)(β), 47(3)(γ)(ι), 47(3)(γ)(ιι), 47(3)(δ), 47(5), 47(6), 47(7), 53(2) του βασικού νόμου τροποποιούνται με την αντικατάσταση σε αυτά των λέξεων “ο Υπουργός”, όπου αυτές απαντούν, σε οποιονδήποτε γραμματικό τύπο, με τις λέξεις “Νηολογούσα Αρχή” στον κατάλληλο γραμματικό τύπο.

ΜΕΡΟΣ II ΝΗΟΛΟΓΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΝΗΟΛΟΓΙΟΝ
Νηολογούσα Αρχή και έτεροι υπάλληλοι

3.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί καθήκοντα Νηολογούσας Αρχής, για σκοπούς νηολόγησης πλοίων, καθώς και άλλες αρμοδιότητες οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στη Νηολογούσα Αρχή, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι νόμου.

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να διορίση-

(α) είτε γενικώς, είτε δι' ειδικούς σκοπούς και εν ειδική τινι περιπτώσει, παν πρόσωπον όπερ ήθελε κρίνει κατάλληλον ίνα ενασκή καθήκοντα επιθεωρητού πλοίων διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και του Κώδικος·

(β) οσάκις κρίνη τούτο σκόπιμον, πρόσωπον τι, ως επότπην πλοίων διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και του Κώδικος·

(γ) τοιούτους ετέρους υπαλλήλους ίνα βοηθώσι την Νηολογούσαν Αρχήν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων αυτής, ως τούτο ήθελε κρίνει σκόπιμον να διορίση.

Νηολόγιον

4.-(1)Παρά τη Νηολογούση Αρχή τηρείται βιβλίον ή/και μηχανογραφημένο σύστημα καλούμενον Νηολόγιον, εν ω καταχωρούνται τα Κυπριακά πλοία, ως και αι συμβατικαί και αι εξ ετέρας νομίμου αιτίας μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις αυτών, ή των επί τούτων μεριδίων ή συμφερόντων.

(2)Το Νηολόγιον τηρείται εν τω κατά νόμον τύπω, σύγκειται δε εκ των καθωρισμένων μερίδων.

(3) Αι εν τω Νηολογίω εγγραφαί γίνονται συμφώνως προς τας επομένας διατάξεις-

(α)η επί του πλοίου ιδιοκτησία διαιρείται εις εκατόν μερίδια·

(β)τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περί συμπλοιοκτητών, ή περί προσώπων καθισταμένων πλοιοκτητών συνεπεία μεταβιβάσεως εκ νομίμου αιτίας, ετέρας ή της εκ συμβάσεως, απαγορεύεται η εγγραφή πλειόνων των εκατόν φυσικών προσώπων συγχρόνως ως πλοιοκτητών: ο κανών ούτος ουδόλως επηρεάζει τον beneficial τίτλον οιουδήποτε αριθμού προσώπων, ή νομικού προσώπου αντιπροσωπευομένου υπό τίνος εγγεγραμμένου πλοιοκτήτου ή συμπλοιοκτήτου, ή προβάλλοντος αξίωσιν μέσω εγγεγραμμένου πλοιοκτήτου ή συμπλοιοκτήτου·

(γ) ουδέν πρόσωπον δικαιούται να εγγραφή ως πλοιοκτήτης αναφορικώς προς κλάσμα μεριδίου πλοίου· πρόσωπα όμως, μη υπερβαίνοντα τα πέντε, δύνανται να εγγραφώσιν ως συμπλοιοκτήται αναφορικώς προς πλοίον, ή μερίδιον ή μερίδια αυτού·

(δ) αναφορικώς προς τον αριθμόν των προσώπων άτινα δικαιούνται να εγγραφώσιν ως πλοιοκτήται, οι συμπλοιοκτήται θεωρούνται ως εν μόνον πρόσωπον, δεν δύνανται δε να διαθέτωσι κεχωρισμένως το συμφέρον αυτών επί του πλοίου, ή του μεριδίου αναφορικώς προς το οποίον ούτοι ενεγράφησαν συμπλοιοκτήται·

(ε) νομικά πρόσωπα δύνανται να εγγράφωνται ως πλοιοκτήται υπό την επωνυμίαν αυτών.

ΜΕΡΟΣ III ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ
Πλοία που δικαιούνται να είναι Κυπριακά πλοία

5.-(1) Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εγγραφεί στο Νηολόγιο, εκτός αν -

(α) πέραν των πενήντα εκατοστών (50%) των μεριδίων του πλοίου ανήκουν κατά κυριότητα σε-

(i) Κύπριους πολίτες, ή

(ii) πολίτες άλλων κρατών μελών οι οποίοι, στην περίπτωση που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχουν διορίσει και να διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της νηολόγησης του πλοίου στο Νηολόγιο, ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 5Α· ή

(β) το σύνολο (100%) των μεριδίων του ανήκουν κατά κυριότητα σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν-

(i) σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους εντός της Δημοκρατίας, ή

(ii) σύμφωνα με τους νόμους άλλου κράτους μέλους και έχουν το εγγεγραμμένο τους γραφείο, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια τους εγκατάσταση εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τα οποία θα πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια της νηολόγησης του πλοίου στο Νηολόγιο, είτε να έχουν διορίσει και να διατηρούν ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 5Α, είτε να μεριμνούν ώστε η διαχείριση του πλοίου σε ό,τι αφορά την ασφάλειά του να ανατίθεται εξ’ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, έχοντας ως βάση των δραστηριοτήτων της τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 5Β, ή

(iii) εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας και εκτός της επικράτειας των άλλων κρατών μελών, και τα οποία ελέγχονται από Κύπριους πολίτες ή από φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες άλλου κράτους μέλους και τα οποία θα πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια της νηολόγησης του πλοίου στο Νηολόγιο, είτε να έχουν διορίσει και να διατηρούν ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 5Α, είτε να μεριμνούν ώστε η διαχείριση του πλοίου σε ότ,ι αφορά την ασφάλειά του να ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, έχοντας ως βάση των δραστηριοτήτων της τη Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 5Β:

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση, η νηολόγηση οποιουδήποτε πλοίου στο Νηολόγιο είναι δυνατό να υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 14Β.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), «Κύπριος πολίτης» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας δυνάμει γέννησης ή  καταγωγής,  εγγραφής ή πολιτογράφησης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ο όρος “νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους εντός της Δημοκρατίας” περιλαμβάνει και συνεταιρισμούς.

(4) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), “ελέγχονται” σημαίνει-

(α) κατοχή πέραν των πενήντα εκατοστών (50%) των μετοχών του νομικού προσώπου ή των νομικών προσώπων από Κύπριους πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους, ή

(β) η πλειοψηφία των Διευθυντών του νομικού προσώπου ή των νομικών προσώπων είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

5Α.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 5, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι-

(α) Κύπριος πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους, ο οποίος είναι κάτοικος της Δημοκρατίας κατά την έννοια των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2002 μέχρι 2004, ή

(β) συνεταιρισμός που έχει συσταθεί και είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, έχοντας ως βάση των δραστηριοτήτων του τη Δημοκρατία και ο οποίος διαθέτει προς τούτο μόνιμο προσωπικό στη Δημοκρατία, ή

(γ) νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, έχοντας ως βάση των δραστηριοτήτων του τη Δημοκρατία και το οποίο διαθέτει προς τούτο μόνιμο προσωπικό στη Δημοκρατία, ή

(δ) υποκατάστημα που έχει συσταθεί και είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, έχοντας ως βάση των δραστηριοτήτων του τη Δημοκρατία.

(2) Η υποχρέωση διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για όσο διάστημα τα κατά το άρθρο 5 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραμένουν εγγεγραμμένα ως κύριοι Κυπριακού πλοίου ή μεριδίου αυτού.

(3)(α) Το όνομα/επωνυμία, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου γνωστοποιούνται γραπτώς στη Νηολογούσα Αρχή και καταχωρούνται στο Νηολόγιο.

(β) Στη Νηολογούσα Αρχή γνωστοποιείται γραπτώς το ταχύτερο και καταχωρείται στο Νηολόγιο κάθε αλλαγή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(4) Οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται να επιδοθεί σε πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 πρέπει να έχει διορίσει και να διατηρεί καθ’  όλη τη διάρκεια της νηολόγησης του πλοίου στο Νηολόγιο ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, θεωρείται ότι έχει επιδοθεί δεόντως σε αυτό αν -

(α) παραδοθεί σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατά τον ουσιώδη χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ή

(β) αφεθεί ή αποσταλεί με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση που γνωστοποιήθηκε ή, ανάλογα με την περίπτωση, στη διεύθυνση που τελευταία γνωστοποιήθηκε στη Νηολογούσα Αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (3) αναφορικά με το πρόσωπο αυτό.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος «έγγραφα» περιλαμβάνει ένταλμα, ειδοποίηση, διάταγμα και ο,τιδήποτε άλλο απαιτείται να επιδοθεί σε σχέση με οποιαδήποτε νομική, δικαστική ή διοικητική διαδικασία σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας.

(6) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις του προσώπου που τον διόρισε.

(7) Η Νηολογούσα Αρχή διενεργεί, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, έλεγχο προς διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και  ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος υποχρεούται να παράσχει στη Νηολογούσα Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί για το σκοπό αυτό σχετικά με το πλοίο.

(8) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (7) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διαχείριση πλοίων

5Β.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 5, «διαχείριση του πλοίου σε ό,τι αφορά την ασφάλειά του» σημαίνει τη διαχείριση του πλοίου από  εταιρεία διαχείρισης για την οποία εκδίδεται το σχετικό ΄Εγγραφο Συμμόρφωσης (DOC) και η οποία  αναφέρεται  στο  Πιστοποιητικό  Διαχείρισης Ασφάλειας   του   πλοίου   (SMC),  σύμφωνα με  τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης (Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης Ασφάλειας) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ο οποίος υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 1997.

(2)(α) Η κατά το άρθρο 5 προϋπόθεση της διαχείρισης του πλοίου σε ό,τι αφορά την ασφάλειά του από το έδαφος της Δημοκρατίας εκπληρώνεται όταν αυτή ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, που διαθέτει γραφείο στη Δημοκρατία επανδρωμένο με ικανό σε αριθμό και προσόντα προσωπικό.

(β) Ο ελάχιστος αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού που απαιτούνται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η ανάθεση της διαχείρισης του πλοίου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποδεικνύεται από τη συμφωνία διαχείρισης που συνάπτεται μεταξύ του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή γυμνού Κυπριακού πλοίου, παράλληλα νηολογημένου σε αλλοδαπό νηολόγιο, και της εταιρείας.

(4) Η Νηολογούσα Αρχή διενεργεί, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, έλεγχο προς διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου και η εταιρεία διαχείρισης υποχρεούται να παράσχει στη Νηολογούσα Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί για το σκοπό αυτό σχετικά με το πλοίο.

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απόκτηση της Κυπριακής εθνικότητας από πλοία

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), τα πλοία αποκτούν την Κυπριακή εθνικότητα με την εγγραφή τους στο Νηολόγιο:

Νοείται ότι, τα υπό ναυπήγηση πλοία μπορούν να εγγράφονται στο Νηολόγιο και, στην περίπτωση αυτή, καταχωρούνται στο Νηολόγιο όλα τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία.

(2) Τα ακόλουθα πλοία δε νηολογούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

(α) Πλοία ολικού μήκους μικρότερου των δεκατριών (13) μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα της Δημοκρατίας ή των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων˙

(β) πλοία άνευ καθολικού ή μονίμου καταστρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία, ως φορτηγίδες ή για εκμετάλλευση παρά τις ακτές της Δημοκρατίας ή των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων ή εντός καθοριζόμενων θαλάσσιων ζωνών από αυτές τις ακτές.

(3) Πλοίο δεν αναγνωρίζεται ως Κυπριακό, εάν αυτό -

(α) δε νηολογήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου˙ ή

(β) διαγράφηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54Α.

Εξουσία Υφυπουργού για άρση της εθνικότητας κυπριακού πλοίου

6Α. Παρά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου εν προκειμένω ισχύοντος Νόμου ο Υφυπουργός κέκτηται επιπρόσθετον εξουσίαν όπως, οσάκις υφίστανται εύλογοι λόγοι ικανοποιούντες αυτόν ότι-

(α) Κυπριακόν πλοίον χρησιμοποιείται κατά τρόπον όστις δύναται να διεγείρη περιφρόνησιν ή να προκαλέση δυσμένειαν ή να κλονίση την εμπιστοσύνην εις την Κυπριακήν εθνικότητα του πλοίου ή την Κυπριακήν σημαίαν·

(β) ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου ή οιονδήποτε υπεύθυνον διά το Κυπριακόν πλοίον πρόσωπον-

(ι) αμέσως ή εμμέσως παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς τας υπό του παρόντος Νόμου ή υπό διεθνών συνθηκών ισχυουσών εν τη Δημοκρατία επιβαλλομένας υποχρεώσεις, εφόσον η παράβαση ή η παράλειψη επηρεάζει σοβαρά την αξιοπλοϊα, ή τη λειτουργικότητα του πλοίου ή τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών που εργάζονται σ' αυτό ή είναι επαναλαμβανόμενη·

(ιι) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει ή ανέχεται όπως το Κυπριακόν πλοίον χρησιμοποιηθή εις επιχειρήσεις ασυμβιβάστους προς το συμφέρον της Δημοκρατίας ή το δημόσιον συμφέρον εν γένει·

(iii) αμέσως ή εμμέσως παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη νομοθεσίας της Δημοκρατίας που διέπει τις δραστηριότητες συγκεκριμένου τύπου πλοίων ή με πρόνοιες για την έκδοση άδειας για την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων·

(γ) ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου ή οιονδήποτε υπεύθυνον διά το Κυπριακόν πλοίον πρόσωπον δεν συμμορφούται προς οιονδήποτε υπό του Υφυπουργού τεθέντα διά την νηολόγησιν του πλοίου τούτου όρον δυνάμει του άρθρου 14Β,

διατάξει, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την άρση της κυπριακής εθνικότητας του πλοίου και τη διαγραφή του από το κυπριακό νηολόγιο:

Νοείται ότι η διαγραφή του εν λόγω πλοίου εκ του Νοηλογίου ως προβλέπεται ανωτέρω ουδόλως επηρεάζει την υποχρέωσιν καταβολής φόρων, τελών και χρηματικών ποινών, τας κατασχέσεις, την τιμωρίαν αδικημάτων επί του πλοίου ή υπό προσώπων ανηκόντων εις αυτό, ενόσω ταύτα αναφέρονται εις την προ της διαγραφής χρονικήν περίοδον.

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αξιοπλοϊα ενός πλοίου επηρεάζεται σοβαρά όταν, λόγω της ελαττωματικής κατάστασης του σκάφους, του εξαρτισμού ή των μηχανών του, ή λόγω ελλιπούς κατ' αριθμό ή προσόντα επάνδρωσης, υπερφόρτωσης ή αντικανονικής φόρτωσης, είναι ακατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοία και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, έχοντας υπόψη τη φύση των ταξιδιών για τα οποία προορίζεται.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Επιθεώρησις και καταμέτρησις πλοίου

7. Πριν ή χωρήση η νηολόγησις πλοίου τούτο επιθεωρείται υπό τίνος επιθεωρητού πλοίων, η δε χωρητικότης αυτού προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους XII του παρόντος Νόμου" ο επιθεωρητής χορηγεί πρωτόκολλον καταμέτρησεως εν ω καθορίζονται η χωρητικότης και τα στοιχεία κατασκευής του πλοίου, και τοιαύτα έτερα στοιχεία καθοριστικά της ταυτότητος του πλοίου ως ήθελον εκάστοτε ζητηθή υπό της Νηολογούσας Αρχής· πριν ή χωρήση η νηολόγησις, το πρωτόκολλον καταμετρήσεως παραδίδεται εις την Νηολογούσαν Αρχήν.

Σήμανσις πλοίων

8.-(1) Εφ' εκάστου πλοίου, και προ της νηολογήσεως αυτού, σημειούνται μονίμως, εμφανώς και κατά τρόπον ικανοποιούντα την Νηολογούσα Αρχή, τα ακόλουθα:

(α) το όνομα αυτού σημειούται εφ' εκατέρας των παρειών, το δε όνομα αυτού ως και ο λιμήν νηολογήσεως σημειούνται επί της πρύμνης του πλοίου, επί βαθύχροος δαπέδου διά λευκών ή κίτρινων γραμμάτων, ή επί ανοικτόχροος δαπέδου διά μελανών γραμμάτων· τα γράμματα δέον όπως έχωσι μήκος τεσσάρων τουλάχιστον ιντζών και ανάλογον πλάτος·

(β) ο επίσημος αριθμός νηολογίου ως και ο αριθμός δι' ου δηλούται η καθαρά χωρητικότης αυτού, χαράσσονται επί του κυρίου ζυγού·

(γ) κλίμαξ βυθίσματος δεικνύουσα το βύθισμα του πλοίου θα χαράσσεται εφ' εκάστης πλευράς της στείρας και του ποδοστήματος του πλοίου, διά κεφαλαίων λατινικών γραμμάτων, ή δι' αριθμών, εχόντων μήκος εξ τουλάχιστον ιντζών· η κατωτέρα γραμμή των γραμμάτων ή αριθμών δέον όπως συμπίπτη μετά της διά τούτων δηλουμένης ισάλου· τα γράμματα και οι αριθμοί χαράσσονται και χρωματίζονται διά λευκού ή κίτρινου χρώματος επί βαθύχροος δαπέδου, ή σημειούνται καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον ον η Νηολογούσα Αρχή ήθελεν εγκρίνει.

(2) Η Νηολογούσα Αρχή δύναται να εξαιρέση οιανδήποτε κατηγορίαν πλοίων εκ τίνων ή απασών των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Εάν η δεικνύουσα το βύθισμα του πλοίου κλίμαξ βυθίσματος είναι καθ' οιονδήποτε τρόπον ανακριβής, δυναμένη να οδηγήση εις πλάνην, ο πλοιοκτήτης θα υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

(4) Αι απαιτούμενοι υπό του παρόντος άρθρου σημάνσεις δέον όπως διατηρώνται μονίμως, ουδεμία δε αλλαγή δύναται να γίνη επ' αυτών, εκτός εάν τα εν αυταίς περιλαμβανόμενα στοιχεία μεταβληθώσι κατά τον προβλεπόμενον εν τω παρόντι Νόμω τρόπον.

(5) Εάν ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου αμελήση να μεριμνήση διά την σήμανσιν του πλοίου συμφώνως τω παρόντι άρθρω, ή να διατηρήση τούτο ούτω σεσημασμένον, ή εάν πρόσωπον τι αποκρύψη, απομακρύνη, αλλοιώση, παραποιήση ή αποσβέση οιανδήποτε των ειρημένων σημάνσεων, ή ανεχθή πρόσωπον υπό τον έλεγχον αυτού να πράξη ούτω, εξαιρουμένης της προμνησθείσης περιπτώσεως, ως και της περιπτώσεως καθ' ην τούτο γίνεται επί τω τέλει αποφυγής της αλώσεως του πλοίου υπό του εχθρού, ο άνω πλοιοκτήτης, πλοίαρχος ή έτερον πρόσωπον, θα υπόκειται δι' έκαστον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000, τη προσκομίσει δε πιστοποιητικού επιθεωρητού πλοίων ή επόπτου, ότι πλοίον τι είναι ανεπαρκώς ή ανακριβώς σεσημασμένον, το πλοίον δύναται να κατακρατηθή μέχρις ου η ανεπαρκής ή ανακριβής σήμανσις διορθωθή.

Αίτησις νηολογήσεως

9. Η αίτησις προς νηολόγησιν πλοίου υποβάλλεται, εις μεν την περίπτωσιν φυσικών προσώπων, υπό του προσώπου όπερ ζητεί να εγγραφή ως πλοιοκτήτης, ή υφ' ενός ή πλειόνων εκ των προσώπων άτινα ζητούσι να εγγραφώσιν ως πλοιοκτήται εν η περιπτώσει οι αιτούντες είναι πλείονες του ενός, ή υπό του αντιπροσώπου αυτού ή αυτών, εις δε την περίπτωσιν νομικών προσώπων υπό του αντιπροσώπου αυτού· η προς αντιπροσώπευσιν εξουσία του αντιπροσώπου αποδεικνύεται δι' εγγράφου, όπερ εις την περίπτωσιν φυσικού προσώπου υπογράφεται υπό του αντιπροσωπευομένου, εις δε την περίπτωσιν αντιπροσώπου νομικού προσώπου, έχει δεόντως εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου δυνάμει του οποίου το νομικό τούτο πρόσωπο έχει συσταθεί και λειτουργεί.

Δήλωσις κυριότητος επί τη νηολογήσει

10. Ουδείς δικαιούται να εγγραφή ως πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου ή μεριδίου αυτού, μέχρις ου ούτος, ή εις την περίπτωσιν νομικού προσώπου, μέχρις ου το πρόσωπον όπερ κέκτηται εξουσίαν δυνάμει του παρόντος Νόμου όπως προβαίνη εις δηλώσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου, υπογράψη δήλωσιν κυριότητος αναφερομένην εις το πλοίον ως τούτο περιγράφεται εν τω πρωτοκόλλω καταμετρήσεως του επιθεωρητού, διαλαμβάνουσαν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) μνείαν της ικανότητος αυτού όπως κέκτηται κατά κυριότητα Κυπριακόν πλοίον, ή εις την περίπτωσιν νομικού προσώπου, μνείαν των στοιχείων άτινα αφορώσι την σύστασιν και την δραστηριότητα αυτού, αποδεικνύοντα ότι τούτο είναι πρόσωπον νομιμοποιούμενον όπως κέκτηται κατά κυριότητα Κυπριακόν πλοίον·

(β) μνείαν του χρόνου και του τόπου ναυπηγήσεως του πλοίου, ή εάν το πλοίον εναυπηγήθη εν τη αλλοδαπή ο δε χρόνος και ο τόπος ναυπηγήσεως αυτού είναι άγνωστοι, μνείαν του γεγονότος ότι εναυπηγήθη εν τη αλλοδαπή και ότι ο δηλών αγνοεί τον τόπον και τον χρόνον ναυπηγήσεως αυτού· επιπροσθέτως δε εις την περίπτωσιν αλλοδαπού πλοίου, μνείαν του ονόματος όπερ έφερεν ως αλλοδαπόν, ή εις την περίπτωσιν δημευθέντος πλοίου, μνείαν του χρόνου και του τόπου δημεύσεως και του Δικαστηρίου υφ' ου το πλοίον εδημεύθη·

(γ) [Διαγράφηκε]·

(δ) μνείαν του αριθμού των μεριδίων του πλοίου αναφορικώς προς τα οποία ούτος, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, το νομικόν πρόσωπον, δικαιούται να εγγραφή ως πλοιοκτήτης.

Αποδεικτικά στοιχεία αναγκαία διά την αρχικήν εγγραφήν εν τω Νηολογίω του πλοίου

11.-(1) Πλην της δηλώσεως κυριότητος, κατά την αρχικήν εν τω Νηολογίω εγγραφήν πλοίου, προσάγονται τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

(α) εις την περίπτωσιν πλοίου ναυπηγηθέντος εν Κύπρω, πιστοποιητικόν ναυπηγήσεως, ήτοι πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον παρά του ναυπηγού του πλοίου και διαλαμβάνον ακριβή περιγραφήν του είδους και μεταφορικής ικανότητος του πλοίου ως αύτη υπολογίζεται υπ' αυτού, του χρόνου και του τόπου ναυπηγήσεως αυτού και του ονόματος του προσώπου (εάν τυχόν υπάρχη) διά λογαριασμόν ούτινος εναυπηγήθη το πλοίον, και εάν εχώρησεν οιαδήποτε πώλησις, το πωλητήριον έγγραφον δυνάμει του οποίου το πλοίον, ή μερίδιον αυτού περιήλθεν εις τον αιτούντα την νηολόγησιν του πλοίου·

(β) εις την περίπτωσιν πλοίου ναυπηγηθέντος εν τη αλλοδαπή, προσάγονται τα αυτά αποδεικτικά στοιχεία ως και εις την περίπτωσιν πλοίου ναυπηγηθέντος εν Κύπρω εκτός εάν το πρόσωπον υφ' ου γίνεται η δήλωσις κυριότητος δηλώση ότι αγνοεί τον τόπον και τον χρόνον ναυπηγήσεως του πλοίου, ή ότι δεν είναι εφικτή η προσκόμισις του πιστοποιητικού ναυπηγήσεως· εις την περίπτωσιν δε ταύτην απαιτείται μόνον το πωλητήριον έγγραφον δυνάμει του οποίου το πλοίον, ή μερίδιον αυτού, περιήλθεν εις τον αιτούντα την νηολόγησιν του πλοίου·

(γ) εις την περίπτωσιν πλοίου δημευθέντος δυνάμει αποφάσεως αρμοδίου Δικαστηρίου, επίσημον αντίγραφον της περί δημεύσεως αποφάσεως·

(δ) εις περίπτωσιν αγοράς πλοίου, πωλητήριον έγγραφον πιστοποιούμενον υπό των προξενικών αρχών της χώρας υφ' ης την σημαίαν το σκάφος ήτο νηολογημένον, εν τω οποίω να δηλούται σαφώς και υπευθύνως ότι η πώλησις του σκάφους εις αλλοδαπόν και η διαγραφή αυτού τυγχάνει ελευθέρα και απηλλαγμένη οιωνδήποτε υποχρεώσεων.

(2) Ο ναυπηγός οφείλει να χορηγή το υπό του παρόντος άρθρου απαιτούμενον πιστοποιητικόν, παν δε πρόσωπον αναγνωριζόμενον υπό της Νηολογούσας Αρχής ως πρόσωπον ενασκούν την επιχείρησιν του ναυπηγού, θα περιλαμβάνηται διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εν τη εννοία του όρου "ναυπηγός του πλοίου".

(3) Πας όστις χορηγεί πιστοποιητικόν ναυπηγήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου, και από σκοπού προβαίνει εις ψευδείς δηλώσεις εν τω πιστοποιητικώ, υπόκειται δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα, εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

Καταχώρησις στοιχείων εν τω Νηολογίω

12. Άμα ως τηρηθώσιν αι προκαταρκτικοί της νηολογήσεως διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Νηολογούσα Αρχή καταχωρεί εν τω Νηολογίω τα ακόλουθα, αφορώντα το πλοίον στοιχεία:

(α)το όνομα του πλοίου, και το όνομα του λιμένος εις ον τούτο ανήκει·

(β) τας εν τω πρωτοκόλλω καταμετρήσεως του επιθεωρητού διαλαμβανομένας λεπτομερείας·

(γ) τα αφορώντα εις την προέλευσιν αυτού στοιχεία, άτινα εκτίθενται εν τη δηλώσει κυριότητος· και

(δ) το όνομα και τα στοιχεία του εγγεγραμμένου πλοιοκτήτου ή πλοιοκτητών, εάν δε υφίστανται πλείονες του ενός πλοιοκτήται, την αναλογίαν του επί του πλοίου συμφέροντος αυτών.

Έγγραφα κρατούμενα υπό της Νηολογούσης Αρχής

13. Άμα τη νηολογήσει πλοίου η Νηολογούσα Αρχή φυλάττει εν τη κατοχή αυτής τα ακόλουθα έγγραφα, ήτοι το πρωτόκολλον καταμετρήσεως επιθεωρητού, το πιστοποιητικόν ναυπηγήσεως, παν προγενεστέρως γενόμενον πωλητήριον έγγραφον, αντίγραφον της περί δημεύσεως τυχόν αποφάσεως, και πάσαν δήλωσιν κυριότητος.

Λιμήν νηολογήσεως

14. Ο λιμήν παρά τω οποίω Κυπριακόν τι πλοίον είναι εκάστοτε νηολογημένον λογίζεται ως ο λιμήν νηολογήσεως αυτού, και ως ο λιμήν εις ον το πλοίον ανήκει.

Εξουσία εις Υφυπουργόν όπως εκδίδη οδηγίας μη νηολογήσεως πλοίων

14Α. Παρά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ο Υφυπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως οσάκις η εν τω Κυπριακώ Νηολογίω νηολόγησις ωρισμένου πλοίου ή ωρισμένης κατηγορίας πλοίων θα ήτο αντίθετος προς την υπό της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ακολουθουμένην γενικήν πολιτικήν ή προς το δημόσιον συμφέρον εν γένει, εκδίδη οδηγίας προς την Νηολογούσαν Αρχήν όπως μη προβή εις νηολόγησιν του εν λόγω πλοίου ή πλοίων.

Εξουσία Υφυπουργού προς επιβολήν όρων διά την νηολόγησιν πλοίων

14Β. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υφυπουργός κέκτηται εξουσίαν όπως εκδίδη οδηγίας προς την Νηολογούσαν Αρχήν διά την νηολόγησιν ωρισμένου πλοίου ή ωρισμένης κατηγορίας πλοίων υφ' οίους όρους ούτος ήθελε κρίνει σκόπιμον χάριν της υπό της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ακολουθουμένης γενικής πολιτικής, ιδία καθ' όσον αφορά εις την υιοθέτησιν πλέον εκσυγχρονισμένων και βελτιωμένων μεθόδων και επιπέδων εν σχέσει προς την ασφάλειαν της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση, την ευημερίαν των υπηρετούντων επί των πλοίων ναυτικών, την προστασίαν του θαλασσίου περιβάλλοντος και την διατήρησιν της θαλασσίας ζωής, ή προς το δημόσιον συμφέρον εν γένει.

ΜΕΡΟΣ V ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
Πιστοποιητικόν νηολογήσεως

15. Άμα ως συμπληρωθή η νηολόγησις του πλοίου, η Νηολογούσα Αρχή χορηγεί πιστοποιητικόν νηολογήσεως διαλαμβάνον τα αφορώντα το πλοίον στοιχεία άτινα ενεγράφησαν εν τω Νηολογίω ομού μετά του ονόματος του πλοιάρχου.

Νόμιμος φύλαξις πιστοποιητικού

16.-(1) Το πιστοποιητικόν νηολογήσεως χρησιμοποιείται μόνον διά την νόμιμον ναυσιπλοϊαν, δεν υπόκειται δε εις κατακράτησιν δυνάμει οιουδήποτε τίτλου, δικαιώματος επισχέσεως, εμπραγμάτων βάρους ή συμφέροντος, όπερ δυνατόν να έχη ή να αξιοί οιοσδήποτε πλοιοκτήτης, ενυπόθηκος δανειστής ή έτερον πρόσωπον, επί του πλοίου.

(2) Πας όστις, έχων συμφέρον επί του πλοίου ή μη, καίτοι τούτο ζητείται παρ' αυτού αρνείται άνευ ευλόγου αιτίας όπως παραδώση το εις την κατοχήν, ή υπό τον έλεγχον αυτού πιστοποιητικόν νηολογήσεως εις το πρόσωπον όπερ δικαιούται εις την νόμιμον φύλαξιν αυτού διά τους σκοπούς της νομίμου ναυσιπλοΐας του πλοίου, ή αρνείται να το παραδώση εις την Νηολογούσαν Αρχήν, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000, εκτός εάν αποδειχθή εις τον Δικαστήν ή το Δικαστήριον, ότι το πιστοποιητικόν απωλέσθη, οπότε το δικάζον το αδίκημα Δικαστήριον θα πιστοποιή την απώλειαν του πιστοποιητικού νηολογήσεως.

(3) Εάν το ούτω αρνούμενον πρόσωπον ερημοδικήση, το Δικαστήριον πιστοποιεί το γεγονός, και δύναται να χωρήση η αυτή διαδικασία ως επί πιστοποιητικού απολεσθέντος ή καταστραφέντος, ή παραπλήσια τοιαύτη, εφ' όσον το επιτρέπουσιν αι περιστάσεις.

Ποινή διά χρήσιν του μη προσήκοντος πιστοποιητικού

17. Πας πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης, όστις χρησιμοποιεί, ή πειράται να χρησιμοποιήση διά την ναυσιπλοϊαν πιστοποιητικόν νηολογήσεως του πλοίου μη χορηγηθέν νομίμως, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται, αναφορικώς προς έκαστον αδίκημα, εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, το δε πλοίον υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εξουσία προς χορήγησιν νέου πιστοποιητικού

18. Άμα ως το πιστοποιητικόν νηολογήσεως πλοίου παραδοθή τη Νηολογούση Αρχή αύτη δύναται να χορηγήση νέον πιστοποιητικόν εις αντικατάστασιν του αρχικού.

Απώλεια πιστοποιητικού

19.-(1) Εις περίπτωσιν καθ' ην το πιστοποιητικόν νηολογήσεως πλοίου απόλλυται ή καταστρέφεται, η Νηολογούσα Αρχή χορηγεί νέον πιστοποιητικόν νηολογήσεως εις αντικατάστασιν του αρχικού.

(2) Εάν ο λιμήν (παρά τω οποίω είναι διωρισμένος προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας) εν ω είναι ελλιμενισμένον το πλοίον καθ' ον χρόνον λαμβάνει χώραν το συμβεβηκός, ή εις ον το πλοίον το πρώτον καταπλέει μετά το συμβεβηκός, είναι εκτός της Δημοκρατίας, ο πλοίαρχος ή ετερόντι πρόσωπον έχον γνώσιν των γεγονότων, προβαίνει εις δήλωσιν, εξ όσων ούτος κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, εκθέτουσαν τα γεγονότα, τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των εγγεγραμμένων πλοιοκτητών του πλοίου τούτου· επί τούτω ο προξενικός υπάλληλος χορηγεί προσωρινόν πιστοποιητικόν διαλαμβάνον μνείαν των περιστάσεων υφ' ας τούτο χορηγείται, και διαβιβάζει εις πρώτην δοθείσαν ευκαιρίαν αντίγραφον αυτού εις την Νηολογούσαν Αρχήν.

(3)Το προσωρινόν πιστοποιητικόν παραδίδεται εις την Νηολογούσαν Αρχήν εντός δέκα ημερών από του πρώτου μετά ταύτα κατάπλου του πλοίου εις τον λιμένα εκφορτώσεως αυτού εν τη Δημοκρατία· η Νηολογούσα Αρχή επί τούτω χορηγεί νέον πιστοποιητικόν νηολογήσεως· εάν ο πλοίαρχος άνευ ευλόγου τινός αιτίας παραλείψη να παραδώση το προσωρινόν πιστοποιητικόν εντός δέκα ημερών ως εν τοις ανωτέρω, ούτος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

Σημείωσις αλλαγής πλοιάρχου επί του πιστοποιητικού

20. [Διαγράφηκε]
Σημείωσις αλλαγής πλοιοκτησίας επί του πιστοποιητικού

21 .-(1) Εν περιπτώσει μεταβολής της εγγεγραμμένης πλοιοκτησίας η μεταβολή σημειούται υπό της Νηολογούσης Αρχής επί του πιστοποιητικού νηολογήσεως.

(2) Ο πλοίαρχος οφείλει να παραδώση το πιστοποιητικόν νηολογήσεως εις την Νηολογούσαν Αρχήν διά να διενεργήση την τοιαύτην σημείωσιν, εάν μεν το πλοίον ευρίσκεται εν τινι λιμένι της Δημοκρατίας αμέσως μετά την μεταβολήν, εάν δε η μεταβολή χωρήση ενόσω το πλοίον ευρίσκεται μακράν τοιούτου λιμένος, τότε ευθύς ως το πλοίον το πρώτον επιστρέψη εις τοιούτον λιμένα.

(3) Ο πλοίαρχος όστις παραλείπει να παραδώση εις την Νηολογούσαν Αρχήν το πιστοποιητικόν νηολογήσεως ως επιβάλλεται υπό του παρόντος άρθρου, υπόκειται δι' έκαστον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

Παράδοσις πιστοποιητικού απολεσθέντος πλοίου ή πλοίου απολέσαντος την Κυπριακήν Εθνικότητα

22.-(1) Εν περιπτώσει πραγματικής ή πλασματικής απώλειας νηολογημένου πλοίου, καταλήψεως αυτού υπό του εχθρού, ή της διά πυρός καταστροφής αυτού, ή εις περίπτωσιν καθ' ην τούτο ήθελε διαλυθή ή παύση να είναι Κυπριακόν, είτε λόγω μεταβιβάσεως αυτού εις μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα είτε άλλως πως, ο πλοιοκτήτης ολοκλήρου του πλοίου ή μεριδίου αυτού οφείλει όπως, ευθύς ως λάβη γνώσιν του γεγονότος, ειδοποιήση περί τούτου την Νηολογούσαν Αρχήν, εάν δεν τη επεδόθη ήδη ειδοποίησις περί τούτου· η Νηολογούσα Αρχή καταχωρεί το γεγονός εν τω Νηολογίω, από της τοιαύτης δε καταχωρήσεως το νηολόγιον εν σχέσει προς το πλοίον τούτο θα θεωρήται κλειστόν εκτός εις ό,τι αφορά εις μη εξοφληθείσας εγγεγραμμένας υποθήκας και εγγεγραμμένα πιστοποιητικά υποθηκών.

(2) Εις πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν, εκτός εάν το πιστοποιητικόν νηολογήσεως του πλοίου απωλεσθή ή καταστραφή, ο πλοίαρχος οφείλει όπως, εάν μεν το συμβεβηκός επεσυνέβη εν τινι λιμένι, παραχρήμα, εάν δε επεσυνέβη αλλαχού, εντός δέκα ημερών από του κατάπλου αυτού εις τινα λιμένα, παραδίδη το πιστοποιητικόν εις την Νηολογούσαν Αρχήν, ή εάν ο λιμήν ούτος ευρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, εις τον προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας, όστις θα διαβιβάζη πάραυτα το παραδοθέν αυτώ πιστοποιητικόν εις την Νηολογούσαν Αρχήν.

(3) Πας πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος, όστις άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει να συμμορφωθή προς το παρόν άρθρον, υπόκειται δι' έκαστον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

(4)Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι ή εν οιωδήποτε ετέρω Νόμω διαλαμβανομένου, η Νηολογούσα Αρχή δεν χορηγεί αντίγραφον του Νηολογίου αναφορικώς προς την πράξιν της διαγραφής Κυπριακού πλοίου ούτε χορηγεί οιανδήποτε σχετικήν προς τούτο πληροφορίαν ή βεβαίωσιν εκτός εάν αύτη ήθελεν ικανοποιηθή ότι άπασαι αι προς την Δημοκρατίαν οικονομικαί και άλλαι εν σχέσει προς το πλοίον τούτο υποχρεώσεις έχουν τακτοποιηθή.

Προσωρινόν πιστοποιητικόν παρεχόμενον εις πλοίον όπερ κτάται την Κυπριακήν εθνικότητα εν τη αλλοδαπή

23.-(1) Εάν εν τινι λιμένι εκτός της Δημοκρατίας πλοίον τι περιέλθη εις την κυριότητα νομιμοποιουμένων προσώπων, ο παρά τω λιμένι τούτω προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας ή η Νηολογούσα Αρχή δύναται να χορηγήση, κατόπιν αιτήσεως των εν λόγω προσώπων ή των αντιπροσώπων τους, προσωρινόν πιστοποιητικόν αναγράφον:-

(α) το όνομα του πλοίου·

(β) τον χρόνον και τον τόπον της αγοραπωλησίας, και τα ονόματα των αγοραστών· και

(γ) τα ακριβέστερα των στοιχείων άτινα ούτος δύναται να λάβη αναφορικώς προς την χωρητικότητα, ναυπήγησιν και τον τύπον αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το προσωρινό πιστοποιητικό εκδίδεται από προξενικό υπάλληλο της Δημοκρατίας, θα πρέπει αυτός να διαβιβάσει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο του πιστοποιητικού στη Νηολογούσα Αρχή.

(2) Το προσωρινόν πιστοποιητικόν κέκτηται ισχύν πιστοποιητικού νηολογήσεως διά περίοδον εξ μηνών, την οποίαν η Νηολογούα Αρχή δύναται να παρατείνη διά περαιτέρω περίοδον τριών μηνών επί καταβολή τέλους ίσου προς το ήμισυ του τέλους εγγραφής ή μέχρι της υπό της Νηολογούσης Αρχής εκδόσεως επί τη καταπλεύσει του πλοίου εις Κυπριακόν λιμένα νέου πιστοποιητικού νηολογήσεως εάν τούτο ήθελε συμβή ενωρίτερον, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οπότε το προσωρινόν παύει να έχη οιανδήποτε ισχύν:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων επηρεάζει το έγκυρον οιασδήποτε υποθήκης επί πλοίου ήτις ενεγράφη, ή φέρεται ως εγγραφείσα, η δε προτεραιότης πάσης τοιαύτης υποθήκης διαφυλάττεται και επί τη τελική νηολογήσει του πλοίου δυνάμει του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ VA ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
Παράλληλη νηολόγηση

23Α. "Παράλληλη νηολόγηση" είναι η για ορισμένο χρόνο και υπό καθορισμένες νομικές προϋποθέσεις νηολόγηση πλοίου στο νηολόγιο μιας χώρας, ενώ το πλοίο εξακολουθεί να είναι νηολογημένο στο νηολόγιο άλλης χώρας.

Ναύλωση γυμνού πλοίου

23Β. "Ναύλωση γυμνού πλοίου" είναι η ναύλωση δυνάμει της οποίας ο ναυλωτής αποκτά, για το συμφωνημένο χρόνο, πλήρη έλεγχο και κατοχή επί του πλοίου, έχει τη ναυτική διεύθυνση και διαχείριση του πλοίου, διορίζει και απολύει τον πλοίαρχο και το πλήρωμα του πλοίου, ευθύνεται έναντι τρίτων ως εάν επρόκειτο περί του πλοιοκτήτη και γενικά, εφ' όσον χρόνο διαρκεί η ναύλωση, υποκαθίσταται κατά πάντα στη θέση του πλοιοκτήτη, εκτός κατά το ότι στερείται το δικαίωμα προς πώληση ή υποθήκευση του πλοίου.

Παράλληλη νηολόγηση στο Κυπριακό Νηολόγιο

23Γ.-(1) Επιτρέπεται η παράλληλη νηολόγηση στο Κυπριακό Νηολόγιο πλοίου νηολογημένου σε αλλοδαπό νηολόγιο, αν τούτο ναυλωθεί γυμνό από νομιμοποιούμενο πρόσωπο, εφ' όσον συντρέχουν οι εις τις επόμενες διατάξεις του Μέρους αυτού, οριζόμενες προϋποθέσεις.

(2) Για την παράλληλη νηολόγηση πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο δεν απαιτείται η διαγραφή του από το αλλοδαπό νηολόγιο, το καθεστώς όμως της νηολόγησης στο αλλοδαπό νηολόγιο αναστέλλεται, εκτός σε ότι αφορά τα οριζόμενα στα άρθρα 230 και 23Κ.

Εγγραφή σε Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης και προϋποθέσεις προς τούτο

23Δ.-(1) Η παράλληλη νηολόγηση στο Κυπριακό Νηολόγιο συντελείται με την εγγραφή του αλλοδαπού πλοίου στο προς τούτο τηρούμενο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης του Κυπριακού Νηολογίου, για το χρόνο που κατά περίπτωση εγκρίνει η Νηολογούσα Αρχή, και ενεργείται από τη Νηολογούσα Αρχή κατ' αίτηση του ναυλωτή, εφ' όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) το δίκαιο της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου επιτρέπει την παράλληλη νηολόγηση των νηολογημένων εις το νηολόγιο του πλοίων· και

(β) με την αίτηση συνυποβάλλονται στη Νηολογούσα Αρχή τα ακόλουθα, δεόντως θεωρημένα, έγγραφα:

(i) αντίγραφο της συμφωνίας της ναύλωσης, αντί τίτλου κτήσεως και δήλωσης κυριότητας·

(ii) γραπτή συναίνεση του πλοιοκτήτη·

(iii) γραπτή συναίνεση των αρμόδιων ναυτιλιακών αρχών της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου, και πιστοποιητικό κυριότητας και υποθηκών ή άλλων εμπράγματων βαρών·

(iv) γραπτή συναίνεση των ενυπόθηκων δανειστών· και

(ν) τα κατά τον παρόντα Νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά οριστικής νηολόγησης, εκτός κατά την έκταση που οι οικείες διατάξεις τροποποιούνται από τις διατάξεις του Μέρους αυτού.

(2) Δεν εκδίδεται Σημείωμα Σήμανσης αναφορικά με τα εγγραφόμενα στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης πλοία.

Χωρητικότητα

23Ε.-(1) Για την παράλληλη νηολόγηση δεν απαιτείται να ενεργηθεί νέα καταμέτρηση της χωρητικότητας του πλοίου. Τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο πρωτόκολλο καταμέτρησης και πιστοποιητικό χωρητικότητας εκδίδονται με βάση τα αντίστοιχα έγγραφα του αλλοδαπού νηολογίου και για την έκδοση τους καταβάλλονται τα κατά τον παρόντα Νόμο πληρωτέα τέλη καταμέτρησης.

(2) Μεταγενέστερη αλλαγή στο πλοίο, που επηρεάζει τη χωρητικότητα ή τον τύπο του πλοίου, ενεργείται κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων στο Κυπριακό Νηολόγιο, και κοινοποιείται από τη Νηολογούσα Αρχή στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου.

Όνομα

23ΣΤ.-(1) Το πλοίο διατηρεί το όνομα του αλλοδαπού νηολογίου, που δεν επιτρέπεται να είναι το ίδιο με το όνομα πλοίου νηολογημένου στο Κυπριακό Νηολόγιο.

(2) Μεταγενέστερη αλλαγή του ονόματος επιτρέπεται και ενεργείται κατά τα οριζόμενα εις τον παρόντα Νόμο προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων στο Κυπριακό Νηολόγιο, κατ' αίτηση όμως του ναυλωτή και γραπτή συναίνεση του πλοιοκτήτη και των ενυπόθηκων δανειστών και κοινοποιείται στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου.

Πιστοποιητικό παράλληλης νηολόγησης

23Ζ.-(1) Κατά το διάστημα που ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης, η Νηολογούσα Αρχή εκδίδει στο πλοίο πιστοποιητικό παράλληλης νηολόγησης κατ' ανάλογο τύπο προς τον τύπο του πιστοποιητικού νηολόγησης των νηολογημένων στο Κυπριακό Νηολόγιο πλοίων, στο οποίο αναγράφονται τα ίδια στοιχεία που προβλέπει ο παρών Νόμος προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων στο Κυπριακό Νηολόγιο, και επί πλέον τα στοιχεία του πλοιοκτήτη, του ναυλωτή, και το αλλοδαπό νηολόγιο του πλοίου.

(2) Στο πιστοποιητικό παράλληλης νηολόγησης αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος του.

(3) Κατά το διάστημα που ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης το πλοίο φέρει την κυπριακή σημαία, μη δυνάμενο να χρησιμοποιεί τη σημαία της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου, και στα εξωτερικά γνωρίσματα του αναγράφονται το όνομα του πλοίου και ο κυπριακός λιμένας νηολόγησης του πλοίου.

Επανεγγραφή στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης

23Η. Επιτρέπεται η παράταση του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης και η επανεγγραφή του πλοίου στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης του Κυπριακού Νηολογίου, εφ' όσον συντρέχουν όλες οι κατά νόμο προϋποθέσεις για την αρχική του εγγραφή.

Μεταβίβαση κυριότητας

23Θ.-(1) Η μεταβίβαση της κυριότητας, από οποιαδήποτε αιτία, επί πλοίου που τελεί υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο, ενεργείται κατά το δίκαιο της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου, στο οποίο και εγγράφεται. Μεταβίβαση της κυριότητας επί του πλοίου κατά τις διατάξεις του Μέρους VI του παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) μεταβίβαση κυριότητας κοινοποιείται στη Νηολογούσα Αρχή προς ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Παράλληλης Νηολόγησης και του πιστοποιητικού παράλληλης νηολόγησης του πλοίου που τελεί υπό το καθεστώς.

Υποθήκες

23Κ.-(1) Υποθήκες και άλλα εμπράγματα βάρη που βαρύνουν το πλοίο κατά το χρόνο της παράλληλης νηολόγησης του στο Κυπριακό Νηολόγιο εξακολουθούν να υφίστανται και να βαρύνουν το πλοίο και να διέπονται από το δίκαιο που τα διείπε κατά τη σύσταση τους, χωρίς να επηρεάζονται από το γεγονός της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο.

(2) Μετά την παράλληλη νηολόγηση του πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο, υποθήκη ή άλλο εμπράγματο βάρος συνιστάται επί του πλοίου μόνον από τον πλοιοκτήτη και κατά το δίκαιο της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου, στο οποίο και εγγράφεται. Εγγραφή υποθήκης στο Κυπριακό Νηολόγιο κατά τις διατάξεις του Μέρους VII του παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται.

(3) Οι κατά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) υποθήκες και άλλα εμπράγματα βάρη κοινοποιούνται στη Νηολογούσα Αρχή προς ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Παράλληλης Νηολόγησης.

Εφαρμοστέο δίκαιο

23Λ. Εφ' όσον διαρκεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης, επί των πλοίων αλλοδαπού νηολογίου που τελούν υπό το καθεστώς εφαρμόζονται, κατά το μέτρο που δεν προσκρούουν στις διατάξεις του Μέρους αυτού, όλες οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Νόμου, και των εις εκτέλεση αυτού Κανονισμών, Διαταγμάτων και Οδηγιών.

Ανάκληση καθεστώτος παράλληλης νηολόγησης

23Μ.-(1) Ανακαλείται το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης από πλοίο αλλοδαπού νηολογίου και διαγράφεται το όνομα αυτού από το Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης του Κυπριακού Νηολογίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση που οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές του αλλοδαπού νηολογίου ανακαλέσουν τη συναίνεση τους για την παράλληλη νηολόγηση του πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο·

(β) σε περίπτωση τερματισμού της ναύλωσης·

(γ) σε περίπτωση παρέλευσης του χρόνου για τον οποίο η Νηολογούσα Αρχή ενέκρινε την παράλληλη νηολόγηση του πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο· ή

(δ) αν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος διαγραφής που, κατά τον παρόντα Νόμο, ισχύει προκειμένου περί των νηολογημένων στο Κυπριακό Νηολόγιο πλοίων.

(2) Μόλις συντελεστεί η διαγραφή εκδίδεται από τη Νηολογούσα Αρχή σχετικό πιστοποιητικό διαγραφής.

(3) Το γεγονός της διαγραφής κοινοποιείται από τη Νηολογούσα Αρχή στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές του αλλοδαπού νηολογίου του πλοίου.

Παράλληλη νηολόγηση κυπριακών πλοίων σε αλλοδαπό νηολόγιο

23Ν. Επιτρέπεται η παράλληλη νηολόγηση κυπριακού πλοίου σε αλλοδαπό νηολόγιο, αν το πλοίο ναυλωθεί γυμνό σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο και το δίκαιο της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου επιτρέπει την παράλληλη νηολόγηση πλοίων άλλου νηολογίου, υπό προϋποθέσεις παρόμοιες προς στις αναγραφόμενες στο Μέρος αυτό, προκειμένου περί της παράλληλης νηολόγησης αλλοδαπών πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο.

Προϋποθέσεις για την παράλληλη νηολόγηση κυπριακών πλοίων σε αλλοδαπό νηολόγιο

23Ξ.-(1) Για την παράλληλη νηολόγηση κυπριακού πλοίου σε αλλοδαπό νηολόγιο απαιτείται έγκριση της Νηολογούσας Αρχής.

(2) Μόνο σε πλοία οριστικά νηολογημένα στο Κυπριακό Νηολόγιο επιτρέπεται η παράλληλη νηολόγηση σε αλλοδαπό νηολόγιο. Κατ' εξαίρεση, η Νηολογούσα Αρχή έχει εξουσία να εγκρίνει και την παράλληλη νηολόγηση προσωρινά νηολογημένου κυπριακού πλοίου, υπό όρους που κατά περίπτωση κρίνει εύλογο να επιβάλει.

(3) Η έγκριση της παράλληλης νηολόγησης κυπριακού πλοίου σε αλλοδαπό νηολόγιο παρέχεται κατ' αίτηση του πλοιοκτήτη. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) αντίγραφο της συμφωνίας της ναύλωσης·

(β) γραπτή συναίνεση του ναυλωτή·

(γ) γραπτή συναίνεση των αρμόδιων ναυτιλιακών αρχών της χώρας του αλλοδαπού νηολογίου και βεβαίωση ότι το δίκαιο της χώρας επιτρέπει την παράλληλη νηολόγηση του κυπριακού πλοίου στο νηολόγιο της·

(δ) γραπτή συναίνεση των ενυπόθηκων δανειστών·

(ε) κοινή δήλωση του πλοιοκτήτη και ναυλωτή ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν σε προθεσμία ενός μηνός, στη Νηολογούσα Αρχή, βεβαιωμένο αντίγραφο του αλλοδαπού πιστοποιητικού παράλληλης νηολόγησης και να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή που ενεργείται στο όνομα ή στα άλλα στοιχεία του πλοίου, εφ' όσον χρόνο διαρκεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο αλλοδαπό νηολόγιο.

Χρονική ισχύς παράλληλης νηολόγησης κυπριακών πλοίων

23Π.-(1) Το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης κυπριακών πλοίων ισχύει εφ' όσον χρόνο διαρκεί η ναύλωση, ισχύει η έγκριση της Νηολογούσας Αρχής και εξακολουθεί να ισχύει η συναίνεση των αρμόδιων ναυτιλιακών αρχών του αλλοδαπού νηολογίου, σε κάθε περίπτωση όμως όχι για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών.

(2) Η Νηολογούσα Αρχή, κατ' αίτηση του πλοιοκτήτη και με τη συναίνεση των ενυπόθηκων δανειστών, έχει εξουσία να εγκρίνει παράταση του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης εφ' όσον συντρέχουν και οι λοιπές κατά νόμο προϋποθέσεις προς τούτο.

Πιστοποιητικό νηολόγησης

23Ρ.-(1) Εφ' όσον χρόνο διαρκεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης κυπριακού πλοίου, το πλοίο φέρει τη σημαία του αλλοδαπού νηολογίου μη δυνάμενο να χρησιμοποιεί την κυπριακή σημαία.

(2)Το κυπριακό πιστοποιητικό νηολόγησης παραδίδεται στη Νηολογούσα Αρχή και επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη, μόλις τερματισθεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο αλλοδαπό νηολόγιο.

(3) Υπό την επιφύλαξη των επόμενων διατάξεων του Μέρους αυτού, το Κυπριακό νηολόγιο αναστέλλεται, εφ' όσον χρόνο διαρκεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο αλλοδαπό νηολόγιο.

Μεταβίβαση κυριότητας. Υποθήκες

23Σ.-(1) Η μεταβίβαση της κυριότητας, από οποιαδήποτε αιτία, η σύσταση, η εγγραφή, η μεταβίβαση και η εξάλειψη υποθήκης επί κυπριακού πλοίου που τελεί υπό καθεστώς παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό νηολόγιο, ενεργούνται κατά τις οικείες διατάξεις του παρόντος Νόμου και εγγράφονται στο Κυπριακό Νηολόγιο.

(2) Υποθήκες που βαρύνουν το κυπριακό πλοίο κατά το χρόνο της παράλληλης νηολόγησης του στο αλλοδαπό νηολόγιο, εξακολουθούν να υφίστανται και να βαρύνουν το πλοίο και να διέπονται από τις οικείες διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς να επηρεάζονται από το γεγονός της παράλληλης νηολόγησης του πλοίου στο αλλοδαπό νηολόγιο.

(3) Δεν επιτρέπεται η διενέργεια στο αλλοδαπό νηολόγιο οποιασδήποτε πράξης που ανάγεται στην κυριότητα ή την εγγραφή, μεταβίβαση ή εξάλειψη υποθήκης ή άλλου εμπράγματου βάρους επί κυπριακού πλοίου που τελεί υπό καθεστώς παράλληλης νηολόγησης στο αλλοδαπό νηολόγιο. Εγγραφή τίτλου κυριότητας ή εγγραφή, μεταβίβαση ή εξάλειψη υποθήκης ή άλλου εμπράγματου βάρους στο αλλοδαπό νηολόγιο κατά παράβαση της απαγορευτικής αυτής διάταξης, κατά το κυπριακό δίκαιο είναι άκυρη και αποτελεί λόγο άρσης της κυπριακής εθνικότητας με απόφαση της Νηολογούσας Αρχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος Νόμου.

(4) Πράξεις ενεργούμενες στο Κυπριακό Νηολόγιο αναφορικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας, την εγγραφή, τη μεταβίβαση ή την εξάλειψη υποθήκης επί του πλοίου, κοινοποιούνται στις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές του αλλοδαπού νηολογίου προς ενημέρωση του νηολογίου και άλλων σχετικών εγγράφων.

ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΜΒΑΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞ ΕΤΕΡΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΙΤΙΑΣ
Συμβατική μεταβίβασις πλοίων ή μεριδίων πλοίου

24.-(1) Τα εν τω Νηολογίω εγγεγραμμένα πλοία, ή μερίδια αυτών (οσάκις διατίθενται εις νομιμοποιούμενον πρόσωπον μεταβιβάζονται συμβατικώς διά πωλητηρίου εγγράφου.

(2)Το πωλητήριον έγγραφον διαλαμβάνει την αυτήν περιγραφήν του πλοίου ως και το πρωτόκολλον καταμετρήσεως του επιθεωρητού, ή ετέραν ήτις κρίνεται επαρκής υπό της Νηολογούσης Αρχής διά να καθορισθή η ταυτότης του πλοίου, και υπογράφεται υπό του δικαιοπαρόχου τη παρουσία ενός ή πλειόνων μαρτύρων υφ' ων και προσυπογράφεται.

(3)Επιφυλασσομένων των εν Μέρει VIII διαλαμβανομένων, το συνταχθέν εκτός της Δημοκρατίας πωλητήριον έγγραφον, δι' ου σκοπείται η μεταβίβασις εγγεγραμμένου εν τω Νηολογίω πλοίου, δύναται να προσαχθή ομού μετά της δηλώσεως μεταβιβάσεως εις προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας όστις, εάν πεισθή ότι το πωλητήριον έγγραφον και η δήλωσις μεταβιβάσεως έχουσι καλώς και είναι δεόντως συντεταγμένα, τη καταβολή του προσήκοντος τέλους, γνωστοποιεί πάραυτα εις την Νηολογούσαν Αρχήν την κατάθεσιν του πωλητηρίου εγγράφου και της δηλώσεως μεταβιβάσεως, παρέχει άπαντα τα αναγκαία στοιχεία και εις πρώτην δοθείσαν ευκαιρίαν, διαβιβάζει εις την Νηολογούσαν Αρχήν το πωλητήριον έγγραφον ως και την δήλωσιν μεταβιβάσεως.

Ευθύς ως η Νηολογούσα Αρχή λάβη την γνωστοποίησιν περί την κατάθεσιν, η μεταβίβασις, υποκειμένη εις πάσαν προγενεστέραν υποθήκην, λογίζεται καταχωρηθείσα εν τω Νηολογίω από της ημερομηνίας της καταθέσεως αυτής παρά τω προξενικώ υπαλλήλω της Δημοκρατίας, η δε Νηολογούσα Αρχή προβαίνει αναλόγως εις τας αναγκαίας εν τω Νηολογίω καταχωρήσεις.

Δήλωσις της μεταβιβάσεως

25. Οσάκις εγγεγραμμένον εν τω Νηολογίω πλοίον, ή μερίδιον αυτού μεταβιβάζηται εις νομιμοποιούμενον πρόσωπον, ο δικαιούχος δεν θα δικαιούται να εγγραφή ως πλοιοκτήτης μέχρις ου ούτος, ή εις περίπτωσιν νομικού προσώπου, μέχρις ου το πρόσωπον όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου κέκτηται εξουσίαν όπως προβαίνη εις δηλώσεις εκ μέρους του νομικού προσώπου, υπογράψη δήλωσιν (εν τω παρόντι Νόμω καλουμένην ως "δήλωσις μεταβιβάσεως") αφορώσαν εις το πλοίον και διαλαμβάνουσαν-

(α) μνείαν της ικανότητος του δικαιοδόχου όπως κέκτηται κατά κυριότητα Κυπριακόν πλοίον, ή εάν ο δικαιοδόχος είναι νομικόν πρόσωπον, μνείαν των αφορωσών εις την σύστασιν και την δραστηριότητα αυτού περιστάσεις, δι' ων δεικνύεται ότι τούτο είναι πρόσωπον νομιμοποιούμενον όπως κέκτηται κατά κυριότητα Κυπριακόν πλοίον· και

(β)δήλωσιν ότι ούτος εξ όσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, ουδέν μη νομιμοποιούμενον πρόσωπον, ή οργανισμός προσώπων έχει δικαίωμα κυριότητος ή οιονδήποτε νομικόν συμφέρον ή beneficial interest επί του πλοίου ή επί μεριδίου αυτού.

Καταχώρησις της μεταβιβάσεως εν τω Νηολογίω

26.-(1) Παν προσηκόντως συντεταγμένον πωλητήριον έγγραφον αφορών εις την μεταβίβασιν εγγεγραμμένου εν τω Νηολογίω πλοίου ή μεριδίου αυτού, προσάγεται εις την Νηολογούσαν Αρχήν, ομού μετά της δηλώσεως μεταβιβάσεως, ήτις επί τούτω καταχωρεί εν τω Νηολογίω το όνομα του δικαιοδόχου ως του πλοιοκτήτου ολοκλήρου του πλοίου ή του μεριδίου ομού μετά της ημέρας και της ώρας καθ' ην αύτη έλαβε χώραν.

(2)Τα πωλητήρια έγγραφα πλοίου ή μεριδίου πλοίου καταχωρούνται εν τω Νηολογίω καθ' ην τάξιν προσάγονται ταύτα τη Νηολογούση Αρχή.

Μεταβίβασις ιδιοκτησίας πλοίου αιτία θανάτου, πτωχεύσεως, γάμου, κ.λ.π.

27.-(1) Οσάκις η ιδιοκτησία επί πλοίου εγγεγραμμένου εν τω Νηολογίω μεταβιβάζηται εις νομιμοποιούμενον πρόσωπον αιτία γάμου, θανάτου ή πτωχεύσεως του εγγεγραμμένου εν τω Νηολογίω πλοιοκτήτου, ή εξ ετέρας τινός νομίμου αιτίας πλην της δυνάμει του παρόντος Νόμου χωρούσης συμβατικής μεταβιβάσεως-

(α)το πρόσωπον τούτο θα επικυροί την τοιαύτην μεταβίβασιν διά της υπογραφής δηλώσεως (εν τω παρόντι Νόμω καλουμένης "δήλωσις της εκ του νόμου μεταβιβάσεως") εν η δίδονται τα καθοριστικά της ταυτότητος του πλοίου στοιχεία και μνημονεύονται αι ποικίλαι λεπτομέρειαι αίτινες συμφώνως τοις εν τοις ανωτέρω αναγκαίως διαλαμβάνονται εν τη δηλώσει της μεταβιβάσεως, ή αι πλησιέστεροι υπό τας περιστάσεις τοιαύται ωσαύτως δε διαλαμβάνεται μνεία του τρόπου καθ' ον η ιδιοκτησία μετεβιβάσθη, ως και το πρόσωπον εις ο αύτη μετεβιβάσθη·

(β) εάν η μεταβίβασις χωρήση λόγω γάμου, η δήλωσις θα συνοδεύηται υπό αντιγράφου του πιστοποιητικού γάμου, ή υπό παντός ετέρου νομικού στοιχείου αποδεικνύοντος την σύναψιν αυτού, θα δηλοί δε την ταυτότητα του θήλεος πλοιοκτήτου·

(γ) εάν η μεταβίβασις χωρήση συνεπεία πτωχεύσεως, η δήλωσις θα συνοδεύηται υπό των στοιχείων άτινα εκάστοτε γίνονται δεκτά υπό του Δικαστηρίου ως απόδειξις του τίτλου των προσώπων, άτινα προβάλλουσιν αξιώσεις εν πτωχευτική διαδικασία·

(δ) εάν η μεταβίβασις χωρήση αιτία θανάτου η δήλωσις θα συνοδεύηται υπό των εγγράφων διαχειρίσεως, ή υπό κεκυρωμένου αντιγράφου αυτών.

(2) Η Νηολογούσα Αρχή άμα τη λήψει της δηλώσεως της εκ του νόμου μεταβιβάσεως και των συνοδευόντων ταύτην εγγράφων σημειοί εν τω Νηολογίω το όνομα του προσώπου όπερ δικαιούται δυνάμει της τοιαύτης μεταβιβάσεως εις κυριότητα επί του πλοίου ή επί μεριδίου πλοίου, η ιδιοκτησία επί του οποίου μετεβιβάσθη εις αυτόν, εν περιπτώσει δε πλειόνων του ενός προσώπων, θα σημειοί τα ονόματα απάντων των προσώπων τούτων, άτινα όμως, οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός αυτών, λογίζονται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τους αφορώντας εις τον αριθμόν των προσώπων άτινα δικαιούνται να εγγραφώσιν ως πλοιοκτήται, ως συνιστώντα εν και μόνον πρόσωπον.

Διάταγμα πωλήσεως εις περίπτωσιν καθ' ην χωρεί μεταβίβασις εκ νομίμου αιτίας ετέρας ή της εκ συμβάσεως εις μη νομιμοποιούμενον πρόσωπον

28.-(1) Οσάκις η ιδιοκτησία επί εγγεγραμμένου εν τω Νηολογίω πλοίου, ή μεριδίου αυτού, μεταβιβάζηται αιτία γάμου, θανάτου, πτωχεύσεως, ή εξ ετέρας τινός νομίμου αιτίας πλην της εκ συμβάσεως τοιαύτης, εις μη νομιμοποιούμενον πρόσωπον, το Δικαστήριον δύναται κατόπιν αιτήσεως γενομένης υπό ή διά λογαριασμόν του προσώπου τούτου, να διατάξη την πώλησιν της ούτω μεταβιβασθείσης ιδιοκτησίας, και όπως το προϊόν των πωλήσεων, αφαιρουμένων των εξόδων αυτής, καταβληθή εις το δικαιούμενον δυνάμει της μεταβιβάσεως πρόσωπον ή άλλως πως, ως το Δικαστήριον ήθελε καθορίσει.

(2)Το Δικαστήριον δύναται να απαιτήση τα κατά το δοκούν αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξιν της αιτήσεως, δύναται δε να εκδώση το διάταγμα υπό όρους ους ήθελε κρίνει δίκαιον να επιβάλη, ή να αρνηθή την έκδοσιν του διατάγματος, και εν γένει να ενεργήση ως το δίκαιον της υποθέσεως ήθελεν απαιτήσει.

(3) Πάσα αίτησις πωλήσεως δέον όπως υποβάλληται εντός τεσσάρων εβδομάδων αφ' ης επεσυνέβη το συμβεβηκός ως εκ του οποίου εχώρησε μεταβίβασις εκ νομίμου αιτίας ετέρας ή της εκ συμβάσεως τοιαύτης ή εντός τοιαύτης περαιτέρω προθεσμίας (ήτις δεν δύναται να υπερβαίνη εν συνόλω το εν έτος από της ημερομηνίας του συμβεβηκότος) ως το Δικαστήριον ήθελεν επιτρέψει.

(4) Εάν η αίτησις δεν υποβληθή εντός της προμνησθείσης προθεσμίας, ή εάν το Δικαστήριον αρνηθή την έκδοσιν του διατάγματος πωλήσεως, το ούτω μεταβιβασθέν πλοίον ή μερίδιον θα υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Μεταβίβασις του πλοίου ή πώλησις αυτού δυνάμει δικαστικού διατάγματος

29. Οσάκις Δικαστήριον διατάττη την πώλησιν πλοίου ή μεριδίου πλοίου, είτε δυνάμει των προηγουμένων άρθρων του παρόντος Νόμου, είτε άλλως πως, το Δικαστικόν διάταγμα θα διαλαμβάνη δήλωσιν δυνάμει της οποίας το δικαίωμα μεταβιβάσεως του πλοίου, ή του μεριδίου πλοίου, θα περιέρχηται εις τι πρόσωπον κατονομαζόμενον υπό του Δικαστηρίου·' άμα τη εκδόσει του διατάγματος το πρόσωπον τούτο θα δικαιούται να μεταβιβάζη το πλοίον ή το μερίδιον πλοίου κατά τον αυτόν τρόπον, και εις την αυτήν έκτασιν, ως και ο εν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης· η Νηολογούσα Αρχή οφείλει να αποδέχεται την αίτησιν του ούτω κατονομαζομένου προσώπου αναφορικώς προς οιανδήποτε μεταβίβασιν εις την αυτήν έκτασιν, ως εάν το ως είρηται πρόσωπον ήτο ο εν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης.

Εξουσία Δικαστηρίου απαγορεύσεως μεταβιβάσεως

30. Το Ανώτατον Δικαστήριον δύναται κατά το δοκούν (μη επηρεαζομένης της ενασκήσεως οιασδήποτε ετέρας εξουσίας αυτού) κατόπιν αιτήσεως παντός ενδιαφερομένου προσώπου, να εκδώση διάταγμα απαγορεύον διά καθωρισμένον τινά χρόνον πάσαν δικαιοπραξίαν αφορώσαν εις πλοίον ή μερίδιον πλοίου, δύναται δε να εκδώση το διάταγμα υπό όρους ους το Δικαστήριον ήθελε κρίνει δίκαιον να επιβάλη, ή να αρνηθή την έκδοσιν του διατάγματος, ή να ακυρώση το διάταγμα εάν τούτο εξεδόθη, μετά ή άνευ εξόδων, και γενικώτερον να ενεργήση ως το δίκαιον της υποθέσεως ήθελεν απαιτήσει, η δε Νηολογούσα Αρχή καίτοι δεν είναι διάδικος, οφείλει να συμμορφούται προς αυτό ευθύς ως επιδοθή αυτή κεκυρωμένον αντίγραφον του διατάγματος τούτου.

ΜΕΡΟΣ VII ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ
Υποθήκη επί πλοίου ή μεριδίου πλοίου

31 .-(1) Παν εγγεγραμμένον εν τω Νηολογίω πλοίον ή μερίδιον αυτού δύναται να δοθή ως ασφάλεια δανείου ή ετέρας υλικής αντιπαροχής, το δε έγγραφον δι' ου συνιστάται η ασφάλεια (εν τω παρόντι Νόμω καλούμενον "υποθήκη") συντάττεται επί του εντύπου Β του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος, ή εν τω πλησιεστέρω υπό τας περιστάσεις τύπω· ευθύς άμα τη προσαγωγή του εγγράφου η Νηολογούσα Αρχή καταχωρεί τούτο εν τω Νηολογίω.

(2) Επισυνάπτεται τω εγγράφω της υποθήκης συμβόλαιον συναφθέν μεταξύ των μερών, όπερ αφορά εις ζητήματα σχετικά προς την υποθήκευσιν, περιλαμβανομένων των ακολούθων:

(α)του τρόπου πληρωμής του τόκου και της αποπληρωμής του κεφαλαίου·

(β) των ασφαλίσεων και ανανεώσεων αυτών, και της διαθέσεως του ασφαλιστικού ποσού·

(γ) των επί της εκμεταλλεύσεως του πλοίου περιορισμών·

(δ) του ορισμού του πταίσματος ως εκ του οποίου δύναται να ενασκηθώσιν εξουσίαι απορρέουσαι εκ τίνος νόμου, ή έτεραι τοιαύται·

(ε) των ενασκουμένων υπό του ενυποθήκου δανειστού εξουσιών, περιλαμβανομένης της εξουσίας προς ανάληψιν της κατοχής του πλοίου, ανάληψιν της διαχειρίσεως, και πώλησιν αυτού δί ιδιωτικής πράξεως:

Νοείται ότι-

(i) ο ενυπόθηκος δανειστής δεν κέκτηται εξουσίαν προς ανάληψιν της κατοχής του πλοίου, ανάληψιν της διαχειρίσεως ή πώλησιν αυτού δι' ιδιωτικής πράξεως, εκτός εάν ολόκληρον το πλοίον υπόκειται εις την υποθήκην·

(ii) η ανάληψις της διαχειρίσεως του πλοίου υπό του ενυποθήκου δανειστού παρέχει το δικαίωμα εις αυτόν όπως διενεργή πάσαν αναγκαίαν προς τούτο πράξιν· παν ποσόν εισπραττόμενον υπό του ενυποθήκου δανειστού διαρκούσης της διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως του πλοίου, αφαιρουμένων των σχετικών δαπανών, καταλογίζεται εις το ποσόν του ενυποθήκου χρέους, άμα δε τη ολοσχερή εξοφλήσει του ενηποθήκου χρέους, η τοιαύτη διαχείρισις τερματίζεται·

(iii)γνωστοποίησις αφορώσα εις την τοιαύτην ανάληψιν διαχειρίσεως επιδίδεται τη Νηολογούση Αρχή·

(στ) περί παντός ετέρου παρεπομένου ή συναφούς ζητήματος.

(3) Αι υποθήκαι καταχωρούνται υπό της Νηολογούσης Αρχής καθ' ην χρονικήν τάξιν προσάγονται προς τούτο, διά πράξεως δε η τοιαύτη Αρχή σημειοί εφ' εκάστης το γεγονός της καταχωρήσεως ως και την ημέραν και την ώραν καθ' ην εχώρησεν αύτη.

(4)Ανεξαρτήτως παντός εν Μέρει VIII διαλαμβανομένου, πάσα υποθήκη συσταθείσα εκτός της Δημοκρατίας δύναται να κατατεθή παρά τω προξενικώ υπαλλήλω της Δημοκρατίας όστις, εάν πεισθή ότι αύτη είναι εν πλήρει τάξει και δεόντως συνεστημένη, τη καταβολή του προσήκοντος δικαιώματος γνωστοποιεί παραχρήμα εις την Νηολογούσαν Αρχήν την κατάθεσιν της υποθήκης παρέχων άπαντα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάζει δε εις την τοιαύτην Αρχήν και εις πρώτην δοθείσαν ευκαιρίαν το συνιστούν την υποθήκην έγγραφον.

Άμα ως η Νηολογούσα Αρχή λάβη την γνωστοποίησιν περί της καταθέσεως, η υποθήκη λογίζεται καταχωρηθείσα αφ' ης ημέρας αύτη συνέστη, η δε Νηολογούσα Αρχή προβαίνει αναλόγως εις τας αναγκαίας εν τω Νηολογίω καταχωρήσεις.

(5) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουσιν επιπροσθέτως των διατάξεων του άρθρου 90(2)(στ) του περί Εταιρειών Νόμου, ας ουδόλως επηρεάζουν.

Καταχώρησις εξοφλήσεως υποθήκης

32.-(1) Η Νηολογούσα Αρχή, άμα τη εξοφλήσει εγγεγραμμένης υποθήκης και επί τη προσαγωγή του συστατικού της υποθήκης εγγράφου προσηκόντως υπογεγραμμένου και προσυπογεγραμμένου, εφ' ου σημειούται απόδειξις της λήψεως του ποσού δι' ο συνέστη η υποθήκη, καταχωρεί εν τω Νηολογίω το γεγονός της εξοφλήσεως· άμα δε τη τοιαύτη καταχωρήσει το συμφέρον όπερ τυχόν περιήλθεν εις τον ενυπόθηκον δανειστήν μεταβιβάζεται εις το πρόσωπον εις ο (λαμβανομένων υπ' όψιν των τυχόν παρεμβληθεισών πράξεων ή περιστάσεων) τούτο θα περιήρχετο εάν η υποθήκη δεν συνιστάτο.

(2) Η Νηολογούσα Αρχή δύναται επίσης να καταχωρίσει στο νηολόγιο εξάλειψη εγγεγραμμένης υποθήκης, δυνάμει του εδαφίου (1), με την προσκόμιση ξεχωριστού εγγράφου εξάλειψης υποθήκης ή συναίνεσης εξάλειψης υποθήκης, δεόντως εκτελεσμένης και θεωρημένης.

Προτεραιότης Υποθηκών

33.-(1) Εάν καταχωρηθώσι πλείονες της μιας υποθήκαι αναφορικώς προς το αυτό πλοίον, ή το αυτό μερίδιον πλοίου, οι ενυπόθηκοι δανεισταί κέκτηνται δικαίωμα προτεραιότητος έναντι ενός  εκάστου εξ αυτών, βάσει της ημερομηνίας καταχωρήσεως εκάστης υποθήκης εν τω Νηολογίω, και ουχί της ημερομηνίας καθ' ην αύτη συνέστη, τούτο δε ανεξαρτήτως οιασδήποτε ρητής, σιωπηρός, ή τεκμαιρομένης γνώσεως, του γεγονότος, ην ήθελον ούτοι έχει.

(2) Πριν από την καταχώριση υποθήκης επί κυπριακού πλοίου στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένη μία ή περισσότερες υποθήκες πρέπει να προσκομιστεί στη Νηολογούσα Αρχή η συναίνεση όλων των εγγεγραμμένων ενυπόθηκων δανειστών, εκτός από την περίπτωση που εγγεγραμμένος ενυπόθηκος δανειστής είναι ίδιος με τον ενυπόθηκο δανειστή της υποθήκης που πρόκειται να καταχωρισθεί επί του πλοίου.

Ο ενυπόθηκος δανειστής δεν λογίζεται πλοιοκτήτης

34.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), εκτός καθ' ην έκτασιν τούτο καθίσταται αναγκαίον ίνα το ενυπόθηκον πλοίον ή μερίδιον πλοίου, διατεθή ως ασφάλεια διά το ενυπόθηκον χρέος, ο ενυπόθηκος δανειστής δεν λογίζεται πλοιοκτήτης του πλοίου ή του μεριδίου, ούτε και ο ενυπόθηκος οφειλέτης ως απωλέσας την ιδιότητα του πλοιοκτήτου.

(2) Οσάκις δυνάμει συμβολαίου ο ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται δικαίωμα κατοχής επί του πλοίου, ή οσάκις ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιτρέπη όπως το πλοίον παραμείνη βεβαρημένον διά ναυτικού προνομίου δι' ου παραβλάπτεται η υπό της υποθήκης παρεχομένη ασφάλεια, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να αποκτήση κατοχήν επί του πλοίου εν τω καθωρισμένω τρόπω, επί τούτω δε θα έχη άπαντα τα δικαιώματα και εξουσίας πλοιοκτήτου έχοντος κατοχήν επί του πλοίου.

Ο ενυπόθηκος δανειστής έχει εξουσίαν πωλήσεως

35. Πας εγγεγραμμένος ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται απόλυτον εξουσίαν διαθέσεως του πλοίου, ή του μεριδίου δι' ο είναι εγγεγραμμένος, και χορηγήσεως εγκύρου αποδείξεως ως προς το τίμημα της αγοραπωλησίας· εν η περιπτώσει όμως οι εγγεγραμμένοι ενυπόθηκοι δανεισταί αναφορικώς προς το αυτό πλοίον ή το αυτό μερίδιον πλοίου είναι πλείονες του ενός, ο μεταγενέστερος ενυπόθηκος δανειστής δεν δικαιούται να πωλήση το πλοίον, ή το μερίδιον, άνευ της συνδρομής παντός προγενεστέρου ενυποθήκου δανειστού, ειμή δυνάμει διατάγματος αρμοδίου Δικαστηρίου.

Η υποθήκη ουδόλως επηρεάζεται υπό της πτωχεύσεως

36. Αι εγγεγραμμέναι υποθήκαι πλοίου, ή μεριδίου πλοίου, ουδόλως επηρεάζονται υφ' οιασδήποτε πτωχευτικής πράξεως γενομένης υπό του ενυποθήκου οφειλέτου μετά την ημερομηνίαν καταχωρήσεως της υποθήκης παρά το γεγονός ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης κατά την έναρξιν της πτωχεύσεως είχε το πλοίον, ή το μερίδιον του πλοίου, εν τη κατοχή αυτού, υπό τας διαταγάς του, ή εις την διάθεσιν αυτού, ή ότι ήτο ο νομιζόμενος πλοιοκτήτης αυτού, η δε υποθήκη θα προτιμάται παντός δικαιώματος, αξιώσεως ή συμφέροντος επί του τοιούτου πλοίου ή μεριδίου προβαλλομένου υπό των λοιπών πιστωτών του πτωχεύσαντος ή διά λογαριασμόν των, υπό των επιτρόπων ή εκδοχέων αυτών.

Μεταβίβασις υποθήκης

37. Η εγγεγραμμένη υποθήκη πλοίου, ή μεριδίου πλοίου, δύναται να μεταβιβασθή εις έτερον πρόσωπον, το δε μεταβιβαστικόν της υποθήκης έγγραφον συντάσσεται επί του Εντύπου Γ, του Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος, ή εν τω πλησιεστέρω υπό τας περιστάσεις τύπω· άμα τη προσαγωγή του τοιούτου εγγράφου η Νηολογούσα Αρχή καταχωρεί τούτο διά της εν τω Νηολογίω εγγραφής του ονόματος του δικαιοδόχου ως το του ενυποθήκου δανειστού του πλοίου ή του μεριδίου, διά πράξεως δε της τοιαύτης Αρχής, σημειοί επί του μεταβιβαστικού της υποθήκης εγγράφου το γεγονός της καταχωρήσεως της μεταβιβάσεως, ως και την ημέραν και ώραν καθ' ην εχώρησεν αύτη.

Μεταβίβασις του συμφέροντος ενυποθήκου δανειστού αιτία θανάτου, πτωχεύσεως, γάμου, κ.λ.π.

38.-(1) Οσάκις το επί του πλοίου ή μεριδίου πλοίου συμφέρον ενυποθήκου δανειστού μεταβιβάζηται λόγω γάμου, θανάτου ή πτωχεύσεως, ή εξ ετέρας νομίμου αιτίας πλην της δυνάμει του παρόντος Νόμου εκ συμβάσεως μεταβιβάσεως, η μεταβίβασις θα επικυρούται διά δηλώσεως του προσώπου εις ο μεταβιβάζεται το εκ της υποθήκης συμφέρον, εν ω διαλαμβάνεται μνεία περί του τρόπου καθ' ον χωρεί η μεταβίβασις και του προσώπου εις ο μεταβιβάζεται, συνοδεύεται δε υπό παρομοίων αποδεικτικών στοιχείων ως τα δυνάμει του παρόντος Νόμου απαιτούμενα εις την ανάλογον περίπτωσιν της μεταβιβάσεως πλοιοκτησίας επί ολοκλήρου πλοίου ή μεριδίου πλοίου.

(2) Η Νηολογούσα Αρχή άμα τη λήψει της δηλώσεως και τη προσαγωγή των προμνησθέντων αποδεικτικών στοιχείων καταχωρεί εν τω Νηολογίω το όνομα του δικαιουμένου δυνάμει της τοιαύτης μεταβιβάσεως προσώπου, ως ενυποθήκου δανειστού του πλοίου ή του μεριδίου.

ΜΕΡΟΣ VIII ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
Η προς υποθήκευσιν ή πώλησιν εξουσία παραχωρείται διά πιστοποιητικών

39. Εάν ο εν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης επιθυμή να διάθεση δι' υποθήκης ή πωλήσεως το πλοίον, ή το μερίδιον του πλοίου δι' ο είναι εγγεγραμμένος, εις τι μέρος εκτός της Δημοκρατίας, δύναται να απευθυνθή δι' αιτήσεως προς την Νηολογούσαν Αρχήν, ήτις επί τούτω παρέχει το προς τούτο δικαίωμα διά της εκδόσεως πιστοποιητικού υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικού πωλήσεως.

Προϋποθέσεις εκδόσεως πιστοποιητικών υποθήκης επί πλοίου και πιστοποιητικών πωλήσεως

40. Πριν ή εκδοθή πιστοποιητικόν υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικόν πωλήσεως, ο αιτών οφείλει να δηλώση εις την Νολογούσαν Αρχήν, ήτις και καταχωρεί εν τω Νηολογίω, τα ακόλουθα στοιχεία, ήτοι-

(α)το όνομα του προσώπου υφ' ου η εν τω πιστοποιητικώ αναγραφομένη εξουσία πρόκειται να ενασκηθή, προσέτι δε εις μεν την περίπτωσιν υποθήκης επί πλοίου το ανώτατον ποσόν της συσταθησομένης εμπραγμάτου ασφαλείας εφ' όσον σκοπείται ο καθορισμός ενός ανωτάτου ποσού, εις δε την περίπτωσιν πωλήσεως, το κατώτατον τίμημα της διενεργηθησομένης πωλήσεως, εφ' όσον σκοπείται ο καθορισμός κατωτάτου τιμήματος·

(β) τον τόπον ένθα πρόκειται να ενασκηθή η εξουσία, ή εάν ουδείς τόπος καθορίζηται, δήλωσιν ότι αύτη δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ενασκηθή εν παντί τόπω·

(γ) τα χρονικά όρια εντός των οποίων δύναται να ενασκηθή η εξουσία.

Περιορισμοί επί πιστοποιητικών υποθήκης επί πλοίου και πιστοποιητικών πωλήσεως

41. Απαγορεύεται η έκδοσις πιστοποιητικού υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικού πωλήσεως, δι' ου εξουσιοδοτείται η σύστασις υποθήκης, ή η διενέργεια πωλήσεως εντός της Δημοκρατίας, ή υπό προσώπου μη κατονομαζομένου εν τω πιστοποιητικώ.

Περιεχόμενον πιστοποιητικού υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικού πωλήσεως

42. Το πιστοποιητικόν υποθήκης επί πλοίου και το πιστοποιητικόν πωλήσεως αναγράφουσι τα διάφορα στοιχεία, άτινα δυνάμει του παρόντος Νόμου καταχωρούνται εν τω Νηολογίω επί τη υποβολή αιτήσεως εκδόσεως του πιστοποιητικού, επιπροσθέτως δε απαρίθμησιν απασών των εν τω Νηολογίω εγγεγραμμένων υποθηκών, ή κατακεχωρημένων πιστοποιητικών υποθηκών επί πλοίου ή πιστοποιητικών πωλήσεων, άτινα αφορώσιν εις το πλοίον ή το μερίδιον του πλοίου αναφορικώς προς ο εκδίδεται πιστοποιητικόν.

Κανόνες αφορώντες εις πιστοποιητικά υποθηκών επί πλοίου

43. Επί των πιστοποιητικών υποθηκών επί πλοίου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι Κανόνες:

(1)Η εξουσία ενασκείται συμφώνως προς τας εν τω πιστοποιητικώ διαλαμβανομένας οδηγίας.

(2) Πάσα δυνάμει αυτών συσταθείσα υποθήκη καταχωρείται διά σημειώσεως ταύτης επί του πιστοποιητικού, γενομένης υπό της Νηολογούσης Αρχής, ή υπό τίνος προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(3) Η δυνάμει του πιστοποιητικού καλή τη πίστει συσταθείσα υποθήκη ουδόλως παραβλάπτεται εκ του γεγονότος ότι το πρόσωπον υφ' ου εδόθη η προς τούτο εξουσία απεβίωσε προ της συστάσεως της υποθήκης.

(4) Οσάκις εν τω πιστοποιητικώ καθορίζεται ο τόπος ένθα, και ο χρόνος, μη υπερβαίνων τους δώδεκα μήνας, εντός του οποίου η εξουσία αύτη δέον να ενασκηθή, υποθήκη συσταθείσα προς όφελος ενυποθήκου δανειστού, ουδόλως παραβλάπτεται εκ της πτωχεύσεως του προσώπου υφ' ου η εξουσία αύτη εδόθη εάν ο δανειστής ήτο καλής πίστεως και δεν είχε γνώσιν του γεγονότος.

(5) Πάσα υποθήκη εγγεγραμμένη ως εν τοις ανωτέρω επί του πιστοποιητικού έχει προτεραιότητα έναντι πάσης ετέρας υποθήκης επί του αυτού πλοίου ή μεριδίου, ήτις ήθελε συσταθή μετά την καταχώρησιν του πιστοποιητικού εν τω Νηολογίω εάν υπάρχωσι πλείονες της μιας ούτω εγγεγραμμένοι υποθήκαι, οι εξ αυτών αρυόμενοι δικαίωμα ενυπόθηκοι δανεισταί θα έχωσι δικαίωμα προτεραιότητος έναντι ενός εκάστου εξ αυτών αναλόγως της ημερομηνίας εγγραφής της υποθήκης επί του πιστοποιητικού, και ουχί της ημερομηνίας συστάσεως της υποθήκης, τούτο δε ανεξαρτήτως οιασδήποτε ρητής, σιωπηράς ή τεκμαιρομένης γνώσεως, του γεγονότος, ην ήθελον ούτοι έχει.

(6)Τηρουμένων των εν τοις ανωτέρω κανόνων, πας ενυπόθηκος δανειστής προς όφελος του οποίου εγγράφεται υποθήκη επί του πιστοποιητικού, κέκτηται τα αυτά δικαιώματα και εξουσίας και ενέχει τας αυτάς υποχρεώσεις, ως εάν η υποθήκη ήτο εγγεγραμμένη εν τω Νηολογίω και ουχί επί του πιστοποιητικού.

(7) Η εξόφλησις υποθήκης εγγεγραμμένης επί του πιστοποιητικού δύναται να σημειωθή επί του πιστοποιητικού υπό της Νηολογούσης Αρχής, ή υπό τίνος, προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, τη προσαγωγή των αυτών αποδεικτικών στοιχείων, ως τα δυνάμει του παρόντος Νόμου αναγκαίως προσαγόμενα διά την εν τω Νηολογίω καταχώρησιν της εξοφλήσεως υποθήκης· άμα δε ως γενή η σημείωσις, το συμφέρον όπερ τυχόν περιήλθεν εις τον ενυπόθηκον δανειστήν, περιέρχεται εις το πρόσωπον, ή τα πρόσωπα εις α (λαμβανομένων υπ' όψιν των τυχόν παρεμβληθεισών πράξεων ή περιστάσεων) τούτο θα περιήρχετο εάν η υποθήκη δεν συνιστάτο.

(8)Άμα ως το πιστοποιητικόν υποθήκης επί πλοίου παραδοθή εις την Νηολογούσαν Αρχήν, αύτη εγγράφει εν τω Νηολογίω πάσαν μη αποσβεθείσαν υποθήκην εγγεγραμμένην επ' αυτού, κατά τρόπον ώστε να διατηρήται το δικαίωμα προτεραιότητος αυτής, είτα δε ακυροί το πιστοποιητικόν και καταχωρεί το γεγονός τούτο εν τω Νηολογίω· παν ούτω ακυρωθέν πιστοποιητικόν είναι άκυρον από πάσης απόψεως.

Κανόνες αφορώντες εις πιστοποιητικά πωλήσεων

44. Επί των πιστοποιητικών πωλήσεων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

(1)Το πιστοποιητικόν πωλήσεως δεν χορηγείται ειμή διά την πώλησιν ολοκλήρου του πλοίου.

(2) Η εξουσία ενασκείται συμφώνως προς τας εν τω πιστοποιητικώ διαλαμβανομένας οδηγίας.

(3) Πάσα καλή τη πίστει δυνάμει αυτού γενομένη πώλησις εις τινα αγοραστήν επί αντιπαροχή εχούση υλικήν αξίαν, ουδόλως παραβλάπτεται ως εκ του γεγονότος ότι το πρόσωπον υφ' ου εδόθη η εξουσία αύτη απεβίωσε πριν ή διενεργηθή η πώλησις.

(4) Οσάκις εν τω πιστοποιητικώ καθορίζεται ο τόπος ένθα και ο χρόνος, μη υπερβαίνων τους δώδεκα μήνας, εντός του οποίου η εξουσία αύτη δέον να ενασκηθή, πώλησις διενεργηθείσα καλή τη πίστει εις τινα αγοραστήν μη έχοντα γνώσιν του γεγονότος επί αντιπαροχή εχούση υλικήν αξίαν, ουδόλως παραβλάπτεται ως εκ της πτωχεύσεως του προσώπου υφ' ου η εξουσία αύτη εδόθη.

(5) Η μεταβίβασις εις πρόσωπον νομιμοποιούμενον όπως καταστή πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου γίνεται διά πωλητηρίου εγγράφου συμφώνως τω παρόντι Νόμω.

(6) Εάν το πλοίον πωληθή εις πρόσωπον νομιμοποιούμενον όπως καταστή πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου, το πλοίον νηολογείται εν νέου· εν τω Νηολογίω όμως εγγράφονται άπασαι αι εν τω πιστοποιητικώ πωλήσεως απαριθμούμεναι υποθήκαι.

(7) Πριν ή χωρήση η νέα νηολόγησις, προσάγονται εις την Νηολογούσαν Αρχήν τα ακόλουθα έγγραφα, ήτοι το πωλητήριον έγγραφον δυνάμει του οποίου εγένετο η μεταβίβασις του πλοίου, το πιστοποιητικόν πωλήσεως, και το πιστοποιητικόν νηολογήσεως αυτού.

(8) Η Νηολογούσα Αρχή φυλάττει το πιστοποιητικόν πωλήσεως και το πιστοποιητικόν νηολογήσεως, συντάττει πράξιν περί της πωλήσεως εν τω Νηολογίω, και η νηολόγησις του πλοίου λογίζεται συντελεσθείσα, εκτός καθ' όσον αφορά εις μη αποσβεσθείσας υποθήκας, ή εν ισχύϊ πιστοποιητικά υποθηκών επί πλοίου κατακεχωρημένα εν αυτώ.

(9) Κατά την νέαν ταύτην νηολόγησιν, η εν τω αρχικώ πιστοποιητικώ νηολογήσεως διαλαμβανομένη περιγραφή του πλοίου δύναται να μεταφερθή εις το Νηολόγιον χωρίς το πλοίον να υποστή και νέαν επιθεώρησιν, η δε δήλωσις του αγοραστού θα είναι η αυτή ως η απαιτουμένη εκ του συνήθους δικαιοδόχου.

(10) Εάν το πλοίον πωληθή εις μη νομιμοποιούμενον πρόσωπον, το πωλητήριον έγγραφον δυνάμει του οποίου μεταβιβάζεται το πλοίον, το πιστοποιητικόν πωλήσεως, και το πιστοποιητικόν νηολογήσεως προσάγονται εις την Νηολογούσαν Αρχήν, ή εις τινα προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας, υφ' ων κρατούνται το πιστοποιητικόν πωλήσεως και το πιστοποιητικόν νηολογήσεως' ο προξενικός δε υπάλληλος αφού σημειώσει επ' αυτών το γεγονός ότι το πλοίον επωλήθη εις πρόσωπον όπερ δεν είναι πρόσωπον νομιμοποιούμενον όπως καταστή πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου, διαβιβάζει τα έγγραφα εις την Νηολογούσαν Αρχήν. Η Νηολογούσα δε Αρχή άμα τη κρατήσει, ή αναλόγως της περιπτώσεως άμα τη λήψει τούτων, συντάττει πράξιν περί της πωλήσεως εν τω Νηολογίω και η νηολόγησις του πλοίου λογίζεται συντελεσθείσα εκτός καθ' όσον αφορά εις μη αποσβεσθείσας υποθήκας, ή εν ισχύϊ πιστοποιητικά υποθηκών επί πλοίου κατακεχωρημένα εν αυτώ.

(11) Εν περιπτώσει πωλήσεως εις πρόσωπον, όπερ δεν είναι πρόσωπον, νομιμοποιούμενον όπως καταστή πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου, εάν υπαιτίως παραλειφθή η προσαγωγή των εις τον τελευταίον κανόνα αναφερομένων εγγράφων, το πρόσωπον τούτο θα θεωρήται κατά το δίκαιον της Δημοκρατίας, ως μη αποκτήσαν τίτλον ή συμφέρον επί του πλοίου· περαιτέρω δε το πρόσωπον, τη αιτήσει του οποίου εχορηγήθη το πιστοποιητικόν πωλήσεως ως και το πρόσωπον όπερ ενασκεί την εξουσίαν θα υπόκεινται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

(12) Εάν δεν χωρήση πώλησις, συμφώνως τω πιστοποιητικώ πωλήσεως, το πιστοποιητικόν παραδίδεται εις την Νηολογούσαν Αρχήν, ήτις επί τούτω ακυροί τούτο, και καταχωρεί το γεγονός της ακυρώσεως εν τω Νηολογίω· παν δε ούτω ακυρωθέν πιστοποιητικόν πωλήσεως θα είναι άκυρον από πάσης απόψεως.

Εξουσία Νηολογούσης Αρχής εις περίπτωσιν απώλειας πιστοποιητικού υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικού πωλήσεως

45. Εάν κατά τινα χρόνον αποδειχθή επαρκώς ότι πιστοποιητικόν υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικόν πωλήσεως απωλέσθη, κατεστράφη ή ούτω απεσβέσθη ώστε να καταστή άχρηστον, και ότι αι δυνάμει αυτού χορηγηθείσαι εξουσίαι ουδέποτε ενησκήθησαν, ή εάν ενησκήθησαν, τότε άμα τη αποδείξει των δυνάμει αυτού γενομένων πράξεων και ενεργειών, η Νοηλογούσα Αρχή δύναται κατά τας περιστάσεις είτε να εκδώση νέον πιστοποιητικόν, είτε να διατάξη όπως διενεργηθή πάσα εγγραφή εν τω Νηολογίω ή οιαδήποτε ετέρα πράξις ήτις ήθελε διενεργηθή εάν η απώλεια, καταστροφή ή απόσβεσις δεν ελάμβανε χώραν.

Ανάκλησις πιστοποιητικών υποθήκης επί πλοίου και πιστοποιητικών πωλήσεως

46.-(1) Ο εν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης ολοκλήρου πλοίου ή μεριδίου πλοίου, αναφορικώς προς το οποίον εχορηγήθη πιστοποιητικόν υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικόν πωλήσεως, εν ω καθορίζονται ειδικώς οι τοποι ένθα η δι' αυτού παρεχομένη εξουσία δύναται να ενασκηθή, δύναται δι' εγγράφου υπογεγραμμένου υπ' αυτού να γνωστοποιηθή εις την Νηολογούσαν Αρχήν την ανάκλησιν του πιστοποιητικού.

(2) Η Νηολογούσα Αρχή άμα ως λάβη την γνωστοποίησιν καταχωρεί ταύτην, και επί τούτω το πιστοποιητικόν θεωρείται ανακληθέν και άνευ ισχύος καθ' όσον αφορά τας δυνάμει αυτού μετέπειτα συσταθησομένας υποθήκας ή πωλήσεις.

(3) Μετά την καταχώρησιν της γνωστοποιήσεως αύτη επιδεικνύεται εις παν πρόσωπον, όπερ αιτείται την σύστασιν υποθήκης ή την διενέργειαν μεταβιβάσεως δυνάμει του πιστοποιητικού.

ΜΕΡΟΣ IX ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ
Κανόνες αφορώντες εις το όνομα πλοίου

47.-(1) Ουδέν πλοίον θα χρησιμοποιή όνομα έτερον ή το όνομα υφ' ο τούτο είναι εκάστοτε νηολογημένον.

(2) Απαγορεύεται η μεταβολή του ονόματος πλοίου άνευ της προηγουμένης εγγράφου αδείας της Νηολογούσας Αρχής.

(3)(α) [Διαγράφηκε].

(β) Η Νηολογούσα Αρχή κέκτηται εξουσίαν όπως αρνήται την νηολόγησιν πλοίου υφ' οιονδήποτε προτεινόμενον όνομα ή την αλλαγήν του ονόματος νηολογηθέντος πλοίου δι' ετέρου ονόματος, εάν το τοιούτον όνομα είναι ήδη το όνομα νηολογημένου Κυπριακού πλοίου ή όνομα ομοιάζον προς το όνομα νηολογημένου Κυπριακού πλοίου εις βαθμόν ώστε να δημιουργήται πιθανότης τα δύο ονόματα να εκλαμβάνωνται ως το αυτό όνομα ή εάν ούτος ήθελε κρίνει ότι η αίτησις δεν είναι δικαιολογημένη.

(γ) Προ της χορηγήσεως οιασδήποτε αδείας, δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται να απαιτήση την παρά του αιτητού-

(i) δημοσίευσιν γνωστοποιήσεως εν τη Δημοκρατία ή και εν τη αλλοδαπή περί της προτιθεμένης μεταβολής του ονόματος πλοίου, κατά τοιούτον τρόπον ως η Νηολογούσα Αρχή ήθελε κρίνει σκόπιμον, ως και περί της δυνατότητος υποβολής ενστάσεως παρ' οιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου εντός της εν τη γνωστοποιήσει καθοριζομένης προθεσμίας.

(ii) προσαγωγήν τοιούτων αποδεικτικών στοιχείων, ως η Νηολογούσα Αρχή ήθελε κρίνει σκόπιμον, περί της αναγκαιότητος μεταβολής του ονόματος πλοίου,

(iii) προσαγωγήν, εις περίπτωσιν καθ' ην το πλοίον είναι υποθηκευμένον, εγγράφου συγκαταθέσεως των ενυποθήκων δανειστών, και

(iv) προσαγωγήν, εις περίπτωσιν καθ' ην κατά τον χρόνον υποβολής της αιτήσεως το πλοίον είναι έμφορτον εν πλω ή εν λιμένι ή πρόκειται να φορτώση εν τω λιμένι όπου σκοπείται να λάβη χώραν η μεταβολή του ονόματος εγγράφου συγκαταθέσεως του ασφαλιστού του φορτίου.

(δ) Άμα τη χορηγήσει αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου η Νηολογούσα Αρχή δύναται να απαιτήση παρά του πλοιοκτήτου την δημοσίευσιν γνωστοποιήσεως εν τω προσήκοντι κατά την κρίσιν αυτού τρόπω, χρόνω και τόπω.

(4) Ευθύς ως χορηγηθή άδεια διά την μεταβολήν του ονόματος, η μεταβολή σημειούται εν τω Νηολογίω, επί του πιστοποιητικού νηολογήσεως του πλοίου, ως και επί της πρώρας και της πρύμνης αυτού.

(5) Εάν αποδειχθή επαρκώς εις την Νηολογούαα Αρχή ότι το όνομα πλοίου μετεβλήθη άνευ της αδείας αυτού, ούτος διατάσσει την αλλαγήν του ονόματος του πλοίου και επαναφοράν του ονόματος όπερ έφερεν προ της μεταβολής, η δε αλλαγή σημειούται εν συνεχεία εν τω Νηολογίω επί του πιστοποιητικού νηολογήσεως του πλοίου, και επί της πρώρας και της πρύμνης αυτού.

(6) Εκτός εάν τις αγνοή το γεγονός ότι πλοίον προηγουμένως νηολογηθέν έπαυσε να είναι ούτω νηολογημένον (ούτος φέρει και το βάρος της αποδείξεως της αγνοίας αυτού) άνευ της εγγράφου αδείας της Νηολογούσας Αρχής δεν δύναται να ζητήση την νηολόγησιν αυτού, ούτε η Νηολογούσα Αρχή εν γνώσει αυτής να νηολογήση τούτο, υπό όνομα έτερον ή το όνομα υφ' ο το πλοίον ήτο προηγουμένως νηολογημένον.

(7) Άνευ της εγγράφου αδείας της Νηολογούσας Αρχής ουδείς δύναται να ζητήση την νηολόγησιν πλοίου αλλοδαπού καθισταμένου Κυπριακού όπερ ουδέποτε προηγουμένως ενηολογήθη ως Κυπριακόν, ουδέ η Νηολογούσα Αρχή εν γνώσει αυτής να νηολογήση τούτο, ειμή υπό το όνομα όπερ έφερεν αμέσως προ της μετατροπής αυτού εις Κυπριακόν.

(8) Πας όστις παραβαίνει, ή ανέχεται πρόσωπον υπό τον έλεγχον αυτού να παραβή τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή πας όστις παραλείπει να πράξη, ή ανέχεται πρόσωπον υπό τον έλεγχον αυτού να παραλείψη να πράξη τι, ούτινος η διενέργεια επιβάλλεται υπό του παρόντος άρθρου, υπόκειται δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000, του δε πλοίου δύναται να παρεμποδισθή ο απόπλους (εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ' ην η αίτησις γίνεται δυνάμει του παρόντος άρθρου αναφορικώς προς αλλοδαπόν πλοίον, όπερ προηγουμένως δεν ήτο νηολογημένον ως Κυπριακόν πλοίον κατέστη δε τώρα Κυπριακόν) μέχρις ου τηρηθώσιν άπασαι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ Χ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ
Η Κυπριακή εθνικότης πλοίου δηλούται προ του απόπλου

48.-(1) O λιμενικός λειτουργός δεν δύναται να παράσχη άδειαν απόπλου μέχρις ου ο πλοίαρχος δηλώση εις αυτόν το όνομα της πολιτείας εις ην ούτος διατείνεται ότι ανήκει το πλοίον· επί τούτω δε ο λειτουργός ούτος εγγράφει το όνομα επί της αδείας απόπλου.

(2) Παν πλοίον, όπερ πειράται να αποπλεύση άνευ αδείας απόπλου, δύναται να παρεμποδισθή να αποπλεύση μέχρις ου γενή η σχετική δήλωσις.

Ποινή δι' αντιποίησιν Κυπριακής εθνικότητος

49.-(1) Εάν πρόσωπον τι χρησιμοποιή την Κυπριακήν σημαίαν και αντιποιείται την Κυπριακήν εθνικότητα αναφορικώς προς πλοίον, το ήμισυ ή πλέον του ημίσεως, ανήκει κατά κυριότητα εις πρόσωπα άτινα δεν είναι πρόσωπα νομιμοποιούμενα να καταστώσι πλοιοκτήται Κυπριακού πλοίου, με σκοπόν να εμφάνιση το πλοίον ως Κυπριακόν, το πλοίον θα υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν η αντιποίησις εγένετο προς τον σκοπόν όπως αποφευχθή η σύλληψις αυτού υπό εχθρού ή υπό αλλοδαπού πολεμικού πλοίου, εν τη ενασκήσει δικαιώματος τινός πολέμου.

(2) Εις πάσαν διαδικασίαν αφορώσαν την εκτέλεσιν της τοιαύτης κατασχέσεως, το βάρος της αποδείξεως του τίτλου προς χρήσιν της Κυπριακής εθνικότητος φέρει ο χρησιμοποιών ταύτην.

Ποινή δι' απόκρυψιν Κυπριακής εθνικότητος ή ανάληψιν αλλοδαπής τοιαύτης

50. Εάν ο πλοίαρχος, ή ο πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου προβή εις τινα ενέργειαν, ή επιτρέψη ενέργειαν τινα, ή μεταφέρη, ή επιτρέψη την μεταφοράν εγγράφων με πρόθεσιν να αποκρύψη την Κυπριακήν εθνικότητα του πλοίου εκ τίνος προσώπου όπερ δικαιούται να προβή εις έρευνας περί ταύτην, ή πράττει τούτο με πρόθεσιν να αναλάβη αλλοδαπήν εθνικότητα ή να εξαπατήση πρόσωπον έχον τα εν τοις ανωτέρω δικαιώματα, το πλοίον θα υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου· ο πλοίαρχος δε όστις διαπράττει το αδίκημα τούτο, ή συνεργεί εις την διάπραξιν αυτού, υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αναφορικώς προς έκαστον τοιούτον αδίκημα, εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Ποινή διά κτήσιν κυριότητος παρά μη νομιμοποιουμένων προσώπων

51. Εάν πρόσωπον μη νομιμοποιούμενον όπως αποκτήση, ως κύριος, οιονδήποτε συμφέρον νομικόν ή μη (legal or beneficial) επί πλοίου όπερ χρησιμοποιεί την Κυπριακήν σημαίαν, και όπερ απέκτησε την Κυπριακήν εθνικότητα, το συμφέρον τούτο θα υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός εάν απέκτησεν αυτό συνεπεία μεταβιβάσεως εκ νομίμου αιτίας ετέρας ή της εκ συμβάσεως τοιαύτης ως προβλέπεται εις τας προηγουμένας διατάξεις.

Υποχρεώσεις πλοίων μη ανεγνωρισμένων ως Κυπριακών

52. Οσάκις οι προϋποθέσεις για την εγγραφή πλοίου στο Νηολόγιο παύσουν να ισχύουν, το πλοίο παύει να αναγνωρίζεται ως Κυπριακό και δεν θα δικαιούται να απολαύη των οφελών, προνομίων, πλεονεκτημάτων ή προστασίας ων συνήθως απολαύουν τα Κυπριακά πλοία· δεν θα δικαιούται δε ωσαύτως να χρησιμοποιή την Κυπριακήν σημαίαν ή να αποκτήση την Κυπριακήν εθνικότητα, καθ' όσον όμως αφορά εις την πληρωμήν τελών, την καταβολήν χρηματικών ποινών και τας κατασχέσεις, την τιμωρίαν αδικημάτων διαπραττομένων επί του πλοίου ή υπό προσώπων ανηκόντων εις αυτό, τούτο, εκτός των περιπτώσεων πλοίου διαγραφέντος δυνάμει του άρθρου 6Α ή πλοίου μη νηολογηθέντος κατόπιν οδηγιών δυνάμει του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου εφ' όσον εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις δεν ήθελεν επακολουθήσει μεταβίβασις αυτού εις πρόσωπα έχοντα ικανότητα όπως κέκτηνται κατά κυριότητα Κυπριακόν πλοίον θα υπόκειται εις την αυτήν από πάσης απόψεως μεταχείρισιν ως εάν ήτο ανεγνωρισμένον Κυπριακόν πλοίον.

Κυπριακή σημαία διά πλοία

53.-(1) Η σημαία της Δημοκρατίας, άνευ οιασδήποτε αλλοιώσεως ή τροποποιήσεως, διά του παρόντος κηρύττεται ως η νόμιμος Κυπριακή σημαία δι' άπαντα τα Κυπριακά πλοία.

(2) Εάν οιαδήποτε διακριτική Κυπριακή σημαία, πλην της σημαίας της Δημοκρατίας, αναρτηθή επί πλοίου άνευ της αδείας της Νηολογούσας Αρχής, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης αυτού, εάν ευρίσκεται επί του πλοίου, και πας έτερος όστις ήθελεν αναρτήσει την σημαίαν, υπόκειται δι' έκαστον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000.

(3) Πας λιμενικός λειτουργός δύναται να επιβιβάζηται παντός πλοίου έχοντος ανηρτημένην σημαίαν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου και να λαμβάνη και συναποκομίζη ταύτην, ήτις και θα κατάσχεται.

Ποινή διά παράλειψιν ανυψώσεως σημαίας

54.-(1) Παν Κυπριακόν πλοίον οφείλει να ανυψοί την νόμιμον Κυπριακήν σημαίαν-

(α)κατά τον είσπλουν ή απόπλουν αυτού εκ τίνος αλλοδαπού λιμένος· και

(β)εάν έχη ολικήν χωρητικότητα πεντήκοντα μονάδων, ή μείζονα τοιαύτην, κατά τον είσπλουν ή απόπλουν αυτού εκ τίνος λιμένος της Δημοκρατίας.

(2) Εάν δεν τηρηθώσιν επί παντός τοιούτου πλοίου αι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο πλοίαρχος αυτού υπόκειται δι' έκαστον αδίκημα εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

(3)Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί αλιευτικών πλοιαρίων προσηκόντως εγγεγραμμένων εν τω βιβλία) των Αλιευτικών Πλοιαρίων άτινα κέκτηνται αριθμόν και στοιχεία εγγραφής συμφώνως τω εκάστοτε εν ισχύϊ νόμω.

Διαγραφή πλοίων από το Κυπριακό Νηολόγιο

54Α-(1) Κυπριακό πλοίο διαγράφεται από το Νηολόγιο, εάν -

(α) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54Β, περιέλθει η κυριότητα του πλοίου σε μη νομιμοποιούμενο πρόσωπο˙

(β) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 54Γ, υποβληθεί αίτηση για διαγραφή του πλοίου από τον πλοιοκτήτη λόγω προτιθέμενης νηολόγησης του πλοίου σε αλλοδαπό νηολόγιο˙

(γ) αρθεί η κυπριακή εθνικότητα με απόφαση του Υφυπουργού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α˙

(δ) επέλθει ολική απώλεια του πλοίου, πραγματική, πλασματική ή κατόπιν συμβιβασμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22˙

(ε) το πλοίο διαλυθεί˙

(στ) δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πλοίο, επί εξάμηνο από την τελευταία πληροφόρηση, υπό περιστάσεις που καθιστούν πολύ πιθανή την απώλεια ή διάλυση του πλοίου ή την πώλησή του σε μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα.

(ζ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29, το  πλοίο πωληθεί μετά από διάταγμα Δικαστηρίου που διατάσσει την πώληση του πλοίου ή μεριδίου αυτού και σε τέτοια περίπτωση είτε η κυριότητα του πλοίου περιέλθει σε μη νομιμοποιούμενο πρόσωπο είτε σε πρόσωπο που προτίθεται να το νηολογήσει σε αλλοδαπό νηολόγιο.

(2) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, η διαγραφή του πλοίου από το Νηολόγιο γίνεται άνευ επηρεασμού της ισχύος της εγγραφής στο Νηολόγιο των τυχόν εγγεγραμμένων υποθηκών και δεν εκδίδεται πιστοποιητικό κλειστού Νηολογίου, εκτός εάν οι οικονομικές υποχρεώσεις προς τη Δημοκρατία εξοφληθούν.

Διαγραφή ένεκα περιέλευσης της κυριότητας σε μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα

54Β-(1) Αν πλοίο παύσει να είναι Κυπριακό πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου λόγω περιέλευσης της κυριότητάς του σε μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα, το πλοίο διαγράφεται από το Νηολόγιο μετά από αίτηση του κυρίου του πλοίου ή του αποκτώντος την κυριότητα του πλοίου ή αυτεπάγγελτα από τη Νηολογούσα Αρχή, νοουμένου ότι θα κατατεθούν στη Νηολογούσα Αρχή ή σε προξενικό υπάλληλο της Δημοκρατίας, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου ή η υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου, όταν ο πλοιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, όταν ο πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, περί επιστροφής του πιστοποιητικού σε εύλογη κατά περίπτωση προθεσμία ή περί απώλειας του πιστοποιητικού,

(β) πωλητήριο έγγραφο δεόντως εκτελεσμένο και θεωρημένο, με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα σε μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα,

(γ) αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης και αποδοχής του πλοίου,

(δ) προκειμένου περί ενυπόθηκου πλοίου, έγγραφο εξάλειψης κάθε εγγεγραμμένης υποθήκης, δεόντως εκτελεσμένο και θεωρημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32.

(2) Για τη διαγραφή πλοίου κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1), απαιτείται η εξόφληση όλων των μέχρι της διαγραφής φόρων, τελών, χρηματικών ποινών και οποιωνδήποτε άλλων τυχόν υποχρεώσεων που επιβαρύνουν το πλοίο.

Διαγραφή μετά από υποβολή αίτησης από τον πλοιοκτήτη

54Γ-(1) Κυπριακό πλοίο διαγράφεται από το Νηολόγιο μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον πλοιοκτήτη λόγω προτιθέμενης νηολόγησης του πλοίου σε αλλοδαπό νηολόγιο, νοουμένου ότι θα κατατεθούν στη Νηολογούσα Αρχή ή σε προξενικό υπάλληλο της Δημοκρατίας, τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Το πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου ή η υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου, όταν ο πλοιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο, ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, όταν ο πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, περί επιστροφής του πιστοποιητικού σε εύλογη κατά περίπτωση προθεσμία ή περί απώλειας του πιστοποιητικού,

(β) προκειμένου περί ενυπόθηκου πλοίου, έγγραφο εξάλειψης κάθε εγγεγραμμένης υποθήκης, δεόντως εκτελεσμένο και θεωρημένο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 32.

(2) Για τη διαγραφή πλοίου κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1), απαιτείται η εξόφληση όλων των μέχρι της διαγραφής φόρων, τελών, χρηματικών ποινών και οποιωνδήποτε άλλων τυχόν υποχρεώσεων που επιβαρύνουν το πλοίο.

Πιστοποιητικό κλειστού Νηολογίου

54Δ. Εκδίδεται από τη Νηολογούσα Αρχή πιστοποιητικό κλειστού Νηολογίου, εφόσον κατατεθούν στη Νηολογούσα Αρχή ή σε προξενικό υπάλληλο της Δημοκρατίας, τα αναγκαία, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο, για τη διαγραφή Κυπριακού πλοίου έγγραφα.

ΜΕΡΟΣ XI ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΗΟΛΟΓΙΩ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ ΠΛΟΙΟΥ
Καταχώρησις των γενομένων αλλαγών εν τω Νηολογίω

55.-(1) Εάν νηολογημένον πλοίον υποστή τοιαύτας αλλαγάς ώστε να μη αντιστοιχή προς τα διαλαμβανόμενα εν τω Νηολογίω στοιχεία άτινα αφορώσιν εις την χωρητικότητα ή την περιγραφήν του πλοίου η Νηολογούσα Αρχή οφείλει επί τη υποβολή αιτήσεως και άμα τη λήψει πιστοποιητικού του αρμοδίου επιθεωρητού πλοίων, εν ω εκτίθενται τα στοιχεία αλλαγής, να διατάξη, είτε καταχώρησιν εν τω Νηολογίω των γενομένων αλλαγών, είτε την εκ νέου νηολόγησιν του πλοίου.

(2) Εάν δεν καταχωρήση η εκ νέου νηολόγησις πλοίου, ή η εν τω Νηολογίω καταχώρησις αλλαγής γενομένης εις πλοίον όπερ υπέστη αλλαγάς ως εν τοις ανωτέρω, ο πλοιοκτήτης εν περιπτώσει καταδίκης θα υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500 επιπροσθέτως δε εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £25 δι' εκάστην ημέραν καθ' ην εξακολουθεί το αδίκημα μετά την καταδίκην.

Κανονισμοί αφορώντες εις την εν τω Νηολογίω καταχώρησιν των γενομένων αλλαγών

56.-(1) Διά να χωρήση η εν τω Νηολογίω καταχώρησις αλλαγής γενομένης εις πλοίον, δέον όπως προσαχθή εις την Νηολογούσαν Αρχήν το πιστοποιητικόν νηολογήσεως του πλοίου· η Νηολογούσα Αρχή δύναται κατά το δοκούν είτε να κατακρατήση το πιστοποιητικόν νηολογήσεως του πλοίου είτε να χορηγήση νέον πιστοποιητικόν διαλαμβάνον τα στοιχεία του υποστάντος τας τοιαύτας αλλαγάς πλοίου, ή να συντάξη και υπογράψη επί του υφισταμένου πιστοποιητικού πράξιν περί της διενεργείας των ως είρηται αλλαγών.

(2) Η Νηολογούσα Αρχή καταχωρεί εν τω Νηολογίω λεπτομερείας περί της ούτω γενομένης αλλαγής, ωσαύτως δε το γεγονός της χορηγήσεως του νέου πιστοποιητικού ή της συντάξεως της πράξεως.

Εκ νέου νηολόγησις επί τη αλλαγή πλοιοκτησίας

57. Εάν χωρήση αλλαγή πλοιοκτησίας, τη υποβολή αιτήσεως υπό των πλοιοκτητών, η Νηολογούσα Αρχή δύναται να νηολογήση το πλοίον εκ νέου, καίτοι η εκ νέου νηολόγησις αυτού δεν επιβάλλεται υπό του παρόντος Νόμου.

Διαδικασία της εκ νέου νηολογήσεως

58.-(1) Οσάκις πρόκειται να χωρήση η εκ νέου νηολόγησις πλοίου, η Νηολογούσα Αρχή θα τηρή την αυτήν διαδικασίαν ως εις την περίπτωσιν της αρχικής νηολογήσεως, θα προβαίνη δε εις την νηολόγησιν και θα χορηγή το περί ταύτης πιστοποιητικόν ευθύς ως παραδοθή αυτή το ισχύον πιστοποιητικόν νηολογήσεως, και άμα ως τηρηθώσιν προσηκόντως αι λοιπαί προϋποθέσεις νηολογήσεως, ή εις την περίπτωσιν αλλαγής πλοιοκτησίας, άμα ως τηρηθώσιν αι κατά την γνώμην αυτής ουσιώδεις τοιαύται.

(2) Οσάκις χωρή η εκ νέου νηολόγησις πλοίου το προηγούμενον νηολόγιον αυτού θεωρείται λήξαν εκτός καθ' όσον αφορά εις μη αποσβεσθείσαν υποθήκην, ή εν ισχύϊ πιστοποιητικά πωλήσεως ή πιστοποιητικά υποθήκης επί πλοίου κατακεχωρημένα εν αυτώ· τα ονόματα όμως απάντων των προσώπων άτινα φαίνονται εν τω προηγουμένω Νηολογίω ως έχοντα συμφέρον επί του πλοίου, είτε ως πλοιοκτήται είτε ως ενυπόθηκοι δανεισταί, εγγράφονται εν τω Νηολογίω, η δε εκ νέου νηολόγησις του πλοίου ουδόλως παραβλάπτει τα συμφέροντα των άνω προσώπων.

Περιορισμοί επί της επανεγγραφής εν τω Νηολογίω εγκαταλειφθέντων πλοίων

59. Εάν πλοίον παύση να είναι νηολογημένον ως Κυπριακόν, ως εκ του ότι τούτο εναυάγησεν ή εγκατελείφθη, ή δι' οιονδήποτε έτερον λόγον πλην της συλλήψεως αυτού παρά των εχθρών, ή λόγω της μεταβιβάσεως αυτού εις μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα, το πλοίον τούτο δεν θα επανεγγράφηται εν τω Νηολογίω μέχρις ου χωρήση επιθεώρησις του πλοίου παρά τίνος επιθεωρητού πλοίων δαπάναις του αιτούντος ην επανεγγραφήν, και πιστοποιηθή το αξιόπλουν αυτού.

ΜΕΡΟΣ XII ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Προσδιορισμός της χωρητικότητας πλοίων

60.-(1) Από της 18ης Ιουλίου 1994 η χωρητικότητα των πλοίων ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί της Καταμετρήσεως της Χωρητικότητας των Πλοίων του 1969 (Κυρωτικού) και περί Συναφών θεμάτων Νόμου του 1986, των περί της Καταμετρήσεως της Χωρητικότητας των Πλοίων Κανονισμών του 1987, καθώς και οποιωνδήποτε κανονισμών που τυχόν θα εκδοθούν δυνάμει αυτού.

(2) Η χωρητικότητα των πλοίων ολικού μήκους μικροτέρου των 24 μέτρων προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις των περί της Καταμέτρησης της Χωρητικότητας Πλοίων Μικροτέρων των Είκοσι Τεσσάρων Μέτρων Κανονισμών του 1993.

Κατά νόμο χωρητικότητα του πλοίου ή κατά νόμο προσδιορισμένη χωρητικότητα

61. Εφόσον προσδιοριστεί η χωρητικότητα του πλοίου κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου και καταχωρισθεί στο Νηολόγιο, αυτή λογίζεται ως η κατά νόμο χωρητικότητα του πλοίου και επαναλαμβάνεται σε κάθε μεταγενέστερη πράξη νηολόγησης του, εκτός αν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στον τύπο ή στη χωρητικότητα του πλοίου, ή εκτός αν διαπιστωθεί σφάλμα περί τον προσδιορισμό της, οπότε η χωρητικότητα του πλοίου προσδιορίζεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και καταχωρίζεται στο Νηολόγιο.

ΜΕΡΟΣ XIII ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πρόσωπα ανίκανα προς δικαιοπραξίαν
Πρόνοια περί ανηλικότητος, ή ετέρας μορφής ανικανότητος προς δικαιοπραξίαν

62. Οσάκις λόγω ανηλικότητος, φρενοβλαβίας, ή ετέρας αιτίας, πρόσωπον τι έχον συμφέρον επί πλοίου, ή μεριδίου πλοίου, στερήται της ικανότητος όπως προβαίνη εις δηλώσεις, ή διενεργή ετέραν τινά πράξιν επιβαλλομένην, ή επιτρεπομένην δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφορικώς προς την νηολόγησιν του πλοίου ή μεριδίου πλοίου, ο τυχών κηδεμών ή ο επίτροπος του προσώπου τούτου, ή ελλείψει αυτού, παν πρόσωπον διοριζόμενον υπό δικαστηρίου έχοντος δικαιοδοσίαν επί της περιουσίας ανικάνων προς δικαιοπραξίαν προσώπων, κατόπιν αιτήσεως γενομένης εκ μέρους του ανικάνου τούτου προσώπου, ή παντός ενδιαφερομένου προσώπου, δύναται να προβή εις την δήλωσιν ταύτην, ή εις την πλησιεστέραν υπό τας περιστάσεις τοιαύτην, και να διενεργήση πάσαν ετέραν πράξιν εν ονόματι και διά λογαριασμόν του ανικάνου προς δικαιοπραξίαν προσώπου· πάσα δε πράξις γενομένη υπό του αντιπροσώπου έχει την αυτήν ισχύν ως εάν εγένετο υπό του εκπροσωπουμένου.

Τράστς (Trusts) και Δικαιώματα αναγνωριζόμενα υπό των Κανόνων του Δικαίου της Επιεικείας (Equitable Rights)
Δεν γίνεται δεκτή η αναγγελία η αφορώσα την σύστασιν τραστ (trust)

63. Η περί την σύστασιν τραστ (trust)αναγγελία είτε αύτη είναι ρητή, είτε σιωπηρά, είτε πλασματική, δεν καταχωρείται εν τω Νηολογίω ούτε γίνεται δεκτή υπό της Νηολογούσης Αρχής· επιφυλασσομένων δε απάντων των δικαιωμάτων και εξουσιών αίτινες εμφανίζονται εν τω Νηολογίω ως περιελθούσαι εις τι έτερον πρόσωπον, ο εν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης ολοκλήρου πλοίου ή μεριδίου πλοίου κέκτηται απόλυτον εξουσίαν διαθέσεως του πλοίου ή του μεριδίου, ασκουμένου κατά τον προβλεπόμενον εν τω παρόντι Νόμω τρόπον ωσαύτως δε και εκδόσεως εγκύρου αποδείξεως αναφορικώς προς χρήματα πληρωθέντα ή προκαταβληθέντα αντί αντιπαροχής.

Συμφέροντα αναγνωριζόμενα υπό των Κανόνων του Δικαίου της Επιεικείας (equitable interests) δεν αποκλείονται υπό του Νόμου

64. Οσάκις ο όρος "beneficial interest" χρησιμοποιήται εν τω παρόντι Νόμω, ούτος περιλαμβάνει τα εκ συμβάσεως συμφέροντα και έτερα συμφέροντα αναγνωριζόμενα υπό των Κανόνων του Δικαίου της Επιεικείας (equitable interests)' επιφυλασσομένων αφ' ενός μεν των διατάξεων του παρόντος Νόμου αίτινες απαγορεύουσι την καταχώρησιν της περί συστάσεως τραστ (trust) αναγγελίας εν τω Νηολογίω, ή απαγορεύουσιν εις την Νηολογούσαν Αρχήν να δεχθή την τοιαύτην αναγγελίαν, αφ' ετέρου δε των εξουσιών διαθέσεως και εκδόσεως αποδείξεων αίτινες παρεχωρήθησαν υπό του παρόντος Νόμου εις εγγεγραμμένους πλοιοκτήτας και ενυποθήκους δανειστάς, ως και των διατάξεων του παρόντος Νόμου αίτινες αφορώσι την απαγόρευσιν κτήσεως κυριότητος επί Κυπριακών πλοίων υπό μη νομιμοποιουμένων προσώπων, σκοπός του παρόντος Νόμου είναι όπως τα εκ συμβάσεως συμφέροντα, ή τα έτερα συμφέροντα άτινα αναγνωρίζονται υπό των Κανόνων του Δικαίου της Επιεικείας (equitable interests) δύνανται να εκτελεσθώσιν αναγκαστικώς υπό ή κατά των πλοιοκτητών και των ενυποθήκων δανειστών πλοίων κατά τον αυτόν τρόπον ως και συμφέροντα εφ' οιασδήποτε ετέρας κινητής περιουσίας.

Ευθύνη του έχοντος beneficial interest προσώπου (beneficial owner)
Ευθύνη του beneficial owner και του πλοιοκτήτου

65. Οσάκις πρόσωπον τι έχη beneficial interest έτερον ή το εξ υποθήκης επί πλοίου απορρέον τοιούτον, επί τίνος πλοίου ή επί μεριδίου πλοίου, εγγεγραμμένου εν ονόματι ετέρου προσώπου ως πλοιοκτήτου, το τοιούτο πρόσωπον ως και ο εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης υπόκεινται εις τας χρηματικός ποινάς αίτινες επιβάλλονται υπό του παρόντος ή ετέρου τινός Νόμου επί πλοιοκτήτου ολοκλήρου πλοίου ή μεριδίου πλοίου, ούτως ώστε τα αφορώντα εις την επιβολήν των τοιούτων ποινών δικαστικά μέτρα δύνανται να ληφθώσιν εναντίον αμφοτέρων, ή εκατέρου των προμνησθέντων μερών, άτινα δυνατόν να δικασθώσι ομού ή κεχωρισμένως.

Ειδικαί διατάξεις περί συμπλοιοκτησίας

66.-(1) Πλοίον ανήκον εις πλείονας του ενός πλοιοκτήτας-

(α)δεν πωλείται, ειμή τη εγγράφω συναινέσει των συμπλοιοκτητών εις ους ανήκουσι τα τέσσαρα πέμπτα του πλοίου. Εν τοιαύτη περιπτώσει η πώλησις συντελείται άμα ως κατατεθή παρά τω Γενικώ Λογιστή ποσόν αντίστοιχον προς το μερίδιον παντός μη συναινέσαντος συμπλοιοκτήτου επί του τμήματος της πωλήσεως·

(β)δεν υποθηκεύεται ειμή τη εγγράφω συναινέσει των συμπλοιοκτητών εις ους ανήκουσι τα δύο τρίτα του πλοίου μετ' έγκρισιν της υποθήκης υπό του Δικαστηρίου·

(γ) δύναται να πωληθή διά δημοσίου πλειστηριασμού δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου, εκδιδομένου τη αιτήσει των συμπλοιοκτητών εις ους ανήκει το εν τρίτον του πλοίου.

(2) Πας συμπλοιοκτήτης δύναται να πωλήση το επί του πλοίου μερίδιον αυτού αφού προηγουμένως γνωστοποιήση την πρόθεσιν του όπως πράξη τούτο, είτε εις τους λοιπούς συμπλοιοκτήτας, είτε εις τον διευθύνοντα πλοιοκτήτην, είτε εις τον διαχειριστήν του πλοίου:

Νοείται ότι οσάκις η τοιαύτη πώλησις επάγεται απώλειαν της Κυπριακής εθνικότητος του πλοίου, αύτη δεν θα γίνεται άνευ της εγγράφου συναινέσεως των συμπλοιοκτητών εις ους ανήκει το εν τρίτον του πλοίου.

(3) Οσάκις οι συμπλοιοκτήται συνεκμεταλλεύωνται το πλοίον, παν ό,τι αφορά εις αυτό αποφασίζεται υπό της πλειοψηφίας απάντων των συμπλοιοκτητών, εάν δε η τοιαύτη εκμετάλλευσις παρακωλύεται ή καθυστερήται ελλείψει τοιαύτης πλειοψηφίας, παν πρόσωπον ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα βλάπτονται δύναται να αναφέρη εις το δικαστήριον το ζήτημα προς επίλυσιν.

(4) Πας συμπλοιοκτήτης συνεισφέρει εις τας δαπάνας εκμεταλλεύσεως του πλοίου, ενέχεται δε έναντι των τρίτων κατ' αναλογίαν του επί του πλοίου συμφέροντος αυτού. Τα εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίου ανήκοντος εις συμπλοιοκτήτας προκύπτοντα κέρδη διανέμονται μεταξύ των συμπλοιοκτητών κατ' αναλογίαν του επί του πλοίου συμφέροντος αυτών.

(5)Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "δικαστήριον" σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον της Επαρχίας εν η κείται ο λιμήν νηολογήσεως.

Διευθύνων πλοιοκτήτης, κ.λ.π.

67. [Διαγράφηκε]
Δηλώσεις, Εξέτασις του Νηολογίου και Τέλη
Εξουσία της Νηολογούσης Αρχής όπως απαλλάττη πρόσωπα της υποχρεώσεως προς διενέργειαν δηλώσεως ή προσκόμισιν αποδεικτικών στοιχείων

68. Οσάκις υπό του παρόντος Νόμου επιβάλληται εις τι πρόσωπον η διενέργεια δηλώσεως δι' εαυτόν ή διά λογαριασμόν νομικού προσώπου, ή επιβάλληται η προσκόμισις αποδεικτικού στοιχείου εις την Νηολογούσαν Αρχήν, και αποδεικνύηται κατά τρόπον ικανοποιούντα ταύτην ότι εξ ευλόγου τινός αιτίας το πρόσωπον τούτο δεν δύναται να κάμη την δήλωσιν, ή ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμισις του αποδεικτικού στοιχείου, η Νηολογούσα Αρχή δύναται τη εγκρίσει του Υφυπουργού να απαλλάξη το πρόσωπον τούτο της υποχρεώσεως προς διενέργειαν της δηλώσεως ή προσκόμισιν του αποδεικτικού στοιχείου, εφ' όσον προσκομισθώσιν έτερα αποδεικτικά στοιχεία και τηρηθώσιν έτεροι όροι, τους οποίους η Νηολογούσα Αρχή ήθελε κρίνει πρέπον να επιβάλη.

Τρόπος διενεργείας δηλώσεων

69.-(1) Αι υπό του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενοι δηλώσεις, γίνονται ενώπιον της Νηολογούσης Αρχής ή ενώπιον δικαστού, ή ετέρου προσώπου όπερ είναι αρμόδιον να δέχεται όρκους ή ενώπιον προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.

(2)Αι υπό του παρόντος Νόμου επιβαλλόμεναι δηλώσεις νομικού προσώπου δύνανται να γίνωσι διά λογαριασμόν αυτού υπό του γραμματέως, ή ετέρου αξιωματούχου του νομικού προσώπου επί τούτω εξουσιοδοτημένου υπό του νομικού προσώπου.

Αποδεικτική ισχύς Νηολογίου, Πιστοποιητικού Νηολογήσεως και ετέρωνεγγράφων

70.-(1) Παν πρόσωπον δύναται κατόπιν αιτήσεως προς την Νηολογούσαν Αρχήν να προβή εις εξέτασιν του Νηολογίου καθ' οιονδήποτε εύλογον χρόνον διαρκουσών των επισήμων ωρών εργασίας, τη καταβολή τέλους το ύψος του οποίου καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2004.

(2)Τα ακόλουθα έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία καθ' ον τρόπον προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, ήτοι-

(α) το Νηολόγιον, άμα ως προσκομισθή εκ του τόπου ένθα φυλάττεται υπό της Νηολογούσης Αρχής, ή υπό παντός ετέρου προσώπου υφ' ου την νόμιμον φύλαξιν τελεί·

(β) το εκδοθέν δυνάμει του παρόντος Νόμου πιστοποιητικόν νηολογήσεως όπερ φέρεται ως υπογεγραμμένον υπό της Νηολογούσης Αρχής ή ετέρου αρμοδίου υπαλλήλου·

(γ) πράξις γενομένη επί πιστοποιητικού νηολογήσεως ήτις φέρεται ως υπογεγραμμένη υπό της Νηολογούσης Αρχής ή ετέρου αρμοδίου υπαλλήλου·

(δ) πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως τω παρόντι Νόμω εν αναφορά προς Κυπριακόν πλοίον.

(3) Το αντίγραφον του Νηολογίου γίνεται δεκτόν ως αποδεικτικόν στοιχείον κατά τον προνοούμενον υπό του παρόντος Νόμου τρόπον, έχει δε δι' άπαντας τους σκοπούς την αυτήν αποδεικτικήν ισχύν ως και το πρωτότυπον Νηολόγιον, ούτινος τούτο είναι αντίγραφον.

Απόδειξις και Έντυπα
Έντυπα εγγράφων και οδηγίαι περί την νηολόγησιν

71.-(1) Τα διάφορα έγγραφα άτινα καθορίζονται εν Μέρει II του Πρώτου Παραρτήματος συντάσσονται επί εντύπου καθοριζομένου υπό της Νηολογούσης Αρχής τη συναινέσει του Υφυπουργού, ή εις τον πλησιέστερον υπό τας περιστάσεις τύπον· η Νηολογούσα δε Αρχή δύναται τη συναινέσει του Υφυπουργού να επιφέρη τας αναγκαίας τροποποιήσεις εις τα ούτω καθοριζόμενα έντυπα, ως και εις τα εν τω Πρώτω Μέρει του ως είρηται Παραρτήματος εκτιθέμενα τοιαύτα.

(2) Άνευ ειδικής οδηγίας του Υφυπουργού η Νηολογούσα Αρχή δεν υποχρεούται να αποδεχθή ουδέ να καταχωρήση εν τω Νηολογίω πωλητήρια έγγραφα, υποθήκας ή έτερα έγγραφα δι' ων σκοπείται η διάθεσις ή μεταβίβασις πλοίου ή μεριδίου πλοίου, ή οιουδήποτε συμφέροντος επ' αυτού, άτινα συνετάχθησαν εφ' οιουδήποτε ετέρου εντύπου πλην του εκάστοτε επιβαλλομένου υπό του παρόντος Νόμου, ή διαλαμβάνουσι στοιχεία έτερα ή τα διαλαμβανόμενα εν τω εντύπω· η Νηολογούσα Αρχή όμως πριν ή τροποποιήση τα έντυπα θα προβαίνη εις την αναγκαίαν δημοσίαν γνωστοποίησιν αυτών ίνα αποφεύγωνται δυσκολίαι.

(3) Η Νηολογούσα Αρχή θα προμηθεύση άπαντας τους προξενικούς υπαλλήλους της Δημοκρατίας διά των ειρημένων εντύπων ίνα διανέμωσι ταύτα εις πρόσωπα έχοντα χρείαν τοιούτων εντύπων, είτε δωρεάν είτε έναντι μικρού τιμήματος καθοριζομένου υπ' αυτών.

(4) Διά την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου η Νηολογούσα Αρχή δύναται τη συναινέσει του Υφυπουργού να δώση ωσαύτως εις τους υπαλλήλους της τοιαύτης Αρχής τας κατά το δοκούν αναγκαίας οδηγίας διά σύνταξιν και επικύρωσιν πληρεξουσίων εγγράφων, τα απαιτούμενα διά την πιστοποίησιν ταυτότητος προσώπου αποδεικτικά στοιχεία, την προς αυτήν αναφοράν παντός ζητήματος αναφορικώς προς ο ούτοι έχουν οιανδήποτε αμφιβολίαν, ή ενέχοντος δυσχέρειαν τινα, και γενικώτερον διά πάσαν πράξιν γενομένην συμφώνως τω παρόντι Νόμω.

Πλαστογραφία και ψευδείς Δηλώσεις
Πλαστογραφία εγγράφων

72. Πας όστις πλαστογραφεί, ή δολίως παραποιεί οιονδήποτε των ακολούθων εγγράφων, και πας όστις συνδράμει ή προάγει έτερον εις την πλαστογραφίαν ή δολίαν παραποίησιν οιουδήποτε των ακολούθων εγγράφων, ήτοι του Νηολογίου, πιστοποιητικού ναυπηγήσεως, πρωτοκόλλου καταμετρήσεως, πιστοποιητικού νηολογήσεως, δηλώσεως, πωλητηρίου εγγράφου, συστατικού υποθήκης επί πλοίου εγγράφου, ή πιστοποιητικού υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικού πωλήσεως, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οιασδήποτε εγγραφής ή σημειώσεως γενομένης κατ' επιταγήν του παρόντος Νόμου εφ' οιουδήποτε των εγγράφων τούτων, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται αναφορικώς προς εν έκαστον τοιούτον αδίκημα, εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Ψευδείς δηλώσεις

73.-(1) Πας όστις, εν δηλώσει γενομένη τη παρουσία της Νηολογούσης Αρχής. Π προσκομιζομένη αυτή δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή εν οιωδήποτε εγγράφω ή ετέρω αποδεικτικώ στοιχείω προσαγομένω εις την τοιαύτην Αρχήν-

(α)προβαίνει δολίως εις ψευδή δήλωσιν περί τον τίτλον αυτού, ή το δικαίωμα κυριότητος ή έτερον συμφέρον αυτού επί πλοίου ή μεριδίου πλοίου, ή συνδράμει ή προάγει έτερον εις την διενέργειαν τοιαύτης δηλώσεως· ή

(β)κάμνει, προσάγει ή ποιείται χρήσιν δηλώσεως ή εγγράφου εν ω διαλαμβάνεται τοιαύτη ψευδής δήλωσις εν γνώσει του ότι αύτη είναι ψευδής,

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(2) Πας όστις προβαίνει εις ψευδή δήλωσιν περί την ικανότητα αυτού, ή ετέρου τινός προσώπου, ή νομικού προσώπου, όπως κέκτηται κατά κυριότητα Κυπριακόν πλοίον ή μερίδιον πλοίου, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται δι' έκαστον τοιούτον αδίκημα εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς, της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, το δε πλοίον ή μερίδιον του πλοίου θα υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατά την έκτασιν του επί του πλοίου συμφέροντος του δηλούντος, ωσαύτως δε κατά την έκτασιν του επί του πλοίου συμφέροντος παντός προσώπου, φυσικού ή νομικού, διά λογαριασμόν ούτινος εγένετο η δήλωσις, εκτός εάν αποδειχθή ότι αύτη εγένετο άνευ επί τούτω εξουσιοδοτήσεως.

Κατάσχεσις Πλοίων
Διαδικασία κατασχέσεως πλοίου

74.-(1) Οσάκις πλοίον τι υπόκειται εν όλω ή εν μέρει εις κατάσχεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου-

(α) πας λιμενικός λειτουργός· ή

(β)πας προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας,

δύναται να επιληφθή αυτού και κατακρατήση τούτο, ωσαύτως δε να φέρη, ή να μεριμνήση όπως τούτο αχθή δι' εκδίκασιν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου' το Δικαστήριον δύναται επί τούτω να αποφανθή επί της κατασχέσεως του πλοίου ομού μετά των παρακολουθημάτων, εξαρτημάτων και σκευών αυτού, να εκδώση δίκαιον κατά την κρίσιν αυτού διάταγμα, και να επιδικάση εις τον υπάλληλον, όστις ήγαγε το πλοίον δι' εκδίκασιν, εν μέρος του εκ της πωλήσεως του πλοίου, ή μεριδίου πλοίου, προκύπτοντος ποσού το οποίον το Δικαστήριον ήθελε κρίνει πρέπον να επιδικάση.

(2) Οι εν τω παρόντι άρθρω μνημονευόμενοι υπάλληλοι ουδεμίαν ευθύνην, αστικήν ή ποινικήν, ενέχουσιν έναντι οιουδήποτε προσώπου αναφορικώς προς σύλληψιν ή κατακράτησιν πλοίου διενεργηθείσαν ως εν τοις ανωτέρω, και εάν έτι το πλοίον δεν προσήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου δι' εκδίκασιν, ή και εάν είτε ούτω προσαχθέν εκρίθη ότι δεν υπόκειται εις κατάσχεσιν εφ' όσον αποδειχθή κατά τρόπον ικανοποιούντα το Δικαστήριον ενώπιον του οποίου διεξήχθη η δίκη η αφορώσα εις το πλοίον, την κατάσχεσιν ή την κατακράτησιν αυτού, ότι η κατάσχεσις ή κατακράτησις ευλόγως εγένετο· εάν δεν αποδειχθή όμως ότι εγένετο ευλόγως το Δικαστήριον δύναται να επιδικάση έξοδα και αποζημιώσεις εις παν πρόσωπον ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα εβλάβησαν, και να εκδώση δίκαιον κατά την κρίσιν αυτού διάταγμα.

Τέλη
Πλαστογραφία εγγράφων

75. Αναφορικώς προς τα εν τω Τρίτω Παραρτήματι εκτιθέμενα ζητήματα καταβάλλονται, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, τα εν τω Παραρτήματι τούτω καθωρισμένα τέλη και δικαιώματα.

Κανονισμοί
Κανονισμοί

76.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή περί τίνων των ακολούθων ζητημάτων:

(α) περί του καθορισμού παντός ζητήματος, όπερ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού·

(β) περί των βιβλίων και εγγράφων, άτινα παν Κυπριακόν πλοίον οφείλει πάντοτε να μεταφέρη επ' αυτού· και

(γ) περί των πληρωτέων τελών αναφορικώς προς ζητήματα, δι' α προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω η πληρωμή μη άλλως καθορισθέντων τελών.

Κατάργησις και Τροποποιήσεις
Κατάργησις και τροποποιήσεις

77.-(1) Το Μέρος I και τα άρθρα 724 και 728 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου του 1894 του Ηνωμένου Βασιλείου, παύουσι να έχωσιν οιανδήποτε ισχύν εν τη Δημοκρατία.

(2) Το Μέρος II του Κώδικος (το αφορών εις αλιευτικά πλοιάρια θα ισχύη υποκείμενον εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί Αλιείας Νόμου.

(3) Πάσα εν τω Κώδικι, ή εν οιωδήποτε ετέρω Νόμω γενομένη παραπομπή εις τα διά του παρόντος καταργούμενα νομοθετήματα θα θεωρήται ως παραπομπή γενομένη εις τον παρόντα Νόμον·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

(Άρθρα 24,31,37 και 71)

 

ΜΕΡΟΣ I

(Τα εν τω Πρώτω Μέρει του Παραρτήματος διαλαμβανόμενα έντυπα υπόκεινται εις τροποποιήσεις γενομένας εκάστοτε υπό της Νηολογούσης Αρχής τη συναινέσει του Υφυπουργού).

 

Έντυπον Α.-ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ.

Διαγράφηκε από το άρθρο 5(2)(β) του Ν. 102/73

 

Έντυπον Β.-ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ.

(Περιγράψατε το πλοίον και δώσατε τα λοιπά στοιχεία αυτού ως επί Πωλητηρίου Εγγράφου).

 

Ι.-ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ.

(α) ...............................................ο (οι) κάτωθι υπογεγραμμένος (υπογεγραμμένοι) έναντι του ποσού

των ....................................... όπερ σήμερον εχορηγήθη ως δάνειον εις (β) ..........................................

υπόδιά του παρόντος συμφωνώ (συμφωνούμεν) διά (γ) ................................................

και τους (δ) ..................................... κληρονόμους, μετά του ως είρηται .....................................

πρώτον ότι (α) ..................................... ή (δ) ......................................... κληρονόμοι,

επίτροποι ή διαχειρισταί, θα καταβάλω (καταβάλωμεν) εις τον ως είρηται ....................................... το

προμνησθέν ποσόν των ................................. πλέον τόκον προς ............................. τοις εκατόν

κατ' έτος, τη ..................... ημέρα ...................... του επομένου έτους και δεύτερον ότι εάν το κεφάλαιον

δεν καταβληθή κατά την ως είρηται ημερομηνίαν, (α) .................................. θα καταβάλω (καταβάλωμεν)

ή (δ) .................................. Κληρονόμοι, επίτροποι, διαχειρισταί (θα καταβάλωσιν) διά το διάστημα καθ' ο

τούτο, ή μέρος αυτού, παραμένει απλήρωτον, εις τον ως είρηται ..................................... τόκον επί του

τοιούτου ποσού ή του μέρους αυτού καθ' ο εκάστοτε παραμένει απλήρωτον, προς .................... τοις εκατόν

κατ' έτος, δι' ίσων εξαμηνιαίων πληρωμών, γενομένων τη (στ) ................................. ημέρα ......................

και τη ............................... ημέρα εν εκάστω έτει, διά κρείττονα δε ασφάλειαν του ως είρηται

.........................  Διά την αποπληρωμήν του προμνησθέντος κεφαλαίου και τόκου εν ω τρόπω καθορίζεται

εν τοις ανωτέρω (α) .......................................... συνάπτω (συνάπτομεν) υποθήκην προς όφελος του ως

είρηται .....................................................Επί των μεριδίων άτινα ανήκουσι κατά κυριότητα εις εμέ (εις

ημάς) επί του πλοίου ούτινος ειδική περιγραφή εγένετο ανωτέρω, και επί των λέμβων, πυροβόλων,

πολεμοφοδίων, φορητών όπλων και των εξαρτημάτων αυτού. Εν τέλει (α) .........................................   διά

(γ) .............................................. και τους (δ) ................................................... κληρονόμους,

συμφωνώ (συμφωνούμεν) μετά του ως είρηται ....................................... και του εκδοχέων αυτού, ότι

(α) ................................. έχω (έχομεν) εξουσίαν υποθηκεύσεως εν τω προμνησθέντι τρόπω των

εν τοις ανωτέρω μεριδίων και ότι τα τοιαύτα μερίδια είναι απηλλαγμένα παντός εμπραγμάτου βάρους

(ζ) .......................................................... (α) ................................. υπογράφω (υπογράφομεν) και

σφραγίζω (σφραγίζομεν) το παρόν προς βεβαίωσιν των εν τοις ανωτέρω, σήμερον τηημέρα ........................

εν έτει χίλια εννεακόσια και εξήκοντα ..............................

 

Υπεγράφη υπό του προμνησθέντος ................................. Τη παρουσία .................................

(α)Έγώ" ή "Ημείς",

(β)"εμέ" ή "ημάς",

(γ)"εαυτόν" ή "εαυτούς".

(δ)"εμούς" ή "ημετέρους" ή "οι εμοί" ή "οι ημέτεροι",

(ε)"είμαι" ή "είμεθα".

(στ)Εκθέσατε την καθωρισμένην ως εν τοις ανωτέρω ημερομηνίαν πληρωμής του κεφαλαίου,

(ζ)Εάν υπάρχη προηγούμενον εμπράγματον βάρος, προσθέσατε "εκτός ως δεικνύεται εκ της νηολογήσεως του ως είρηται πλοίου".

Σημείωσις.- Η ταχεία καταχώρησις του συστατικού εγγράφου της υποθήκης εν τω Νηολογίω παρά τω λιμένι νηολογήσεως του πλοίου είναι ουσιώδης διά την ασφάλειαν του ενυποθήκου δανειστού, καθ' όσον η προτεραιότης της υποθήκης άρχεται από της προσαγωγής του οικείου εγγράφου προς καταχώρησιν εν τω Νηολογίω και ουχί από της υπογραφής αυτού.

 

 

II.- ΔΙ' ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, Κ.Λ.Π.

Δεδομένου ότι (α) .......................................................................................

Νυν διά ταύτα (β) .........................................  ο (οι) κάτωθι υπογεγραμμένος (υπογεγραμμένοι)

διά τα εν τη προηγουμένη προτάσει μνησθέντα, συμφωνώ (συμφωνούμεν) διά (γ) .................................

και (δ) ............................................... κληρονόμους μετά του ως είρηται ...................................... και

τους εκδοχείς (ε) ...................................... όπως καταβάλω (καταβάλωμεν) αυτώ (ή αυτοίς) τα εκάστοτε

οφειλόμενα ποσά βάσει της τοιαύτης ασφαλείας, είτε ως κεφάλαιον είτε ως τόκοι, καθ' ον χρόνον και εν ω

τρόπω προνοείται εν τοις ανωτέρω.

Διά κρείττονα δε ασφάλειαν του ως είρηται ......................................... διά την καταβολήν των αμέσως

ανωτέρω μνησθέντων ποσών (β) .............................. διά του παρόντος συνάπτω (συνάπτομεν) υποθήκην

προς όφελος του ως είρηται ......................................... επί των μεριδίων άτινα ανήκουσι κατά κυριότητα

εις (στ) ........................................... επί του πλοίου ούτινος ειδική περιγραφή εγένετο ανωτέρω, και επί

των λέμβων, πυροβόλων, πολεμοφοδίων, φορητών όπλων, και των εξαρτημάτων αυτού.

Εν τέλει (β) ................................... διά (γ) ................................... και τους (δ) ...............................

κληρονόμους συμφωνώ (συμφωνούμεν) μετά του ως είρηται ........................................ και τους

εκδοχείς (ε) .................................... ότι (β) ..................................... έχω (έχομεν) εξουσίαν

αποθηκεύσεως εν τω προμνησθέντι τρόπω των εν τοις ανωτέρω μεριδίων και ότι τα τοιαύτα μερίδια είναι

απηλλαγμένα παντός εμπραγμάτου βάρους (ζ) ....................................................... υπογράφω

(υπογράφομεν) και σφραγίζω (σφραγίζομεν) το παρόν προς βεβαίωσιν των εν τοις ανωτέρω, σήμερον τη

............................... ημέρα .............................. εν έτει χίλια εννεακόσια και εξήκοντα .......................

 

Υπεγράφη υπό του προμνησθέντος .................................. τη παρουσία του ................................

(α) Εκθέσατε το γεγονός ότι υφίσταται τρεχούμενος λογαριασμός οφειλέτου (δώσατε πλήρη στοιχεία

αυτού) και του ενυποθήκου δανειστού (δώσατε πλήρη στοιχεία αυτού) περιγράψατε την φύσιν της

δικαιοπραξίας ίνα δειχθή ο τρόπος βεβαιώσεως του εκάστοτε οφειλομένου ποσού του κεφαλαίου και του

τόκου ως και ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής,

(β) "Εγώ" ή Ημείς",

(γ) "εαυτόν" ή "εαυτούς",

(δ) "εμούς" ή "ημετέρους",

(ε) "αυτού" ή "αυτών",

(στ) "εμέ" ή "ημάς".

(ζ) εάν υπάρχη προηγούμενον εμπράγματον βάρος προσθέσατε "εκτός ως δεικνύεται εκ της νηολογήσεως του ως είρηται πλοίου".

Σημείωσις.- Η ταχεία καταχώρησις του συστατικού της υποθήκης εγγράφου εν τω Νηολογίω παρά τω λιμένι νηολογήσεως του πλοίου είναι ουσιώδης διά την ασφάλειαν του ενυποθήκου δανειστού καθ' όσον η προτεραιότης της υποθήκης άρχεται από της προσαγωγής του οικείου εγγράφου προς καταχώρησιν εν τω νηολογίω και ουχί από της υπογραφής αυτού.

 

 

Έντυπον Γ.-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ.

(Σημειούται επί της αρχικής υποθήκης).

 

(α) ............................................................... ο (οι) εν τη παρούση μνημονευόμενος (μνημονευόμενοι)

................................................... του έναντι ποσού των ............................................. όπερ κατεβλήθη

εις (β) .......................................... Υπό ..................................... διά ταύτης μεταβιβάζω (μεταβιβάζομεν)

εις (γ) ............................................... παν όφελος προκύπτον εκ της παρούσης ασφαλείας. Υπογράφω

(υπογράφομεν) και σφραγίζω (σφραγίζομεν) το παρόν προς βεβαίωσιν των ανωτέρω, σήμερον τη

........................... ημέρα ................................. εν έτει χίλια εννεακόσια και εξήκοντα ...........................

 

Υπεγράφη υπό του προμνησθέντος ......................................... τη παρουσία του ....................................

(α) "Εγώ" ή "Ημείς",

(β) "εμέ" ή "ημάς",

(γ) "αυτόν" ή "αυτούς".

 

 

ΜΕΡΟΣ II

Έγγραφα άτινα συντάσσονται επί εντύπων καθοριζομένων υπό της Νηολογούσης Αρχής τη συναινέσει του Υφυπουργού.

Πρωτόκολλον καταμετρήσεως Επιθεωρητού Πλοίων.

Δήλωσις Κυριότητος υπό φυσικού προσώπου ως πλοιοκτήτου.

Δήλωσις Κυριότητος διά λογαριασμόν νομικού προσώπου ως πλοιοκτήτου.

Πιστοποιητικόν Νηολογήσεως.

Προσωρινόν Πιστοποιητικόν Νηολογήσεως.

Δήλωσις Κυριότητος υπό φυσικού προσώπου ως δικαιοδόχου.

Δήλωσις Κυριότητος διά λογαριασμόν νομικού προσώπου ως δικαιοδόχου.

Δήλωσις γενομένη υπό πλοιοκτήτου όστις κατέστη πλοιοκτήτης κατόπιν μεταβιβάσεως της πλοιοκτησίας εκ νομίμου αιτίας ετέρας ή της εκ συμβάσεως τοιαύτης.

Δήλωσις γενομένη υπό ενυποθήκου δανειστού όστις κατέστη ενυπόθηκος δανειστής κατόπιν μεταβιβάσεως της υποθήκης εκ νομίμου αιτίας ετέρας ή της εκ συμβάσεως τοιαύτης.

Πιστοποιητικόν Υποθήκης επί Πλοίου.

Πιστοποιητικόν Πωλήσεως.

Ανακλητικόν έγγραφον Πιστοποιητικού Πωλήσεως ή Πιστοποιητικού Υποθήκης επί Πλοίου. Πωλητήριον Έγγραφον.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Καταργήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.102/73.

ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Καταργήθηκε από το άρθρο 14(β) του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου του 1992, (Ν. 38(Ι)/92.)

Σημείωση
1Έναρξις ισχύος

7 του Ν.102/73. Ο παρών Νόμος θέλει τεθή εν ισχύϊ εις ημερομηνίαν καθορισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Σημείωση
22 του Ν.28(Ι)/95

2 του Ν.28(Ι)/95. Από της 18ης Ιουλίου 1994 η λέξη "κόρος", οπουδήποτε χρησιμοποιείται στο βασικό νόμο ή τους δυνάμει αυτού Κανονισμούς, θα διαβάζεται ως "μονάδα". Στα δυνάμει αυτών εκδοθέντα πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα ή έντυπα η λέξη "κόρος" απαλείφεται.

Σημείωση
12 του Ν.169(I)/2004Μεταβατική διάταξη

Πλοία, τα οποία πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.169(I)/2004] θεωρούντο Κυπριακά πλοία και ήταν νηολογημένα στο Νηολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου, από της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 169(I)/2004] θα συνεχίσουν να θεωρούνται ως Κυπριακά πλοία νηολογημένα στο Νηολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 μέχρι 2004.

Σημείωση
13 του Ν.169(I)/2004΄Εναρξη της ισχύος του Ν.169(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.169(I)/2004] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

Σημείωση
13 του Ν.108(I)/2005Έναρξη της ισχύος του Ν.108(I)/2005

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή o Ν.108(I)/2005] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των άρθρων 3 και 10 αυτού των οποίων η ισχύς θεωρείται ότι άρχισε από την ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.