Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμοι θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμοι του 1962 μέχρι (Αρ. 2) του 1994.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“Άδεια” σημαίνει άδειαν εκδοθείσαν δυνάμει του άρθρου 4~

“Διάταγμα” σημαίνει Διάταγμα θεσπισθέν δυνάμει του άρθρου 3.

“εισαγωγή” με τις γραμματικές της παραλλαγές σημαίνει την προσαγωγή διασαφήσεως μαζί με τα αναγκαία έγγραφα τα καθορισμένα από τους εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακούς νόμους, την καταβολή των τελωνειακών δασμών και φόρων καταναλώσεως που αναλογούν στα εμπορεύματα και την απομάκρυνση τους από τον τελωνειακό έλεγχο~

“εμπορεύματα” σημαίνει κινητά πράγματα δεκτικά εισαγωγής~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας και περιλαμβάνει οιονδήποτε παρά τω Υπουργείω αυτού υπάλληλον εγγράφως εξουσιοδοτηθέντα όπως ενεργή εκ μέρους αυτού δι’ οιονδήποτε των σκοπών του παρόντος Νόμου πλην των εν τω άρθρω 3 περιλαμβανομένων τοιούτων.

Περιορισμός και ρύθμισις των Εισαγωγών

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται, οποτεδήποτε καθίσταται αναγκαίο, για λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίζει και ρυθμίζει την εισαγωγή των εμπορευμάτων που καθορίζονται στο Διάταγμα.

(2) Παν Διάταγμα δύναται να εμπεριέχη τοιαύτας δευτερευούσας επακολούθους και συμπληρωματικάς διατάξεις, ως ο Υπουργός ήθελε κρίνει αναγκαίας ή σκοπίμους διά την εφαρμογήν του Διατάγματος και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της προμνησθείσης διατάξεως, παν τοιούτον Διάταγμα δύναται να προνοή την προηγουμένην εκ του Υπουργού, παροχήν αδείας διά την εισαγωγήν των τοιούτων εμπορευμάτων.

Έκδοσις, κ.λ.π. αδείας

4.-(1) Οσάκις η έκδοσις αδείας καθίσταται αναγκαία δυνάμει των διατάξεων οιουδήποτε Διατάγματος, αύτη θα είναι εν τω νενομισμένω τύπω.

(2) Ο Υπουργός κέκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως-

(α) παραχωρή ή αρνήται τοιαύτην άδειαν~

(β) εκδίδη την άδειαν υπό τους κατά την κρίσιν αυτού δέοντας όρους~

(γ) ακυροί, αναστέλλη ή τροποποιή την τοιαύτην άδειαν ή τους όρους υφ’ ους αύτη εξεδόθη:

Νοείται ότι, οσάκις δυνάμει των όρων αδείας τινος ηνοίχθη ανέκκλητος πίστωσις, ή συνέστη συμβατική υποχρέωσις, απαγορεύεται η ακύρωσις, αναστολή ή τροποποίησις της αδείας, ή των όρων υφ’ ους αύτη εξεδόθη, πριν ή εκπνεύση η τοιαύτη ανέκκλητος πίστωσις, ή πριν ή η τοιαύτη συμβατική υποχρέωσις εκπληρωθή, ακυρωθή, ή άλλως αποσβεσθή, ή ευλόγως θεωρηθή εκπληρωθείσα, ακυρωθείσα ή άλλως αποσβεσθείσα.

Διά την εκτελώνισιν εμπορευμάτων αναγκαία η προσκόμισις αδείας

5. Απαγορεύεται η εκτελώνισις εμπορευμάτων αναφορικώς προς άτινα απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου η έκδοσις αδείας μέχρις ου η τοιαύτη άδεια προσκομισθή εις τον αρμόδιον Τελωνειακόν Λειτουργόν.

Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “εκτελώνισις” κέκτηται την αυτήν έννοιαν ως και εν τω περί Διευθύνσεως Τελωνείων Νόμω.

Εξουσία να απαιτήση την προσαγωγήν εγγράφων, κ.λ.π.

6. Ο Υπουργός δύναται να απαιτήση όπως-

(α) πας όστις εξαιτείται την έκδοσιν αδείας ή εις ον αφορά η τοιαύτη αίτησις ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον ενδιαφέρεται εις την τοιαύτην αίτησιν~ και

(β) πας όστις, αυτοπροσώπως ή δι’ ετέρου προσώπου, εισήγαγεν, εισάγει ή πρόκειται να εισάξη εμπορεύματα, η εισαγωγή των οποίων υπόκειται εις περιορισμόν και ρύθμισιν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή πας όστις κέκτηται οιονδήποτε ενδιαφέρον εις την τοιαύτην εισαγωγήν, προσκομίση άπαντα τα οικεία έγγραφα και παράσχη τοιαύτας σχετικάς πληροφορίας ως ήθελεν ο Υπουργός κρίνει αναγκαίας διά την λυσιτελή και καλήν ενάσκησιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτού, το δε υπό τοιαύτην υποχρέωσιν τελούν πρόσωπον υποχρεούται όπως πάραυτα προσαγάγη τα έγγραφα και παράσχη τας πληροφορίας~

(γ) προσκομισθή πάσα άδεια εκδοθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου το δε υπό τοιαύτην υποχρέωσιν τελούν πρόσωπον υποχρεούται όπως πάραυτα προσκομίση την τοιαύτην άδειαν~

(δ) πας όστις αξιοί ότι συνέστη συμβατική υποχρέωσις, ως προνοείται εν τη διαλαμβανομένη εν εδαφίω (2) του άρθρου 4 επιφυλάξει, προσαγάγη εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών αφ’ ης ούτω απήτησεν εξ αυτού ο Υπουργός, στοιχεία δεικνύοντα ικανοποιητικώς κατά τον Υπουργόν, την σύστασιν της τοιαύτης συμβατικής υποχρεώσεως.

Εξουσία να απαιτήση την υποβολήν εκθέσεως

7. Ο Υπουργός δύναται, δι’ εγγράφου γνωστοποιήσεως οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον διά την καλλιτέραν ρύθμισιν των εισαγωγών και την λυσιτελεστέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να απαιτήση όπως, παν πρόσωπον ή τάξις προσώπων ενασκούντων επιχειρήσεις ή μετερχομένων την πραγματείαν εμπορευμάτων, παράσχωσιν εις αυτόν εντός της υπό της γνωστοποιήσεως ειδικώτερον καθοριζομένης περιόδου, έκθεσιν δεικνύουσαν την ποσότητα, την αξίαν και τα λοιπά στοιχεία των εμπορευμάτων άτινα παρήχθησαν ή περιήλθαν εις την κατοχήν αυτών κατά την διάρκειαν τοιαύτης χρονικής περιόδου ως ήθελε καθορισθή εν τη τοιαύτη γνωστοποιήσει.

Αδικήματα

8.-(1) Πας όστις εν γνώσει αυτού:-

(α) παραβαίνει ή δεν συμμορφούται προς τους όρους της αδείας~

(β) διά να επιτύχη την έκδοσιν αδείας ή δι’ οιονδήποτε των εν άρθρω 6 ή 7 αναγραφομένων σκοπών προβαίνει εις δήλωσιν ή κατάθεσιν ή παρέχει πληροφορίας ή προσκομίζει έγγραφα άτινα είναι εν γνώσει αυτού αναληθή εις τι ουσιώδες στοιχείον~

(γ) εισάγει ή εν γνώσει αυτού πειράται την εισαγωγήν εμπορευμάτων η εισαγωγή των οποίων περιορίζεται ή ρυθμίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κατά παράβασιν οιασδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε δυνάμει αυτού θεσπισθέντος Κανονισμού ή Διατάγματος,

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τα δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .1500, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης:

Νοείται ότι ουδέν των εν παραγράφω (γ) του παρόντος εδαφίου διαλαμβανομένων, εφαρμόζεται εφ’ οιουδήποτε τοιούτου εμπορεύματος εισαχθέντος καλή τη πίστει εν τη Δημοκρατία, κατά την άφιξιν προσώπου τινος εν τη Δημοκρατία, εάν κατά τον χρόνον της αφίξεως αυτού το πρόσωπον τούτο δηλώση τα τοιαύτα εμπορεύματα εις τας Τελωνειακάς Αρχάς, και προ της εκτελωνίσεως αυτών λάβη άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Πας όστις

(α) παραλείπει να προσκομίση οιονδήποτε έγγραφον ή να παράσχη πληροφορίας οσάκις υποχρεούται να πράξη τούτο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 6 ή παραλείπη να προσκομίση την άδειαν οσάκις υποχρεούται να πράξη τούτο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 6, ή

(β) παραλείπει την υποβολήν εκθέσεως οσάκις υποχρεούται να πράξη τούτο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7,

είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας .450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

Κατάσχεσις εμπορευμάτων

9. Εάν πρόσωπον τι καταδικασθή δι’ αδίκημα προβλεπόμενον υπό του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριον όπερ καταδικάζει το ως είρηται πρόσωπον δύναται, εάν κρίνη τούτο δέον ως εκ των περιστάσεων της υποθέσεως, να διατάξη όπως, άπαντα τα εις το αδίκημα αφορώντα εμπορεύματα, κατασχεθώσιν.

Αδικήματα οργανισμών προσώπων κεκτημένων ή μη νομικήν προσωπικότητα

10. Οσάκις διαπράττεται αδίκημα προβλεπόμενον υπό του παρόντος Νόμου υπό οργανισμού προσώπων, κεκτημένου ή μη νομικήν προσωπικότητα, οι διευθυνταί, υπάλληλοι, εταίροι ή έτερα πρόσωπα ενδιαφερόμενα εις την διεύθυνσιν του τοιούτου οργανισμού, ευθύνονται κεχωρισμένως και υπόκεινται εις ποινικήν δίωξιν και τιμωρούνται κατά τον αυτόν τρόπον ως εάν είχον διαπράξει αυτοπροσώπως το αδίκημα εκτός εάν η συνιστώσα το αδίκημα πράξις ή παράλειψις έλαβε χώραν ουχί εν γνώσει και άνευ της συναινέσεως ή συνενοχής αυτών.

Κανονισμοί

11.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίση Κανονισμούς διά την καλλιτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται να θεσπισθώσιν αναφορικώς προς τα ακόλουθα ζητήματα:

(α) τον καθορισμόν οιουδήποτε όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού~

(β) την διαδικασίαν εκδόσεως αδείας περιλαμβανομένου του καθορισμού εντύπων αναφορικώς προς ταύτην~

(γ) τα καταβλητέα τέλη διά την έκδοσιν αδείας~

(δ) την ακολουθητέαν διαδικασίαν διά την ακύρωσιν, αναστολήν ή τροποποίησιν αδείας ή των όρων υφ’ ους αύτη εξεδόθη~

(ε) την έκδοσιν αντιγράφου αδείας εις περίπτωσιν καθ’ ην το πρωτότυπον απωλέσθη ή κατεστράφη και τα διά ταύτην πληρωτέα τέλη.

Οι λοιποί νόμοι ουδόλως επηρεάζονται

12. Ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων επηρεάζει τας διατάξεις των εκάστοτε εν ισχύϊ και εις την εισαγωγήν εμπορευμάτων, αφορώντων, νόμων.

Έναρξις ισχύος, ακύρωσις και επιφύλαξις

13. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις καθορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ημερομηνίαν.

Κατά την ούτω καθορισθησομένην ημερομηνίαν οι Κανονισμοί Αμύνης (Εισαγωγή Εμπορευμάτων) του 1956 και το Διάταγμα Αμύνης (Εγγραφή Εισαγωγέων) του 1956, ανακαλούνται και καταργούνται αντιστοίχως:

Νοείται ότι εάν άδειαι αναφορικώς προς εμπορεύματα ων η εισαγωγή περιορίζεται ή ρυθμίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκδοθείσαι δυνάμει των διατάξεων των διά του παρόντος Νόμου ανακληθέντων Κανονισμών, είναι εισέτι εν ισχύϊ, αι τοιαύται άδειαι λογίζονται άδειαι εκδοθείσαι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα εξακολουθήσωσιν ισχύουσαι ως εάν εξεδόθησαν δυνάμει του ως είρηται Νόμου.

Σημείωση
2 του Ν.175(Ι)/2004Κατάργηση

2.  Οι περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμοι  του 1962 μέχρι 2003 καταργούνται.

Σημείωση
3 του Ν.175(Ι)/2004Μεταβατικές διατάξεις

3.-(1) Οποιοδήποτε διάταγμα, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των Νόμων που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 2 και υιοθετεί οποιαδήποτε κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου καταργηθεί με διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κάθε πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει οποιεσδήποτε διατάξεις διατάγματος, που διατηρείται σε ισχύ δυνάμει του εδαφίου (1), υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στους Νόμους που καταργούνται δυνάμει του άρθρου 2.

Σημείωση
4 του Ν.175(Ι)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.175(Ι)/2004

4.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά  την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.