Μέρος Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμοι του 1962 μέχρι 1998 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμοι του 1962 μέχρι 1998.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“ακίνητος ιδιοκτησία” κέκτηται την έννοιαν ην απέδωκεν εις τον όρον τούτον το άρθρον 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, και περιλαμβάνει τας επί ακινήτου ιδιοκτησίας πραγματικάς δουλείας, προνόμια και έτερα δικαιώματα, ως και άπαντα τα περιορίζοντα την χρήσιν ακινήτου ιδιοκτησίας δικαιώματα, άτινα είτε υφίστανται νομίμως κατά τον χρόνον της επιτάξεως είτε, καίτοι δεν υφίστανται κατά τον τοιούτον χρόνον, αναγκαίως συνιστώνται διά τους σκοπούς της επιτάξεως·

“αξία” αναφορικώς προς οιανδήποτε ιδιοκτησίαν σημαίνει το ποσόν όπερ αναμένεται ότι η τοιαύτη ιδιοκτησία θα απέφερεν, εάν επωλήτο εκουσίως εν τη ελευθέρα αγορά·

“απαλλοτριούσα αρχή” σημαίνει απαλλοτριούσαν αρχήν ως αύτη καθορίζεται εν τω περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως διά Δημοσίαν Ωφέλειαν Νόμω του 1962, ή εν οιωδήποτε ετέρω τροποποιούντι ή αντικαθιστώντι τούτον, νόμω·

“γεωργική γαία” σημαίνει πάσαν γαίαν χρησιμοποιουμένην διά καλλιέργειαν, νομήν, ή ως λειμών, ως και πάσαν γαίαν χρησιμοποιουμένην διά φυτείας ή δάση ή διά την ανάπτυξιν εμπορευσίμων θάμνων, ή γαίας χρησιμοποιουμένας διά πτηνοτροφίαν, καλλιέργειαν λαχανικών ή οπωρών, ή ως φυτώρια, γεωργικούς κλήρους (allotments), περιλαμβανομένων των δι’ ανάπτυξιν κήπων χρησιμοποιουμένων κλήρων (allotment gardens) των καλλιεργουμένων εξ ολοκλήρου ή κυρίως υπό του κατόχου διά την παραγωγήν λαχανικών ή καρπών προοριζομένων διά κατανάλωσιν του ιδίου ή της οικογενείας αυτού·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου·

“δικαστήριον” σημαίνει το αρμόδιον Επαρχιακόν Δικαστήριον·

“ενδιαφερόμενος” περιλαμβάνει πάντα όστις προβάλλει οιανδήποτε αξίωσιν επί της αποζημιώσεως της οφειλομένης λόγω της δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένης επιτάξεως, ως και πάντα όστις δυνάμει των διατάξεων των διαλαμβανομένων εν άρθροις 8, 9 και 12 του παρόντος Νόμου δικαιούται εις τοιαύτην αποζημίωσιν·

“επίταξις” σημαίνει την αναγκαστικήν κτήσιν κατοχής επί ιδιοκτησίας, ή την πράξιν δι’ ης απαιτείται όπως ιδιοκτησία τεθή εις την διάθεσιν της επιτασσούσης αρχής δυνάμει του παρόντος Νόμου·

“επιτάσσουσα αρχή” σημαίνει την Δημοκρατίαν ή Κοινοτικήν τινα Συνέλευσιν δι’ οιονδήποτε των σκοπών των ειδικώς καθοριζομένων εν παραγράφω 8 του άρθρου 23 του Συντάγματος και υπό τους εν ταύτη διαλαμβανομένους όρους·

“ιδιοκτησία” σημαίνει κινητήν και ακίνητον ιδιοκτησίαν·

“κινητή ιδιοκτησία” σημαίνει τα πάσης φύσεως ενσώματα πράγματα, εξαιρουμένης της ακινήτου ιδιοκτησίας, και περιλαμβάνει άπαντα τα επί τοιαύτης ιδιοκτησίας δικαιώματα ή συμφέροντα·

“ολική απώλεια” κέκτηται την αυτήν έννοιαν ως και διά τους σκοπούς του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου του αφορώντος εις την ασφάλισιν, και θα ερμηνεύηται αναλόγως ως περιλαμβάνων και πλασματικήν ολικήν απώλειαν·

“Σύνταγμα” σημαίνει το Σύνταγμα της Δημοκρατίας·

“φυσική φθορά” αναφορικώς προς οιανδήποτε ιδιοκτησίαν εφ’ ης εκτήθη κατοχή δυνάμει διατάγματος επιτάξεως, σημαίνει τοιαύτην φυσικήν φθοράν οία δύναται να αναμένηται ότι θα επήρχετο και εάν έτι δεν εκτάτο ούτω κατοχή επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας·

“ΥΠΣΕΑ” σημαίνει οποιαδήποτε Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

(2) Οι εν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθωρισθέντες όροι κέκτηνται, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την έννοιαν ην απέδωκεν εις τους τοιούτους όρους το Σύνταγμα και ο περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμος.

Μέρος ΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ - ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ
Σκοποί δι’ ους ιδιοκτησία δύναται να επιταχθή

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και του παρόντος Νόμου, πάσα ιδιοκτησία δύναται να επιταχθή διά τινα σκοπόν δημοσίας ωφελείας.

(2) Σκοποί δημοσίας ωφελείας περιλαμβάνουσιν σκοπούς αφορώντας εις-

(α) την άμυναν ή ασφάλειαν της Δημοκρατίας~

(β) την δημοσίαν ασφάλειαν ή την δημοσίαν τάξιν ή την δημοσίαν υγείαν ή τα δημόσια ήθη~

(γ) την εκπλήρωσιν διεθνών υποχρεώσεων~

(δ) την προμήθειαν ή διατήρησιν ή ανάπτυξιν προμηθειών και υπηρεσιών, αίτινες είναι αναγκαίαι εις την ζωήν ή προάγουσι την ευημερίαν ή την αναψυχήν του κοινού~

(ε) την αγροτικήν μεταρρύθμισιν~

(στ) την προαγωγήν ή ανάπτυξιν της γεωργίας ή βιομηχανίας ή εμπορίου ή τουρισμού~

(ζ) την προαγωγήν ή ανάπτυξιν της μεταλλευτικής ή οιασδήποτε ετέρας παρομοίας φύσεως βιομηχανίας~

(η) αρχαιολογικάς ανασκαφάς ή την συντήρησιν ή αξιοποίησιν των αρχαίων μνημείων ή αρχαιοτήτων ή την ανάπτυξιν των πέριξ κειμένων χώρων~

(θ) την πολεοδομίαν, χωρονομίαν ή οικιστικήν~

(ι) την δημιουργίαν, συντήρησιν ή ανάπτυξιν των διά ξηράς, θαλάσσης ή αέρος συγκοινωνιών~

(ια) την συντήρησιν του εδάφους ή την συντήρησιν ή ανάπτυξιν των φυσικών πηγών πλούτου, περιλαμβανομένων των δασών και υδάτων, και την διανομήν ύδατος~

(ιβ) την καλυτέραν διά την δημοσίαν ωφέλειαν χρησιμοποίησιν ή ανάπτυξιν ιδιοκτησίας~

(ιγ) την δημιουργίαν ή συντήρησιν ή ανάπτυξιν τόπων αναψυχής~

(ιδ) την υπό της Δημοκρατίας δημιουργίαν, ή συντήρησιν ή ανάπτυξιν δημοσίων οικημάτων ή δημοσίων έργων~

(ιε) την επίτευξιν ή προαγωγήν των σκοπών του συνεργατισμού~

(ιστ) την επίτευξιν ή προαγωγήν των σκοπών οιουδήποτε, εν τη αρμοδιότητι Κοινοτικής τινος Συνελεύσεως εμπίπτοντος, εκπαιδευτικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού ή αθλητικού ιδρύματος, σώματος ή οργανώσεως~

(ιζ) την επίτευξιν ή προαγωγήν των σκοπών των δημοτικών αρχών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή κοινής ωφελείας οργανισμών, ειδικώς προβλεπομένων υπό τινος νόμου~

(ιη) την δημιουργίαν ή συντήρησιν ή ανάπτυξιν τόπων ταφής.

(3) Κατ’ εξαίρεση, δεν υπόκεινται σε επίταξη, για οποιοδήποτε σκοπό, πλοία που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που θεωρούνται μη μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, κατά τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου.

Διάταγμα επιτάξεως

4.-(1) Οσάκις καθίσταται αναγκαία η επίταξις ιδιοκτησίας διά σκοπόν δημοσίας ωφελείας, η επιτάσσουσα αρχή δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και του παρόντος Νόμου, διά διατάγματος (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένου ως “διάταγμα επιτάξεως”) δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, να κηρύξη ότι η τοιαύτη ιδιοκτησία κατέστη ούτω αναγκαία, και να διατάξη την επίταξιν αυτής, καθορίζουσα σαφώς τον σκοπόν δι’ ον αύτη κατέστη ούτω αναγκαία, τους λόγους της τοιαύτης επιτάξεως, και την ημερομηνίαν αφ’ ης άρχεται η επίταξις:

Νοείται ότι οσάκις επιτάσσουσα αρχή είναι Κοινοτική τις Συνέλευσις, δεν επιτρέπεται η δημοσίευσις διατάγματος επιτάξεως εκτός εάν υπό της τοιαύτης αρχής δοθή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον δεκαπέντε ημερών προειδοποίησις περί την σκοπουμένην δημοσίευσιν.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, το διάταγμα επιτάξεως εκδίδεται-

(α) οσάκις επιτάσσουσα αρχή είναι η Δημοκρατία, υπό του Υπουργικού Συμβουλίου~

(β) οσάκις επιτάσσουσα αρχή είναι Κοινοτική τις Συνέλευσις, δι’ οιονδήποτε των σκοπών των ειδικώς καθοριζομένων εν παραγράφω 8 του άρθρου 23 του Συντάγματος, και υπό τους εν ταύτη διαλαμβανομένους όρους, υπό της τοιαύτης Κοινοτικής Συνελεύσεως.

(3) Το διάταγμα επιτάξεως ισχύει διά χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα εν συνόλω τα τρία έτη, καθοριζόμενα εν τω τοιούτω διατάγματι ή, εάν ουδέν περί τούτου προβλέπεται, μέχρι της παρόδου τριών ετών αφ’ ης ήρξατο η ισχύς της επιτάξεως:

Νοείται ότι καθ’ οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της ισχύος διατάγματος επιτάξεως, η επιτάσσουσα αρχή δύναται διά του επί τούτω διατάγματος, δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας-

(α) ν’ ανακαλέση το διάταγμα επιτάξεως ή,

(β) να παρατείνη το χρονικόν διάστημα το καθοριζόμενον εν τω διατάγματι επιτάξεως διά τοιούτον περαιτέρω διάστημα ή διαστήματα, μη εκτεινόμενα πέραν των τριών ετών από της ημερομηνίας καθ’ ην το πρώτον ήρξατο η ισχύς της επιτάξεως, ως η επιτάσσουσα αρχή ήθελε κρίνει αναγκαίον.

(4) Το διάταγμα επιτάξεως δύναται να διαλαμβάνη τας αναγκαίας δευτερευούσας, συμπληρωματικάς ή επακολούθους διατάξεις.

Προκαταρκτική έρευνα

5.-(1) Πριν ή εκδοθή δυνάμει του άρθρου 4 οιονδήποτε διάταγμα αναφορικώς προς ακίνητον ιδιοκτησίαν, η επιτάσσουσα αρχή δύναται, προς τον σκοπόν όπως εξακριβώση εάν η τοιαύτη ιδιοκτησία είναι κατάλληλος διά τον σκοπόν δι’ ον κατέστη αναγκαία η επίταξις, να δημοσιεύση γνωστοποίησιν περί την σκοπουμένην επίταξιν εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας εμπεριέχουσαν πλήρη περιγραφήν ταύτης~ άμα δε τούτω πας λειτουργός ή υπηρέτης της τοιαύτης αρχής ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον δύναται, εάν εξουσιοδοτηθή δεόντως επί τούτω υπό της επιτασσούσης αρχής, να εισέλθη, επισκοπήση και χωρομετρήση την τοιαύτην ιδιοκτησίαν, και να προβή εις οιανδήποτε ετέραν ενέργειαν ήθελε κρίνει αναγκαίαν προς τούτο:

Νοείται ότι απαγορεύεται η υφ’ οιουδήποτε τοιούτου λειτουργού, υπηρέτου ή ετέρου προσώπου είσοδος εις-

(α) κατοικίαν άνευ πλήρως ητιολογημένου δικαστικού εντάλματος~

(β) οίκημα όπερ δεν συνιστά κατοικίαν, εάν δεν δώση προηγουμένως εις τον κάτοχον οκτώ ημερών προειδοποίησιν περί της προθέσεως του όπως πράξη τούτο~

(γ) οιανδήποτε ετέραν ακίνητον ιδιοκτησίαν, εάν δεν δώση προηγουμένως εις τυχόν κάτοχον αυτής μιας ημέρας προειδοποίησιν περί της προθέσεως του όπως πράξη τούτο,

εκτός εάν ο κάτοχος συναινή εγγράφως εις την τοιαύτην είσοδον.

(2) Κατά τον ταχύτερον πρόσφορον χρόνον από της δυνάμει του εδαφίου (1) γενομένης εισόδου, η επιτάσσουσα αρχή καταβάλλει αποζημίωσιν διά πάσαν επενεχθείσαν ζημίαν, και εν περιπτώσει διαφωνίας ως προς το καταβλητέον ποσόν, τούτο καθορίζεται υπό του Δικαστηρίου.

Κτήσις κατοχής επί της επιτασσομένης ιδιοκτησίας

6.-(1) Οσάκις δυνάμει του άρθρου 4 εκδίδηται διάταγμα επιτάξεως ιδιοκτησίας, η επί της τοιαύτης ιδιοκτησίας κατοχή δύναται να κτηθή υπό της επιτασσούσης αρχής κατά την ημερομηνίαν ήτις καθορίζεται εν τω τοιούτω διατάγματι, ως ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος της επιτάξεως, ή καθ’ οιονδήποτε μετέπειτα χρόνον, και να διατηρηθή μέχρις ου τερματισθή η ισχύς του τοιούτου διατάγματος ως προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω.

(2) Οσάκις δυνάμει του παρόντος Νόμου αποκτάται κατοχή εφ’ οιασδήποτε ιδιοκτησίας, η τοιαύτη ιδιοκτησία δύναται, ανεξαρτήτως παντός περιορισμού όστις ήθελεν επιβληθή επί της χρήσεως αυτής (υπό τινος νόμου, διοικητικής πράξεως κατ’ εξουσιοδότησιν νόμου γενομένης, ή άλλως πως) και υπό τους όρους τους διαλαμβανομένους εν ταις διατάξεσι του άρθρου 7, να χρησιμοποιήται διαρκούσης της περιόδου καθ’ ην διατηρείται κατοχή επί ταύτης, κατά τοιούτον τρόπον ως η επιτάσσουσα αρχή ήθελε κρίνει σκόπιμον~ διαρκούσης δε της προμνησθείσης περιόδου η επιτάσσουσα αρχή, ή αναλόγως της περιπτώσεως η απαλλοτριούσα αρχή εις ην παρεχωρήθη προσωρινώς η τοιαύτη ιδιοκτησία υπό της επιτασσούσης αρχής, δύναται να πράξη παν ότι οιονδήποτε πρόσωπον έχον συμφέρον επί τοιαύτης ιδιοκτησίας θα εδικαιούτο να πράξη δυνάμει του τοιούτου συμφέροντος.

Σκοπός δι’ ον δύναται να χρησιμοποιηθή επιταχθείσα ιδιοκτησία

7.-(1) Ιδιοκτησία επιταχθείσα δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να χρησιμοποιηθή μόνον διά τον σκοπόν δι’ ον ούτω επετάχθη.

(2) Αναφορικώς προς ιδιοκτησίαν επιταχθείσαν δι’ ειδικόν τινα σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ουδέν των εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων εμποδίζει την επιτάσσουσαν αρχήν να παραχωρήση προσωρινώς την τοιαύτην ιδιοκτησίαν εις απαλλοτριούσαν αρχήν διά την επίτευξιν του τοιούτου σκοπού, υπό τοιούτους όρους και προϋποθέσεις, ως η επιτάσσουσα αρχή ήθελε καθορίσει.

Μέρος ΙΙΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΔΙ’ ΕΠΙΤΑΞΙΝ
Αποζημίωσις δι’ επίταξιν ακινήτου ιδιοκτησίας

8.-(1) Η καταβλητέα αποζημίωσις αναφορικώς προς επίταξιν ακινήτου ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σύγκειται εκ των ακολούθων ποσών, ήτοι-

(α) εκ ποσού ίσου προς το μίσθωμα όπερ ευλόγως δύναται να αναμένηται ότι θα καταβάλλετο υπό τινος, εν τη κατοχή της τοιαύτης ιδιοκτησίας τελούντος μισθωτού, διά περίοδον αρχομένην άμα τη ενάρξει της ισχύος της επιτάξεως και λήγουσαν άμα τη λήξει του οικείου διατάγματος επιτάξεως, δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως συναφθείσης αμέσως προ της ενάρξεως της ως είρηται περιόδου, δυνάμει της οποίας ο τοιούτος μισθωτής ανέλαβε το βάρος των εξόδων επισκευής και ασφαλίσεως, ως και τας τυχόν λοιπάς δαπάνας, αίτινες είναι αναγκαίαι διά την διατήρησιν της ιδιοκτησίας εις κατάστασιν τοιαύτην ώστε να δύναται να αποδώση το τοιούτο μίσθωμα~ και

(β) οσάκις κατά την ημερομηνίαν καθ’ ην εδημοσιεύθη το διάταγμα επιτάξεως, η τοιαύτη ιδιοκτησία εχρησιμοποιήτο και εάν η επίταξις δεν ελάμβανε χώραν θα εξηκολούθει να χρησιμοποιήται διά την ενάσκησιν επιχειρήσεως, εμπορίου, ελευθερίου ή άλλου τινος επαγγέλματος, εκ ποσού ίσου προς την ζημίαν ην τυχόν ούτος ευθέως υπέστη ως εκ της επιτάξεως~ και

(γ) εκ ποσού ίσου προς οιανδήποτε ελάττωσιν εις την αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, ήτις ήθελεν επέλθη είτε εκ της παρουσίας επί ή εντός ή υπεράνω της τοιαύτης ιδιοκτησίας οιασδήποτε οικοδομής ή ετέρου κτίσματος, έργου ή προσαρτήματος οικοδομηθέντος, κατασκευασθέντος ή προσαρτηθέντος υπό της επιτασσούσης αρχής, είτε εξ οιασδήποτε ζημίας επενεχθείσης εις την τοιαύτην ιδιοκτησίαν διαρκούσης της περιόδου καθ’ ην διατηρείται κατοχή επί της ιδιοκτησίας δυνάμει του διατάγματος επιτάξεως, μη λαμβανομένης υπ’ όψει της φυσικής φθοράς ή οιασδήποτε ζημίας ανορθωθείσης υπό της επιτασσούσης αρχής~ και

(δ) οσάκις η τοιαύτη ιδιοκτησία είναι γεωργική γαία, εκ ποσού ίσου προς το ποσόν όπερ ευλόγως δύναται να αναμένηται ότι θα κατεβάλλετο υπό τινος επερχομένου μισθωτού επί πλέον του μισθώματος, αναφορικώς προς τυχόν προηγουμένας πράξεις, αίτινες εγένοντο επί τω τέλει καλλιεργείας της ιδιοκτησίας, και αναφορικώς προς τυχόν σπόρους, όργωμα, ηρτημένους καρπούς και λοιπά παρόμοια ζητήματα, δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως της ιδιοκτησίας συναφθείσης αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του διατάγματος επιτάξεως~ και

(ε) εκ ποσού ίσου προς τας ευλόγους δαπάνας, αίτινες εγένοντο, άλλως ή εκ μέρους της επιτασσούσης αρχής, επί τω τέλει συμμορφώσεως προς το διάταγμα επιτάξεως:

Νοείται ότι-

(i) κατά τον υπολογισμόν, διά τους σκοπούς της παραγράφου (α), του μισθώματος όπερ ευλόγως δύναται ν’ αναμένηται ότι θα κατεβάλλετο αναφορικώς προς ακίνητον ιδιοκτησίαν, διά τους σκοπούς της παραγράφου (β) οιασδήποτε ζημίας εις επιχείρησιν, εμπόριον, ελευθέριον ή άλλο επάγγελμα, και διά τους σκοπούς της παραγράφου (δ) οιουδήποτε ποσού όπερ ευλόγως δύναται ν’ αναμένηται ότι θα κατεβάλλετο επί πλέον του μισθώματος υπό τινος επερχομένου μισθωτού, το γεγονός ότι η κατοχή επί της ιδιοκτησίας κτάται δυνάμει διατάγματος επιτάξεως, εκτός οσάκις η τοιαύτη επίταξις γίνεται διά μεταλλευτικούς σκοπούς, ως και οιαδήποτε επαύξησις ήτις ήθελεν επέλθει εις τας αξίας λόγω των συνθηκών υφ’ ας η επίταξις κατέστη αναγκαία, ουδόλως λαμβάνονται υπ’ όψιν~ και

(ii) δεν καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (γ) αναφορικώς προς ζημίαν επελθούσαν εις ακίνητον ιδιοκτησίαν, ποσόν μείζον της αξίας της τοιαύτης ιδιοκτησίας κατά τον χρόνον καθ’ ον εκτήθη επί ταύτης κατοχή δυνάμει διατάγματος επιτάξεως, μη λαμβανομένης υπ’ όψει οιασδήποτε επαυξήσεως εις την αξίαν ταύτης, επελθούσης λόγω των ειδικών συνθηκών υφ’ ας η επίταξις της τοιαύτης ιδιοκτησίας κατέστη αναγκαία.

(2) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) λογίζεται καθισταμένη απαιτητή από ημέρας εις ημέραν διαρκούσης της περιόδου ήτις άρχεται άμα τη ενάρξει της ισχύος επιτάξεως και λήγει άμα τη λήξει του διατάγματος επιτάξεως, και αναλόγως καταμερίζεται χρονικώς, και καταβάλλεται εις το πρόσωπον όπερ εκάστοτε θα εδικαιούτο να κατέχη την ιδιοκτησίαν, εάν η επίταξις δεν ελάμβανεν χώραν~ το παρόν όμως εδάφιον δεν εφαρμόζεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να απαιτήται η καταβολή πληρωμών ανά διαστήματα ελάσσονα του ενός μηνός.

(3) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), καθίσταται απαιτητή κατά τον χρόνον καθ’ ον επηνέχθη η ζημία αναφορικώς προς ην οφείλεται η τοιαύτη αποζημίωσης, και καταβάλλεται εις το υποστάν την τοιαύτην ζημίαν πρόσωπον.

(4) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), καθίσταται απαιτητή κατά το τέλος της περιόδου καθ’ ην διετηρείτο κατοχή επί της ιδιοκτησίας δυνάμει του διατάγματος επιτάξεως, και καταβάλλεται εις το πρόσωπον όπερ κατά τον χρόνον τούτον ήτο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας (ο τοιούτος όρος περιλαμβάνει και το πρόσωπον όπερ δικαιούται να εγγραφή ως ιδιοκτήτης ταύτης).

(5) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), καθίσταται απαιτητή άμα ως κτηθή κατοχή δυνάμει του διατάγματος επιτάξεως και καταβάλλεται εις το πρόσωπον όπερ αμέσως προ του ως είρηται χρόνου, ήτο κάτοχος της ιδιοκτησίας.

(6) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), καθίσταται απαιτητή κατά τον χρόνον καθ’ ον διενεργούνται αι δαπάναι αναφορικώς προς ας οφείλεται η αποζημίωσις, και καταβάλλεται εις το πρόσωπον υφ’ ου, ή εκ μέρους ούτινος, εγένοντο αι δαπάναι.

Αποζημίωσις δι’ επίταξιν κινητής ιδιοκτησίας

9.-(1) Η καταβλητέα αποζημίωσις αναφορικώς προς επίταξιν κινητής ιδιοκτησίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, σύγκειται εκ των ακολούθων ποσών, ήτοι-

(α) οσάκις η ιδιοκτησία είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να συνιστά υπό ομαλάς συνθήκας αντικείμενον μισθώσεως, εκ ποσού ίσου προς το μίσθωμα όπερ ευλόγως δύναται να αναμένηται ότι θα καταβάλλετο υπό τινος, εν τη κατοχή της τοιαύτης ιδιοκτησίας τελούντος, μισθωτού, διά περίοδον αρχομένην άμα τη ενάρξει της ισχύος της επιτάξεως και λήγουσαν άμα τη λήξει του οικείου διατάγματος επιτάξεως, δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως συναφθείσης αμέσως προ της ενάρξεως της ως είρηται περιόδου, δυνάμει της οποίας το τοιούτον πρόσωπον ανέλαβε το βάρος των εξόδων επισκευής και ασφαλίσεως και τας τυχόν λοιπάς δαπάνας, αίτινες είναι αναγκαίαι διά την διατήρησιν της ιδιοκτησίας εις κατάστασιν τοιαύτην, ώστε να δύναται να αποδώση το τοιούτον μίσθωμα, και, οσάκις η τοιαύτη ιδιοκτησία είναι όχημα, πλοίον ή αεροσκάφος (ο τοιούτος όρος λογίζεται περιλαμβάνων οιανδήποτε πτητικήν μηχανήν, ανεμοπλάνον, αερόπλοιον ή αερόστατον, προσηρτημένον ή ελεύθερον) τα έξοδα λειτουργίας του τοιούτου οχήματος, πλοίου ή αεροσκάφους~ και

(β) οσάκις κατά την ημερομηνίαν καθ’ ην εδημοσιεύθει το διάταγμα επιτάξεως, η τοιαύτη ιδιοκτησία εχρησιμοποιήτο και εάν η επίταξις δεν ελάμβανεν χώραν θα εξηκολούθει να χρησιμοποιήται διά την ενάσκησιν επιχειρήσεως, εμπορίου, ελευθερίου ή άλλου επαγγέλματος, εκ ποσού ίσου προς την ζημίαν ην τυχόν ούτος ευθέως υπέστη ως εκ της επιτάξεως~ και

(γ) εκ ποσού ίσου προς τα έξοδα ανορθώσεως οιασδήποτε ζημίας μη επαγομένης ολικήν απώλειαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, και γενομένης διαρκούσης της περιόδου της επί ταύτης κατοχής δυνάμει του διατάγματος επιτάξεως, μη υπολογιζομένης της φυσικής φθοράς ή οιασδήποτε ζημίας ανορθωθείσης υπό της επιτασσούσης αρχής~ ή οσάκις η τοιαύτη ζημία επάγεται ολικήν απώλειαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας, εκ ποσού ίσου προς την αξίαν της τοιαύτης ιδιοκτησίας αμέσως προ του χρόνου καθ’ ον επηνέχθη η τοιαύτη ζημία~ και

(δ) εκ ποσού ίσου προς τας ευλόγους δαπάνας αίτινες εγένοντο, άλλως ή εκ μέρους της επιτασσούσης αρχής, επί τω τέλει συμμορφώσεως προς το διάταγμα επιτάξεως:

Νοείται ότι-

(i) κατά τον υπολογισμόν, διά τους σκοπούς της παραγράφου (α), του ποσού όπερ ευλόγως δύναται να αναμένηται ότι θα κατεβάλλετο διά την χρήσιν οιασδήποτε ιδιοκτησίας, διά δε τους σκοπούς της παραγράφου (β), οιασδήποτε ζημίας επενεχθείσης εις επιχείρησιν, εμπόριον, ελευθέριον ή άλλο επάγγελμα, το γεγονός ότι η κατοχή επί της ιδιοκτησίας κτάται δυνάμει διατάγματος επιτάξεως, ως και οιαδήποτε επαύξησις ήτις ήθελεν επέλθη εις τας αξίας λόγω των συνθηκών υφ’ ας η επίταξις κατέστη αναγκαία, ουδόλως λαμβάνονται υπ’ όψει~

(ii) δεν καταβάλλεται δυνάμει της παραγράφου (γ), αναφορικώς προς ζημίαν επενεχθείσαν εις οιανδήποτε ιδιοκτησίαν και μη επαγομένην ολικήν απώλειαν ταύτης, ποσόν μείζον της αξίας της τοιαύτης ιδιοκτησίας κατά τον χρόνον καθ’ ον εκτήθη επί ταύτης κατοχή δυνάμει του διατάγματος επιτάξεως, μη λαμβανομένης υπ’ όψει οιασδήποτε επαυξήσεως εις την αξίαν ταύτης, επελθούσης λόγω των ειδικών συνθηκών υφ’ ας η επίταξις της τοιαύτης ιδιοκτησίας κατέστη αναγκαία.

(2) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) λογίζεται καθισταμένη απαιτητή από ημέρας εις ημέραν διαρκούσης της περιόδου ήτις άρχεται άμα τη ενάρξει της ισχύος της επιτάξεως, και λήγει άμα τη λήξει του διατάγματος επιτάξεως, και αναλόγως καταμερίζεται χρονικώς, και καταβάλλεται εις το πρόσωπον όπερ εκάστοτε θα εδικαιούτο να κατέχη την ιδιοκτησίαν, εάν η επίταξις δεν ελάμβανε χώραν~ το παρόν όμως εδάφιον δεν εφαρμόζεται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να απαιτήται η καταβολή πληρωμών ανά διαστήματα ελάσσονα του ενός μηνός.

(3) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), καθίσταται απαιτητή κατά τον χρόνον καθ’ ον επηνέχθη η ζημία αναφορικώς προς ην οφείλεται η τοιαύτη αποζημίωσις, και καταβάλλεται εις το υποστάν την ζημίαν πρόσωπον.

(4) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), καθίσταται απαιτητή κατά το τέλος της περιόδου καθ’ ην διετηρείτο κατοχή επί της ιδιοκτησίας δυνάμει του διατάγματος επιτάξεως, και καταβάλλεται εις το πρόσωπον όπερ κατά τον χρόνον τούτον ήτο ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας, άμα δε τη καταβολή της τοιαύτης αποζημιώσεως εις οιονδήποτε πρόσωπον, αναφορικώς προς ζημίαν επαγομένην ολικήν απώλειαν, η επιτάσσουσα αρχή κέκτηται το αυτό δικαίωμα υποκαταστάσεως εις τα δικαιώματα εφ’ ο,τιδήποτε υπελείφθη εκ της ιδιοκτησίας, και τα αυτά δικαιώματα και ένδικα μέσα αναφορικώς προς την ιδιοκτησίαν, ως εάν η πληρωμή εγένετο υπό της επιτασσούσης αρχής ως ασφαλιστού, δυνάμει συμβάσεως δι’ ης καλύπτεται ασφαλιστικώς το πρόσωπον τούτο εναντίον της ζημίας.

(5) Αποζημίωσις οφειλομένη δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) καθίσταται απαιτητή κατά τον χρόνον καθ’ ον διενεργούνται αι δαπάναι αναφορικώς προς ας οφείλεται η αποζημίωσις, και καταβάλλεται εις το πρόσωπον υφ’ ου, ή εκ μέρους ούτινος, εγένοντο αι δαπάναι.

Διαπραγματεύσεις διά τον καθορισμόν της αποζημιώσεως

10. Η επιτάσσουσα αρχή οφείλει, κατά τον ταχύτερον πρόσφορον χρόνον αφ’ ης η αποζημίωσις διά την επίταξιν κατέστη απαιτητή, να έλθη εις διαπραγματεύσεις διά τον συμβατικόν καθορισμόν και τον καταμερισμόν αυτής μεταξύ των ενδιαφερομένων προσώπων.

Καθορισμός αποζημιώσεως υπό του δικαστηρίου

11. Εάν εντός τριών μηνών αφ’ ης η αποζημίωσις δι’ επίταξιν κατέστη απαιτητή, δεν επέλθη συμφωνία ως προβλέπεται εν τω άρθρω 10, ή καίτοι η προμνησθείσα περίοδος των τριών μηνών δεν παρήλθεν, δεν προβλέπεται ότι θα επέλθη συμφωνία υπό τας περιστάσεις, η επιτάσσουσα αρχή, ή πας ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήση, παρά του δικαστηρίου όπως προβή εις τον καθορισμόν της τοιαύτης αποζημιώσεως ή οσάκις τούτο ενδείκνυται, εις τον καταμερισμόν ταύτης μεταξύ των εις ταύτην ενδιαφερομένων.

Καταμερισμός αποζημιώσεως

12.-(1) Οσάκις οφείλεται ποσόν τι υπό μορφήν αποζημιώσεως δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 8 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 9, εις τον ιδιοκτήτην οιασδήποτε ιδιοκτησίας επιταχθείσης δυνάμει του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζωνται αι ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι-

(α) εάν, ότε το τοιούτο ποσόν κατέστη απαιτητόν, η τοιαύτη ιδιοκτησία υπέκειτο εις ενέχυρον ή εβαρύνετο διά της πληρωμής οιουδήποτε ποσού ησφαλισμένου δι’ υποθήκης, εγγραφής δικαστικής αποφάσεως, ή οιουδήποτε ετέρου εμπραγμάτου βάρους ή εμπραγμάτου ασφαλείας δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, εις τον αντίστοιχον ενεχυρούχον, ενυπόθηκον ή εκ δικαστικής αποφάσεως δανειστήν, ή αναλόγως της περιπτώσεως, εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον προς όφελος ούτινος υφίσταται το τοιούτον εμπράγματον βάρος ή ασφάλεια, καταβάλλεται το ως είρηται καταβλητέον ποσόν, ή μέρος επαρκές διά την ολικήν ή μερικήν απόσβεσιν του οφειλομένου χρέους, συμφώνως προς την υφισταμένην προτεραιότητα του τοιούτου ενεχύρου, υποθήκης, εγγραφής δικαστικής αποφάσεως, ή ετέρου εμπραγμάτου βάρους ή ασφαλείας~

(β) εάν, ότε το τοιούτο ποσόν κατέστη απαιτητόν, η τοιαύτη ιδιοκτησία υπέκειτο εις σύμβασιν ενοικιαγοράς, εις τον μισθωτήν καταβάλλεται μέρος της καταβλητέας αποζημιώσεως επαρκές διά την ικανοποίησιν οιασδήποτε απαιτήσεως ην ήθελεν ούτος προβάλει δυνάμει της περί ενοικιαγοράς συμβάσεως, αναφορικώς προς το ζήτημα δι’ ο η τοιαύτη αποζημίωσις καταβάλλεται.

(2) Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, αποζημίωσις καταβάλλεται ωσαύτως εις παν πρόσωπον όπερ ήθελεν αποδείξει, διά διατάγματος αρμοδίου δικαστηρίου, δικαίωμα ή συμφέρον επί της ιδιοκτησίας αναφορικώς προς ην καταβάλλεται αποζημίωσις.

(3) Εις περίπτωσιν διαφωνίας ως προς το πρόσωπον όπερ δικαιούται εις την αποζημίωσιν ή μέρος αυτής, αναφορικώς προς ιδιοκτησίαν επιταχθείσαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή ως προς το ποσόν εις ο το τοιούτον πρόσωπον δικαιούται, το δικαστήριον αποφαίνεται επί της τοιαύτης διαφωνίας τη αιτήσει της επιτασσούσης αρχής, ή παντός ενδιαφερομένου εις την ιδιοκτησίαν προσώπου.

Καταβολή της αποζημιώσεως

13.-(1) Άμα ως η καταβληθείσα αποζημίωσις, καταστάσα απαιτητή συμφωνηθή ή καθορισθή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αύτη καταβάλλεται πάραυτα τοις μετρητοίς εις τους ενδιαφερομένους με ετήσιον τόκον προς τέσσερα επί τοις εκατόν από της ημερομηνίας καθ’ ην η τοιαύτη αποζημίωσις κατέστη απαιτητή, μέχρι της ημερομηνίας πληρωμής:

Νοείται ότι διά τον υπολογισμόν του τόκου δυνάμει του παρόντος άρθρου, αποζημίωσις πληρωτέα δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 λογίζεται καθισταμένη απαιτητή ανά μηνιαία διαστήματα υπολογιζόμενα από της ημερομηνίας καθ’ ην ήρξατο η ισχύς της επιτάξεως.

(2) Η επιτάσσουσα αρχή, καθ’ οιονδήποτε χρόνον πριν ή η πληρωτέα αποζημίωσις συμφωνηθή ή καθορισθή δικαστικώς, τη απαιτήσει παντός εις την τοιαύτην αποζημίωσιν ενδιαφερομένου προσώπου, θα καταβάλλη τω τοιούτω προσώπω τα τρία τέταρτα οιουδήποτε ποσού όπερ ήθελε προσφερθή υπό της επιτασσούσης αρχής αναφορικώς προς την καταστάσαν ήδη απαιτητήν τοιαύτην αποζημίωσιν~ παν ούτω καταβληθέν ποσόν υπολογίζεται κατά την πληρωμήν της αποζημιώσεως ως προβλέπεται εν τω παρόντι άρθρω, άμα ως αύτη συμφωνηθή ή καθορισθή δικαστικώς.

(3) Εάν οιοσδήποτε των ενδιαφερομένων αρνηθή να εισπράξη την εις αυτόν καταβλητέαν αποζημίωσιν ή εάν δεν είναι δυνατή η καταβολή της αποζημιώσεως λόγω ανικανότητος ή απουσίας αυτού εκ της νήσου Κύπρου, η επιτάσσουσα αρχή δύναται, συμφώνως ταις οδηγίαις ας ήθελεν εκδώσει το δικαστήριον, να καταθέση το ποσόν της τοιαύτης αποζημιώσεως παρά τω Γενικώ Λογιστή της Δημοκρατίας.

(4) Η επιτάσσουσα αρχή πριν ή προβή, δυνάμει του παρόντος άρθρου εις την καταβολήν οιασδήποτε αποζημιώσεως οφειλομένης εις τον ιδιοκτήτην οιασδήποτε ιδιοκτησίας, αφαιρεί εκ του πληρωτέου ποσού τους πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή δασμούς τους οφειλομένους αναφορικώς προς επιταχθείσαν ιδιοκτησίαν, και καταβάλλει το ούτω αφαιρεθέν ποσόν εις την αρχήν εις ην οφείλεται ο τοιούτος φόρος ή δασμός.

Μέρος IV ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περιορισμοί επί της εφαρμογής του παρόντος Νόμου

14. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου-

(α) υπόκεινται εις τας σχετικάς διατάξεις της Συνθήκης της αφορώσης εις την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία, την 16ην Αυγούστου 1960, και των Διακοινώσεων αίτινες αφορώσιν εις τας Περιοχάς Διακατοχής Πολύ Μικράς Διαρκείας (Very Short Term Sites) αίτινες υπεγράφησαν εν Λευκωσία, και αντηλλάγησαν κατά την αυτήν ημερομηνίαν~

(β) εν περιπτώσει εφαρμογής αυτών επί επιτάξεως γενομένης υπό Κοινοτικής τινος Συνελεύσεως, υπόκεινται εις τας διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Συντάγματος~

(γ) εν περιπτώσει εφαρμογής αυτών επί επιτάξεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας περιγραφομένης εν τη παραγράφω 9 ή 10 του άρθρου 23 του Συντάγματος, υπόκεινται εις τας διατάξεις της ως είρηται παραγράφου (9) ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της παραγράφου (10)~

(δ) δεν εφαρμόζονται επί επιτάξεως-

(i) ιδιοκτησίας ανηκούσης κατά κυριότητα εις την Δημοκρατίαν ή κατεχομένης υπό της Δημοκρατίας διά δημοσίαν χρήσιν~ ή

(ii) οικήματος ένθα συνήθως ενασκείται η δημοσία λατρεία.

Γνωστοποιήσεις

15.-(1) Αι δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου γενόμεναι γνωστοποιήσεις ή ανακοινώσεις, κοινοποιούνται είτε διά προσωπικής επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής αποστελλομένης εις την τελευταίαν γνωστήν διαμονήν του προσώπου, δι’ ο προορίζεται η γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις:

Νοείται ότι όταν το πρόσωπον δι’ ο προορίζεται γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις-

(α) είναι ανήλικον, διανοητικώς ασθενές ή δικαστικώς απηγορευμένον υπό αρμοδίου δικαστηρίου εκ της διαχειρίσεως των υποθέσεων αυτού, η γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις κοινοποιείται εις τον κηδεμόνα, ή εις υπό του δικαστηρίου υποδεικνυόμενον πρόσωπον, είτε διά προσωπικής επιδόσεως είτε διά συστημένης επιστολής αποστελλομένης εις την τελευταίαν αυτού γνωστήν διαμονήν~

(β) απουσιάζη εκ της νήσου Κύπρου επιπροσθέτως της διά συστημένης επιστολής αποστολής της γνωστοποιήσεως ή ανακοινώσεως εις την τελευταίαν γνωστήν αυτού εν Κύπρω διαμονήν, δημοσιεύεται αντίγραφον της τοιαύτης γνωστοποιήσεως εν εφημερίδι κυκλοφορούση εν Κύπρω, και επί πλέον τοιχοκολλάται εις εμφανές μέρος εν τη πόλει ή τω χωρίω εν ω το πρόσωπον εις ο αύτη απευθύνεται είχε την τελευταίαν αυτού γνωστήν εν τη νήσω Κύπρω, διαμονήν.

(2) Οσάκις η γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις γίνεται διά προσωπικής επιδόσεως δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικόν εκδιδόμενον υπό του προσώπου όπερ προέβη εις την επίδοσιν και αναγράφον την ημερομηνίαν της επιδόσεως, συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξιν της τοιαύτης επιδόσεως.

(3) Οσάκις η γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις τοιχοκολλάται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πιστοποιητικόν εκδιδόμενον υπό του προσώπου όπερ προβαίνει εις την τοιχοκόλλησιν και αναγράφον την ημερομηνίαν της τοιχοκολλήσεως, συνιστά εκ πρώτης όψεως απόδειξιν της τοιαύτης τοιχοκολλήσεως.

(4) Γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις κοινοποιηθείσα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου διά συστημένης επιστολής, λογίζεται επιδοθείσα εις το πρόσωπον εις ο αύτη απευθύνεται ουχί βραδύτερον της εβδόμης ημέρας από της ημέρας καθ’ ην αύτη εταχυδρομήθη:

Νοείται ότι οσάκις το πρόσωπον εις ο η τοιαύτη γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις απεστάλη απουσιάζη εκ της νήσου Κύπρου, και επιπροσθέτως της διά συστημένης επιστολής κοινοποιήσεως της γνωστοποιήσεως ή ανακοινώσεως αντίγραφον ταύτης δημοσιεύηται εν τινι εφημερίδι, και τοιχοκολλάται ωσαύτως ως προβλέπεται εν παραγράφω (β) της εν εδαφίω (1) διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, η γνωστοποίησις ή ανακοίνωσις λογίζεται επιδοθείσα τω τοιούτω προσώπω εντός πεντήκοντα ημερών, της προθεσμίας αρχομένης από της τελευταίας των κάτωθι ημερών, ήτοι της ημέρας καθ’ ην αύτη εταχυδρομήθη, ή το αντίγραφον εδημοσιεύθη, ή ετοιχοκολλήθη ως εν τοις ανωτέρω.

Αντιπρόσωποι

16. Οσάκις ο παρών Νόμος προβλέπη την υπό τινος προσώπου παραλαβήν ή επίδοσιν γνωστοποιήσεως ή την διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, τούτο δύναται να γίνη διά προσηκόντως διορισθέντος πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου.

Διαδικαστικός κανονισμός, διαδικασία, τέλη

17.-(1) Το Ανώτατον Δικαστήριον θα εκδώση διαδικαστικόν κανονισμόν ρυθμίζοντα την πρακτικήν και δικονομίαν των δικαστηρίων δυνάμει του παρόντος Νόμου, και επί τούτω η ενώπιον τούτων ακολουθητέα διαδικασία εις οιανδήποτε υπόθεσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου, ως και τα επιβλητέα τέλη καθορίζονται συμφώνως τω τοιούτω Κανονισμώ:

Νοείται ότι μέχρις ου εκδοθή ο τοιούτος διαδικαστικός κανονισμός, άπαντα τα ζητήματα, η δικονομία και η καταβολή των τελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, υπό των περί Γνωστοποιήσεως Απαιτήσεως Αποζημιώσεως διά Σκοπούς Αμύνης Κανονισμών και των περί Γενικού Δικαστηρίου Αποζημιώσεων διά Σκοπούς Αμύνης Κανονισμών, ή, εάν ουδέν προβλέπεται περί τούτων εν τοις ως είρηται Κανονισμοίς, τα τοιαύτα ζητήματα, η δικονομία και τα τέλη διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, υπό του Διαδικαστικού Κανονισμού Πολιτικής Δικονομίας και του Διατάγματος περί Δικαστικών Τελών εφ’ όσον είναι δυνατή η εφαρμογή αυτών.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) ο εν τούτω αναφερόμενος διαδικαστικός κανονισμός δύναται να προβλέπη-

(α) περί της συνοπτικής εκδικάσεως οιουδήποτε ζητήματος επειγούσης φύσεως όπερ χρήζει τοιαύτης εκδικάσεως~

(β) περί του καθορισμού των τύπων και τελών αναφορικώς προς τας ενώπιον δικαστηρίου προσαγομένας υποθέσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου, ως και των σχετικών προς ταύτας εξόδων~

(γ) περί της ρυθμίσεως οιουδήποτε ζητήματος αφορώντος εις εφέσεις γενομένας εν σχέσει προς τας εκ του παρόντος Νόμου προκυπτούσας δικαστικάς υποθέσεις~

(δ) περί του καθορισμού, τηρουμένου του Συντάγματος, της συνθέσεως οιουδήποτε δικαστηρίου δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Το Δικαστήριον δύναται να δίδη οδηγίας αναφορικώς προς οιονδήποτε ζητήματα αφορών εις την επίδοσιν γνωστοποιήσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου ή εις την αντιπροσώπευσιν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οιουδήποτε ενδιαφερομένου όστις είναι ανίκανος ή απουσιάζει εκ της νήσου Κύπρου ή ούτινος η κατοικία είναι άγνωστος, ως και αναφορικώς προς οιονδήποτε έτερον ζήτημα όπερ είναι αναγκαίον διά την υπό δικαστηρίου εκδίκασιν της υποθέσεως ή την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί

18.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να θεσπίση Κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι εν τούτω αναφερόμενοι Κανονισμοί δύνανται να προνοώσι-

(α) περί του τρόπου και των όρων διενεργείας προκαταρκτικής ερεύνης περί την καταλληλότητα της επιταχθησομένης ιδιοκτησίας, και της υφ’ οιασδήποτε αρχής, ή λειτουργού επιτασσούσης αρχής, διενεργείας πράξεως τινος~

(β) περί του τρόπου καθ’ ον δυνάμει του παρόντος Νόμου επιταχθείσα ιδιοκτησία δύναται να παραχωρηθή προσωρινώς εις απαλλοτριούσαν αρχήν υπό της επιτασσούσης αρχής, ως και περί των όρων παραχωρήσεως της τοιαύτης ιδιοκτησίας.

Ειδικές διατάξεις για την επίταξη οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, επιχειρήσεων, κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, εφοδίων και υλικών για σκοπούς άμυνας ή ασφάλειας της Δημοκρατίας ή προς αντιμετώπιση κατάστασης πολιτικής άμυνας

18Α.-(1) Κατ’ εξαίρεση άλλων διατάξεων του Νόμου αυτού, ειδικά προκειμένου περί της επίταξης οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, επιχειρήσεων, κτιρίων, ακάλυπτων χώρων, υλικών ή εφοδίων για σκοπούς άμυνας ή ασφάλειας της Δημοκρατίας σε περίπτωση επιστράτευσης ή στρατιωτικών ασκήσεων ή προς αντιμετώπιση κατάστασης πολιτικής άμυνας ή για σκοπούς άσκησης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών ή για σκοπούς άσκησης ή δοκιμής προς αντιμετώπιση κατάστασης πολιτικής άμυνας, ισχύουν τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

(2) Αρμόδιος προς έκδοση του διατάγματος επίταξης στις διεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου αυτού περιπτώσεις ορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών, που ασκεί και τις λοιπές αρμοδιότητες που κατά τον παρόντα Νόμο ανήκουν στη Δημοκρατία ως επιτάσσουσα αρχή:

Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεσιν των διατάξεων του περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινος Νόμου, Νόμου του 1962, ο Υπουργός Εσωτερικών, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δύναται να εξουσιοδοτήσει εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε αρμόδια θέση σε υπηρεσία της δικαιοδοσίας του και σε υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή του Υπουργείου Άμυνας να ασκεί τις εξουσίες που ο Υπουργός Εσωτερικών έχει, δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους όρους, τις εξαιρέσεις και τις επιφυλάξεις που ο Υπουργός Εσωτερικών θα καθορίσει στην εξουσιοδότηση αυτή.

(3)(α) Ιδρύεται μία Κεντρική και έξι Επαρχιακές Επιτροπές Επιτάξεως, μία για κάθε διοικητική Επαρχία, με σκοπό την κατανομή οποιασδήποτε ιδιοκτησίας επιτάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η κατανομή αυτή γίνεται κατά Επαρχία από την αντίστοιχη Επαρχιακή Επιτροπή Επιτάξεως και σε περίπτωση διαφωνίας, το θέμα παραπέμπεται στην Κεντρική Επιτροπή Επιτάξεως, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα.

(β) Η Κεντρική Επιτροπή Επιτάξεως συνίσταται από τον πρόεδρο και πέντε (5) μέλη ως ακολούθως:

(i) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(ii) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας ή εκπρόσωπό του, ως μέλος·

(iii) το Γενικό Διευθυντή ή προϊστάμενο ή υπεύθυνο, της επηρεαζόμενης ΥΠΣΕΑ, αναλόγως της περιπτώσεως ή εκπρόσωπό του, ως μέλος·

(iv) εκπρόσωπο της Εθνικής Φρουράς, που ορίζεται από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, ως μέλος·

(v) εκπρόσωπο της Αστυνομίας, που ορίζεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ως μέλος· και

(vi) το Διοικητή Πολιτικής Άμυνας ή εκπρόσωπό του, ως μέλος.

(γ) Οι Επαρχιακές Επιτροπές Επιτάξεως συνίστανται από τον πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη ως ακολούθως:

(i) Τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(ii) εκπρόσωπο της επηρεαζόμενης ΥΠΣΕΑ, ως μέλος·

(iii) τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή της Επαρχίας ή εκπρόσωπό του, ως μέλος·

(iv) τον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας ή εκπρόσωπό του, ως μέλος· και

(v) τον ανώτερο ιεραρχικά αξιωματικό της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας στην επαρχία, ως μέλος.

(4) Δεν επιβάλλεται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του διατάγματος επίταξης που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

(5) Η κατάσταση πολιτικής άμυνας κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 των περί Πολιτικής Άμυνας Νόμων του 1996 και 1998.

(6) Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού Εσωτερικών, ανάλογα με την περίπτωση, προς κήρυξη κατάστασης πολιτικής άμυνας, καθορίζει συγχρόνως και την περιοχή στην οποία αναφέρεται. Η περιοχή αυτή μπορεί να εκτείνεται και να καλύπτει ολόκληρη την εδαφική επικράτεια της Δημοκρατίας ή να περιορίζεται σε ορισμένη περιοχή αυτής.

(7) Ειδικά προκειμένου να ενεργηθεί η επίταξη οχήματος, μηχανήματος, σκάφους, αεροσκάφους, επιχείρησης, κτιρίου ή ακάλυπτου χώρου για τους προβλεπόμενους στο άρθρο αυτό σκοπούς, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο Υπουργός Εσωτερικών προβαίνει στην έκδοση Γνωστοποίησης, στο εξής καλούμενη “Προσωπική Γνωστοποίηση Α”, που απευθύνεται προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους, αεροσκάφους, επιχείρησης, κτιρίου ή ακάλυπτου χώρου ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου ή της οποίας σκοπείται η επίταξη, εφόσο συντρέχουν οι προς τούτο κατά νόμο προϋποθέσεις.

(β) Η Προσωπική Γνωστοποίηση Α κοινοποιεί στον ιδιοκτήτη τη σκοπούμενη επίταξη και του καθιστά γνωστό πως οφείλει, μόλις του αναγγελθεί με οποιοδήποτε τρόπο η επίταξη και κληθεί προς τούτο, είτε με ατομική γραπτή ειδοποίηση είτε διά του τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ή άλλως πως κατά τη διάκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να προσκομίσει αμέσως το όχημα, μηχάνημα, σκάφος ή αεροσκάφος στον καθορισμένο στην Προσωπική Γνωστοποίηση Α τόπο ή να παραδώσει αυτό ή την επιχείρηση, κτίριο ή ακάλυπτο χώρο, ανάλογα με την περίπτωση, στην αρχή που ορίζεται μέσα στην Προσωπική Γνωστοποίηση Α.

(γ) Εφόσο εκδοθεί Προσωπική Γνωστοποίηση Α, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσία, οποτεδήποτε συντρέχει περίπτωση επιστράτευσης ή στρατιωτικών ασκήσεων ή κατάστασης πολιτικής άμυνας, ή άσκησης ή δοκιμής προς αντιμετώπιση κατάστασης πολιτικής άμυνας ή άσκησης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, να εκδίδει διάταγμα επίταξης αναφορικά με το όχημα, μηχάνημα, σκάφος, αεροσκάφος, επιχείρηση, κτίριο ή ακάλυπτο χώρο που αναφέρεται στην Προσωπική Γνωστοποίηση Α.

(δ) Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους, αεροσκάφους, επιχείρησης, κτιρίου ή ακάλυπτου χώρου στον οποίο απευθύνθηκε Προσωπική Γνωστοποίηση Α οφείλει-

(i) Να παραλάβει αυτή και κατά πάντα χρόνο να τη φέρει ή να την κομίζει ή να την έχει τοποθετημένη πάνω ή μέσα στο όχημα, μηχάνημα, σκάφος, αεροσκάφος, επιχείρηση, κτίριο ή ακάλυπτο χώρο στο οποίο ή στην οποία αναφέρεται η Προσωπική Γνωστοποίηση Α~

(ii) να μην επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να έχει στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του το όχημα, μηχάνημα, σκάφος, αεροσκάφος, επιχείρηση, κτίριο ή ακάλυπτο χώρο, εκτός αν βεβαιωθεί ότι πάνω ή μέσα στο όχημα, μηχάνημα, σκάφος, αεροσκάφος, επιχείρηση, κτίριο ή ακάλυπτο χώρο ευρίσκεται τοποθετημένη η Προσωπική Γνωστοποίηση Α~

(iii) σε περίπτωση αλλαγής τόπου διαμονής ή διεύθυνσης του, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, να γνωστοποιεί εγγράφως το γεγονός στον Υπουργό Εσωτερικών και να δηλώνει το νέο τόπο διαμονής ή τη νέα του διεύθυνση~

(iv) σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας, κατοχής ή του ελέγχου του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους, αεροσκάφους, επιχείρησης, κτιρίου ή ακάλυπτου χώρου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, να γνωστοποιεί εγγράφως το γεγονός στον Υπουργό Εσωτερικών και αμέσως εγγράφως να φέρει σε γνώση του νέου ιδιοκτήτη ή του προσώπου στην κατοχή του οποίου ή υπό τον έλεγχο του οποίου περιήλθε το όχημα, μηχάνημα, σκάφος, αεροσκάφος, επιχείρηση, κτίριο ή ακάλυπτος χώρος, το γεγονός ότι αυτό ή αυτή τελεί υπό το καθεστώς Προσωπικής Γνωστοποίησης Α~

(v) σε περίπτωση καταστροφής, παράβλαψης της λειτουργίας ή διάλυσης του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους, αεροσκάφους, επιχείρησης ή κτιρίου, να γνωστοποιεί εγγράφως το γεγονός στον Υπουργό Εσωτερικών, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών~

(vi) μόλις του αναγγελθεί η επίταξη και κληθεί προς τούτο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού, να συμμορφωθεί κατά πάντα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις διατάξεις της Προσωπικής Γνωστοποίησης Α.

(ε) Ο Υπουργός Εσωτερικών προβαίνει στην έκδοση Γνωστοποίησης, στο εξής καλούμενη “Προσωπική Γνωστοποίηση Β”, που απευθύνεται προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους, αεροσκάφους, ανάλογα με την περίπτωση, του οποίου δε σκοπείται η επίταξη.

(στ) Εφόσο εκδοθεί Προσωπική Γνωστοποίηση Β, οι διατάξεις των υποπαραγράφων (i) έως (v) της παραγράφου (δ) ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και σε σχέση με την Προσωπική Γνωστοποίηση Β.

(ζ) Παράβαση των διατάξεων των παραγράφων (δ) και (στ) συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(η) Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσία, οποτεδήποτε, να προβαίνει στην έκδοση Προσωπικής Γνωστοποίησης Α ή Προσωπικής Γνωστοποίησης Β σε αντικατάσταση προηγούμενης Γνωστοποίησης, οπότε η τελευταία Γνωστοποίηση θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς του άρθρου αυτού ως Προσωπική Γνωστοποίηση Α ή ως Προσωπική Γνωστοποίηση Β, ανάλογα με το περιεχόμενο της.

(θ) Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσία να καθορίζει υποδιαιρέσεις των Προσωπικών Γνωστοποιήσεων Α και Προσωπικών Γνωστοποιήσεων Β, ανάλογα με την κατηγορία του επιτασσόμενου είδους και την εδαφική περιοχή που ευρίσκεται το επιτασσόμενο είδος.

(8) Ειδικά προκειμένου να ενεργηθεί η επίταξη εφοδίων ή υλικών για τους προβλεπόμενους στο άρθρο αυτό σκοπούς, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις-

(α) Ο Υπουργός Εσωτερικών προβαίνει στην έκδοση Γνωστοποίησης, στο εξής καλούμενη “Προσωπική Γνωστοποίηση Γ”, που απευθύνεται προς τον ιδιοκτήτη των εφοδίων ή των υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, των οποίων σκοπείται η επίταξη, εφόσο συντρέχουν οι προς τούτο κατά νόμο προϋποθέσεις.

(β) Η προσωπική Γνωστοποίηση Γ κοινοποιεί στον ιδιοκτήτη τη σκοπούμενη επίταξη και του καθιστά γνωστό πως οφείλει, μόλις του αναγγελθεί με οποιοδήποτε τρόπο η επίταξη και κληθεί προς τούτο, είτε με ατομική γραπτή ειδοποίηση είτε διά του τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή άλλως πως, κατά τη διάκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να παραδώσει αμέσως τα εφόδια ή τα υλικά στα οποία αναφέρεται το διάταγμα, στην καθοριζόμενη στο διάταγμα αρχή και να επιτρέψει την είσοδο στο χώρο φύλαξης ή αποθήκευσης των εφοδίων ή των υλικών στην αρχή αυτή ή τους προς τούτο εντεταλμένους από την αρχή αυτή.

(γ) Εφόσο εκδοθεί Προσωπική Γνωστοποίηση Γ, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσία, οποτεδήποτε συντρέχει περίπτωση επιστράτευσης ή στρατιωτικών ασκήσεων ή κατάστασης πολιτικής άμυνας ή άσκησης ή δοκιμής προς αντιμετώπιση κατάστασης πολιτικής άμυνας ή άσκησης Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, να εκδίδει διάταγμα επίταξης αναφορικά με τα εφόδια ή τα υλικά που αναφέρονται στην Προσωπική Γνωστοποίηση Γ.

(δ) Ο ιδιοκτήτης των εφοδίων ή των υλικών στον οποίο απευθύνθηκε Προσωπική Γνωστοποίηση Γ οφείλει-

(i) Να παραλάβει αυτή και κατά πάντα χρόνο να την έχει τοποθετημένη μέσα στο χώρο φύλαξης ή αποθήκευσης των εφοδίων ή των υλικών στα οποία αναφέρεται η Προσωπική Γνωστοποίηση Γ~

(ii) να γνωρίζει εγγράφως στον Υπουργό Εσωτερικών, το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την παραλαβή της Γνωστοποίησης, την ελάχιστη ποσότητα εφοδίων ή υλικών που θα διατηρεί ανά πάσα στιγμή~

(iii) σε περίπτωση μεταφοράς των εφοδίων ή των υλικών στα οποία αναφέρεται η Προσωπική Γνωστοποίηση Γ σ’ άλλο χώρο φύλαξης ή αποθήκευσης, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών να γνωστοποιεί εγγράφως στον Υπουργό Εσωτερικών το νέο χώρο φύλαξης ή αποθήκευσης τους~

(iv) μόλις του αναγγελθεί η επίταξη και κληθεί προς τούτο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού, να συμμορφωθεί κατά πάντα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις διατάξεις της Προσωπικής Γνωστοποίησης Γ.

(ε) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (δ) συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(9) Κατά την έννοια του άρθρου αυτού-

“αεροσκάφος” σημαίνει κάθε πτητική μηχανή με σταθερές ή κινητές πτέρυγες που θα κριθεί αναγκαία σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού~

“ακάλυπτος χώρος” σημαίνει μη οικοδομημένη έκταση γης που θα κριθεί αναγκαία σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού~

“επιχείρηση” σημαίνει το κτίριο, τον αναγκαίο εξοπλισμό, τα υλικά και εφόδια λειτουργίας αλευρόμυλων, αρτοποιείων, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων παρασκευής τροφίμων, πρατηρίων βενζίνης, κλινικών, ξενοδοχείων, ηλεκτροτεχνουργείων, ναυπηγείων, μηχανουργείων σιδηρουργείων και συνεργείων επισκευών οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, υλικών τηλεποικοινωνιών, ηλεκτρονικών υλικών, ηλεκτρικών συγκροτημάτων και ελαστικών επισώτρων που θα κριθούν αναγκαία σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού~

“εφόδια” σημαίνει τρόφιμα, καύσιμα, λιπαντικά και περιλαμβάνει κάθε άλλο αγαθό που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού~

“κατάσταση πολιτικής άμυνας” σημαίνει την κατάσταση πολιτικής άμυνας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 των περί Πολιτικής Άμυνας Νόμων του 1996 και 1998~

“κτίριο” σημαίνει υπόγειο ή άλλο κτιριακό χώρο, μη χρησιμοποιούμενο ως κατοικία, που κρίνεται κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο ή ως χώρος προσωρινής κατάλυσης πληθυσμού προερχομένου από αραίωση ή εκκένωση ή που κρίνεται κατάλληλος για άλλο, δικαιολογημένο κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, σκοπό~

“μηχάνημα” σημαίνει εκσκαφέα, αεροσυμπιεστή, γεωργικό ελκυστήρα και γενικά κάθε άλλο μηχάνημα που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού~

“όχημα” σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα και περιλαμβάνει κάθε άλλο όχημα που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού~

“σκάφος” σημαίνει κάθε αυτοκινούμενο πλωτό ή ρυμουλκούμενο μεταφορικό μέσο, που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, δεν περιλαμβάνει όμως πλοία κατά την έννοια του εδαφίου (3) του άρθρου 3~

“υλικά” σημαίνει ανταλλακτικά οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, αεροσκαφών και περιλαμβάνει κάθε άλλο υλικό που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

Μεταβατικαί διατάξεις

19. Εάν η διαδικασία επιτάξεως ιδιοκτησίας ήρξατο προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων της τότε εν ισχύϊ νομοθεσίας, εφαρμόζονται αι ακόλουθοι διατάξεις, ήτοι-

(α) η ως είρηται διαδικασία θα τυγχάνη εφαρμογής ως εάν εγένετο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου~

(β) η αποζημίωσις θα υπολογίζηται και, άμα ως συμφωνηθή ή καθορισθή, θα καταβάλληται συμφώνως ταις διατάξεσι του διά του παρόντος Νόμου καταργηθέντος περί Αποζημιώσεως διά Σκοπούς Αμύνης Νόμου, ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπισθή~

(γ) πάσα διαδικασία αφορώσα εις την επίταξιν ιδιοκτησίας και εκκρεμούσα εν οιωδήποτε Δικαστηρίω, ή ενώπιον τούτου κατά την ημερομηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδικάζεται και εκδίδεται επ’ αυτής απόφασις υπό Δικαστηρίου έχοντος δικαιοδοσίαν όπως δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδικάζη και αποφασίζη επί ταύτης.

Κατάργησις

20. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, ο περί Αποζημιώσεως διά Σκοπούς Αμύνης Νόμος διά του παρόντος καταργείται:

Νοείται ότι η κατάργησις αύτη ουδόλως επηρεάζει το έγκυρον των περί Γνωστοποιήσεως Απαιτήσεως Αποζημιώσεως διά Σκοπούς Αμύνης Κανονισμών, και των περί Γενικού Δικαστηρίου Αποζημιώσεων διά Σκοπούς Αμύνης Κανονισμών, οίτινες εθεσπίσθησαν δυνάμει του περί Αποζημιώσεως διά Σκοπούς Αμύνης Νόμου, καταργηθέντος διά του παρόντος Νόμου, και τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και του παρόντος Νόμου, αι διατάξεις των τοιούτων Κανονισμών εξακολουθούσιν ούσαι εν ισχύϊ μέχρις ου το Ανώτατον Δικαστήριον εκδώση διαδικαστικόν κανονισμόν ως προβλέπεται εν άρθρω 17. Επί τούτω δε οι περί Γνωστοποιήσεως Απαιτήσεως Αποζημιώσεως διά Σκοπούς Αμύνης Κανονισμοί και οι περί Γενικού Δικαστηρίου Αποζημιώσεων διά Σκοπούς Αμύνης Κανονισμοί θα λογίζωνται ανακληθέντες.