Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ το άρθρον 1 της αφορώσης εις την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης προβλέπει ότι το έδαφος της Δημοκρατίας της Κύπρου σύγκειται εκ της Νήσου της Κύπρου ομού μετά των παρά τας ακτάς αυτής κειμένων νήσων, των Κυριάρχων Περιοχών των Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκελείας εξαιρουμένων˙

Και επειδή το άρθρον 1 του Παραρτήματος Α της προμνησθείσης Συνθήκης προβλέπει ότι η Κυρίαρχος Περιοχή της Βάσεως Ακρωτηρίου και η Κυρίαρχος Περιοχή της Βάσεως Δεκελείας σύγκεινται εκ των δύο περιοχών αίτινες κατά προσέγγισιν δείκνονται δι’ ερυθρού χρώματος επί του Χάρτου “Α” και του Χάρτου “Β” αντιστοίχως οίτινες είναι συνημμένοι τω ειρημένω Παραρτήματι “Α”, και ότι τα χερσαία όρια των ειρημένων δύο περιοχών θα είναι ως ταύτα καθορίζονται εν τοις χάρταις, αεροφωτογραφίαις, και περιγραφαίς αίτινες εμπεριέχονται εις τους πίνακας “Α” και “Β” αντιστοίχως του ειρημένου Παραρτήματος “Α”˙

Και επειδή το άρθρον 2 του Παραρτήματος “Α” της ειρημένης Συνθήκης προβλέπει ότι τα όρια της Κυριάρχου Περιοχής της Βάσεως Ακρωτηρίου και της Κυριάρχου Περιοχής της Βάσεως Δεκελείας θα καθορισθώσιν επακριβώς και αποτελεσματικώς επί του εδάφους υπό Επιτροπείας Συνόρων συγκειμένης εξ αντιπροσώπων υποδεικνυομένων υπό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Κύπρου˙

Και επειδή συνεστήθη Επιτροπεία Συνόρων συγκειμένη εξ αντιπροσώπων του Ηνωμένου Βασιλείου και αντιπροσώπων της Δημοκρατίας της Κύπρου˙

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Επιτροπείας Συνόρων Νόμος του 1961.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“Επαρχιακόν Δικαστήριον” σημαίνει οιονδήποτε Δικαστήριον ιδρυθέν διά νόμου ισχύοντος εν τη Δημοκρατία και επί τω σκοπώ του καθορισμού της τοπικής αρμοδιότητος του Δικαστηρίου το μέρος ένθα η βάσις της αγωγής εν όλω ή εν μέρει προέκυψεν, ή το αδίκημα διεπράχθη, θεωρείται ως ευρισκόμενον εντός της επαρχίας της οποίας το τοιούτο μέρος απετέλει τμήμα προ της 16ης Αυγούστου, 1960.

“Επιτροπεία” σημαίνει την Επιτροπείαν Συνόρων ήτις σύγκειται εξ αντιπροσώπων υποδεικνυομένων υπό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει των διατάξεων της Συνθήκης.

“Ορόσημον” περιλαμβάνει πασσάλους, πινακίδας ή έτερα έργα εκ λίθου, σκυροκονιάματος, πηλού, σιδήρου, ξύλου ή εξ οιασδήποτε ετέρας ύλης κατεσκευασμένα.

“Περιοχαί” σημαίνει την Κυρίαρχον Περιοχήν της Βάσεως του Ακρωτηρίου και την Κυρίαρχον Περιοχήν της Βάσεως Δεκελείας.

“Συνθήκη” σημαίνει την Συνθήκην Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου ήτις συνήφθη μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τουρκίας αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κύπρου αφ’ ετέρου.

Η Επιτροπεία αποτελεί νομικόν πρόσωπον

3. Η Επιτροπεία είναι νομικόν πρόσωπον, κέκτηται το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι, του εγείρειν και υπερασπίζεσθαι πολιτικάς αγωγάς ή άλλας νομικάς, πολιτικάς ή ποινικάς διαδικασίας, δύναται γενικώς να προβαίνη εις πάσας τας αναγκαίας διά τους σκοπούς δι’ ους αύτη καθιδρύθη πράξεις και κέκτηται ιδίαν σφραγίδα.

Γενικαί εξουσίαι Επιτροπείας

4.-(1) Η Επιτροπεία ή οιονδήποτε έτερον, δεόντως υπό ταύτης εξουσιοδοτηθέν πρόσωπον δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, διά την καταμέτρησιν, τον καθορισμόν των συνόρων, την κατασκευήν, συντήρησιν και ανοικοδόμησιν οροσήμων ή δι’ οιονδήποτε έτερον σκοπόν σχετικόν προς την οροσήμανσιν της περιοχής να εισέρχεται εις γαίας και οικοδομάς και να κόπτη και μετακινή δένδρα, φράκτας, ξηρούς τοίχους, ή έτερα πράγματα των οποίων η εκκοπή ή μετακίνησις είναι αναγκαία διά τον τοιούτον σκοπόν.

(2) Εν πάση νομική διαδικασία, πιστοποιητικόν φέρον την σφραγίδα της Επιτροπείας αποτελεί πλήρη παραδοχήν του γεγονότος ότι η εν τούτω αναγραφομένη πράξις εγένετο υπό ή εκ μέρους της Επιτροπείας διά τινα των εν τη παραγράφω (1) του παρόντος άρθρου αναγραφομένων σκοπών.

Καταβολή αποζημιώσεως δι’ επενεχθείσας ζημίας

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αναφορικώς προς απώλειαν, ζημίαν ή καταστροφήν περιουσίας επενεχθείσαν ως εκ της ενασκήσεως των υπό του άρθρου 4 του παρόντος νόμου παρεχομένων εξουσιών, θα καταβάλληται τοιαύτη αποζημίωσις ως ήθελε συμφωνηθή μετά του αξιούντος την αποζημίωσιν, ή εν περιπτώσει μη επιτεύξεως τοιαύτης συμφωνίας, ως ήθελε καθορισθή υπό του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

(2) Δεν υφίσταται δικαίωμα εγέρσεως αγωγής ή ετέρας νομικής διαδικασίας αναφορικώς προς αξίωσιν αποζημιώσεως εκτός εάν αύτη αφορά απώλειαν, ζημίαν ή καταστροφήν περιουσίας επαγομένην ειδικήν τινα οικονομικήν ζημίαν και εκτός εάν η τοιαύτη αγωγή ή ετέρα νομική διαδικασία εγερθή εντός δώδεκα μηνών από της πράξεως, αμελείας ή παραλείψεως ήτις ήτο το αίτιον της προμνησθείσης απωλείας, ζημίας ή καταστροφής:

Νοείται ότι εις τον υπολογισμόν του προμνησθέντος χρόνου παραγραφής δεν θα λογίζηται οιαδήποτε χρονική περίοδος καθ’ ην το πρόσωπον, εναντίον του οποίου ο τοιούτος χρόνος παραγραφής θα επενήργει, δεν έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του ή είναι διανοητικώς ανίκανον ή έχει στερηθή του δικαιώματος της διευθύνσεως ή διαχειρίσεως της περιουσίας του ή απουσιάζει εκ της Δημοκρατίας και των Περιοχών:

Νοείται επίσης ότι αναφορικώς προς απώλειαν, ζημίαν ή καταστροφήν περιουσίας επενεχθείσαν προ της ημερομηνίας της δημοσιεύσεως εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Κυπριακής Δημοκρατίας του παρόντος Νόμου, η περίοδος της παραγραφής απαιτήσεως αποζημιώσεως μη διευθετηθείσης, θα αρχίζη να λογίζηται από της ημερομηνίας της τοιαύτης δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.

Δεν υφίσταται δικαίωμα αγωγής εναντίον μελών, υπηρετών ή αντιπροσώπων της Επιτροπείας

6. Δεν υφίσταται δικαίωμα εγέρσεως αγωγής ή ετέρας νομικής διαδικασίας εναντίον μέλους, υπηρέτου ή αντιπροσώπου της Επιτροπείας αναφορικώς προς πράξιν, αμέλειαν, ή παράλειψιν επισυμβάσαν κατά την διεξαγωγήν οιουδήποτε των εν παραγράφω (1) του άρθρου (4) του παρόντος νόμου αναγραφομένων σκοπών της Επιτροπείας.

Δεν υφίσταται δικαίωμα εγέρσεως αγωγής εναντίον της Επιτροπείας εάν ηγέρθη αγωγή εν ταις Περιοχαίς

7. Δεν υφίσταται δικαίωμα εγέρσεως αγωγής ή ετέρας νομικής διαδικασίας αναφορικώς προς αξίωσιν αποζημιώσεως εναντίον της Επιτροπείας εάν η αυτή αξίωσις ή η αυτή κατ’ ουσίαν αξίωσις ηγέρθη εναντίον της Επιτροπείας παρ’ οιωδήποτε δικαστηρίω των Περιοχών.

Τα ορόσημα ανήκουσιν από κοινού εις την Δημοκρατίαν της Κύπρου και το Ηνωμένον Βασίλειον

8. Ανεξαρτήτως παντός εν οιωδήποτε ετέρω νόμω διαλαμβανομένου, άπαντα τα υπό της Επιτροπείας κατασκευασθησόμενα ορόσημα, θα ανήκωσιν από κοινού εις την Δημοκρατίαν της Κύπρου και το Ηνωμένον Βασίλειον.

Παρακώλυσιςεκτελέσεως καθηκόντων μελών, υπηρετών ή αντιπροσώπων της Επιτροπείας

9. Πας όστις παρακωλύει οιονδήποτε μέλος, υπηρέτην ή αντιπρόσωπον της Επιτροπείας εν τη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και προστίμου.

Ποιναί διά την μετακίνησιν ή βλάβην οροσήμων

10. Πας όστις προξενεί βλάβην, εξαλείφει, καταρρίπτει ή μετακινεί ορόσημα ή επιτρέπει όπως ταύτα βλαβώσιν, εξαλειφθώσιν, καταρριφθώσιν ή μετακινηθώσιν επιπροσθέτως των εξόδων επιδιορθώσεως ή αντικαταστάσεως των τοιούτων οροσήμων άτινα υποχρεούται να καταβάλη, θα είναι ένοχος αδικήματος και θα υπόκειται εις φυλάκισιν διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και προστίμου.

Εσφραγισμένον πιστοποιητικόν αποτελεί πλήρη απόδειξιν περί του τόπου του αδικήματος εν ποινική τινι διαδικασία

11. Εν πάση ποινική διώξει γενομένη δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Νόμου πιστοποιητικόν φέρον την σφραγίδα της Επιτροπείας αποτελεί πλήρη απόδειξιν του γεγονότος ότι το αδίκημα έλαβε χώραν εν τω εδάφει της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Η Επιτροπεία παύει υφισταμένη κατά τινα καθορισθησομένην ημερομηνίαν και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αύτης περιέρχονται εις το Υπουργικόν Συμβούλιον

12. Η Επιτροπεία θα παύση υφισταμένη κατά τινα ημέραν καθορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μετέπειτα άπαντα τα δικαιώματα, αι εξουσίαι, τα καθήκοντα και αι υποχρεώσεις ας περιεβέβλητο η Επιτροπεία δυνάμει του παρόντος Νόμου, θα περιέλθωσι, καθ’ όσον αφορά εις το έδαφος της Δημοκρατίας της Κύπρου, εις το Υπουργικόν Συμβούλιον και πάσα εν τω παρόντι Νόμω γενομένη αναφορά εις την Επιτροπείαν ή εις τα Μέλη αυτής θα ερμηνεύηται ως αναφορά εις το Υπουργικόν Συμβούλιον, εξαιρέσει του ότι πάσα αναφορά εις πιστοποιητικόν εσφραγισμένον διά της σφραγίδος της Επιτροπείας θα ερμηνεύηται ως αναφορά εις πιστοποιητικόν εσφραγισμένον υπό του Υπουργού των Εσωτερικών.

Έναρξις ισχύος

13. Εξαιρουμένων των άρθρων 9 και 10, ων η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτών εν τη Επισήμω Εφημερίδι της Δημοκρατίας, η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 30ην Αυγούστου, 1960.