Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμος του 1961.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω-

"Αντιπρόεδρος" σημαίνει τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων·

"Βουλή" σημαίνει την Βουλήν των Αντιπροσώπων·

"Κανονισμός" σημαίνει τον Κανονισμόν της Βουλής των Αντιπροσώπων·

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρον της Βουλής των Αντιπροσώπων·

"Σύνταγμα" σημαίνει το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Υπηρεσίαι της Βουλής

3. Θα υφίστανται εν τη Βουλή Γραφείον του Προέδρου, Γραφείον του Αντιπροέδρου και Γενικόν Γραφείον της Βουλής.

Θέσεις και ιεραρχία και αντιμισθία

4. Αι θέσεις εν τω Γενικώ Γραφείω της Βουλής, η ιεραρχία και η αντιμισθία εκάστης τοιαύτης θέσεως θα είναι ως εκτίθενται εις τον Πρώτον Πίνακα του παρόντος νόμου.

Λειτουργοί οίτινες θα αποσπασθούν εκ του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού

5. Οι εν τω Δευτέρω Πίνακι μνημονευόμενοι λειτουργοί θα αποσπασθούν εις την Βουλήν εκ του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού.

Νομική θέσις Λειτουργών

6. Οι εν τω Γενικώ Γραφείω της Βουλής κατέχοντες οιανδήποτε θέσιν Λειτουργοί θα είναι μέλη της Δημοσίας Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Τμήματα και καθήκοντα

7. Αι λειτουργία! των διαφόρων τμημάτων του Γενικού Γραφείου της Βουλής και τα καθήκοντα των εν αυτοίς θέσεων ρυθμίζονται υπό του Κανονισμού της Βουλής, μέχρι δε της θεσπίσεως τοιούτου Κανονισμού υπό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

Έλεγχος του Γενικού Γραφείου

8. Ο Προϊστάμενος του Γενικού Γραφείου της Βουλής είναι ο Πρόεδρος. Ο Βοηθός Προϊστάμενος του Γενικού Γραφείου είναι ο Αντιπρόεδρος. Ο Διευθυντής Γενικού Γραφείου της Βουλής είναι ο υπεύθυνος λειτουργός και ο Βοηθός Διευθυντής Γενικού Γραφείου της Βουλής ο επόμενος υπεύθυνος του Γενικού Γραφείου της Βουλής, αμφότεροι δε τελούσιν υπό την διεύθυνσιν του Προέδρου υπό την ιδιότητα αυτού ως Προϊσταμένου του Γενικού Γραφείου της Βουλής και του Αντιπροέδρου υπό την ιδιότητα αυτού ως Βοηθού Προϊσταμένου του Γ ενικού Γραφείου της Βουλής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΘΕΣΕΙΣ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Διευθυντής Γενικού Γραφείου της Βουλής £1,460 Χ 50 -1,560 Χ 60 - 1,800  (προσωρινός μισθός)

Βοηθός Διευθυντής Γενικού Γραφείου της Βουλής £1,380 Χ 50- 1,580X60- 1,700  (προσωρινός μιαθός)

2 Λειτουργοί Εκδόσεων £900 Χ 30 - 1,020 Χ 36 - 1,200

2 Λειτουργοί Πρωτοκόλλου 1 ης Τάξεως £642 Χ 24 - 690 Χ 30 - 810

2 Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών £426 Χ 24 - 642

2 Βοηθοί Λειτουργοί Εκδόσεων £426 Χ 24 - 642

4 Στενογράφοι Βουλής £426 Χ 24 - 690 Χ 30 - 720

5 Κλητήρες £264 Χ 18 - 372

3 Τηλεφωνηταί £234 Χ 15 - 264 Χ 18 - 336

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

6 Στενοδακτυλογράφοι £354 Χ 18 - 498 Χ 24 - 642

4 Βοηθοί Γραφείς £264 Χ 18 - 426

Σημείωση
Ν.37/78.

* Ο περί Καταργήσεως των εν τω Γενικώ Γραφείω της Βουλής των Αντιπροσώπων Θέσεων Διερμηνέων και Μεταφραστών Νόμος του 1978, (Ν.37/78.)