Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“αρμοδία αρχή της Δημοκρατίας” σημαίνει τον Υπουργόν Εσωτερικών και περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον δημόσιον λειτουργόν δεόντως εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτού˙

“Δημοκρατία” σημαίνει την Δημοκρατίαν της Κύπρου˙

“δίκαιον της ιθαγενείας” σημαίνει τας εις την ιθαγένειαν της Δημοκρατίας αναφερομένας διατάξεις τας περιεχομένας εις το Παράρτημα “Δ” της περί Εγκαθιδρύσεως Συνθήκης και εις το άρθρον 198 του Συντάγματος της Δημοκρατίας˙

“Πρωτοκολλητής” θα έχη την αυτήν έννοιαν ως εν τω περί Όρκων Νόμω˙

“Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως” σημαίνει την εις την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου αναφερομένην Συνθήκην την συνομολογηθείσαν μεταξύ της Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ελλάδος, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, και υπογραφείσαν εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960.

Αιτήσεις δι’ ιθαγένειαν

3.-(1) Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας-

(α) δυνάμει των παραγράφων (1) και (2) του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως θα γίνεται επί του Τύπου 1 και Τύπου 2 αντιστοίχως, ως ούτοι εκτίθενται εν τω Πρώτω Πίνακι˙

(β) δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 3 ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι.

(2) Αίτησις υπάνδρου γυναικός εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας-

(α) δυνάμει των παραγράφων (3), (4) και (5) του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 4, Τύπου 5 και Τύπου 6, αντιστοίχως, ως ούτοι εκτίθενται εν τω Πρώτω Πίνακι˙

(β) δυνάμει των παραγράφων (1) και (2) του Άρθρου 6 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 7, και Τύπου 8, αντιστοίχως, ως ούτοι εκτίως ούτοι εκτίθενται εν τω Πρώτω Πίνακι˙

(3)(α) Αίτησις εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας εις ανήλικον πρόσωπον μη συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως, γίνεται επί του Τύπου 9 ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι.

(β) Αίτησις εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας εις ανήλικον πρόσωπον γεννηθέν κατά το χρονικόν διάστημα των εξ αμέσως επομένων της 16ης Αυγούστου 1960, μηνών, δυνάμει της παραγράφου 6 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως γίνεται επί του Τύπου 10, ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι.

(γ) Αίτησις εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας διά την παροχήν ιθαγενείας εις πρόσωπον ανήλικον γεννηθέν κατά το χρονικόν διάστημα των 12 αμέσως επομένων της 16ης Αυγούστου 1960, μηνών, δυνάμει της παραγράφου 10 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” εις την περί Εγκαθιδρύσεως Συνθήκην, γίνεται επί του Τύπου 10, ως ούτος εκτίθεται εν τω Πρώτω Πίνακι.

Στοιχεία υποστηρίζοντα την αίτησιν

4. Εκάστη αίτησις θα υποστηρίζεται υπό τοιούτων περαιτέρω στοιχείων ως η αρμοδία αρχή της Δημοκρατίας ήθελε κρίνει ικανοποιητικά εν εκάστη περιπτώσει.

Τύπος χρησιμοποιούμενος ελλείψει προκαθορισθέντος τύπου

5. Δι’ οιανδήποτε αίτησιν ή δήλωσιν ή οιονδήποτε ζήτημα δυνάμει του δικαίου της ιθαγενείας δι’ ο ουδείς τύπος καθορίζεται υπό του παρόντος νόμου ή δι’ ο οι υπό του παρόντος νόμου καθοριζόμενοι τύποι είναι ακατάλληλοι, δύναται να χρησιμοποιήται τοιούτος έτερος τύπος ως η αρμοδία αρχή ήθελε κρίνει κατάλληλον, ή οιοσδήποτε των υπό του παρόντος νόμου καθοριζομένων τύπων δύναται να προσαρμοσθή κατά τοιούτον τρόπον ως η αρμοδία αρχή ήθελε κρίνει υπό τας περιστάσεις κατάλληλον.

Πιστοποιητικόν Ιθαγενείας

6. Το πιστοποιητικόν ιθαγενείας της Δημοκρατίας θα είναι επί του Τύπου 1 ως εκτίθεται εν τω Δευτέρω Πίνακι και θα υπογράφηται υπό της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας~ και το πρόσωπον δι’ ο το πιστοποιητικόν εκδίδεται ευθύς ως ήθελε δώσει τον εν τω Τύπω 2 ως εκτίθεται εν τω Δευτέρω Πίνακι, καθοριζόμενον όρκον, ή διαβεβαίωσιν θα είναι, από της ημέρας της εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου, πολίτης της Δημοκρατίας.

Ορκοδοσία, κ.λ.π.

7. Πας όρκος, αίτησις, δήλωσις, διαβεβαίωσις ή ένορκος δήλωσις δυνάμει του δικαίου περί ιθαγενείας ή του παρόντος νόμου δίδεται ή γίνεται, ή θα υπογράφεται ενώπιον, ενός εκ των κατωτέρω αναγραφομένων προσώπων:-

(α) Εντός της Δημοκρατίας:

Δικαστού οιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας~˙ή Πρωτοκολλητού˙ ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου ενώπιον του οποίου κατά τον εκάστοτε ισχύοντα νόμον νομίμως δίδονται όρκοι˙

(β) Εκτός της Δημοκρατίας:

Οιασδήποτε προξενικής αρχής της Δημοκρατίας, ή οιουδήποτε προσώπου δεόντως εξουσιοδοτηθέντος υπό της Δημοκρατίας να ενεργή επί τούτω διά την Δημοκρατίαν~ ή εάν δεν υπάρχη τοιαύτη προξενική αρχή ή πρόσωπον, του εκάστοτε εξουσιοδοτημένου προσώπου να δέχηται όρκους δι’ οιονδήποτε δικαστικόν ή έτερον νομικόν σκοπόν υπό του νόμου του τόπου όπου ο ομνύων, αιτών, δηλών, διαβεβαιών, ή ενόρκως καταθέτων ευρίσκεται.

Τέλη

8. Διά τα εν τη πρώτη στήλη του Τρίτου Πίνακος καθοριζόμενα ζητήματα θα εισπράττονται τα εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος τούτου αναγραφόμενα τέλη.

Παράπτωμα

9. Οιονδήποτε πρόσωπον όπερ προς τον σκοπόν διενεργείας πράξεως ή παραλείψεως προς επίτευξιν παροχής ιθαγενείας της Δημοκρατίας προβαίνει εις οιανδήποτε δήλωσιν ήτις είναι εν γνώσει του ψευδής εις ουσιώδες αυτής μέρος ή συνεπεία βαρείας αμελείας προβαίνει εις οιανδήποτε δήλωσιν ήτις είναι ψευδής εις ουσιώδες τι μέρος, είναι ένοχον αδικήματος τιμωρούμενον διά φυλακίσεως διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τους 3 μήνας ή διά προστίμου μη υπερβαίνοντος τας .150 ή δι’ αμφοτέρων των ποινών της φυλακίσεως και του προστίμου, και το εκδικάζον το αδίκημα δικαστήριον δύναται να διατάξη την ακύρωσιν παντός πιστοποιητικού ληφθέντος διά ψευδών δηλώσεων ως ανωτέρω.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΤΥΠΟΣ Ι.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της αφορώσης την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα του αιτούντος, το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον εν περιπτώσει υπάνδρου γυναικός) ..................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(Με κεφαλαία γράμματα)

εκ (διεύθυνσις *αιτούντος/*αιτούσης) ...........................................................................................................

είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού/*ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν εν ..............................................την ...........................................................................

2. Θρήσκευμα *αιτούντος/*αιτούσης .......................................................................................................

3. Παρούσα υπηκοότης *αιτούντος/*αιτούσης ........................................................................................

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) ......................................................

.....................................................................................................................................................................

εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)   .................................................................  γεννηθείς εν ..................... την...........................

υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του πατρός εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε) ....................................................................................................

5. Είμαι *Άγαμος/*Έγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη.

6. Το πλήρες όνομα *της συζύγου/*του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου ή το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον της συζύγου) ................................................        και η διεύθυνση *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε) ............................................................... και η υπηκοότης *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα *της συζύγου/*του συζύγου εάν ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε) ......................................................................................................................................................................

7. Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, ήμην πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και πρόσωπον όπερ-

*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, 1914 - 1943, *ή

*(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914, *ή

*(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν) ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

αλλά δεν καθίσταμαι πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?.

8. Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, είχα ως συνήθη διαμονήν ..................................................

*(α) Γράψατε το όνομα της χώρας) ........................................................................................................

ήτις είναι χώρα ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένη εν εδαφίω (ι) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?, *ή

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

? Ίνα καταστή τις πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει του Άρθρου 2 του Παραρτήματος (Δ) πρέπει να είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών όστις την 16ην Αυγούστου 1960, επλήρου οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” αναγραφομένων προϋποθέσεων (αίτινες είναι αι αυταί μετά των εν παραγράφω 7 του παρόντος τύπου, αναγραφομένων προϋποθέσεων) και όστις είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου καθ’ οιονδήποτε χρονικόν διάστημα της αμέσως προηγουμένης της 16ης Αυγούστου, 1960, περιόδου των 5 ετών.

? Αι ούτω καθορισθείσαι χώραι είναι: Το Ηνωμένον Βασίλειον, αι Αποικίαι, τα Προτεκτοράτα, αι Προστατευόμεναι Χώραι, τα υπό την Κηδεμονίαν του Ηνωμένου Βασιλείου εδάφη, το έδαφος οιασδήποτε χώρας εντός της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας των Εθνών εχούσης διάφορον ιθαγένειαν από την του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ως και οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτωμένη εκ του εν λόγω εδάφους.

*(β) την Ελλάδα ή την Τουρκίαν, *ή

*(γ) Γράψατε το όνομα της χώρας) ........................................................................................................

ήτις είναι χώρα ή έδαφος μη περιλαμβανομένη εις τας υπό των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένας χώρας ή εδάφη και κατέστην ή δυνατόν να καταστώ άπολις ως εκ του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως. (Εκθέσατε τους λόγους δι’ ους ο αιτών κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις) .........................................................................................................................

(Γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ο αιτών διέμενε συνήθως, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) ...........

.....................................................................................................................................................................

9. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

10. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ ....................................................................................... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή)

Εγένετο και υπεγράφη την ............................................................, 19..............................

ενώπιον μου.................................................... εν............................................

(Υπογραφή)

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον

 

ΤΥΠΟΣ 2.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος  το 16ον έτος της ηλικίας αυτού διά την παροχήν της ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της αφορώσης την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα του αιτούντος, το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον εν περιπτώσει υπάνδρου γυναικός) ..................................................................................................................

(Με κεφαλαία γράμματα)

εκ (διεύθυνσις *αιτούντος/*αιτούσης) ............................................................................................................

είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού/*ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν εν .............................................................. την ...........................................................

2. Θρήσκευμα *αιτούντος/*αιτούσης .......................................................................................................

3. Παρούσα υπηκοότης *αιτούντος/*αιτούσης ........................................................................................

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) ........................................................

......................................................................................................................................................................

εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)   ..............................................................  γεννηθείς εν ..................... την...............................

υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του πατρός εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε) .....................................................................................................

5. Είμαι *Άγαμος/*Έγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη.

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

6. Το πλήρες όνομα *της συζύγου/*του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου ή το πλήρες όνομα πλέον το οικογενειακόν τοιούτον της συζύγου..................................................        και η διεύθυνση *αυτού/*αυτής *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτού/*αυτής, εάν απέθανε) ................................................................................

......................................................... και η υπηκοότης *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα *της συζύγου/*του συζύγου εάν ζη, και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε) ...........................................................................................................

7. Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960,  δεν ήμην πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, αλλά πολίτης της (γράψατε την υπηκοότητα του αιτούντος αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960)...........

......................................................................................................................................................................

8. Είμαι πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής όπερ-

*(α) την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου?

*(β) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ προσώπου όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν).

9. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

10. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ, ................................................................................................ επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή).................................................

Εγένετο και υπεγράφη την ................................................................................. 19........................

ενώπιον μου......................................... εν...............................................................................................

(Υπογραφή)................................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή

ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον

του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

 

ΤΥΠΟΣ 3.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις προσώπου συμπληρώσαντος το 16oν έτος της ηλικίας αυτού διά την παροχήν της ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της αφορώσης την εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου Συνθήκης.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα του αιτούντος, το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον εν περιπτώσει υπάνδρου γυναικός) ..................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(Με κεφαλαία γράμματα)

εκ (διεύθυνσις *αιτούντος/*αιτούσης) ............................................................................................................

είμαι *πρόσωπον συμπληρώσαν το 16ον έτος της ηλικίας αυτού */ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος........................................................................................................................................

γεννηθέν εν ......................................................την......................................................................................

2. Θρήσκευμα *αιτούντος/*αιτούσης ........................................................................................................

3. Παρούσα υπηκοότης ...........................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) .......................................................

εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)   .............................................................................................................................................

γεννηθείς εν .......................................................................... την...........................................................

υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκόοτητα του πατρός εάν ούτος ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ...................................................................................................

5. Είμαι *Άγαμος/*Έγγαμος/*Χήρος/*Χήρα/*Διεζευγμένος/*Διεζευγμένη.

6. Το πλήρες όνομα *της συζύγου/*του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου ή το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον της συζύγου.................................................        και η διεύθυνση *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε) .........................................................................

και η υπηκοότης *αυτής/*αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα *της συζύγου/*του συζύγου εάν ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου *αυτής/*αυτού εάν απέθανε) ..............................................................................................................................................................

7. Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών έχων ως συνήθη διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ούτω διαμένατε) .............................................................(γράψατε ημερομηνίας καθ’ ας διεμένατε εν τη Νήσω της Κύπρου κατά την περίοδον των 5 αμέσως προηγουμένων της 16ης Αυγούστου, 1960, ετών) από της ............................................... μέχρι της .............................. και είμαι πρόσωπον ............................................................................................................................................

*(α) εις ο παρεσχέθη υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως (γράψατε τον αριθμόν και την ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου).

Αριθμός .................................................

Ημερομηνία εκδόσεως .............................................. ούτινος το όνομα περιελήφθη εν πιστοποιητικό πολιτογραφήσεως παρασχεθέντι υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου (γράψατε τον αριθμόν και την ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου ως και το όνομα του προσώπου εις ο το πιστοποιητικόν παρεσχέθη). Αριθμός.......................................................

Ημερομηνία εκδόσεως.............................................. παρεσχέθη εις .............................................. *ή

(β) όπερ ενεγράφη υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου) ήτοι (εκθέσατε τον τρόπον εγγραφής ως και τον αριθμόν και ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού εγγραφής).................................................................

Αριθμός ...................................................

Ημερομηνία ............................................ *ή

(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις *(α) ή *(β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν)...........................................................................................................................................

8. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

9. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ .............................................................................................................................................

επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή)................................................

Εγένετο και υπεγράφη την ................................................................................. 19........................

ενώπιον μου......................................... εν...............................................................................................

(Υπογραφή)...............................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή

ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον του

οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

 

ΤΥΠΟΣ 4.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη υπό γυναικός συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου δικαιουμένου εις υποβολήν Αιτήσεως δι’ Ιθαγένειαν δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” και της οποίας ο γάμος υφίσταται εισέτι.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα, ως και το οικογενειακόν τοιούτον της αιτούσης) .............................................

......................................................................................................................................................

(Με κεφαλαία γράμματα)

εκ (διεύθυνσις αιτούσης) ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν εν .............................................

την .......................................................................

2. Θρήσκευμα  αιτούσης .........................................................................................................................

3. Παρούσα υπηκοότης αιτούσης ............................................................................................................

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός)........................................ ............................................................................................................................................................

εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)   .............................................................................................................................................

γεννηθείς εν ...................................................................................την...........................................

υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε) ......................................................................................................................

5. Ετέλεσα τον γάμον μου εν ..................................................................................................................

την ..............................................................................................................μετά (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου).......................................................................... εκ (γράψατε την διεύθυνσιν του συζύγου) .........................................................................................................................................................

6. Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν .................................................................................................................

την ............................................................................................................................... και η υπηκοότης αυτού είναι ...................................................................................................................................

7. Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου).................................................................... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) .............................................γεννηθείς εν................................................................................... την ...........................................................

8. Ο γάμος μου υφίσταται εισέτι.

9. Ο σύζυγος μου δικαιούται όπως υποβάλη αίτησιν διά την Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου *1/*2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως? και *υποβάλλει/*έχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αίτησιν (γράψατε λεπτομερή στοιχεία της εν λόγω αιτήσεως)........................................................................................................................................

10. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

11. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ ..................................................................................................... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή)...............................................

Εγένετο και υπεγράφη την ................................................................................. 19........................

ενώπιον μου......................................... εν...............................................................................................

(Υπογραφή)...............................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή

ή έτερον πρόσωπον ενώπιον του οποίου

νομίμως δίδονται όρκοι.

____________________________________________________________________

*Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

? Αι παραγράφοι 1 και 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως έχουν ως ακολούθως:-

“1. Πρόσωπον όπερ, αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συμφωνίας, ήτο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και επλήρου οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων, δεν καθίσταται όμως, δυνάμει του αυτού Άρθρου?, πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου, θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου, εάν-

(α) αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν οιανδήποτε των εν εδαφίω (ι)? της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων χωρών ή εδαφών? ή

(β) αμέσως προ της ημερομηνίας ταύτης, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Ελλάδα ή Τουρκίαν? ή

(γ) αμέσως προ της ημερομηνίας ταύτης είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν χώραν ή έδαφος μη αναφερομένην εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου, και ως εκ του παρόντος Παραρτήματος κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις.

2. Πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής όπερ δεν ήτο, αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, θα δικαιούται όπως τη υποβολή αιτήσεως προς την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου. Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου “πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής” σημαίνει πρόσωπον όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου ή όπερ κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τοιούτου προσώπου.

________________________________________________________________________________________________________

? Αι εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 αναφερόμεναι προϋποθέσεις είναι αι ακόλουθοι:-

? Αι εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 αναφερόμεναι προϋποθέσεις είναι αι ακόλουθοι:-

Το ενδιαφερόμενον πρόσωπον δέον να είναι πρόσωπον όπερ-

(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, 1914-1943? ή

(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914? ή

(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων.

? Αι ούτω καθορισθείσαι χώραι είναι: το Ηνωμένον Βασίλειον, Αποκίαι, Προτεκτοράτα, Προστατευόμεναι Χώραι, Εδάφη υπό την Κηδεμονίαν του Ηνωμένου Βασιλείου, το έδαφος οιασδήποτε χώρας εντός της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας των Εθνών εχούσης διάφορον ιθαγένειαν από την του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτωμένη εκ του εν λόγω εδάφους.

 

 

ΤΥΠΟΣ 5.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη υπό υπάνδρου γυναικός, πολίτιδος του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου πληρούντος οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων και της οποίας ο γάμος ελύθη προϋποτιθεμένου ότι οι εν εδαφίοις (α), (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 4, ειδικώς καθοριζόμενοι όροι πληρούνται.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα, ως και το οικογενειακόν τοιούτον, της αιτούσης) .............................................

............................................................................................................................................................

(Με κεφαλαία γράμματα)

εκ (διεύθυνσις αιτούσης) ....................................................................................................................

είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν εν .............................................

την.......................................................................................................................................................

2. Θρήσκευμα αιτούσης ...........................................................................................................................

3. Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών.

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) ........................................................

εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού,

εάν απέθανε) ...................................................................................................................................

____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

5. Ετέλεσα τον γάμον μου εν ........................................... την ................................. μετά του (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου).................................................................................................. εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν του συζύγου εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε ) ..............................................................................................................................................

6. Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν ..................................................  την ....................................................... και η παρούσα υπηκοότης αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του συζύγου εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)........................................................

7. Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου) ........................................................................................................ εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ........................................ ...................................................... γεννηθείς εν .................................................. την...................................

8. Ο γάμος μου ελύθη την (γράψατε την ημερομηνίαν καθ’ ην ελύθη ο γάμος) ......................................... ................................................ λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου ...............................................................

9. Ο σύζυγος μου *είναι/*ήτο πρόσωπον όπερ ........................................................................................

*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, 1914-43, *ή

*(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914, *ή

*(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις *(α) ή *(β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του αιτούντος προς αυτόν)...

....................................................................................................................................................

10. (Η παρούσα παράγραφος δέον να συμπληρωθή εάν ο γάμος ελύθη προ της 16ης Αυγούστου, 1960).

Την 16ην  Αυγούστου, 1960, ήμην πρόσωπον όπερ, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν.

*(α) (Γράψατε την χώραν) ................................................................................................................

ήτις ήτο χώρα ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένη εν εδαφίω (γ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως,? *ή

*(β) την *Ελλάδα ή *Τουρκίαν, *ή

*(γ) (Γράψατε το όνομα της χώρας) .................................................................... ήτις είναι χώρα μη αναφερομένη εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου, και κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις ως εκ του Παραρτήματος “Δ” (γράψατε τους λόγους δι’ ους η αιτούσα κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις) ...................................................................................................................................................

(γράψατε την διεύθυνσιν εις ην η αιτούσα διέμενε συνήθως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) ......................

.....................................................................................................................................................

11. (Η παρούσα παράγραφος δέον να συμπληρωθή εάν ο γάμος ελύθη κατά ή μετά την 16ην Αυγούστου, 1960).

Την 16ην Αυγούστου, 1960, ο σύζυγος μου ήτο πρόσωπον όπερ, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν.

(α) (Γράψατε το όνομα της χώρας) .................................................................................................

ήτις είναι χώρα ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένη εν εδαφίω (1) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?, ή

*(β) την *Ελλάδα ή *Τουρκίαν, ή

*(γ) (Γράψατε το όνομα της χώρας) ...................................................................................................

ήτις είναι χώρα ή έδαφος μη περιλαμβανομένη εις τας υπό του εδαφίου (α) και (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένας χώρας ή εδάφη, κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις ως εκ του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως.

(γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ο σύζυγος της αιτούσης διέμενε συνήθως, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) ........................................................................................................................................

12. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

? Αι ούτω ειδικώς καθοριζόμεναι χώραι είναι: Το Ηνωμένον Βασίλειον, Αποικίαι, Προτεκτοράτα, Προστατευόμεναι Χώραι, τα υπό την Κηδεμονίαν του Ηνωμένου Βασιλείου Εδάφη, ή το έδαφος οιασδήποτε χώρας εντός της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας Εθνών εχούσης διάφορον ιθαγένειαν από την του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτωμένη εκ του εν λόγω εδάφους.

13. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

Εγώ .......................................................................................... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή).................................................

Εγένετο και υπεγράφη την ................................................................................. 19........................

ενώπιον μου......................................... εν...............................................................................................

(Υπογραφή)...............................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή

ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον

του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

 

ΤΥΠΟΣ  6.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 5 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη υπό υπάνδρου γυναικός συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου Κυπριακής καταγωγής μη κεκτημένου την Ιθαγένειαν του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, και της οποίας ο γάμος ελύθη.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον) ..........................................................................................................................................................................................................................................
(Με κεφαλαία γράμματα)

εκ (διεύθυνσις αιτούσης) ...............................................................................................................................είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν εν ............................................. την ...........................................................................................................................................................

2. Θρήσκευμα  αιτούσης ..........................................................................................................................

3. Παρούσα υπηκοότης αιτούσης ............................................................................................................

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) ..............................................................................................................................................................................................................................εκ

(γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν εάν ούτος ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ..................................................................................................................... γεννηθείς εν ..........................................................................την......................................................υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του πατρός εάν ούτος ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ....................................................................................................

5. Ετέλεσα τον γάμον μου εν ........................................... την ................................. μετά του (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου)........................................................................................... εκ (γράψατε την  παρούσαν διεύθυνσιν του συζύγου, εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε) ......................................................................................................................................................

6. Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν ....................................................................................................την ......................................................................... και η υπηκοότης αυτού *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του συζύγου, εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ...............................................................................................................................................

___________________________________________________________________________________

*Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

7. Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου) ............................................................................................................................................ εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε)............................................................................................................................. γεννηθείς εν....................................................................................... την.....................................................

8. Ο γάμος μου ελύθη την (γράψατε την ημερομηνίαν καθ’ ην ελύθη ο γάμος).........................................λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου. 9. Ο σύζυγος μου *είναι/*ήτο πρόσωπον Κυπριακής, εν τω πνεύματι της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της αφορώσης την Εγκαθίδρυσιν της Δημοκρατίας της Κύπρου, καταγωγής? καθότι

*(α) την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου? *ή

*(β) *κατάγεται/*κατήγετο εξ αρρενογονίας εκ προσώπου όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου.

10. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

11. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ .................................................................................................................................. επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την επίσημον ταύτην δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή).................................................

Εγένετο και υπεγράφη την ................................................................................. 19........................

ενώπιον μου......................................... εν...............................................................................................

(Υπογραφή)..............................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή οιονδήποτε

νομίμως δίδονται όρκοι.

___________________________________________________________________________________

*Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

? Η παράγραφος 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως έχει ως ακολούθως:-

“Πρόσωπον όπερ δεν εκέκτητο, αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης (16ης Αυγούστου, 1960) της Ιθαγενείας του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, θα δικαιούται όπως τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου. Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, “πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής” σημαίνει πρόσωπον όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου, ή πρόσωπον όπερ κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τοιούτου προσώπου.”

 

ΤΥΠΟΣ  7.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας της Κύπρου, γενομένη υπό υπάνδρου γυναικός πολίτιδος του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου όπερ καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου, δυμάμει του Άρθρου 2 ή 5 του Παραρτήματος “Δ” και της οποίας ο γάμος υφίσταται εισέτι.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα ως και το οικογενειακόν τοιούτον, της αιτούσης) .........................................................................................................................................................
(Με κεφαλαία γράμματα)
εκ (διεύθυνσις αιτούσης) ...............................................................................................................................είμαι πρόσωπον ενήλικον πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, γεννηθέν εν ............................................. την ................................................................................................................................................................

2.Θρήσκευμα  αιτούσης ..........................................................................................................................

3. Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών.

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) .....................................................................................................................................................εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν ούτος ζή, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε) ................................................................................................................................ γεννηθείς εν ...........................................................................υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα του πατρός εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ..................................................................................................................................................

5. Ετέλεσα τον γάμον μου εν ........................................... την ................................. μετά του (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου)......................................................................................................................

6. Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν .................................................................................................................την ...................................................................................................................................................

7. Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου) ............................................................................................................................................ εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ............................................................................................................................. γεννηθείς εν....................................................................................... την.....................................................

8. Ο γάμος μου δεν υφίσταται εισέτι.

9. Ο σύζυγος μου κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου την (γράψατε την ημερομηνίαν καθ’ ην ο σύζυγος κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας) .................................................................................... δυνάμει του ?Άρθρου 2/Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως (εκθέσατε τους λόγους εφ’ ων στηρίζεται ο ισχυρισμός ότι ο σύζυγος κατέστη πολίτης της Δημοκρατίας ........................................................................................................................................................

10. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*να αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

11. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.
Εγώ .................................................................................................................................. επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή)......................................................


Εγένετο και υπεγράφη την .............................................................................. 19.............................. 
ενώπιον μου................................................................ εν.....................................................................

(Υπογραφή)......................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή

ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον του

οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

? Αι σχετικαί παράγραφοι του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” έχουν ως ακολούθως:-

“1. Έκαστος πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών πληρών, κατά την ημερομηνίαν της παρούσης Συνθήκης (16.8.1960) οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του παρόντος Άρθρου ειδικώς αναγραφομένων προϋποθέσεων θα καθίσταται, κατά την ημερομηνίαν ταύτην, πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου εάν είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου καθ’ οιονδήποτε χρονικόν διάστημα της περιόδου των πέντε, αμέσως προηγουμένων της ημερομηνίας της Συνθήκης, ετών.

2. Αι εν παραγράφω 1 του παρόντος Άρθρου αναφερόμεναι προϋποθέσεις διά το ενδιαφερόμενον πρόσωπον είναι αι ακόλουθοι:-

Ούτος δέον να είναι πρόσωπον όπερ-

(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, 1914-1943, ή

(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ή

(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων.”

Αι σχετικαί παράγραφοι του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” έχουν ως ακολούθως:-

“1. Έκαστος πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις τας αρμοδίους αρχάς ουχί βραδύτερον των 12 μηνών από της συμπεφωνημένης ημερομηνίας (δηλαδή 6 μήνας μετά την 16ην Αυγούστου, 1960) τω παρασχεθή κατά ή μετά την συμπεφωνημένην  ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου εάν ούτος ικανοποιήση τας αρχάς ότι πληροί οιανδήποτε των εν τη παραγράφω 2 του παρόντος Άρθρου ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων και ότι είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου καθ’ οιονδήποτε χρονικόν διάστημα της περιόδου των πέντε, αμέσως προηγουμένων της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης (16.8.1960), ετών.

2. Αι εν παραγράφω Ι του παρόντος Άρθρου αναφερόμεναι προϋποθέσεις διά παν ενδιαφερόμενον πρόσωπον είναι αι ακόλουθοι:-

Ούτος δέον να είναι πρόσωπον-

(α) εις ο παρεσχέθη υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου, πιστοποιητικόν  πολιτογραφήσεως, ή ούτινος το όνομα περιελήφθη εν τοιούτω πιστοποιητικώ, ή

(β) όπερ  ενεγράφη, υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου), ή

(γ) όπερ κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίω (α) ή (β) αναφερομένων προσώπων”.

 

ΤΥΠΟΣ 8.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961

Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως γενομένη υπό υπάνδρου γυναικός, πολίτιδος του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, συνελθούσης εις γάμον μετά προσώπου πληρούντος οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 ή των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων και της οποίας ο γάμος ελύθη, πληρουμένων των όρων των εν παραγράφων 3 του Άρθρου 6 του Παραρτήματος “Δ” ειδικώς καθοριζομένων.

1. Εγώ (το πλήρες όνομα, ως και το οικογενειακόν τοιούτον, της αιτούσης) ............................................

.........................................................................................................................................................

(Με κεφαλαία γράμματα)

εκ (διεύθυνσις αιτούσης) ...................................................................................................................

είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος γεννηθέν εν .............................................

την .....................................................................................................................................................

2. Θρήσκευμα  αιτούσης ..........................................................................................................................

3. Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών.

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

4. Ο πατήρ μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) ........................................................

............................................................................................................................................................

εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν ούτος ζή, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ................................................................................................................................ γεννηθείς

εν ........................................................................... την ...............................................................................  υπηκοότητος (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα, εάν ούτος ζη, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού εάν απέθανε) ......................................................................................................................

5. Ετέλεσα τον γάμον μου εν ........................................... την ................................. μετά του (γράψατε το πλήρες όνομα του συζύγου)......................................................................................................................

εκ (γράψατε την διεύθυνσιν του συζύγου) ............................................................................................

6. Ο σύζυγος μου εγεννήθη εν ............................................... την .................................................και η υπηκοότης αυτού *είναι /*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα, εάν ούτος ζή, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ..............................................................................................

7. Ο πατήρ του συζύγου μου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός του συζύγου) ........................................................................................................................................ εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν ούτος ζη, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανε) ...........................................................................................................................................................

γεννηθείς εν.....................................................................την.....................................................

8. Ο γάμος μου ελύθη την (γράψατε την ημερομηνίαν καθ’ ην ελύθη ο γάμος)  ...................................... λόγω *θανάτου/*διά διαζυγίου.

9. (Συμπληρώσατε το εκ των εδαφίων (1) ή (2) αρμόζον εις την προκειμένην περίπτωσιν).

*(1) Ο σύζυγος μου *είναι/*ήτο πρόσωπον πληρούν οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων, *είναι/*ήτο πρόσωπον, ήτοι όπερ-

*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων των περί Προσαρτήσεως της Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω, 1914-1943, *ή

*(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914, *ή

*(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου ειδικώς καθοριζομένων προσώπων (γράψατε το όνομα αυτού ως και την συγγένειαν του συζύγου της αιτούσης προς αυτόν) ..........................................................................................................*ή

*(2) Ο σύζυγος μου *είναι/*ήτο πρόσωπον πληρούν οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων, *είναι/*ήτο πρόσωπον, ήτοι-

*(α) εις ο παρεσχέθη υπό της Κυβερνήσεως της Κύπορυ πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως (γράψατε λεπτομερή στοιχεία), *ή

*(β) όπερ ενεγράφη υπό της Κυβερνήσεως της Κύπρου, πολίτης του Ηνωμένου βασιλείου και Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου προσώπου) (γράψατε λεπτομερή στοιχεία της τοιαύτης εγγραφής) ...................................................... *ή

*(γ) όπερ κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίω (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα αυτού ως και την συγγένειαν του συζύγου της αιτούσης προς αυτόν).

10. (Συμπληρώσατε το εκ των εδαφίων (1) ή (2) εφαρμοστέον).

*(1) Ο σύζυγος μου, συνεστώτος του γάμου, είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε ημερομηνίας εκτός της περιόδου των πέντε, αμέσως προηγουμένων της 16ης Αυγούστου, 1960, ετών) από της .................................................................... μέχρι της .......................................................*ή

*(2) Μετά την λύσιν του γάμου, είχον ως συνήθη διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε ημερομηνίας, εκτός της περιόδου των πέντε, αμέσως προηγουμένων της 16ης Αυγούστου, 1960, ετών) από της ................................................................. μέχρι της .......................................................................

11. *Σκοπεύω/*δεν σκοπεύω *να συνεχίσω/*αποκτήσω μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

12. Διά ταύτης εξαιτούμαι την εις εμέ παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ .................................................................................................................................. επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

(Υπογραφή) ......................................................

Εγένετο και υπεγράφη την .............................................................................. 19..............................

ενώπιον μου................................................................ εν.....................................................................

(Υπογραφή).......................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική Αρχή

ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενώπιον του

οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

 

ΤΥΠΟΣ 9

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961.

Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως, εκ μέρους ανηλίκου προσώπου μη συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού, δυνάμει της παραγράφου 13 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 4 του Άρθρου 5.

1. Εγώ (πλήρες όνομα *πατρός/*κηδεμόνος) ............................................................................................................................................................
(Με κεφαλαία γράμματα)
εκ (διεύθυνσις *πατρός/*κηδεμόνος) .......................................................................................  είμαι πρόσωπον ενήλικον, πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, και *πατήρ/*κηδεμών του (το πλήρες όνομα του ανηλίκου προσώπου) ....................................................................................................... (κατωτέρω αναφερομένου ως “ο ανήλικος”),  γεννηθέν εν *(γράψατε τόπον και ημερομηνίαν γεννήσεως μόνον όταν η αίτησις υποβάλληται υπό του πατρός) ......................................................................

2. Ο ανήλικος εγεννήθη εν (γράψατε τον τόπον γεννήσεως του ανηλίκου) ..........................................  ....................................................................................... την (γράψατε την ημερομηνίαν γεννήσεως του ανηλίκου)  ..........................................................................................................................................

3. Διεύθυνσις ανηλίκου ...........................................................................................................................

4. Θρήσκευμα ανηλίκου ..........................................................................................................................

5. Παρούσα υπηκoότης ανηλίκου ...........................................................................................................

6. (Η παρούσα παράγραφος δέον να συμπληρωθή μόνον εάν η αίτησις  υποβάλληται υπό κηδεμόνος). Ο πατήρ του ανηλίκου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) .................................................................................................  εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν του πατρός, εάν ούτος ζή, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανεν) .........................................................................................................................................γεννηθείς εν (γράψατε τόπον και ημερομηνίαν γεννήσεως του πατρός) .......................................................................................................................................................

7. Η υπηκoότης του πατρός *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα εάν ούτος ζή, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανεν) .................................................................

8. Η μήτηρ του ανηλίκου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα ως και  το οικογενειακόν τοιούτον, της μητρός) ........................................................................................... εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν αύτη ζή, την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτής, εάν απέθανε ..................................................................................................................................................................................................................

9. Η υπηκοότης της μητρός του ανηλίκου *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα, εάν αύτη ζή, την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτής, εάν απέθανεν) ...................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

10. Συμπληρώσατε το εκ των τριών άρθρων, ήτοι Άρθρον Α, Άρθρον Β, Άρθρον Γ, το αρμόζον εις την προκειμένην περίπτωσιν.

Άρθρον Α - Αίτησις εκ μέρους ανηλίκου προσώπου μη συμπληρώσαντος το 16ον  έτος της ηλικίας αυτού δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως.

(ι) Ο ανήλικος αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, ήτο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και πρόσωπον όπερ-

*(α) κατέστη Βρεττανός υπήκοος δυνάμει των διατάξεων των περί Προσαρτήσεως Κύπρου Διατάγματος εν Συμβουλίω, 1914-1943, *ή

*(β) εγεννήθη εν τη Νήσω της Κύπρου κατά ή μετά την 5ην Νοεμβρίου, 1914, *ή

*(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος της εν εδαφίοις *(α) ή *(β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένου προσώπου (γράψατε το όνομα τούτου και την συγγένειαν του ανηλίκου προς αυτόν)

............................................................................................................................................

αλλά ο ανήλικος δεν καθίσταται πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?.

(ιι) Αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, ο ανήλικος είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν-

*(α) (Γράψατε το όνομα της χώρας) ........................................................................................

ήτις είναι χώρα ή έδαφος αναγραφομένη εν εδαφίω (ι) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως?, *ή

*(β) Την *Ελλάδα ή *την Τουρκίαν, ή

*(γ) (Γράψατε το όνομα της χώρας) ...........................................................................................

ήτις είναι χώρα ή έδαφος μη περιλαμβανομένη εις το υπό των εδαφίων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένας χώρας ή εδάφη και ο ανήλικος κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις ως εκ του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως (εκθέσατε τους λόγους δι’ ους ο ανήλικος κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις) ........................................................................................

(γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ο ανήλικος διέμενεν συνήθως αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) ..........................................................................................................................................

Άρθρον Β.- Αίτησις εκ μέρους ανηλίκου προσώπου μη συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως.

(ι) Ο ανήλικος, αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960, δεν ήτο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, αλλά υπηκοότητος (γράψατε την υπηκοότητα του ανηλίκου αμέσως προ της 16ης Αυγούστου, 1960) .......................................................................................................................................

(ιι) Ο ανήλικος είναι πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής καταγόμενον εξ αρρενογονίας εκ προσώπου όπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος με συνήθη διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε, το όνομα τούτου, ως και την συγγένειαν του ανηλίκου προς αυτόν) ............................................. ................................................................................................................................................

Άρθρον Γ.- Αίτησις εκ μέρους ανηλίκου προσώπου μη συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού δυνάμει της παραγράφου 1 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως.

Ο ανήλικος είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου (γράψατε την διεύθυνσιν εις ην ούτος ούτω διέμενεν) ....................................................

(γράψατε ημερομηνίας καθ’ ας διέμενεν εν τη Νήσω της Κύπρου κατά την περίοδον των πέντε, αμέσως προηγουμένων της 16ης Αυγούστου,  ετών) από της ........................... μέχρι της.........................................

και ο ανήλικος ήτο πρόσωπον-

*(α) είς ο παρεσχέθη υπό της Κυβερνήσεως της Κύπρου πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως (γράψατε τον αριθμόν και την ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου) αριθμός ........................................ ημερομηνία εκδόσεως................................................*/ούτινος το όνομα περιελήφθη εν πιστοποιητικώ πολιτογραφήσεως παρασχεθέντι υπό της Κυβερνήσεως της Κύπρου (γράψατε τον αριθμόν και την ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού τούτου ως και το όνομα του προσώπου εις ο το πιστοποιητικόν παρεσχέθη). Αριθμός .................................................. ημερομηνία εκδόσεως ............................................ παρεσχέθη εις ................................................................ *ή

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

? Ινα καταστή τις πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” πρέπει να είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών όστις την 16ην Αυγούστου, 1960, επλήρου οιανδήποτε των εν τη παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του Παραρτήματος “Δ” αναγραφομένων προυποθέσεων (αίτινες είναι αι αυταί μετά των εν τη παραγράφω 7 του παρόντος τύπου αναφερομένων ιδιοτήτων) και όστις είχεν ως συνήθη διαμονήν αυτού την Νήσον της Κύπρου καθ’ οιονδήποτε χρονικόν διάστημα της αμέσως προηγουμένης της 16ης Αυγούστου περιόδου των πέντε ετών.

? Αι ούτω ειδικώς καθοριζόμεναι χώραι είναι:Το Ηνωμένον Βασίλειον, αι Αποικίαι, τα Προτεκτοράτα, αι Προστατευόμεναι Χώραι, τα υπό την Κηδεμονίαν του Ηνωμένου Βασιλείου Εδάφη, το έδαφος οιασδήποτε χώρας εκτός της Βρεττανικής Κοινοπολιτείας των Εθνών εχούσης διάφορον Ιθαγένειαν από την του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή οιαδήποτε ετέρα χώρα εξαρτωμένη εκ του εν λόγω εδάφους.

*(β) όπερ ενεγράφη υπό της Κυβερνήσεως της Κύπρου πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου) ήτοι εκθέσατε τον τρόπον εγγραφής ως και τον αριθμόν και ημερομηνίαν εκδόσεως του πιστοποιητικού εγγραφής) .............................................................

.............................................................................................................................................

Αριθμός .........................................................................

Ημερομηνία ....................................................*ή

*(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις *(α) ή *(β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων (γράψατε το όνομα τούτου ως και την συγγένειαν του ανηλίκου προς αυτόν) .....................................................................................................................................................

11. Ο ανήλικος *σκοπεύει/*δεν σκοπεύει *να συνεχίση/*να αποκτήση μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

12. Διά ταύτης εξαιτούμαι, εκ μέρους του ανηλίκου, την εις αυτόν παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ, .................................................................................................................................... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή, και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν ταύτης.

(Υπογραφή) .....................................................................

Εγένετο και υπεγράφη την .............................................................................. 19......................

ενώπιον μου............................................................................... εν ................................................

(Υπογραφή) ........................................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική

Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον

ενώπιον του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

 

ΤΥΠΟΣ 10

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961.

Αίτησις διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 6 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως, εκ μέρους ανηλίκου προσώπου μη συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού,  γεννηθέντος εντός του χρονικού διαστήματος των επομένων της 16ης Αυγούστου, 1960 εξ μηνών, δυνάμει της παραγράφου 13 του Άρθρου 4 και της παραγράφου 4 του Άρθρου 5, και εκ μέρους ανηλίκου προσώπου μη συμπληρώσαντος το 16ον έτος της ηλικίας αυτού γεννηθέντος εντός του χρονικού διαστήματος των επομένων της 16ης Αυγούστου 12 μηνών δυνάμει της παραγράφου 10 του Άρθρου 4.

1. Εγώ (πλήρες όνομα *πατρός/*κηδεμόνος) ...........................................................................................
(Με κεφαλαία γράμματα)
εκ (διεύθυνσις *πατρός/*κηδεμόνος).....................................................................................................  είμαι πρόσωπον ενήλικον πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητος, και *πατήρ/*κηδεμών του (το πλήρες όνομα του ανηλίκου προσώπου) .................................................................................................................. (κατωτέρω αναφερομένου ως “ο ανήλικος”)*  γεννηθείς εν (γράψατε τόπον και  ημερομηνίαν γεννήσεως μόνον εάν η αίτησις υποβάλληται υπό του πατρός) ........................................................................................

2. Ο ανήλικος εγεννήθη εν (γράψατε τον τόπον γεννήσεως του ανηλίκου) ............................................. την (γράψατε την ημερομηνίαν γεννήσεως του ανηλίκου) .............................................................................

3. Διεύθυνσις ανηλίκου ............................................................................................................................

4. Θρήσκευμα ανηλίκου ...........................................................................................................................

5. Παρούσα υπηκοότης ανηλίκου ............................................................................................................

____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

6. (Η παρούσα παράγραφος δέον να συμπληρωθή μόνον εάν η αίτησις  υποβάλληται υπό κηδεμόνος).
Ο πατήρ του ανηλίκου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα του πατρός) ................................................................................................................................................. εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν του πατρός, εάν ούτος ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον  του θανάτου αυτού εάν απέθανεν) .......................................................................................................γεννηθείς εν (γράψατε τον τόπον και ημερομηνίαν γεννήσεως του πατρός) ....................................................................... την ...........................................................................

7. Η υπηκοότης του πατρός *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα εάν ούτος ζη και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού, εάν απέθανεν) .................................................................
8. Η μήτηρ του ανηλίκου *είναι/*ήτο (γράψατε το πλήρες όνομα, ως και το οικογενειακόν τοιούτον, της μητρός) ............................................................................ εκ (γράψατε την παρούσαν διεύθυνσιν, εάν ζη και την διεύθυνσιν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτής, εάν απέθανεν ................................................................................................................................................

9. Η υπηκοότης της μητρός του ανηλίκου *είναι/*ήτο (γράψατε την παρούσαν υπηκοότητα εάν ζη, και την υπηκοότητα κατά τον χρόνον του θανάτου αυτής, εάν απέθνανεν).............................................................

........................................................................................

10. Συμπληρώσατε το εκ των τριών άρθρων, ήτοι Άρθρον Α, Άρθρον Β, ή Άρθρον Γ, αρμόζον εις την προκειμένην περίπτωσιν.

Άρθρον Α.- Αίτησις εκ μέρους ανηλίκου προσώπου γεννηθέντος εντός του χρονικού διαστήματος των επομένων της 16ης Αυγούστου 6 μηνών, δυνάμει της παραγράφου 6 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως.

Ο *πατήρ/*μήτηρ του ανηλίκου δικαιούται όπως υποβάλη αίτησιν διά την παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου *1/*2/*3/*4/*5 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως? και *υποβάλλει/*έχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αίτησιν (γράψατε λεπτομερή στοιχεία της εν λόγω αιτήσεως) .....................................................................................................................

Άρθρον Β- Αίτησις δυνάμει της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως, εκ μέρους ανηλίκου προσώπου όπερ εγεννήθη εντός του χρονικού διαστήματος των επομένων της

16ης Αυγούστου 6 μηνών και είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών.

(ι) Ο ανήλικος είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών.

(ιι) Συμπληρώσατε το εκ των εδαφίων (1) ή (2) αρμόζον εις την προκειμένην περίπτωσιν.

*(1) Ο πατήρ του ανηλίκου δικαιούται όπως υποβάλη αίτησιν διά την Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως και *υποβάλλει/*έχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αίτησιν (γράψατε λεπτομερή στοιχεία της εν λόγω αιτήσεως)

................................................................................................................................. *ή

(2) Η μήτηρ του ανηλίκου δικαιούται όπως υποβάλη αίτησιν διά την Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 6 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως ως εκ του γεγονότος ότι ο πατήρ του ανηλίκου ήτο πρόσωπον

*(α) εις ο παρεσχέθη υπό της Δημοκρατίας της Κύπρου πιστοποιητικόν πολιτογραφήσεως ή ούτινος το όνομα περιελήφθη εν τοιούτω πιστοποιητικώ? *ή

*(β) όπερ ενεγράφη υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου)? ή

*(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εν εδαφίοις *(α) ή *(β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένου προσώπου, και *υποβάλλει/*έχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αίτησιν (γράψατε λεπτομερή στοιχεία της τοιαύτης αιτήσεως) ...........................................................................................

Άρθρον Γ.- Αίτησις δυνάμει της παραγράφου 10 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως εκ μέρους ανηλίκου προσώπου όπερ εγεννήθη εντός του χρονικού διαστήματος των επομένων της 16ης Αυγούστου 12 μηνών εκ γονέως κεκτημένου της Ιθαγενείας του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών.

Ο *πατήρ/*μήτηρ του ανηλίκου δικαιούται όπως υποβάλη αίτησιν διά την Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου *1/*2/*3/*4/*5 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως και *υποβάλλει/*έχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αίτησιν (γράψατε λεπτομερή στοιχεία της τοιαύτης αιτήσεως) ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

11. Ο ανήλικος *σκοπεύει/*δεν σκοπεύει *να συνεχίση/*να αποκτήση μόνιμον διαμονήν εν τη Δημοκρατία της Κύπρου.

12. Διά ταύτης εξαιτούμαι, εκ μέρους του ανηλίκου, την εις αυτόν παροχήν της Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Εγώ ..................................................................................................................................... επισήμως και ειλικρινώς δηλώ ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα εν τη παρούση αιτήσει είναι αληθή, και προβαίνω εις την παρούσαν επίσημον δήλωσιν ενσυνειδήτως πιστεύων εις την αλήθειαν τούτων.

(Υπογραφή) .......................................................

Εγένετο και υπεγράφη την .............................................................. 19.......................

ενώπιον μου.................................................................. εν .................................................

(Υπογραφή........................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή Προξενική

Αρχή ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον

ενώπιον του οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

_____________________________________________________________________________________

* Διαγράψατε τας μη συναδούσας λέξεις.

? Αι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του Άρθρου 4 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως έχουν ως ακολούθως:

“1. Πρόσωπον όπερ, αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, ήτο πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και επλήρου οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων αλλά δεν καθίσταται, δυνάμει του αυτού Άρθρου, πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου-

(α) αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης είχεν ως συνήθη αυτού διαμονήν οιανδήποτε χώραν ή έδαφος ειδικώς καθοριζομένην εν εδαφίω (1) της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του παρόντος Παραρτήματος? ή

(β) αμέσως προ της ημερομηνίας ταύτης είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Ελλάδα ή Τουρκίαν? ή

(γ) αμέσως προ της ημερομηνίας ταύτης είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν χώραν ή έδαφος μη αναφερομένην εν εδαφίοις (α) και (β) της παρούσης παραγράφου, και ως εκ τούτου κατέστη ή δυνατόν να καταστή άπολις.

“2. Πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής όπερ δεν ήτο αμέσως προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τω παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου. Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου “πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής” σημαίνει πρόσωπον οπερ, την 5ην Νοεμβρίου, 1914, ήτο Οθωμανός υπήκοος έχων ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου ή όπερ κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τοιούτου προσώπου.

“3. Γυνή ήτις, προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, συνήλθεν εις γάμον μετά προσώπου όπερ δικαιούται να υποβάλη αίτησιν διά την Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας της Κύπρου δυνάμει της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος Άρθρου και όπερ υποβάλλει ή έχει ήδη υποβάλει τοιαύτην αίτησιν, θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Νήσου, τη παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου.

“4.Γυνή ήτις είναι πολίτις του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και ήτις, προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης συνήλθεν εις γάμον μετά προσώπου πληρούντος οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 του παρόντος Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων της οποίας όμως ο γάμος ελύθη είτε λόγω θανάτου είτε διά διαζυγίου, θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τη παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου προϋποτιθεμένου ότι κατά την ημερομηνίαν της παρούσης Συνθήκης εξεπληρώθησαν οι εν εδαφίοις (α), (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ειδικώς καθοριζόμενοι και τον σύζυγον αυτής αφορώντες όροι (ή οι αφορώντες αυτήν όροι εάν ο γάμος ελύθη προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης).

“5. Γυνή ήτις, προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, συνήλθεν εις γάμον μετά προσώπου Κυπριακής καταγωγής, εν τω πνεύματι της παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, ουχί όμως πολίτου του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών, της οποίας όμως ο γάμος ελύθη είτε λόγω θανάτου είτε διά διαζυγίου, θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, τη παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου”.

? Αι σχετικαί παράγραφοι του Άρθρου 5 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως έχουν ως ακολούθως:-

“1. Έκαστος πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, ουχί βραδύτερον των 12 μηνών από της συμπεφωνημένης ημερομηνίας, τω παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου, εάν ούτος ικανοποίησε την αρχήν ότι πληροί οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του παρόντος Άρθρου ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων και ότι είχε ως συνήθη αυτού διαμονήν την Νήσον της Κύπρου καθ’ οιονδήποτε χρονικόν διάστημα της περιόδου των πέντε, αμέσως προηγουμένων της παρούσης Συνθήκης, ετών.

“2. Αι εν τη παραγράφω 1 του παρόντος Άρθρου αναφερόμεναι προϋποθέσεις διά παν ενδιαφερόμενον πρόσωπον είναι αι ακόλουθοι:-

(α) πρόσωπον εις ο παρεσχέθη, υπό της Κυβερνήσεως της Κύπρου, Πιστοποιητικόν Πολιτογραφήσεως, ή ούτινος το όνομα περιελήφθη εν τοιούτω Πιστοποιητικώ? ή

(β) όπερ ενεγράφη, υπό του Κυβερνήτου της Κύπρου, ως πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών (άλλως ή λόγω γάμου μετά τοιούτου πολίτου)? ή

(γ) κατάγεται εξ αρρενογονίας εκ τινος των εδαφίοις (α) ή (β) της παρούσης παραγράφου αναφερομένων προσώπων.”

? Η παράγραφος 2 του Άρθρου 6 του Παραρτήματος “Δ” της Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως, έχει ως ακολούθως:-

“2.Γυνή ήτις είναι πολίτις του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών και ήτις, προ της ημερομηνίας της παρούσης Συνθήκης, συνήλθεν εις γάμον μετά προσώπου πληρούντος οιανδήποτε των εν παραγράφω 2 του Άρθρου 2 ή εν παραγράφω 2 του Άρθρου 5 του παρόντος Παραρτήματος ειδικώς καθοριζομένων προϋποθέσεων, της οποίας όμως ο γάμος ελύθη είτε λόγω θανάτου είτε διά διαζυγίου θα δικαιούται όπως, τη υποβολή αιτήσεως εις την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας της Κύπρου, ουχί βραδύτερον των 2 ετών από της συμπεφωνημένης ημερομηνίας, τη παρασχεθή, κατά ή μετά την συμπεφωνημένην ημερομηνίαν, η Ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Κύπρου εάν οιοσδήποτε των εν τη παραγράφω 3 του παρόντος Άρθρου ειδικώς καθοριζομένων και την περίπτωσιν αυτής αφορώντων όρων πληρωθή.”

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΤΥΠΟΣ Ι.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961.

(Άρθρον 6)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.

Δεδομένου ότι ο Α. Β. υπέβαλε εις την αρμοδίαν αρχήν αίτησιν διά την Ιθαγένειαν της Δημοκρατίας της Κύπρου περιέχουσαν τα εαυτόν/εαυτήν αφορώντα και κατωτέρω εκτιθέμενα στοιχεία και δεδομένου ότι ικανοποίησε την αρμοδίαν αρχήν της Δημοκρατίας ότι οι εν Παραρτήματι “Δ” της εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960 υπογραφείσης Συνθήκης περί Εγκαθιδρύσεως ως και οι εν τω Άρθρω 198 του Συντάγματος της Δημοκρατίας (κατωτέρω καλουμένων “το Δίκαιον της Ιθαγενείας”) τεθέντες όροι εξεπληρώθησαν: Διά ταύτα τηρουμένων των διατάξεων του Δικαίου της Ιθαγενείας, το παρόν πιστοποιητικόν ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου παρέχεται και δηλούται ότι επί τη παροχή του νομίμου όρκου, ως ούτος καθορίζεται εν τω περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμω 1961, ο Α.Β. καθίσταται από της ημερομηνίας του παρόντος πιστοποιητικού πολίτης της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Επιμαρτυρών το παρόν προσυπογράφω τούτο την ................................................. 19..........................

............................................................

Αρμοδία Αρχή της Δημοκρατίας.

Υπουργείον των Εσωτερικών,

Λευκωσία.

 

Στοιχεία αφορώντα τον Αιτητήν.

1. Πλήρες όνομα ...............................................................................................................................

2. Διεύθυνσις ....................................................................................................................................

3. Επάγγελμα ή ενασχόλησις ...........................................................................................................

4. Τόπος και χρόνος γεννήσεως .......................................................................................................

5. Άγαμος, έγγαμος, διεζευγμένος/διεζευγμένη, χήρος/χήρα ............................................................

6. Όνομα συζύγου ............................................................................................................................

7. Όνομα και υπηκοότης γονέων ......................................................................................................

 

ΤΥΠΟΣ 2.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου

(Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος, 1961.

Άρθρον 6.

ΟΡΚΟΣ.

Ο υποφαινόμενος Α.Β. ............................................................................................................................... εκ .................................................................................................................................... ορκίζομαι ότι θα είμαι πιστός εις την Δημοκρατίαν της Κύπρου και ότι θα σέβωμαι το Σύνταγμα αυτής και τους προς τούτο συνάδοντας νόμους.

(Υπογραφή) ..........................................................

Ο όρκος εδόθη και υπεγράφη την ..................................................................................... ενώπιον μου.

(Υπογραφή) ..........................................................

Δικαστής ή Πρωτοκολλητής ή οιονδήποτε

έτερον πρόσωπον ενώπιον του

οποίου νομίμως δίδονται όρκοι.

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

ΠΙΝΑΚΙΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.

(Άρθρον 5.)

 

Περιστάσεις καθ‘ ας καταβάλλονται τέλη Ποσόν
μιλς

Αίτησις διά την παροχήν ιθαγενείας

0.500
Παροχή Πιστοποιητικού Ιθαγενείας 2.000
Άμα τη εκδόσει πιστοποιητικού εις σύζυγον ή ανήλικον τέκνον προσώπου εις ο παρεσχέθη ήδη το πιστοποιητικόν δυνάμει  του παρόντος νόμου, θα επιβάλληται τέλος εκ 250 μιλς δι’ έκαστον πιστοποιητικόν αλλά εν ουδεμία περιπτώσει  το συνολικόν πρόσθετον τέλος θα υπερβαίνη τας 2.
Διά την ορκοδοσίαν 0.200