Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμοι του 1960 έως 1980 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμοι του 1960 έως 1980.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“Δημοσία Υπηρεσία”, σημαίνει την δημοσίαν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας·

“Εξωτερική Υπηρεσία”, σημαίνει την εξωτερικήν υπηρεσίαν της Δημοκρατίας την ιδρυομένην διά του άρθρου 3·

“Κεντρική Υπηρεσία”, έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην υπό του άρθρου 3, εδαφίου (2), παραγράφου (α) έννοιαν·

“Υπηρεσία Εξωτερικού”, έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην υπό του άρθρου 3, εδαφίου (2), παραγράφου (β) έννοιαν.

Ίδρυσις και σύνθεσις της Εξωτερικής Υπηρεσίας

3.-(1) Επί σκοπώ διεξαγωγής των εξωτερικών υποθέσεων της Δημοκρατίας και τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος ως και παντός άλλου δυνάμει του Συντάγματος γενομένου νόμου, συνιστάται ιδιαίτερος κλάδος δημοσίας υπηρεσίας, καλούμενος Εξωτερική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(2) Η Εξωτερική Υπηρεσία θα περιλαμβάνη δύο κλάδους:-

(α) Την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, αποτελουμένην εξ όλων των δημοσίων λειτουργών των υπηρετούντων παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών, και

(β) Την Διπλωματικήν και Προξενικήν Υπηρεσίαν, την εν τω παρόντι νόμω αναφερομένην ως “Υπηρεσίαν Εξωτερικού”, ήτις αποτελείται εξ όλων των δημοσίων λειτουργών των υπηρετούντων παρά πρεσβευτικαίς και προξενικαίς αρχαίς του εξωτερικού.

(3) Τα μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας θα είναι λειτουργοί της δημοσίας υπηρεσίας έχοντες τους εν τω παρόντι νόμω καθοριζομένους βαθμούς εν τη υπαλληλική ιεραρχία.

(4) Ο διορισμός, αι αποδοχαί ως και παν έτερον θέμα αφορών εις τους όρους υπηρεσίας των λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας θα διέπωνται υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Οργανικαί θέσεις Εξωτερικής Υπηρεσίας

4. Αι οργανικαί θέσεις, αι διαβαθμίσεις αυτών και αι μισθοδοτικαί κλίμακες εν τη Εξωτερική Υπηρεσία καθορίζονται διά του περί Προϋπολογισμού Νόμου εκάστου έτους:

Νοείται ότι επί πλέον των τοιούτων μισθών θα καταβάλληται εις τα μέλη της Υπηρεσίας Εξωτερικού επιχορήγησις καθοριζομένη συμφώνως προς τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένους Κανονισμούς και εντός του ορίου του ψηφισθέντος ολικού ποσού εν τω Προϋπολογισμώ εν σχέσει με έκαστον οικονομικόν έτος διά το οποίον αύτη θα πληρώνηται.

Διορισμοί, κ.λ.π., εις Εξωτερικήν Υπηρεσίαν

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οιωνδήποτε επί τη βάσει τούτου γενομένων Κανονισμών και των εδαφίων (2) και (3), ο διορισμός και η προαγωγή εν τη Εξωτερική Υπηρεσία διενεργούνται υπό της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας, και εφαρμόζονται επ’ αυτών αι εκάστοτε διατάξεις αι αφορώσαι εις διορισμούς και προαγωγάς εν τη Δημοσία Υπηρεσία.

(2) Ο διορισμός και η τοποθέτησις αρχηγών διπλωματικών αποστολών εκ των υπηρετούντων εν τη Διπλωματική Υπηρεσία, εις θέσεις εν τω εξωτερικώ και η ανάθεσις καθηκόντων εν τω εξωτερικώ, ως ειδικών απεσταλμένων εις υπηρεσίαν εν τη Διπλωματική Υπηρεσία εις ήδη υπηρετούντας εις αυτήν, διενεργείται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Ο διορισμός και η τοποθέτησις αρχηγών διπλωματικών αποστολών εκ προσώπων μη υπηρετούντων εν τη Διπλωματική Υπηρεσία εις θέσεις εν τω εξωτερικώ και η ανάθεσις καθηκόντων εν τω εξωτερικώ, ως ειδικών απεσταλμένων εις υπηρεσίαν εν τη Διπλωματική Υπηρεσία, εις μη υπηρετούντας εν τη Διπλωματική Υπηρεσία διενεργείται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται δι’ αποφάσεως αυτού να απονέμη εις παν ούτω διοριζόμενον και τοποθετούμενον πρόσωπον διαρκούσης της χρονικής περιόδου του διορισμού και της τοποθετήσεως αυτού, τον αντίστοιχον βαθμόν της θέσεως εις ην τούτο διωρίσθη ή ετοποθετήθη.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) η τοποθέτησις εις οιανδήποτε θέσιν εν τω εξωτερικώ ή εν τω Υπουργείω των Εξωτερικών προσώπων υπηρετούντων εν τη Εξωτερική Υπηρεσία διενεργείται υπό του Υπουργού των Εξωτερικών.

ARTHRO

6. Η εγκαθίδρυσις διπλωματικών σχέσεων μετά ξένων χωρών αποφασίζεται υπό του Υπουργικού Συμβουλίου όπως διά της αποφάσεως αυτού καθορίζει το επίπεδον και την σύστασιν της διπλωματικής αποστολής.

Μεταβατικαί διατάξεις

7.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος νόμου και προς διευκόλυνσιν της ταχείας συστάσεως και λειτουργίας της Εξωτερικής Υπηρεσίας οι πρώτοι διορισμοί εις αυτήν δύνανται να διενεργώνται άνευ αυστηράς συμμορφώσεως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου, ειδικώς δε προς τας περί προσόντων διορισμού τοιαύτας.

(2) Πας διοριζόμενος κατά τας διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, εξαιρέσει των επί βαθμώ Πρέσβεως, Πληρεξουσίου Υπουργού ή Συμβούλου, θα θεωρείται επί δύο έτη ως διατελών επί δοκιμασία.

Κανονισμοί

8.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς, δημοσιευομένους εις την Επίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου.

(2) Οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται ενδεικτικώς να καθορίζουν, μεταξύ άλλων-

(α) την διάρθρωσιν των διαφόρων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών·

(β) (i) την κατηγορίαν εκάστης θέσεως εν τη Εξωτερική Υπηρεσία·

(ii) τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού ως και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστης θέσεως εν τη Εξωτερική Υπηρεσία·

(γ) τους όρους εισδοχής, διορισμού και προαγωγής, ειδικώτερον δε τους όρους διεξαγωγής διαγωνισμών ή άλλων δοκιμασιών, τον απαιτούμενον δι’ έκαστον βαθμόν χρόνον υπηρεσίας προς προαγωγήν εις τον αμέσως ανώτερον τοιούτον και τας προϋποθέσεις της κατ’ εκλογήν προαγωγής·

(δ) την σύστασιν υπηρεσιακών συμβουλίων διά την ποιοτικήν κρίσιν των λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας·

(ε) τον καθορισμόν θεμάτων αδειών των μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας·

(στ) τα της προξενικής διατιμήσεως και εισπρακτέων τελών υπό των προξενικών αρχών διά τας υπ’ αυτών παρεχομένας υπηρεσίας.

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Σημείωση
9 του Ν.35/66Κατάργησις του Ν. 25/1961

Ο περί Υπουργείου Εξωτερικών (Επιπρόσθετοι Θέσεις) Νόμος του 1961 καταργείται.

Σημείωση
8 του Ν.25(Ι)/2006Κατάργηση

Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμοι του 1960 μέχρι 1980 καταργούνται.