Προοίμιο

29η Απριλίου, 1959. Επειδή Σύμβαση για την Καταστολή της Κιβδηλείας Νομίσματος υπογράφτηκε εκ μέρους του τέως Αυτού Μεγαλειότητας Βασιλιά Γεωργίου V στη Γενεύη την 20ή ημέρα Απριλίου του 1929: Και επειδή είναι σκόπιμο να εφαρμοστεί η πιο πάνω Σύμβαση, και να εφαρμοστούν σε ξένα κέρματα και χαρτονομίσματα ορισμένοι Νόμοι αναφορικά με κέρματα και χαρτονομίσματα τα οποία είναι νόμιμο νόμισμα στη Δημοκρατία και να εξομοιωθούν οι πονές σε σχέση με ορισμένα αδικήματα που αφορούν κίβδηλα νομίσματα και χαρτονομίσματα

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κιβδηλείας Νομίσματος (Σύμβαση) Νόμος του 1959.

Κατάσχεση και διάθεση παραποιημένων τραπεζογραμματίων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για παραποίηση τραπεζογραμματίων

2. Όταν πρόσωπο καταδικαστεί αναφορικά με παραποιημένο τραπεζογραμμάτιο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται στα άρθρα 330 και 339 του Ποινικού Κώδικα, το τραπεζογραμμάτιο και οποιοδήποτε μηχάνημα, όργανο, εργαλείο ή υλικό, ανάλογα με την περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκε ή υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί για την παραποίηση του τραπεζογραμματίου, κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τον σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη~ και ανάλογα οι διατάξεις του πιο πάνω Κώδικα που καθορίζονται στην πρώτη στήλη του Πρώτου Μέρους του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου αυτού τροποποιούνται με τον τρόπο που δεικνύεται στη δεύτερη στήλη του πιο πάνω Μέρους του Παραρτήματος που προαναφέρθηκε.

Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα σε ξένο νόμισμα

3. Οι διατάξεις των άρθρων 342, 345, 346, 348 και 349 του Ποινικού Κώδικα, εφαρμόζονται σε σχέση με ξένο νόμισμα όπως εφαρμόζονται σε σχέση με νόμισμα το οποίο χρησιμοποιείται νόμιμα ως χρήμα εντός της Δημοκρατίας~ και κατ’ ακολουθία η διάταξη του πιο πάνω Κώδικα η οποία καθορίζεται στην πρώτη στήλη του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου αυτού τροποποιείται με τον τρόπο που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του Μέρους αυτού του πιο πάνω Παραρτήματος.

Απαγόρευση κατασκευής ή κατοχής χαρτιού ή οργάνων για παραποίηση τραπεζογραμματίων, και κατάσχεση του χαρτιού αυτού ή των οργάνων

4. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς νόμιμη εξουσία ή αιτία, να κατασκευάζει ή χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του να έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε χαρτί που προορίζεται να προσομοιάσει και εκληφθεί ως ειδικό χαρτί όπως αυτό που προμηθεύεται και χρησιμοποιείται για την έκδοση τραπεζογραμματίου ή οποιοδήποτε όργανο για παραποίηση οποιουδήποτε τραπεζογραμματίου, και όταν πρόσωπο καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με το χαρτί ή όργανο αυτό, το χαρτί ή όργανο, ανάλογα με την περίπτωση, κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη~ και ανάλογα οι διατάξεις του Μέρους VIII του Ποινικού Κώδικα τροποποιούνται με την ένθεση σε αυτό, αμέσως μετά το άρθρο 341 του νέου άρθρου 341Α όπως εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα του Νόμου αυτού.

Εξομοίωση ποινών για παραποιημένο ξένο νόμισμα και Κυπριακό νόμισμα

5. Οι ποινές που ορίζονται στα άρθρα 343, 344 και 347 του Ποινικού Κώδικα, σε σχέση με ξένα κέρματα εξομοιώνονται με τις ποινές που καθορίζονται σε αυτό σε σχέση με κέρματα τα οποία χρησιμοποιούνται νόμιμα ως χρήμα εντός της Δημοκρατίας~ και ανάλογα οι διατάξεις του πιο πάνω Κώδικα που ορίζονται στην πρώτη στήλη του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου αυτού τροποποιούνται με τον τρόπον που φαίνεται δεύτερη στήλη του πιο πάνω Παραρτήματος.

Κατάσχεση και διάθεση κίβδηλου νομίσματος και μηχανήματος που χρησιμοποιείται για κιβδηλεία νομίσματος

6. Όταν πρόσωπο καταδικαστεί σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα βάσει των άρθρων 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 ή 350 του Ποινικού Κώδικα, το κίβδηλο νόμισμα και οποιοδήποτε μέταλλο, σφραγίδα, μήτρα, εργαλείο, όργανο, μηχάνημα, πιεστήριο, λιμαρίσματα ή αποκόμματα, ανάλογα με την περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκαν ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με αδίκημα, κατάσχονται και παραδίδονται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει Διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη~ και κατ’ ακολουθία οι διατάξεις του Μέρους VIII του πιο πάνω Κώδικα τροποποιούνται με την ένθεση σε αυτό, αμέσως μετά το άρθρο 350, του νέου άρθρου 350Α όπως εκτίθεται στο Τέταρτο Παράρτημα του Νόμου αυτού.

Απαγόρευση κατασκευής ή κατοχής χαρτιού ή οργάνων για την παραποίηση χαρτονομισμάτων, και κατάσχεση του χαρτιού αυτού ή των οργάνων

7. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς νόμιμη εξουσία ή αιτία, να κατασκευάζει ή χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του να έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε χαρτί που προορίζεται να προσομοιάζει και εκλαμβάνεται ως ειδικό χαρτί όπως αυτό που προμηθεύεται και χρησιμοποιείται για την έκδοση οποιουδήποτε χαρτονομίσματος ή οποιοδήποτε όργανο για παραποίηση οποιουδήποτε χαρτονομίσματος, και όταν πρόσωπο καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με το χαρτί ή όργανο αυτό, το χαρτί ή όργανο, ανάλογα με την περίπτωση κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη~ και ανάλογα οι διατάξεις του περί Νομισματος Νόμου τροποποιούνται με την αντικατάσταση του άρθρου 18 του πιο πάνω Νόμου με νέο άρθρο που εκτίθεται στο Πέμπτο Παράρτημα του Νόμου αυτού.

Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του περί Νομίσματος Νόμου σε χαρτονομίσματα που εκδίδονται στο εξωτερικό

8. Οι διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του περί Νομίσματος Νόμου, εφαρμόζονται σε σχέση με χαρτονομίσματα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση οποιουδήποτε Κράτους εκτός της Δημοκρατίας όπως εφαρμόζονται σε σχέση με χαρτονομίσματα που εκδόθηκαν από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας~ και συναφώς-

(α) το εδάφιο (4) του άρθρου 16 του περί Νομίσματος Νόμου καταργείται˙ και

(β) το άρθρο που εκτίθεται στο Έκτο Παράρτημα του Νόμου αυτού αντικαθιστά το άρθρο 17 του περί Νομίσματος Νόμου˙ και

(γ) οι διατάξεις του περί Νομίσματος Νόμου τροποποιούνται με την ένθεση σε αυτό, αμέσως μετά το άρθρο 18 του περί Νομίσματος Νόμου όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Νόμου αυτού, νέου άρθρου 18Α όπως εκτίθεται στο έβδομο Παράρτημα του Νόμου αυτού.

Απαγόρευση εισαγωγής και εξαγωγής παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων

9. Δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να εισάγει ή εξάγει από τη Δημοκρατία οποιαδήποτε παραποιημένα ή κίβδηλα ή αλλαγμένα χαρτονομίσματα και κατ’ ακολουθία οι διατάξεις του περί Νομίσματος Νόμου, τροποποιούνται με την ένθεση σε αυτό, αμέσως μετά το άρθρο 18Α όπως εισάχθηκε σε αυτόν από το άρθρο 8 του Νόμου αυτού, νέου άρθρου 18Β όπως εκτίθεται στο Όγδοο Παράρτημα του Νόμου αυτού.

Κατάσχεση και διάθεση παραποιημένων ή παράνομα κυκλοφορούντων χαρτονομισμάτων και μηχανής που χρησιμοποιείται για παραποιημένα χαρτονομίσματα

10. Όταν πρόσωπο καταδικαστεί σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα βάσει του άρθρου 15, 16 ή 17 του περί Νομίσματος Νόμου, ή βάσει του άρθρου 18Β του Νόμου αυτού όπως εισάγεται σε αυτόν από το άρθρο 9 του Νόμου αυτού, το χαρτονόμισμα και οποιοδήποτε μηχάνημα, όργανο, εργαλείο ή υλικό, ανάλογα με την περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκε ή υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με αδίκημα, κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου το οποίο καταδίκασε τον παραβάτη˙ και συναφώς-

(α) οι διατάξεις του περί Νομίσματος Νόμου τροποποιούνται με την ένθεση σε αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 18Β αυτού, του νέου άρθρου 18Γ όπως εκτίθεται στο ένατο Παράρτημα του Νόμου αυτού˙ και

(β) η διάταξη του περί Νομίσματος Νόμου που καθορίζεται στη πρώτη στήλη του Δέκατου Παραρτήματος του Νόμου αυτού τροποποιείται με τον τρόπο που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του πιο πάνω Παραρτήματος.

Εξομοίωση της ποινής για παραποιημένα χαρτονομίσματα και τραπεζογραμμάτια

11. Η ποινή που καθορίζεται στο άρθρο 15 του περί Νομίσματος Νόμου σε σχέση με παραποιημένα χαρτονομίσματα εξομοιώνεται με την ποινή που καθορίζεται στο άρθρο 330 του Ποινικού Κώδικα, σε σχέση με παραποιημένα τραπεζογραμμάτια~ και κατ’ ακολουθία η διάταξη του περί Νομίσματος Νόμου που καθορίζεται στην πρώτη στήλη του Ενδέκατου Παραρτήματος του Νόμου αυτού τροποποιείται με τον τρόπο που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος αυτού.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος και κατάργηση

12. Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ την ημέρα που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με ειδοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τότε ο περί Κιβδηλείας Νομίσματος (Σύμβαση) Νόμος του 1936, καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(ΚΕΦ.13 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 27 ΤΟΥ 1949, 12 ΤΟΥ 1951, 28 ΤΟΥ 1952,

4 ΤΟΥ 1953, 45 ΤΟΥ 1953, 28 ΤΟΥ 1954, 20 ΤΟΥ 1955,

13 ΤΟΥ 1956 ΚΑΙ 27 ΤΟΥ 1958)

ΜΕΡΟΣ Ι

Διάταξη  Κώδικα Τροποποιήσεις
Άρθρα 330 και 339.

Οι ακόλουθες λέξεις εισάγονται στο τέλος του Νόμου αυτού-

“Οποιοδήποτε παραποιημένο τραπεζογραμμάτιο και οποιοδήποτε  μηχάνημα, όργανο, εργαλείο ή υλικό, ανάλογα με την περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκε ή υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί για την παραποίηση τραπεζογραμματίου, κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τον σκοπό αυτό δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη.”.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

(Άρθρο 3)

Διάταξη  Κώδικα Τροποποιήσεις
Άρθρο 342. Θα εισαχθεί στον ορισμό του όρου “σε κυκλοφορία” μετά τις λεξεις “εντός της Δημοκρατίας” οι λέξεις “ή νόμιμα χρησιμοποιούνται ως χρήματα σε οποιαδήποτε χώρα ή Κράτος εκτός της Δημοκρατίας.”.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 4)

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ VIII ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 341 ΑΥΤΟΥ

341Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο, χωρίς νόμιμη εξουσία ή αιτία (το βάρος απόδειξης της οποίας φέρει ο κατηγορούμενος),-

(α) κατασκευάζει, χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε χαρτί που υπάρχει πρόθεση να ομοιάζει και εκλαμβάνεται ως ειδικό χαρτί όπως προνοείται και χρησιμοποιείται για την έκδοση οποιουδήποτε τραπεζογραμματίου?ή

(β) κατασκευάζει, χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε  πλαίσιο, μήτρα ή όργανο για την κατασκευή τέτοιου χαρτιού, ή για την παραγωγή εντός ή επί τέτοιου χαρτιού οποιωνδήποτε λέξεων, αριθμών, γραμμάτων, σημείων, γραμμών ή σχεδίων χαρακτηριστικών του χαρτιού αυτού τα οποία χρησιμοποιούνται εντός ή επί τέτοιου χαρτιού? ή

(γ) χαράσσει ή κατά κάποιο τρόπο κάνει πάνω σε πλάκα, ξύλο, πέτρα, ή άλλο υλικό, οποιεσδήποτε λέξεις, αριθμούς, γράμματα, ενδείξεις, γραμμές ή σχέδια, η εκτύπωση των οποίων προσομοιάζει ολικώς ή μερικώς με ορισμένες λέξεις, αριθμούς, γράμματα, ενδείξεις, γραμμές ή σχέδια χαρακτηριστικά του χαρτιού αυτού και χρησιμοποιούμενα σε ή επί τέτοιου τραπεζογραμματίου? ή

(δ) χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιαδήποτε πλάκα, ξύλο, πέτρα ή άλλο υλικό, επί των οποίων οποιεσδήποτε τέτοιες λέξεις, αριθμοί, ενδείξεις, γραμμές ή σχέδια έχουν χαραχθεί ή κατά κάποιο τρόπο έγιναν όπως προαναφέρθηκε? ή

(ε) χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε χαρτί επί του οποίου οποιεσδήποτε τέτοιες λέξεις, αριθμοί, γράμματα, ενδείξεις, γραμμές ή σχέδια έχουν τυπωθεί ή κατά κάποιο τρόπο γίνονται όπως προαναφέρθηκε,

είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά ετών.

(2) Όταν πρόσωπο καταδικαστεί σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα βάσει του εδαφίου (1), το χαρτί, πλαίσιο, μήτρα, όργανο, πλάκα, ξύλο, πέτρα ή άλλο υλικό, ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε αδίκημα, κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη.”.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 5)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

Διάταξη  Κώδικα Τροποποιήσεις
Άρθρο 343 Οι λέξεις “Αν το αδίκημα διαπραχθεί σε σχέση με κέρματα σε κυκλοφορία, αυτός και 344, υπόκειται σε ισόβια φυλάκιση. Αν το αδίκημα διαπραχθεί σε σχέση με κέρματα αλλοδαπού Ηγεμόνα ή Κράτους, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση επτά ετών”
Άρθρο 347. Οι λέξεις “Αν το αδίκημα διαπραχθεί σε σχέση με κέρματα σε κυκλοφορία, αυτός Ι υπόκειται σε φυλάκιση δύο ετών. Αν το αδίκημα διαπραχθεί σε σχέση με κέρματα αλλοδαπού Ηγεμόνα ή Κράτους, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση ενός έτους” καταργούνται? και εισάγονται μετά τις λέξεις “πλημέλλημα” οι λέξεις “και υπόκειται σε φυλάκιση δύο ετών.”.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6.)

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ VIII ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 350 ΑΥΤΟΥ

“Κατασχέσεις.

350Α. Όταν πρόσωπο καταδικαστεί σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα βάσει του άρθρου 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 ή 350 του Κώδικα αυτού, το κίβδηλο νόμισμα και οποιοδήποτε μέταλλο, σφραγίδα, μήτρα, εργαλείο, όργανο, μηχανή, πιεστήριο, λι- μαρίσματα ή αποκόμματα, ανάλογα με την περίπτωση, που χρησιμοποιούνται ή υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με αδίκημα, κατάσχονται και παραδίδονται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο  εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη.”.

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(΄Αρθρο 7)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ

18.-(1) Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή αιτία (το βάρος απόδειξης της οποίας βαρύνει τον κατηγορούμενο),

(α) κάνει, χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στην φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε χαρτί που σκοπεύεται να προσομοιάζει  και θεωρείται ως ειδικό χαρτί όπως προμηθεύεται και χρησιμοποιείται για την κατασκευή οποιουδήποτε χαρτονομίσματος? ή

(β) κάνει, χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε πλαίσιο, μήτρα ή όργανο για την κατασκευή τέτοιου χαρτιού, ή για την εκτύπωση εντός ή επί τέτοιου χαρτιού οποιοδήποτε ομοίωμα της υπογραφής του Διοικητή ή οποιωνδήποτε λέξεων, αριθμών, γραμμάτων, ενδείξεων, γραμμών ή σχεδίων χαρακτηριστικά του χαρτιού αυτού και που χρησιμοποιούνται εντός ή επί τέτοιου χαρτιού? ή

(γ) χαράσσει ή κατά κάποιο τρόπο κάνει σε οποιαδήποτε πλάκα, ξύλο, πέτρα ή άλλο υλικό οποιοδήποτε ομοίωμα της υπογραφής του Διοικητή ή οποιεσδήποτε λέξεις, αριθμούς, γράμματα, ενδείξεις,  γραμμές ή σχέδια, τα αποτυπώματα των οποίων προσομοιάζουν ολικώς ή μερικώς με την υπογραφή του Διοικητή ή οποιεσδήποτε λέξεις, αριθμούς, γράμματα, ενδείξεις, γραμμές ή σχέδια χαρακτηριστικά του χαρτονομίσματος και που χρησιμοποιούνται εντός ή επί οποιουδήποτε χαρτονομίσματος? ή

(δ) χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιαδήποτε πλάκα, ξύλο, πέτρα ή άλλο υλικό επί του οποίου οποιοδήποτε τέτοιο ομοίωμα της υπογραφής του Διοικητή ή οποιεσδήποτε τέτοιες λέξεις, αριθμοί, γράμματα, ενδείξεις, γραμμές ή σχέδια, έχουν χαραχθεί ή κατά κάποιο τρόπο γίνονται όπως προαναφέρθηκε? ή

(ε) χρησιμοποιεί ή εν γνώσει του έχει στη φύλαξη ή κατοχή του οποιοδήποτε χαρτί επί του οποίου οποιοδήποτε τέτοιο ομοίωμα της υπογραφής του Διοικητή ή οποιεσδήποτε τέτοιες λέξεις, αριθμοί, γράμματα, ενδείξεις, γραμμές ή σχέδια έχουν τυπωθεί ή κατά κάποιο τρόπο κατασκευαστεί όπως προαναφέρθηκε,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

(2) Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή αιτία (το βάρος απόδειξης της οποίας βαρύνει τον κατηγορούμενο), ακρωτηριάζει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο παραμορφώνει οποιοδήποτε χαρτονόμισμα είτε διά της γραφής, εκτύπωσης, σχεδίου ή σφραγίδας επί αυτού ή διά της προσάρτησης ή επισύναψης σε αυτό οτιδήποτε της φύσης ή τύπου διαφήμισης, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(3) Όταν πρόσωπο καταδικαστεί  σε σχέση με οποιοδήποτε αδικημα βάσει του εδαφίου (1) αυτού, το χαρτί, πλαίσιο, καλούπι, όργανο, πλάκα, ξύλο, πέτρα ή άλλο υλικό, ανάλογα με την περίπτωση, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε αδίκημα, κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου το οποίο καταδίκασε τον παραβάτη.”.

ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 8)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ

17. Όποιος, χωρίς νόμιμη εξουσία ή αιτία (το βάρος απόδειξης της οποίας βαρύνει τον κατηγορούμενο) έχει στην κατοχή του, οποιοδήποτε κίβδηλο, παραποιημένων αλλοιωμένο, ασυμπλήρωτο ή ατελές χαρτονόμισμα, εν γνώσει του ότι αυτό είναι παραποιημένο, κίβδηλο, αλλοιωμένο, ατελές ή ασυμπλήρωτο, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

ΕΒΔΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ,

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΑΥΤΟΥ

18Α. Η φράση “χαρτονόμισμα” στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 18Β του Νόμου αυτού σημαίνει χαρτονόμισμα που εκδίδεται βάσει του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού, ή του Διατάγματος εν Συμβουλίω του 1928 των Κυπριακών Χαρτονομισμάτων ή του Διατάγματος των Κυπριακών Χαρτονομισμάτων και Νόμου, 1928  και 1935, και περιλαμβάνει οποιοδήποτε χαρτονόμισμα παρόμοιου χαρακτήρα (με οποιοδήποτε όνομα καλείται) που εκδίδεται από ή εκ μέρους της Κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας εκτός Κύπρου, το οποίο είναι νόμιμο νόμισμα στη χώρα στην οποία αυτό εκδόθηκε.

ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 9)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ,

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18Α ΑΥΤΟΥ

18Β. Όποιος εισάγει ή εξάγει από τη Δημοκρατία οποιοδήποτε χαρτονόμισμα που είναι παραποιημένο ή κίβδηλο ή αλλοιωμένο, εν γνώσει του ότι αυτό είναι παραποιημένο ή κίβδηλο ή αλλοιωμένο, είναι ένοχος αδικήματος  και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ισόβια φυλάκιση.

ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 10.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟ,

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18Β ΑΥΤΟΥ

18Γ. Όταν πρόσωπο καταδικαστεί σε σχέση με οποιοδήποτε αδίκημα βάσει του άρθρου 15, 16, 17 ή 18Β του παρόντος Νόμου, το χαρτονόμισμα και οποιαδήποτε μηχανή, όργανο εργαλείο ή υλικό, ανάλογα με την περίπτωση, που χρησιμοποιήθηκε ή που υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με αδίκημα, κατάσχεται και παραδίδεται στο Διοικητικό Γραμματέα, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν για το σκοπό αυτό, δυνάμει διατάγματος του Δικαστηρίου που καταδίκασε τον παραβάτη.

ΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 10)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.

Διάταξη  του περί Νομίσματος Νόμου Τροποποίηση
Άρθρο 16(1). Οι λέξεις “είναι νόμιμο για το Δικαστήριο να διατάξει όπως το έγγραφο σε σχέσει με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα και οποιαδήποτε αντίγραφα του εγγράφου Ι   αυτού και οποιεσδήποτε πλάκες, τεμάχια, σφραγίδες, ή άλλα όργανα που Ι χρησιμοποιήθηκαν ή είναι ικανά για να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση ή ανατύπωση οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου τα οποία τελούν υπό την κατοχή του κατηγορουμένου καταστραφούν” (γραμμές 6 έως 11) καταργούνται.
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 11)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

Διάταξη  του περί Νομίσματος Νόμου Τροποποίηση Νομίσματος
Άρθρο 15. Οι λέξεις “ισόβια” αντικαθίστανται από τις λέξεις “για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη” (γραμμές 6 και 7).
Σημείωση
1Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας

1. Σκοπός του Νόμου αυτού ήταν να εφαρμόσει στην Κύπρο τις πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της Κιβδηλείας η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 20 Απριλίου 1929. Ένας άλλος σκοπός του Νόμου ήταν η εξομοίωση ορισμένων ποινών σχετικά με κιβδηλεία κερμάτων και χαρτονομισμάτων.

2. Με το Νόμο αυτό επιφέρονται σημαντικές τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα Κεφ. 154 (Κεφ. 13 στην Έκδοση Νόμων του 1949) και στον περί Νομίσματος Νόμο Κεφ. 197 (Κεφ. 69 στην Έκδοση Νόμων του 1949).

3. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 12 η ισχύς του εν λόγω Νόμου θα άρχιζε σε ημερομηνία που θα οριζόταν από τον (Κυβερνήτη) Υπουργικό Συμβούλιο και μέχρι τότε θα παρέμενε σε ισχύ ο Νόμος Counterfeit Currency (Convention) Law 1936 (28 του 1936).

4. Ο Νόμος του 1936 επιφέρει και αυτός τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον περί Νομίσματος Νόμο και σκοπός της θέσπισης του ήταν ο ίδιος όπως και στο μεταγενέστερο νόμο του 1959. Η ισχύς του Νόμου αυτού (του 1936) θα αρχίσει σε ημερομηνία που ο Κυβερνήτης ήθελε ορίσει με γνωστοποίηση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

5. Δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση τέτοιας γνωστοποίησης είτε για το Νόμο του 1936 είτε για το Νόμο του 1959. Φαίνεται όμως ότι οι Νόμοι αυτοί τέθηκαν ποτέ σε ισχύ και αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 1965 θεσπίστηκε ο περί Κυρώσεως της Συμβάσεως και του Πρωτοκόλλου προς Καταστολή της Παραχαράξεως και Κιβδηλείας Νόμου του 1965 (22 του 1965).

6. Ενόψει των πιο πάνω οι πρόνοιες της Σύμβασης αυτής θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με τον Ποινικό Κώδικα (Κεφ. 154) και τον περί Νομίσματος Νόμο (Κεφ. 197). Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι μερικές από τις πρόνοιες της Σύμβασης ίσως να μην είναι εφαρμόσιμες χωρίς τη θέσπιση ειδικής Νομοθεσίας. Αναφέρεται στο άρθρο 3 ότι ορισμένες πράξεις θα θεωρούνται ως παραβάσεις κοινού δικαίου χωρίς όμως να προβλέπεται οποιαδήποτε ποινή.

7. Οι παραπομπές στο Νόμο αυτό στο Κεφ. 13 (Ποινικός Κώδικας) και Κεφ. 69 (Περί Νομίσματος Νόμος) αναφέρονται στα Κεφάλαια στην έκδοση Νόμων του 1949, τα οποία στην έκδοση Νόμων του 1959 είναι Κεφάλαια 154 και 197, αντίστοιχα.