Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Θερινής Ώρας Νόμος.

Αλλαγή της ώρας προς τα εμπρός κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου του έτους

2.-(1) Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου σε κάθε έτος όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίσει, η ώρα για νόμιμους και γενικούς σκοπούς στη Δημοκρατία θα είναι τρεις ώρες μπροστά της μέσης ώρας Γκρήνουιτς.

(2) Όσες φορές οποιαδήποτε έκφραση σχετικά με την ώρα εμφανίζεται σε οποιοδήποτε Νόμο, Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα, κανονισμό, εσωτερικό κανονισμό, προκήρυξη, κανόνα, ή οποιοδήποτε παρόμοιο επίσημο έγγραφο, ή σε οποιαδήποτε πράξη, ωρολόγιο πρόγραμμα, ειδοποίηση, διαφήμιση, ή άλλο έγγραφο, η ώρα που αναφέρθηκε ή προσδιορίστηκε θα τηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου που καθορίστηκε, από το Νόμο αυτό:

Νοείται πάντοτε ότι καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δεν θα επηρεάζει τη χρήση της μέσης ώρας Γκρήνουιτς ή της Ανατολικής Ευρωπαϊκής ώρας για σκοπούς αστρονομίας, μετεωρολογίας, ή ναυτιλίας, ή δεν θα επηρεάζει την κατάρτιση οποιουδήποτε εγγράφου που αναφέρεται ή σχετίζεται προς την ώρα που αφορά τέτοιους σκοπούς όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω.