Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Άλατος Νόμος.

Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος άλατος περιέρχεται στην Κυβέρνηση

2. Ολόκληρη η ιδιοκτησία και ο έλεγχος όλου του άλατος που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας ανήκει και περιέρχεται στην Κυβέρνηση της Κύπρου.

Η συλλογή και παρασκευή άλατος απαγορεύεται εκτός δυνάμει άδειας

3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν περισυλλέγει οποιοδήποτε άλας που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο, ή παρασκευάζει άλας με οποιαδήποτε διαδικασία εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας εκτός με τη γραπτή άδεια του Ελεγκτή που λαμβάνεται εκ των προτέρων.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπέρβαινα τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα προς αυτές θα πληρώνει ποσό ύψους είκοσι πέντε μίλς για κάθε οκά άλατος που συλλέγεται ή παρασκευάζεται με τον τρόπο αυτό.

Λήψη άλατος από αλυκές, κλπ., απαγορεύεται

4. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει οποιοδήποτε άλας από οποιαδήποτε λεκάνη, αλυκή, σωρό άλατος ή τόπο στον οποίο συλλέγεται ή φυλάσσεται άλας για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κύπρου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα με αυτές πληρώνει ποσό ύψους είκοσι πέντε μίλς για κάθε οκά άλατος που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό.

Απόκρυψη ή μετακίνηση άλατος

5. Πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του ή εσκεμμένα αποκρύπτει σε οποιοδήποτε τόπο ή ενέχεται στην μετακίνηση οποιουδήποτε άλατος που συλλέγεται, παρασκευάζεται, ή λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα με αυτές πληρώνει ποσό ύψους είκοσι πέντε μίλς για κάθε οκά άλατος που ανευρίσκεται στην κατοχή του ή για κάθε οκά άλατος που αποκρύπτεται ή μετακινείται με τον τρόπο αυτό.

Απόπειρα ή παροχή βοήθειας, κλπ., για διάπραξη αδικήματος

6. Πρόσωπο το οποίο αποπειράται να διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή παρέχει βοήθεια, υποκινεί, συμβουλεύει ή προκαλεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού υπόκειται στην ίδια ποινή και κατάσχεση ωσάν να είχε διαπράξει αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού.

Κατάσχεση άλατος

7. Άλας σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί οποιοδήποτε αδίκημα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού κατάσχεται.

Κατάσχεση μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν κλπ., για την περισυλλογή, κλπ., άλατος

8. Οποιοδήποτε πλοίο, λέμβος, άμαξα, μηχανοκίνητο όχημα ή οποιαδήποτε άλλα μεταφορικά μέσα μαζί με οποιοδήποτε ζώο που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή, λήψη, απόκρυψη ή μετακίνηση οποιουδήποτε άλατος σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί αδίκημα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού κατάσχονται.

Εξουσία στον Ελεγκτή, κλπ., να ερευνά

9. Ο Ελεγκτής, οποιοσδήποτε Τελωνειακός Εισπράκτορας, οποιοσδήποτε αστυνομικός και οποιοσδήποτε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων και Δασμών δεόντως εξουσιοδοτημένος από Τελωνειακό Εισπράκτορα για το σκοπό αυτό δύναται χωρίς ένταλμα-

(α) να εισέρχεται και να ερευνά οποιοδήποτε τόπο ή υποστατικά επί των οποίων ή εντός των οποίων έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι υπάρχει άλας το οποίο συλλέκτηκε, λήφθηκε, αποκρύφτηκε ή μετακινήθηκε κατά παράβαση του Νόμου αυτού·

(β) να επιθεωρεί και να ερευνά οποιοδήποτε πλοίο, λέμβο, άμαξα, μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο μεταφορικό μέσο, ή οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογο λόγο να υποψιάζεται ότι ενέχεται στη συλλογή, λήψη, απόκρυψη ή μετακίνηση οποιουδήποτε άλατος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει επιστροφή πλοίου, κλπ., που κατασχέθηκε

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάξει όπως οποιοδήποτε πλοίο, λέμβος, άμαξα, μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο μέσο μεταφοράς που κατασχέθηκε βάσει του Νόμου αυτού παραδοθεί στον ιδιοκτήτη αυτού υπό τέτοιους όρους περιλαμβανομένης της πληρωμής οποιουδήποτε ποσού αντί της δήμευσης, ως ήθελε φανεί σε αυτόν αναγκαίο.

Συμβιβασμός αδικημάτων

11. Ο Ελεγκτής δύναται να συμβιβάσει και ρυθμίσει εξωδίκως οποιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία η οποία θα είναι στο εξής οποτεδήποτε αναγκαία ή θα αρχίσει με εξουσιοδότηση του ή υπό τον έλεγχο του εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτός θεωρήσει κατάλληλους κατά την διακριτική του ευχέρεια με πλήρη εξουσία αυτού ή οποιουδήποτε από τους λειτουργούς του ή αντιπροσώπους του που δεόντως εξουσιοδοτούνται για το σκοπό αυτό να δέχονται οποιεσδήποτε χρηματικές ποινές που επιβλήθηκαν με τον πιο πάνω τρόπο ή υπάρχει ισχυρισμός ότι έχουν επιβληθεί ή οποιοδήποτε μέρος αυτών χωρίς να εγερθεί αγωγή ή αρχίσει άλλη διαδικασία για την ανάκτηση αυτών.

Αμοιβή σε πληροφοριοδότες

12. Αμοιβή που δεν υπερβαίνει το μισό του προστίμου που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου δικάζεται αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού ή της χρηματικής ποινής που ανακτάται βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου αυτού, δύναται να δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει δώσει πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στην σύλληψη του αδικοπραγούντα.