Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης των Φυτικών Ασθενειών και Εχθρών Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“φυτική ασθένεια” σημαίνει οποιαδήποτε επιδείνωση ή καταστροφή οποιουδήποτε φυτού ή μερών φυτού η οποία είναι δυνατό να μεταδοθεί σε οποιοδήποτε άλλο φυτό ή μέρη φυτού, είτε η επιδείνωση ή η καταστροφή αυτή οφείλεται σε ασθένεια, έντομα, ξήρανση, μύκητες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε επιδείνωση ή καταστροφή οποιουδήποτε φυτού ή μέρους αυτού που προκαλείται από οποιουσδήποτε φυτικούς εχθρούς

“φυτό” σημαίνει και περιλαμβάνει κάθε δένδρο, φυτό, βότανο ή χόρτο του οποίου ο καρπός ή οποιοδήποτε άλλο μέρος χρησιμοποιείται για τη διατροφή ανθρώπου ή ζώου, ή για οποιοδήποτε σκοπό σε σχέση με τέχνες ή βιομηχανίες.

Κήρυξη μολυσμένων περιοχών

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία από καιρό σε καιρό, όταν φαίνεται σε αυτό αναγκαίο, να κηρύσσει οποιαδήποτε επαρχία ή περιοχή εντός της Δημοκρατίας, ή τόπο εντός οποιασδήποτε τέτοιας περιοχής, ως τόπο μολυσμένο ή ως τόπο για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσμένος με φυτική ασθένεια.

Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει διατάγματα

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να εκδίδει οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά διατάγματα για τους ακόλουθους σκοπούς ή οποιουσδήποτε από αυτούς:

(α) για καθορισμό και ρύθμιση της καταστροφής, απομάκρυνσης, διάθεσης ή θεραπείας φυτών και προϊόντων είδους λαχανικών εντός μολυσμένης επαρχίας, περιοχής ή τόπου

(β) για καθορισμό και ρύθμιση του καθαρισμού και απολύμανσης μολυσμένων τόπων και περιοχών, ή μερών αυτών

(γ) για καθορισμό της περιόδου εντός της οποίας δεν είναι νόμιμο να φυτευτούν ή επαναφυτευτούν με οποιοδήποτε φυτό οποιουδήποτε είδους, ή με οποιοδήποτε συγκεκριμένο είδος φυτού, ολόκληρο ή οποιοδήποτε τμήμα μολυσμένης επαρχίας, περιοχής ή τόπου

(δ) για απαγόρευση ή ρύθμιση της διακίνησης προσώπων, ζώων, χώματος, λιπάσματος, κοπριάς, λαχανικών προϊόντων ή άλλων πραγμάτων εντός ή εκτός επαρχίας, περιοχής ή τόπου που κηρύσσεται ως τόπος μολυσμένος ή ως τόπος για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι μολυσμένος με φυτική ασθένεια

(ε) γενικά για το σκοπό της με οποιοδήποτε τρόπο παρεμπόδισης της εισαγωγής στη Δημοκρατία ή της διάδοσης σε αυτή φυτικής ασθένειας

(στ) για το διορισμό, πληρωμή και ρύθμιση των καθηκόντων προσώπων που ευθύνονται με την εκτέλεση οποιωνδήποτε διατάξεων ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Και όλα τα διατάγματα αυτά που ισχύουν εκάστοτε θεωρούνται ως μέρος του Νόμου αυτού.

(2) Στην περίπτωση της παράλειψης ή αμέλειας του ιδιοκτήτη οποιωνδήποτε δέντρων ή φυτών σε οποιαδήποτε περιοχή ή τόπο να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής Γεωργίας δύναται ο ίδιος ή μέσω τέτοιων λειτουργών του Τμήματος Γεωργίας όπως εξουσιοδοτεί γραπτώς με την υπογραφή του για το σκοπό αυτό να κάνει όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία δυνατό να είναι αναγκαία για εκτέλεση του αναφερόμενου διατάγματος( και μετά που ο Διευθυντής Γεωργίας πιστοποιεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο τα έξοδα τα οποία διενεργήθηκαν κανονικά για εκτέλεση του διατάγματος αυτού, το Δικαστήριο αυτό καλεί το πρόσωπο για λογαριασμό της παράλειψης ή αμέλειας του οποίου διενεργήθηκαν τα έξοδα αυτά ενώπιον του σε συγκεκριμένη ημέρα για να πληρώσει τα  έξοδα τα οποία φαίνεται στο Δικαστήριο ότι διενεργήθηκαν κανονικά για το σκοπό αυτό( και αν το πρόσωπο αυτό αρνηθεί ή παραλείψει να προβεί στην πληρωμή αυτή αμέσως, ή εντός τέτοιου χρόνου όπως το Δικαστήριο ορίζει, το Δικαστήριο προβαίνει στην ανάκτηση της πληρωμής αυτής με τον ίδιο τρόπο όπως θα προχωρούσε στην ανάκτηση οποιουδήποτε προστίμου που επιβλήθηκε βάσει απόφασης του Δικαστηρίου.

Κήρυξη απαλλαγής από μόλυνση

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό, να κηρύσσει, τηρουμένων τέτοιων όρων όπως ήθελε θεωρήσει αναγκαίο, οποιαδήποτε επαρχία, περιοχή ή τόπο εντός οποιασδήποτε περιοχής, ότι δεν υπάρχει πλέον υποψία ότι είναι μολυσμένη με φυτική ασθένεια( και τότε, επιφυλασσομένων των όσων προνοούνται από τη διακήρυξη αυτή διαφορετικά, οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό διάταγμα το οποίο ήθελε εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, στην έκταση που επηρεάζει οποιαδήποτε τέτοια επαρχία, περιοχή, ή τόπο, παύει να ισχύει.

Εξουσία εισόδου σε γη και έρευνας για τα αίτια της ασθένειας

6. Πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με ή χωρίς οποιαδήποτε ζώα ή ζώα φόρτου, κάρα, εργαλεία, σύνεργα ή άλλα πράγματα να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και να εξετάζει οποιαδήποτε φυτά ή προϊόντα είδους λαχανικών, και να σκάβει το έδαφος, και να κάνει όλες εκείνες τις άλλες πράξεις και πράγματα που δυνατό να είναι σκόπιμο για να ερευνήσει πιο αποτελεσματικά και να καταστρέψει τα αίτια οποιασδήποτε φυτικής ασθένειας.

Αποζημίωση για φυτά και προϊόντα λαχανικών που καταστράφηκαν

7. Όταν οποιαδήποτε φυτά ή προϊόντα λαχανικών καταστράφηκαν βάσει της εξουσιοδότησης του Νόμου αυτού, ο Διοικητής της Επαρχίας πληρώνει από το επαρχιακό ταμείο στον ιδιοκτήτη των φυτών ή προϊόντων αποζημίωση για την καταστροφή αυτή, η αποζημίωση υπολογίζεται επί της αξίας των φυτών ή προϊόντων κατά το χρόνο της καταστροφής από εκτιμητές, ένας από τους οποίους διορίζεται από το Διοικητή και ένας από το Διοικητή του χωριού για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας αναφορικά με την αποζημίωση που πρέπει να πληρωθεί, το ζήτημα αναφέρεται στο Επαρχιακό Συμβούλιο (Mejlis Idare), του οποίου η απόφαση είναι τελική:

Νοείται ότι αν αποδειχθεί προς ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι καταστροφή οποιωνδήποτε φυτών ή προϊόντων λαχανικών κατέστη σκόπιμη ή αναγκαία από τη σκόπιμη παράβαση από τον ιδιοκτήτη τέτοιων φυτών ή προϊόντων των διατάξεων του Νόμου αυτού, αυτό δύναται να κατάσχει την πληρωμή της αποζημίωσης αυτής.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να απαγορεύει την εισαγωγή εμπορευμάτων

8. Για το σκοπό της παρεμπόδισης της εισαγωγής στη Δημοκρατία ή της διάδοσης σε αυτή οποιασδήποτε φυτικής ασθένειας, και για το σκοπό της εφαρμογής καλύτερης διάταξης για παρεμπόδιση της εισαγωγής αγαθών που θεωρούνται ότι πιθανόν να μεταφέρουν τα μικρόβια οποιασδήποτε φυτικής ασθένειας, και που έρχονται άμεσα ή αρχικά από χώρες ή τόπους που πιστεύεται ότι είναι μολυσμένοι με οποιαδήποτε φυτική ασθένεια, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να διατάσσει ότι η εισαγωγή οποιωνδήποτε αγαθών ή εμπορευμάτων απαγορεύεται ή επιτρέπεται μόνο υπό τέτοιους όρους όπως ορίζεται από οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα( και δύναται από καιρό σε καιρό να μεταβάλλει ή ακυρώνει οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα.

Ποινές για παράβαση διατάγματος βάσει προηγούμενου άρθρου

9. Πρόσωπο το οποίο εισάγει ή φέρνει στη Δημοκρατία οποιαδήποτε αγαθά ή εμπορεύματα ή προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή πράγμα κατά παράβαση οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του αμέσως προηγούμενου άρθρου υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ή και στις δύο αυτές ποινές, και όλα αυτά τα αγαθά ή εμπορεύματα κατάσχονται μαζί με τα κιβώτια που περιέχουν αυτά και οτιδήποτε συσκευάστηκε με αυτά.

Ποινές για παράβαση διαταγμάτων και παρεμπόδιση λειτουργών

10. Οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 4, ή οποιαδήποτε παρεμπόδιση οποιουδήποτε λειτουργού ή προσώπου που διορίστηκε να εκτελεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, δυνατό να τιμωρείται με πρόστιμο, που δεν υπερβαίνει για το πρώτο αδίκημα, τις επτακόσιες πενήντα λίρες και για οποιοδήποτε μεταγενέστερο ποινικό αδίκημα, με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αμοιβή σε πληροφοριοδότη

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διατάσσει ότι το όλο ή οποιοδήποτε μέρος οποιουδήποτε προστίμου που επιβλήθηκε βάσει του Νόμου αυτού πληρώνεται στο πρόσωπο μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η καταδίκη.

Σημείωση
28 του Ν. 147(Ι)/2003Καταργήσεις και επιφυλάξεις

(1) Οι περί Προλήψεως και Καταπολεμήσεως των Φυτικών Ασθενειών και Εχθρών Νόμοι του 1893  μέχρι 1993  καθώς και οι πρόνοιες του άρθρου 23 του περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου του 2002  που αφορούν την έκδοση φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού,  καθώς και οι συναφείς δυνάμειτου άρθρου αυτού εκδοθέντες κανονισμοί που αφορούν τηδιεξαγωγή φυτοϋγειονομικού ελέγχου και την έκδοση φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού.

(2)  Κανονισμοί,  ∆ιατάγματα,  διορισμοί,  εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει των Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1),  στην έκταση που δεναντίκεινται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.147(I)/2003], διατηρούνται σε ισχύ μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

Σημείωση
29 του Ν. 147(Ι)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν. 147(Ι)/2003

(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 147(Ι)/2003] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

(2) Οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.147(I)/2003] τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση -

(α) Η υποπαράγραφος (iii) της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5.

(β) η υποπαράγραφος (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 9.

(γ) το άρθρο 13.

(δ) το άρθρο 14.

(ε) το εδάφιο (6) του άρθρου 15.

(στ) το άρθρο 18.