vo o

1. v o v o o.

v

2.-(1) o o ,

"o o" v o o oooo o o ooo oo o o.

"vo" v v v oo vv ovv ov , o ovo ' .

(2) vo o o vov vo ov .

o vo v vo o

3. o vo, v v , v vo, v o o, v o v v v o.

o vo v o vo v o vo

4.-(1) o vo v o vo oooo o vo , vo vov o v vo oooo o vo, o o , o v ovv o ovvo v o vov o o.

(2) o o v v o vo oooo o vo o ooo ov v o.

(3) o o o v v o oooo vooo vv o v o ooo v oooo o vo oo.

5.-(1) v o o v oo, v o vo v ooo o o ov ov ov , , v o vo o , o o o v vo ooo o o.

(2) v oo o o vo vo v v v oooo o ooo ov o o voo v vo v o v o oo , , v v v oo v o o (1), oooo o o vo o vo o vo v v o o o o ooo v o o v o vo o o , vov o, v v voo v v v o v o .

o oo oov vo

6. o vo, v v , v o v ov o v o o o, v o vv, o voo, v oov v o.

o o

7. v o vo o o v o , oooo o ov ooo o , o, ovo oooo o o o vo o, v o o oo v v ov.

o vo v vo

8. v oooo vo vo oooo o o o o ov o, ooo vov o oooo o oo o v vo o vo oooo oo o o ov o, vo oooo o v v ov , oooo o o v v v ooo v v, v ooo o o oooo o o , v o o o vo o o v v vo v voo v o o v oo o o o v o vo o v, v , oo v v oo o v oo o vo v vov .

o o v v o v v o v o o o

9.-(1) v v vv o o o o v v oov o o ov ov o ooo ovo oo v v v o o, oooo o vvo, oov o o ovovo oovo v v v v v v o, ov o o voo o o v o oooo o o vo ov v o , v o o o o v vo v v v o vo o v o , o oooo o vo o o o , v v v v v v o.

(2) v v vv o v o o vv v oov o o ov ov o o o v v o o oooo o vo voo o, o o o, v o v vo o o o o, v v v v oooo voo o v v .

(3) ooo v oo o o v o o o o v vo v v voo, v v v v v vo ooo o v.

o o ov v o , o

10.-(1) ooo o -

() v o vo o o v v vo v v ov o o vo v vov o o v .

() v o ooo o v v v v ov o vo v v v v o vo v ov .

() v o vo o v o v oov o , v v oov o , v ov oov.

() v o o o v v v v ov o vo v v v v o vo o v ov ,

oooo o vo v v o o vo o , vo v , oo o , o .

(2) v o o v v v v o oo, o o v, o vo o ooo v oo, v o , o o ooo o v v v o v v v o vv v v vvv.

o o o v

11. v o vo o o v o , v o ooo o ov vo, , v o vo v -

() v o v o o ov v v v v ov, o vo o ooo ov o v v o vo v o.

() v, v v o, v o vo v o , oo v v o v, v v v oo o o vo, ov o o o, oo ov vo o o o v o v, o vo o ooo v v o o v o ov v o, o v o o vo v v o ovo:

o o o v v oooo o o v v o o .

o o v v

12.-(1) v o vo o o v , v v ovo ov vo o o ovo o o o v o vo, o vo v v ovoo o , o o , o v o o o v o vo.

(2) v o vo o o v o oov o o v o o o o (1), o oovo o v .

v vov o o v

13.-(1) o o v, oooo o vo, v ov o o ooo v v o v v v o v o o.

(2) o ooo ov o o o o v o v ooo o o.

(3) ovv v v o o (2) o o 19 ooo v o vo, o o o v v o ooo.

(4) o oo o o o o o "v o" v, v o o vov v vov, ov oo o ov o vo ov .

o o v ov v o o o v

14.-(1) v v (o ooo v v o ov ), o o (o ooo v oov ovoo v v), o o ooo v v o, ov ovov o o, o o v, oooo o vo o vo, v o o v v vov v o oo v ov o ovv.

(2) v o o v v o o, v o o ov ov ov o o ov v v v o , o o, v, oooo o vo o vo, -

() v o o v v o vo v o oo v ov o ovv.

() v o vo v o v o.

(3) o o ooo o o o o o v o v v v o v v v o v o o o voo.

(4) v o ( o vo o o) o o o vo o o v vo oooo o ooo ov o o voo, o o, v ( o o oooo o voo) o vo v o v o, v v oo v o o v v o o .

o v o vo

15. oo o o o ooo o oooo o o o v, oooo o o v o v ooo v o vo, v o o v v v v o o v v o vo .

o

16. v o vo v , o o vv o vo ov o-

() v oov o vo o o vov v ov o.

() v ovov oooo o o ooo o ooo o .

v

17. ooo vo o vo v v o o o v o o vo o ooo v ov oooo o v v v o oooo o, vv v ov o v v o oooo o o ooo v v o v o v .

vo v o

18. vo v o o v v o o o vo v o v .

o vo

19.-(1) o o o v v v o ov , oooo , v o ov .

(2) v v, o o ov v o v v ov o o, v o o.

o

20.-(1) v o o v o v , o o v v ov ov.

(2) v o o o v v , o o v v .

21. o vo v, o o, v ov o o v o v v vo vo .

o v ov

22. v o, o o o ooo v v o v ov o o o o o o .

o

23.-(1) oo vo oo v o vo oooo o ov o o o , oooo o v v o o , o o vo v o , v v v :

o o v v ov o v o o v oo o o o v v o v .

(2) v v v oo o o, oooo vo v o oo o vo, o o, v o o vo o o o o. v o , o o vo o ooo v o, ooo v o oov o v oo o o vo v v v o.

ov v v

24.-(1) v o ov o ov vov o o.

(2) v v oooo o vo o ooo v v o vo oooo o ooo o vo v o v o v o vo , , o oo v v o o v o ov , o vo oooo oo o vo o o v v o o v.

(3) o oo o o o o oo v v o ov , v v o vo o vo ov o o o vo oo v oo ov o v oov , , v o vo v o v o o ovo oo o vo, ov o v oov o o o .

(4) oo o v o o (3) v v o -

() v o o o o ooo v o.

() o v o v o ov o oo o v o o o ov o v o o v v o.

() v o o o v o o v o ov o v o o o ov o v o o v v o, oooo o o o ooo o o vo. v oo o o ov o o o v o () o o o, o , v o o vo, v o vo ov ooo o o v v o .

(5) v o o v o ovv ov oov ooo oo o v oov v o oo o o o ov v ooo v v v vo ovo v v o v oo o v , o o, v v v o o oo vo , v o ov o ovo vo v, v, oo o (v ov) v v o o , v ov o oov o o o, v v o vo o o.

(6) v o o ov , v v , o vo v o o o , o o v v oo v v v ov o o o o ov oo o vo o o o vo v v (vov ) vo o o .

(7) o oo o o o "o o" vov oooo o o o o o vo v o ooo v v ooo v .

o o

25. o o oo v v o v o o ov o v voo v o v o v v v oo vov ov v o .

o o

26.-(1) o oo o o o v o v vo oooo o vov o o o o o o o oo o vov o o :

o oov v ooo o o v v o v vo oooo o vov o v.

(2) v o o o v v o ov v oo o vo o ooo o oov v vo, o o v v o ovo v ov v o v o vo.

(3) v o o o v v ooo oo o v ov, ov o o ov o o o o v .

o o

27.-(1) o v, oo v o o, v o o v-

() oooo vo o v v o .

() oooo o ,

o v o o o.

(2) vo ov vo vo o v v o v v o o v v v o o v , v o ov oo v .

(3) o o o o o o v vvo o () o o 21 o v o ( oo o oo o vo o v o o ooo o o o o oo) v o o o v v o () o o (1) o o o v o vo o.

o

28. o ov o v v oo o vo o, v o, o o v o.

v

29.-(1) v ooo o o v v v o v ov v o , o o v, o o , v o o v o ov o o o o ov , ov ov ov o v v o o o ov o v o o o ooo oo v o (v ov) ov ov .

(2) o oo o o o v v o oooo o vo v o v ov ov o v o o .

(3) v o o v v v ov o o v.

(4) o o v v v o v v v oo v o o .

o vovo

30. v o o o v v o vovo ov o v v oo ov vo o o vov ov o : o o oov oo vovo, ov o o v oo o o ovo o vovo ooo ooo v.

o

31. o , o v v, ooo v oo o v o, o o o o v ov o o o v ooo v oo o v o, ooo o o o , vov oooo o, oo o oo oo, o oooo vo vo o o v o.

o

32.-(1) o v ooo oo v o o , ooo o v v o o v o o o v v v o o o o.

(2) o oo o o o, v v o vo o vo ov o o o vo oo v oo v o v oov , v o vo o o v v o o ovo oo o vo, v v o voov o o o o ovo oo o vo.

ov ov (v, v) o, v

33. o v ooo o o o o ov ov ov (v, v) o, ooo o o o .

(o 6)

o oo oov vo.

1. v v o oooo o o o , o v v vo .

2. v o v o , o o oov v oo o o o oo.

3. v o ov oooo o vvo o vo, ov , oo v oo vov v oov v vov, o v v v v v.

4. o v o, oo vov v vo, oov o o v, ov ooo vo v, o ov , o , vo o , ovv v o v, oov vov v v o , , v, oo, o ov v o o v o o vo oo v v ov ov ovov ooo v v oo o o v v ov v o.

5. v o ov v , v o o vov o.

6. v v o v v o o o o vov v vo.

7. o vov v v v o , o ooo vv v ov oo oo oo o oooo o v ov vv v ov ov o o v v o ov oooo o v.

8. o ov v o v ov ooo o o oooo ov .

9. o vv, v vov o, v ov ov .

(o 26)

I I II I

I I

1. o.

2. o v oo v o v.

3. o vo .

4. vo oooo vov oo o o oooo o oo o vo v oo.

5. , ov oovo v oo oov o o .

6. o oo o .

7. , ooo o oooo o o ooo o vvo vo o ooo v v v oooo , oo oovo ov oooo o o v oo v ov ooo ooo o v o oooo o o o, oo oovo v v v, o v v v v v ov oo o.

8. ov o .