Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“υπογραφή” περιλαμβάνει “σημείο” σε περίπτωση προσώπων που δεν δύνανται να γράφουν.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να διορίζει πιστοποιούντες υπαλλήλους

3. Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται από καιρό σε καιρό να διορίζει τέτοια πρόσωπα όπως αυτός θεωρεί σκόπιμο για να εκδίδουν πιστοποιητικά ότι υπογραφές ή σφραγίδες που τίθενται σε έγγραφα είναι υπογραφές ή σφραγίδες των προσώπων των οποίων θεωρούνται ότι είναι υπογραφές ή σφραγίδες( αυτά ονομάζονται “πιστοποιούντες υπάλληλοι” και διορίζονται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών. Κάθε τέτοιος διορισμός δύναται να ανακληθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών κατά τον ίδιο τρόπο και πρέπει να ανακληθεί με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας του προσώπου που διορίστηκε( κάθε δε τέτοιος διορισμός και τέτοια ανάκληση γνωστοποιούνται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Κάθε πιστοποιών υπάλληλος έχει σφραγίδα και παρέχει δείγματα της υπογραφής του

4. Σε κάθε πιστοποιούντα υπάλληλο παρέχεται με το διορισμό του σφραγίδα της οποίας ο τύπος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ο πιστοποιών υπάλληλος παρέχει επίσης ανά ένα αντίγραφο ή δείγμα της υπογραφής του στους ακόλουθους:

κάθε Έπαρχο

τον Πρωτοκολλητή κάθε Επαρχιακού Δικαστηρίου

το Γενικό Λογιστή και

τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τα αντίγραφα αυτά ή δείγματα φυλάγονται από τους υπαλλήλους στους οποίους εμπιστεύτηκαν αυτά και παρουσιάζονται από αυτούς όταν αυτό ζητηθεί από αυτούς σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία.

Ο διορισμός είναι τοπικός

5. Κάθε πιστοποιών υπάλληλος διορίζεται για ορισμένο τόπο ή περιοχή που κατονομάζεται στο διορισμό του και εκτελεί τα καθήκοντα του αξιώματος του στον τόπο ή περιοχή που κατονομάζεται και πουθενά αλλού.

Καθήκον του πιστοποιούντος υπαλλήλου να πιστοποιεί υπογραφές και σφραγίδες

6. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, αποτελεί καθήκον κάθε πιστοποιούντος υπαλλήλου που διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού, όταν του ζητηθεί, να πιστοποιεί ότι η υπογραφή ή σφραγίδα που τέθηκε σε οποιοδήποτε έγγραφο είναι η υπογραφή ή σφραγίδα του προσώπου του οποίου θεωρείται ότι είναι η υπογραφή ή σφραγίδα. Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται με την αναγραφή στο έγγραφο πιστοποιητικό σύμφωνα με έναν από τους τύπους που είναι στο Παράρτημα ή με παρόμοιο τρόπο( και με την τοποθέτηση σε αυτό της σφραγίδας του πιστοποιούντος υπαλλήλου.

Πότε δύναται να πιστοποιηθεί υπογραφή ή σφραγίδα

7. Κανένας πιστοποιών υπάλληλος δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή ή σφραγίδα εκτός αν-

(α) η υπογραφή ή σφραγίδα τίθεται στο έγγραφο στην παρουσία του και

(β) το πρόσωπο το οποίο υπογράφει ή σφραγίζει το έγγραφο είναι προσωπικά γνωστό στον πιστοποιούντα υπάλληλο ή η ταυτότητα του επιβεβαιώνεται από δυο πρόσωπα που είναι προσωπικά γνωστά στον πιστοποιούντα υπάλληλο, τα οποία υπογράφουν το έγγραφο ως μάρτυρες της σφραγίδας ή της υπογραφής του προσώπου που σφραγίζει ή υπογράφει και

(γ) το έγγραφο είναι χαρτοσημασμένο κανονικά με βεβαίωση σύμφωνα με το Στοιχείο 33 του Πρώτου Παραρτήματος των περί Χαρτοσήμων Νόμων 1963 έως 1972.

Αναγκαία στοιχεία εγγράφου για πιστοποίηση

8. Κανένας πιστοποιών υπάλληλος δεν πιστοποιεί οποιαδήποτε υπογραφή ή σφραγίδα δυνάμει του Νόμου αυτού σε οποιοδήποτε έγγραφο εκτός αν το έγγραφο είναι ευανάγνωστο, συνεχές και χωρίς απάλειψη, περιγραφή, κενό ή διάστημα.

Το πιστοποιητικό αποτελεί μαρτυρία για τα πιστοποιούμενα γεγονότα

9. Πιστοποιήσεις που θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν από πιστοποιούντα υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού είναι δεκτές ως απόδειξη των γεγονότων που πιστοποιούνται με αυτές από όλα τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Δικαιώματα

10. Δικαίωμα που να μην υπερβαίνει τα πενήντα σεντ καταβάλλεται στον πιστοποιούντα υπάλληλο σχετικά με κάθε υπογραφή ή σφραγίδα που πιστοποιείται από αυτόν δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Παράδοση σφραγίδας πιστοποιούντων υπαλλήλων που απέθαναν ή παύουν να ενεργούν

11. Όταν οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος παύει να κατέχει το αξίωμα ή πεθαίνει, η σφραγίδα του ως πιστοποιούντα υπαλλήλου παραδίδεται από αυτόν ή από το νόμιμο αντιπρόσωπο του, ανάλογα με την περίπτωση, στον Έπαρχο της επαρχίας( κάθε δε πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή παραλείπει να παραδώσει οποιαδήποτε σφραγίδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, όταν απαιτηθεί αυτό από τον Έπαρχο της επαρχίας, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες.

Ποινή για λήψη υπερβολικών δικαιωμάτων

12. Κάθε πιστοποιών υπάλληλος αναγράφει σε κάθε έγγραφο, την υπογραφή ή σφραγίδα του οποίου πιστοποιεί, το ποσό το οποίο λαμβάνεται από αυτόν σχετικά με το έγγραφο( κάθε δε πιστοποιών υπάλληλος ο οποίος λαμβάνει ή απαιτεί σχετικά με οποιαδήποτε πιστοποίηση οποιοδήποτε δικαίωμα μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο από το Νόμο αυτό, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

Ποινή για παράβαση του άρθρου 8

13. Οποιοσδήποτε πιστοποιών υπάλληλος ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 8, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος, και για κάθε τέτοιο ποινικό αδίκημα υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Ποινή για ψευδή δήλωση, πλαστοπροσωπία, κλπ.

14. Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου σε ψευδή δήλωση αναφορικά με την ταυτότητα οποιουδήποτε προσώπου ή πλαστοπροσωπεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή θέτει σε οποιοδήποτε έγγραφο οποιοδήποτε ψευδές ή φανταστικό όνομα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και για κάθε τέτοιο ποινικό αδίκημα υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 6)

Τύπος Α

Υπογράφτηκε (ή σφραγίστηκε) σήμερα επί παρουσία μου από τον ................................... Α.Β. .................................. ο οποίος είναι προσωπικά γνωστός μου. Για επιμαρτύρηση αυτού θέτω την υπογραφή μου και την επίσημη σφραγίδα σήμερα ................................. την ................................. ημέρα του ......................................... 19 .......

 

Σφραγίδα

................. Γ.Δ. ..............

Πιστοποιών Υπάλληλος

 

ΤΥΠΟΣ Β

Υπογράφτηκε (ή σφραγίστηκε) σήμερα από τον ........................................................................................

Α.Β. .................................................... ενώπιον μου και ενώπιον των ..........................................................

Ι.Σ. ................................................................... και Χ.Υ. .............................................. οι οποίοι είναι αντίστοιχα προσωπικά γνωστοί μου και έχουν δηλώσει παρουσία μου ότι το πρόσωπο το οποίο σφράγισε (ή υπέγραψε) είναι ο .............................................. Α.Β. ................................................. και ότι ο αναφερόμενος ..................................... Α.Β. ................................... είναι προσωπικά γνωστός τους.

Για επιμαρτύρηση αυτού θέτω την υπογραφή μου και την επίσημη σφραγίδα σήμερα .................................... την .......................................... ημέρα του .......................................... 19 ..............

 

Σφραγίδα

................ Γ.Δ. ................

Πιστοποιών Υπάλληλος

Σημείωση
16 του Ν. 165(Ι)/2012Κατάργηση

Καταργείται ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμος.