Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Χαρουπιών Νόμος.

Ο πωλητής χαρουπιών δύναται να μεριμνά ώστε ο σάκκος, κλπ., να ζυγίζεται χωριστά. Έκπτωση για απόβαρο όταν ο σάκκος, κλπ., δεν ζυγίζεται

2. Πρόσωπο που αγοράζει ή σκοπεύει να αγοράσει χαρούπια υποχρεούται, αν αυτό απαιτηθεί από τον πωλητή ή τον αντιπρόσωπό του, να ζυγίσει ή να μεριμνήσει ώστε να ζυγιστεί χωριστά ο σάκκος ή το άλλο αντικείμενο στο οποίο περιέχονται τα χαρούπια, το κάλυμμα του στομίου του σάκκου, και κάθε μέρος της συσκευής που χρησιμοποιείται στη ζύγιση των χαρουπιών το οποίο ζυγίζεται με αυτά.

Αν ο πωλητής δεν ζητήσει από τον αγοραστή ή τον προτιθέμενο αγοραστή να ζυγίσει χωριστά τα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν χωριστά, δικαιούται να αφαιρέσει την ακόλουθη: έκπτωση ως απόβαρο από το μικτό βάρος των χαρουπιών κατά το χρόνο της ζύγισης, ως το βάρος των αντικειμένων που προαναφέρθηκαν, δηλαδή—

όταν ο σάκκος που χρησιμοποιείται είναι από μαλλί ή τρίχωμα 4 λίτρα ή 7 1/5 οκάδες.

όταν ο σάκκος που χρησιμοποιείται είναι από ιούτα, καννάβι, βαμβάκι, ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό. 2 λίτρα ή 3 3/5 οκάδες.

Ποινές σε περίπτωση άρνησης ζύγισης σάκκου, κλπ., και σε περίπτωση αντικανονικής αφαίρεσης.

3. Κάθε αγοραστής ή προτιθέμενος αγοραστής είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες αν—

(α) αμελεί να ζυγίσει, ή να μεριμνήσει ώστε να ζυγιστούν, ή ζυγίζει μεροληπτικά ή μεριμνά ώστε να ζυγιστούν μεροληπτικά, τα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν όταν απαιτείται να ζυγίσει αυτά χωριστά σύμφωνα με το Νόμο αυτό, ή παραλείπει να δηλώσει αληθώς το βάρος αυτών

(β) αφαιρεί ως απόβαρο περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το Νόμο αυτό, ή περισσότερο από το πραγματικό βάρος των αντικειμένων που προαναφέρθηκαν.

Ο αγοραστής δύναται να ζυγίζει το σάκκο, κλπ., και να αφαιρεί το αληθινό βάρος

4. Καμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό δεν εμποδίζει οποιοδήποτε αγοραστή ή προτιθέμενο αγοραστή (αν επιθυμεί να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό) από

(α) το να ζυγίσει ή να μεριμνήσει ώστε να ζυγιστεί, με την παρουσία του πωλητή ή του αντιπροσώπου του, ο σάκκος ή το άλλο αντικείμενο στο οποίο περιέχονται τα χαρούπια, το κάλυμμα του στομίου του σάκκου και κάθε μέρος της συσκευής που χρησιμοποιείται στη; ζύγιση των χαρουπιών το οποίο ζυγίζεται με αυτά. νοείται ότι αυτός δήλωσε αληθώς το βάρος των αντικειμένων που προαναφέρθηκαν

(β) το να αφαιρεί τέτοιο αληθινό βάρος ως απόβαρο από το μικτό βάρος κατά το χρόνο ζύγισης των χαρουπιών.

Απαγόρευση συλλογής, μεταφοράς ή/και εμπορίας χαρουπιών πριν από καθορισμένη ημερομηνία

5.-(1) Απαγορεύεται η συλλογή, μεταφορά ή/και εμπορία χαρουπιών πριν από την ημερομηνία, την οποία καθορίζει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δύναται, κατόπιν υποβολής ενώπιόν του γραπτής αίτησης από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, να επιτρέψει σε αυτό, εφόσον ικανοποιηθεί από τους προβαλλόμενους στην εν λόγω αίτηση λόγους, τη συλλογή, μεταφορά ή/και εμπορία χαρουπιών πριν από την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ημερομηνία.