Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) Νόμος.

Eρμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

“άδεια οδήγησης” σημαίνει άδεια οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος η οποία χορηγείται με βάση τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμου~

“Αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει τον κεντρικό οργανισμό που έχει συσταθεί από ασφαλιστές της αλλοδαπής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Κύπρου με σκοπό την υλοποίηση διεθνών διευθετήσεων σε σχέση με την ασφάλιση οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων για κινδύνους έναντι τρίτων όταν επισκέπτονται χώρες όπου τέτοια ασφάλιση είναι υποχρεωτική και με τον οποίο το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης έχει συμβληθεί~

“ασφαλιστήριο” σημαίνει συμβόλαιο ασφάλειας και περιλαμβάνει καλυπτική σημείωση~

“ασφαλιστής” σημαίνει ασφαλιστική εταιρεία ή ασφαλιστή (underwriter) στην έννοια του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου, η οποία ασκεί τον κλάδο μηχανοκίνητων οχημάτων~

“Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος” (“International Motor Insurance Card”, γνωστό διεθνώς ως “πράσινη κάρτα”) σημαίνει το πιστοποιητικό ασφάλισης μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο έχει εκδοθεί εκτός Κύπρου με εξουσιοδότηση οποιουδήποτε Αλλοδαπού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης~

“Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης” σημαίνει την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στην Κύπρο δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου με το όνομα Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων~

“οδός” σημαίνει οποιαδήποτε οδό, δρόμο, πλατεία, μονοπάτι, ανοικτό χώρο ως και κάθε χώρο στον οποίο το κοινο έχει πρόσβαση, περιλαμβάνει δε κάθε γέφυρα, γεφυράκι, ρυάκι, ανάχωμα, αυλάκι, λιθόστρωτο, ή τοίχωμα υποστήριξης, που χρησιμοποιείται σχετικά με οποιαδήποτε οδό ως επίσης και οποιοδήποτε ανοικτό χώρο μέσα στις περιοχές των λιμένων και αεροδρομίων, με εξαίρεση το πεδίο απογείωσης, προσγείωσης και στάθμευσης αεροσκαφών.

“πτώχευση” με τις γραμματικές της αλλαγές και συναφείς εκφράσεις περιλαμβάνει αφερεγγυότητα με βάση το δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιασδήποτε Βρεττανικής κτήσης.

(2) Αν οποιαδήποτε λέξη ή έκφραση που χρησιμοποιείται στο Νόμο αυτό ορίζεται στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμο, η λέξη αυτή ή έκφραση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, θα έχει στο Νόμο αυτό την έννοια που αποδίδεται σε αυτή στον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμο.

Πρόσωπα που χρησιμοποιούν μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να ασφαλίζονται για κινδύνους έναντι τρίτου

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, κανένα πρόσωπο δεν θα χρησιμοποιεί, ή προκαλεί ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα σε δρόμο εκτός αν ισχύει, σχετικά με το πρόσωπο που χρησιμοποιεί αυτό το μηχανοκίνητο όχημα, από το πρόσωπο αυτό, ή από πρόσωπο άλλο από αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, τέτοιο ασφαλιστήριο που αφορά κινδύνους έναντι τρίτου το οποίο τηρεί τις διατάξεις του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι, επιτρέπεται η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος όπου αυτή καλύπτεται από Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος.

(2) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού υπόκειται σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού θα στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή αποκτά άδεια οδήγησης.

(3) Εκτός από τέτοιες περιπτώσεις που προβλέπονται από το εδάφιο (4), στέρηση βάσει των διατάξεων του υπεδαφίου (2), εκτός αν το Δικαστήριο για ειδικούς λόγους διατάξει διαφορετικά, θα είναι για περίοδο όχι μικρότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης, ή για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο όπως το Δικαστήριο, κάτω από όλα τα περιστατικά της υπόθεσης, θα θεωρήσει κατάλληλη.

(4) Σε δεύτερη ή μεταγενέστερη καταδίκη προσώπου για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού, ή σε καταδίκη οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού μετά από προηγούμενη καταδίκη για αδίκημα βάσει του άρθρου 5, άρθρου 6, άρθρου 7 ή άρθρου 13Α των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμων, 1954-1959, ή αδικήματος βάσει του άρθρου 203, άρθρου 210 ή άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα που διαπράχτηκε αναφορικά προς το πρόσωπο που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα, η στέρηση βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2), εκτός αν το Δικαστήριο για ειδικούς λόγους διατάξει διαφορετικά, θα είναι για περίοδο όχι μικρότερη των δώδεκα μηνών, ή για τέτοια μεγαλύτερη περίοδο όπως το Δικαστήριο, υπό τις περιστάσεις της υπόθεσης, θεωρήσει καταλληλη.

(5) Πρόσωπο που στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή αποκτά άδεια οδήγησης βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού θα θεωρείται ότι στερήθηκε με τον τρόπο αυτό βάσει των διατάξεων των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Τροχαίας Κίνησης Νόμων 1954 μέχρι 1959.

(6) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται:

(α) στο πρόσωπο, που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα που ανήκει στην Κυβέρνηση ή στην Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ το μηχανοκίνητο αυτό όχημα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της Κυβέρνησης στην οποία ανήκει το όχημα αυτό, ή

(β) στο πρόσωπο, που χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα οποτεδήποτε αυτό οδηγείται για αστυνομικούς σκοπούς από ή με την εντολή αστυνομικού βαθμού επιθεωρητή ή πέρα του βαθμού αυτού όπως καθορίζεται στον περί Αστυνομίας Νόμο, ή

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων που κηρύσσονται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως εξαιρεθούν από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, τηρουμένων τέτοιων όρων, αν υπάρχουν, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό να επιβάλει, ή

(δ) σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα ή τύπο μηχανοκίνητου οχήματος που κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως εξαιρεθεί από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, τηρουμένων τέτοιων όρων, αν υπάρχουν, όπως το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ορθό να επιβάλει.

(7) Πρόσωπο το οποίο δυνάμει καταδίκης σύμφωνα με το άρθρο αυτό στερείται του δικαιώματος να κατέχει ή αποκτά άδεια οδήγησης, δύναται, στην περίπτωση στέρησης σύμφωνα με το εδάφιο (3) για περίοδο που υπερβαίνει τους έξι μήνες, οποτεδήποτε μετά την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης, ή στην περίπτωση στέρησης σύμφωνα με το εδάφιο (4) για περίοδο που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες οποτεδήποτε μετά την πάροδο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της καταδίκης και έκτοτε από καιρό σε καιρό, να απευθύνεται στο Δικαστή ή Πταισματοδίκη ενώπιον του οποίου επιβλήθηκε η καταδίκη, ή Δικαστή ή Πταισματοδίκη ο οποίος δεν έχει μικρότερη δικαιοδοσία να άρει τη στέρηση και σε κάθε τέτοια αίτηση ο Δικαστής ή Πταισματοδίκης δύναται όπως θεωρεί κατάλληλο, έχοντας υπόψη το χαρακτήρα του προσώπου που στερήθηκε του δικαιώματος και τη συμπεριφορά του πριν και μετά την καταδίκη και τη φύση του αδικήματος και οποιαδήποε άλλα περιστατικά της υπόθεσης, είτε να αίρει με διάταγμα την στέρηση από τέτοια ημερομηνία που δυνατό να ορίζεται στο διάταγμα ή να απορρίπτει την αίτηση:

Νοείται ότι όταν αίτηση βάσει του άρθρου αυτού απορρίπτεται περαιτέρω αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή αν γίνει μέσα σε τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της απόρριψης.

Αν ο Δικαστής ή Πταισματοδίκης διατάζει όπως αρθεί η στέρηση, θα μεριμνά όπως οπισθογραφηθούν οι λεπτομέρειες του διατάγματος στην άδεια, αν υπάρχει, την οποία κατείχε προηγουμένως ο αιτητής.

Απαιτήσεις σχετικα με ασφαλιστήρια

4.-(1) Κάθε ασφαλιστήριο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, πρέπει να ικανοποιεί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Το ασφαλιστήριο εκδίδεται από ασφαλιστή~

(β) με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) το ασφαλιστήριο-

(i) πρέπει να ασφαλίζει το σε αυτό ρητά αναφερόμενο πρόσωπο ή πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων έναντι οποιασδήποτε τυχόν ευθύνης αυτού ή αυτών σε σχέση με το θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου η οποία προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του μηχανοκίνητου οχήματος στο δρόμο~ και

(ii) πρέπει επίσης να ασφαλίζει αυτό ή αυτούς έναντι οποιασδήποε τυχόν ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του Νόμου σε σχέση με την πληρωμή νοσηλείας επείγουσας φύσης~ και

(iii) πρέπει επίσης να ασφαλίζει αυτόν ή αυτούς έναντι οποιασδήποτε τυχόν ευθύνης σε σχέση με υλική ζημιά που προκλήθηκε ή προέκυψε από τη χρήση του μηχανοκίνητου οχήματος στο δρόμο:

Νοείται ότι δεν απαιτείται όπως το ασφαλιστήριο καλύπτει ευθύνη σε σχέση με-

(α) υλική ζημιά συνολικού ποσού πέρα των .50.000.- για οποιοδήποτε ατύχημα ή αλληλουχία ατυχημάτων που προκύπτουν από ένα και μόνο περιστατικό~ σε περίπτωση όπου έχουν εγερθεί περισσότερες από μια απαιτήσεις σε σχέση με υλικές ζημιές που απορρέουν από το ίδιο περιστατικό και οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το ποσό των .50.000, το ποσό των .50.000 θα κατανέμεται με τέτοια αναλογία όπως η σχέση του ποσού των .50.000 προς το σύνολο των ποσών που έχουν επιδικασθεί, ή

(β) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα, ή

(γ) ζημιά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που ανήκει, ή που βρίσκεται στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του-

(i) ασφαλισμένου προσώπου,

(ii) μέλους της οικογένειας (household) του ασφαλισμένου προσώπου, ή

(δ) ζημιά σε οποιαδήποτε γέφυρα, γεφυροπλάστιγγα, αερογέφυρα, δρόμο ή σε οτιδήποτε κάτω από αυτά που προκλήθηκε από δονήσεις ή λόγω του βάρους του μηχανοκίνητου οχήματος ή του μεταφερόμενου σε αυτό φορτίου.

(2) Όταν πρόσωπο χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα σε περιστάσεις υπό τις οποίες δυνάμει του άρθρου 3 απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ σε σχέση προς την χρήση αυτού ασφαλιστήριο όπως το εδάφιο (1) του πιο πάνω άρθρου, τότε, αν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μεταφέρεται μέσα ή πάνω στο μηχανοκίνητο όχημα, κάθε προηγούμενη συμφωνία ή συνεννόηση, μεταξύ των (ανεξάρτητα από πρόθεση νομικής δέσμευσης) θα είναι χωρίς νομικό αποτέλεσμα σε τέτοια έκταση που σκοπεύει ή δυνατό να θεωρηθεί-

(α) ότι αίρει ή περιορίζει οποιανδήποτε ευθύνη του προσώπου που χρησιμοποιεί το μηχανοκίνητο όχημα σε σχέση με πρόσωπα που μεταφέρονται μέσα ή επί του μηχανοκίνητου οχήματος, ή

(β) ότι επιβάλλει οποιουσδήποτε όρους σχετικά με το έγκυρο της ευθύνης αυτού που χρησιμοποιεί το μηχανοκίνητο όχημα,

και το γεγονός ότι το πρόσωπο που μεταφέρεται με τη θέληση του αποδέχτηκε τον κίνδυνο αμέλειας του προσώπου που χρησιμοποιεί το μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρείται ότι αίρει οποιαδήποε ευθύνη του.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού αναφορά σε πρόσωπο που μεταφέρεται μέσα ή επί του μηχανοκίνητου οχήματος περιλαμβάνει αναφορά προσώπου που επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από το όχημα, και αναφορά σε προηγούμενη συμφωνία σημαίνει συμφωνία που έγινε προτού προκύψει η ευθύνη.

(3) Το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει-

(α) ευθύνη σχετικά με το θάνατο που προέκυψε από την εργοδότηση κατά την εργοδότηση προσώπου το οποίο εργοδοτείτο από το ασφαλισμένο πρόσωπο ή σωματική βλάβη που υπέστηκε από την εργοδότηση κατά την εργοδότηση~ ή

(β) οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη.

(4) Όταν γίνεται οποιαδήποτε πληρωμή, είτε με είτε χωρίς παραδοχή ευθύνης, από ασφαλιστή με βάση ή ως συνέπεια του ασφαλιστηρίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού σχετικά με το θάνατο ή σωματική βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, η οποία προκύπτει από τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε δρόμο και το πρόσωπο που πέθανε με τον τρόπο αυτό ή είσπραξε αποζημιώσεις για σωματική βλάβη εν γνώσει του ασφαλιστή, νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο, είτε ως εσωτερικός είτε ως εξωτερικός ασθενής, σχετικά με τη βλάβη που προέκυψε με τον τρόπο αυτό, πρέπει επίσης να πληρωθούν από τον ασφαλιστή στο νοσοκομείο, οι δαπάνες που λογικά έγιναν από το νοσοκομείο αυτό που παρέσχε τέτοια θεραπεία, μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε χρημάτων που πραγματικά εισπράχτηκαν από το νοσοκομείο αυτό για πληρωμή συγκεκριμένης επιβάρυνσης για τη θεραπεία αυτή:

Νοείται ότι το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ασφαλιστής δε θα υπερβαίνει τις χίλιες λίρες για κάθε πρόσωπο που έτυχε περίθαλψης ως εσωτερικός ασθενής και τις εκατόν λίρες για κάθε πρόσωπο που έτυχε περίθαλψης ως εξωτερικός ασθενής σε νοσοκομείο.

Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού “νοσοκομείο” σημαίνει οποιοδήποτε κυβερνητικό νοσοκομείο.

(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Νόμο πρόσωπο που εκδίδει ασφαλιστήριο σύμφωνα με το άρθρο αυτό ευθύνεται να αποζημιώσει τα πρόσωπα ή κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στο ασφαλιστήριο σχετικά με οποιαδήποτε ευθύνη την οποία το ασφαλιστήριο φέρεται να καλύπτει στην περίπτωση των προσώπων αυτών ή κατηγοριών προσώπων.

(6) Ασφαλιστήριο δεν θα έχει αποτέλεσμα για τους σκοπούς του Νόμου αυτού εκτός αν και μέχρις ότου εκδοθεί από τον ασφαλιστή προς όφελος του προσώπου που ασφαλίστηκε πιστοποιητικό (το οποίο στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “πιστοποιητικό ασφάλειας”) κατά τον καθορισμένο τύπο και το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες οποιωνδήποτε όρων στους οποίους υπόκειται η έκδοση του ασφαλιστηρίου και τέτοιων άλλων θεμάτων που δυνατό να καθοριστούν.

343 5. Ορισμένοι όροι σε ασφαλιστήρια είναι χωρίς αποτέλεσμα

4Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, όπου η χρήση μηχανοκίνητου οχήματος καλύπτεται από Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος, η χρήση αυτή λογίζεται ότι καλύπτεται από ασφαλιστήριο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου.

Ορισμένοι όροι σε ασφαλιστήρια είναι χωρίς αποτέλεσμα

5. Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο που εκδίδεται ή που παρέχεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ο οποίος προβλέπει ότι καμιά ευθύνη δεν θα προκύπτει βάσει του ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει με τον τρόπο αυτό θα παύει στην περίπτωση που γίνεται κάποια ορισμένη πράξη ή παραλείπεται να γίνει μετά από την πρόκληση περιστατικού το οποίο δημιουργεί αξίωση με βάση το ασφαλιστήριο, είναι χωρίς αποτέλεσμα σχετικά με τέτοιες αξιώσεις όπως εκτίθενται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στο άρθρο αυτό δεν θα ερμηνεύεται ώστε να καθιστά άκυρη οποιαδήποτε διάταξη ασφαλιστηρίου η οποία απαιτεί από το ασφαλισμένο πρόσωπο να αποπληρώσει στον ασφαλιστή οποιαδήποτε ποσά τα οποία ο ασφαλιστής δυνατό να έχει καταστεί υπόχρεος να πληρώσει βάσει του ασφαλιστηρίου και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προς ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων.

Ακύρωση περιορισμών σε ασφαλιστήρια στην έκταση που καλύπτουν κινδύνους έναντι τρίτων

6. Όταν πιστοποιητικό ασφάλειας εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (6) του άρθρου 4 προς όφελος του προσώπου που ασφαλίστηκε, τέτοια έκταση του ασφαλιστηρίου που φέρεται να περιορίζει την ασφάλιση του προσώπου που ασφαλίζεται με αυτό αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα-

(α) την ηλικία ή φυσική ή πνευματική κατάσταση προσώπων που οδηγούν το μηχανοκίνητο όχημα~ ή

(β) την κατάσταση του μηχανοκίνητου οχήματος~ ή

(γ) τον αριθμό των προσώπων που το μηχανοκίνητο όχημα μεταφέρει~ ή

(δ) το βάρος ή φυσικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων που το μηχανοκίνητο όχημα μεταφέρει~ ή

(ε) τους χρόνους στους οποίους ή τις περιοχές μέσα στις οποίες το μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιείται~ ή

(στ) την ιπποδύναμη ή αξία του μηχανοκίνητου οχήματος~ ή

(ζ) τη μεταφορά στο μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε συγκεκριμένης συσκευής~ ή

(η) τη μεταφορά στο μηχανοκίνητο όχημα ειδικών μέσων αναγνώρισης άλλων από τα μέσα αναγνώρισης που απαιτούνται να μεταφέρονται βάσει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμου,

θα είναι χωρίς αποτέλεσμα, σχετικά με τέτοιες υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούνται να καλύπτονται από το ασφαλιστήριο βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν θα απαιτεί όπως ο ασφαλιστής πληρώσει οποιοδήποτε ποσό σχετικά με την ευθύνη προσώπου άλλη από την ευθύνη προς απαλλαγή ή έναντι απαλλαγής από την ευθύνη αυτή και οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε από ασφαλιστή για απαλλαγή ή έναντι της απαλλαγής από την ευθύνη οποιουδήποτε προσώπου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο δυνάμει μόνο του άρθρου αυτού, θα δύναται να ανακτηθεί από τον ασφαλιστή από το πρόσωπο αυτό.

Πιστοποιητικά πρέπει να παρουσιάζονται

7.-(1) Πρόσωπο που οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε δρόμο πρέπει, αφού του ζητηθεί από αστυνομικό να δώσει το όνομα και διεύθυνση του και το όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη του μηχανοκίνητου οχήματος και πρέπει να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλειας και πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου αυτού θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού:

Νοείται ότι αν ο οδηγός του μηχανοκίνητου οχήματος μέσα σε δύο μέρες μετά που του ζητήθηκε η παρουσίαση του πιστοποιητικού ασφάλειας, παρουσιάζει το πιστοποιητικό αυτό προσωπικά σε τέτοιο αστυνομικό σταθμό ως δύναται να οριστεί από αυτόν κατά το χρόνο που ζητήθηκε η παρουσίαση του, δεν καταδικάζεται για αδίκημα βάσει του εδαφίου αυτού εξαιτίας μόνο της παράλειψης του να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλειας στον αστυνομικό αυτό.

(2) Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω της παρουσίας μηχανοκίνητου οχήματος σε δρόμο συμβεί δυστύχημα που συνεπάγεται σωματική βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ο οδηγός του μηχανοκίνητου οχήματος πρέπει να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλειας του σε αστυνομικό ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εύλογους λόγους να ζητήσει την παρουσίαση του και αν ο οδηγός αυτός για οποιοδήποτε λόγο παραλείψει να προσκομίσει το πιστοποιητικό ασφάλειας του, πρέπει το συντομότερο δυνατό και σε οποιαδήποτε περίπτωση μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από το συμβάν να αναφέρει το δυστύχημα και να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλειας του στον πλησιέστερο προς τη σκηνή του δυστυχήματος αστυνομικό σταθμό ή στον πλησιέστερο διοικητικό λειτουργό και πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου αυτού θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα είναι επιπρόσθετες και όχι περιοριστικές οποιωνδήποτε διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμου, ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, που σχετίζονται με την αναφορά των δυστυχημάτων.

(4) Στο άρθρο αυτό “η παρουσίαση πιστοποιητικού ασφάλειας” σημαίνει την παρουσίαση για εξέταση του σχετικού πιστοποιητικού ασφάλειας ή τέτοιας άλλης μαρτυρίας που δυνατό να καθοριστεί ότι το μηχανοκίνητο όχημα δεν οδηγείτο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Καθήκον παράδοσης πιστοποιητικού κατά την ακύρωση ασφαλιστηρίου

8. Όταν πιστοποιητικό ασφάλειας έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 4 προς όφελος του προσώπου για το οποίο έγινε ασφαλιστήριο και το ασφαλιστήριο ακυρώνεται με αμοιβαία συγκατάθεση ή δυνάμει οποιασδήποτε πρόνοιας του ασφαλιστηρίου, το πρόσωπο προς όφελος του οποίου το πιστοποιητικό αυτό εκδόθηκε πρέπει, μέσα σε σαράντα οκτώ ώρες από της ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου αυτού, να παραδώσει το πιστοποιητικό αυτό στον ασφαλιστή ή, αν το πιστοποιητικό αυτό χάθηκε ή καταστράφηκε, να προβεί σε ένορκη δήλωση προς το σκοπό αυτό και οποιοδήποτε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Καθήκον ιδιοκτήτη

9. Ιδιοκτήτης μηχανοκίνητου οχήματος πρέπει να παρέχει τέτοιες πληροφορίες που δυνατό να του ζητηθούν από αστυνομικό προς το σκοπό να αποφασιστεί κατά πόσο το μηχανοκίνητο όχημα οδηγείτο ή όχι κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία ζητήθηκε από τον οδηγό να παρουσιάσει το πιστοποιητικό ασφάλειας του και ιδιοκτήτης που παραλείπει να πράξει αυτό θα είναι ένοχος αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Καθήκον ασφαλιστών να ικανοποιούν αποφάσεις εναντίον προσώπων ασφαλισμένων για κινδύνους έναντι τρίτου

10.-(1) Αν μετά την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας βάσει των διατάξεων του υπεδαφίου (6) του άρθρου 4 προς όφελος προσώπου για το οποίο έγινε ασφαλιστήριο, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με ευθύνη που απαιτείται να καλυφθεί από ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, που είναι ευθύνη που καλύπτεται από τους όρους του ασφαλιστηρίου, εναντίον προσώπου το οποίο ασφαλίζεται από το ασφαλιστήριο, τότε, ανεξάρτητα από το ότι ο ασφαλιστής δυνατό να δικαιούται να αναιρέσει ή ακυρώσει ή δυνατό να έχει αναιρέσει ή ακυρώσει το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιστής, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, πρέπει να πληρώσει στα πρόσωπα που δικαιούνται το όφελος της απόφασης αυτής οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο με βάση την απόφαση σχετικά με την ευθύνη, περιλαμβανομένου οποιουδήποτε ποσού που πρέπει να πληρωθεί σχετικά με έξοδα και ποσό το οποίο είναι πληρωτέο δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου που αφορά τόκους στο ποσό αυτό ή της απόφασης.

(2) Κανένα ποσό δεν πρέπει να πληρώνεται από ασφαλιστή βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1)-

(α) σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση, εκτός αν πριν ή εντός επτά ημερών μετά την έναρξη της διαδικασίας στην οποία εκδόθηκε η απόφαση, ο ασφαλιστής ειδοποιήθηκε για την έγερση της διαδικασίας~ ή

(β) αναφορικά με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που αφορά υλική ζημιά, εκτός αν μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε το αγώγιμο δικαίωμα για το οποίο εκδόθηκε η απόφαση, το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε τέτοια απόφαση:

(i) είχε ειδοποιήσει τον ασφαλιστή για την πρόθεση του να υποβάλει απαίτηση~ και

(ii) είχε ειδοποιήσει τον ασφαλιστή ώστε να παρέχεται στον ασφαλιστή εύλογος χρόνος για να επιθεωρήσει τη σχετική ζημιά πριν από την επιδιόρθρωση της ή την αντικατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων και/ή ανταλλακτικών που υπέστησαν ζημιά:

Νοείται ότι η προθεσμία των έξι μηνών δεν τρέχει, εφόσον το πρόσωπο υπέρ του οποίου έχει δημιουργηθεί το αγώγιμο δικαίωμα δεν ήταν σε θέση εξαιτίας σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής βλάβης την οποία υπέστη εξαιτίας του συμβάντος που δημιούργησε το δικαίωμα αυτό ή άλλης εύλογης αιτίας να ειδοποιήσει τον ασφαλιστή για την πρόθεση του να υποβάλει απαίτηση.

(γ) σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση, εφόσον η εκτέλεση της απόφασης έχει ανασταλεί ενώ εκκρεμεί έφεση~ ή

(δ) σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη, αν πριν την επέλευση του συμβάντος, που ήταν η αιτία του θανάτου ή σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς που προκαλεί την ευθύνη, το ασφαλιστήριο ακυρώθηκε με αμοιβαία συγκατάθεση ή με βάση οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε αυτό και είτε-

(i) πριν την επέλευση του συμβάντος αυτού το πιστοποιητικό ασφάλειας παραδόθηκε στον ασφαλιστή, ή το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό ασφάλειας προέβηκε σε ένορκη δήλωση ότι το πιστοποιητικό ασφάλειας χάθηκε ή καταστράφηκε και για αυτό δεν μπορούσε να παραδοθεί~ ή

(ii) μετά την επέλευση του συμβάντος αλλά πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων ημερών από την έναρξη ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου, το πιστοποιητικό ασφάλειας παραδόθηκε στον ασφαλιστή, ή το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό ασφάλειας προέβηκε σε ένορκη δήλωση ότι το πιστοποιητικό ασφάλειας χάθηκε ή καταστράφηκε και για αυτό δεν μπορούσε να παραδοθεί~ ή

(iii) είτε πριν ή μετά την επέλευση του συμβάντος, αλλά εντός περιόδου δεκατεσσάρων ημερών από την έναρξη ισχύος της ακύρωσης του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής, άρχισε διαδικασία βάσει του Νόμου αυτού σχετικά με την παράλειψη παράδοσης του πιστοποιητικού ασφάλειας.

(3) Κανένα ποσό δεν θα είναι πληρωτέο από ασφαλιστή βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού αν σε αγωγή που άρχισε πριν ή εντός τριών μηνών μετά την έναρξη της διαδικασίας στην οποία εκδόθηκε η απόφαση ο ασφαλιστής εξασφαλίσει δήλωση ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο ασφαλιστήριο, δικαιούται να ακυρώσει την απόφαση λόγω του ότι η απόφαση εξασφαλίστηκε από τη μη αποκάλυψη ουσιαστικού γεγονότος, ή από παρουσίαση γεγονότος το οποίο ήταν ψευδές σε ουσιαστική λεπτομέρεια, ή αν ακύρωσε το ασφαλιστήριο λόγω του ότι εδικαιούτο να το πράξει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε αυτό:

Νοείται ότι ασφαλιστής ο οποίος εξασφάλισε τέτοια δήλωση σε αγωγή δεν θα δικαιούται με τη δήλωση αυτή του οφέλους των διατάξεων του εδαφίου αυτού σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση που εξασφαλίστηκε σε διαδικασία που άρχισε πριν από την έναρξη της αγωγής αυτής, εκτός αν πριν ή εντός επτά ημερών μετά την έναρξη της αγωγής αυτής έδωσε ειδοποίηση στο πρόσωπο που είναι ενάγων στην αγωγή βάσει του ασφαλιστηρίου η οποία καθορίζει τη μη αποκάλυψη ή την ψευδή παράσταση πάνω στην οποία σκοπεύει να στηριχτεί και ότι προτίθεται να ζητήσει δήλωση και οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο δίνεται ειδοποίηση τέτοιας αγωγής, αν επιθυμεί, μπορεί να γίνει διάδικος σε αυτή.

(4) Αν το ποσό το οποίο ο ασφαλιστής βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού υποχρεούται να πληρώσει σχετικά με την ευθύνη προσώπου το οποίο είναι ασφαλισμένο βάσει ασφαλιστηρίου υπερβαίνει το ποσό για το οποίο πέρα των διατάξεων του άρθρου αυτού, θα ήταν υποχρεωμένο να πληρώσει δυνάμει του ασφαλιστηρίου σχετικά με την ευθύνη αυτή, θα δικαιούται να απαιτήσει την υπέρβαση από το πρόσωπο αυτό:

Νοείται ότι ανεξάρτητα από το ποσό που έχει επιδικασθεί αναφορικά με υλική ζημιά το ποσό το οποίο ο ασφαλιστής έχει ευθύνη να καταβάλει δεν υπερβαίνει τις .50.000.

(5) Στο άρθρο αυτό-

“Ευθύνη που καλύπτεται από τους όρους του συμβολαίου” σημαίνει ευθύνη η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ή η οποία θα εκαλύπτετο με τον τρόπο αυτό αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι ο ασφαλιστής δικαιούται να άρει ή ακυρώσει ή αναίρεσε ή ακύρωσε το ασφαλιστήριο και “ουσιαστικό” σημαίνει τέτοιας φύσης ώστε να επηρεάζει την απόφαση συνετού ασφαλιστή στο να αποφασίζει κατά πόσο θα αποδεχτεί τον κίνδυνο και αν ναι, με ποιο ασφάλιστρο και με ποιους όρους.

346 11. Δικαιώματα τρίτων έναντι ασφαλιστών

10Α.-(1) Σε περίπτωση όπου εκδίδεται δικαστική απόφαση εναντίον οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη της φύσης που καθορίζεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου και η οποία προέκυψε από ή σε σχέση με τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος, τότε, αν η εν λόγω χρήση καλυπτόταν από Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος, εφαρμόζονται mutatis mutandis οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου.

(2) Στις περιπτώσεις όπου, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται mutatis mutandis οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, τότε για τους σκοπούς του άρθρου 10 ασφαλιστής λογίζεται το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Δικαιώματα τρίτων έναντι ασφαλιστών

11.-(1) Όταν βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο εκδόθηκε για τους σκοπούς του Νόμου αυτού (πρόσωπο το οποίο στο εξής θα αναφέρεται “ο ασφαλισμένος”) ασφαλίζεται έναντι ευθυνών που μπορεί να υπέχει σε τρίτους, τότε-

(α) σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος πτωχεύει ή προβαίνει σε συμβιβασμό ή διευθέτηση με τους πιστωτές του~ ή

(β) σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος είναι εταιρεία και εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης ή εγκρίθηκε σχετικά με την εταιρεία ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση της εταιρείας ή διορίστηκε κανονικά παραλήπτης ή διαχειριστής των εργασιών ή υποχρεώσεων της εταιρείας ή σε περίπτωση που λήφθηκε κατοχή από ή για λογαριασμό των κατόχων οποιωνδήποτε ομολόγων που εξασφαλίζονται με κυμαινόμενη επιβάρυνση, οποιασδήποτε περιουσίας που περιλαμβάνεται ή υπόκειται στην επιβάρυνση, αν είτε πριν ή μετά από κάθε γεγονός προκύψει οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη από τον ασφαλισμένο τα δικαιώματα του έναντι του ασφαλιστή βάσει του ασφαλιστηρίου σχετικά με την ευθύνη αυτή, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Νόμο, θα μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο τρίτο μέρος στο οποίο η ευθύνη προέκυψε με τον τρόπο αυτό.

(2) Όταν βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου εκδοθεί διάταγμα για την διαχείριση σε πτώχευση περιουσίας αποθανόντα οφειλέτη τότε αν οποιαδήποτε οφειλή, η οποία μπορεί να επαληθευτεί στην πτώχευση, οφείλεται από τον αποθανόντα σχετικά με ευθύνη έναντι της οποίας ο αποθανών ασφαλίστηκε βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο εκδόθηκε για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ως ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο τότε τα δικαιώματα του αποθανόντα οφειλέτη έναντι του ασφαλιστή βάσει του ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Νόμο, θα μεταβιβάζονται και περιέρχονται στο πρόσωπο στο οποίο οφείλεται η οφειλή.

(3) Οποιοσδήποτε όρος στο ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ο οποίος σκοπεύει άμεσα ή έμμεσα να ακυρώσει το ασφαλιστήριο ή να αλλάξει τα δικαιώματα των μερών σε αυτό με την τέλεση οποιωνδήποτε γεγονότων που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) θα είνα χωρίς αποτέλεσμα.

(4) Με την μεταβίβαση δικαιωμάτων βάσει του εδαφίου (1) ή εδαφίου (2) ο ασφαλιστής, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13, θα υπέχει την ίδια ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο όπως θα ευθυνόταν έναντι του ασφαλισμένου, εκτός-

(α) αν η ευθύνη του ασφαλιστή προς τον ασφαλισμένο υπερβαίνει την ευθύνη του ασφαλισμένου στο τρίτο πρόσωπο καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα του ασφαλισμένου έναντι του ασφαλιστή σχετικά με τέτοια υπέρβαση~ και

(β) αν η ευθύνη του ασφαλιστή στον ασφαλισμένο είναι λιγότερη από την ευθύνη του ασφαλισμένου σε τρίτο πρόσωπο καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα τρίτου προσώπου εναντίον του ασφαλισμένου σχετικά με το υπόλοιπο.

(5) Τα άρθρα 11, 12 και 13 δεν εφαρμόζονται-

(α) όταν εταιρεία διαλύεται εκούσια απλώς για σκοπούς ανασυγκρότησης ή συγχώνευσης με άλλη εταιρεία~ ή

(β) σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του περί Αποζημιώσεως Εργατών Νόμου.

(6) Για τους σκοπούς των άρθρων 11, 12 και 13 η έκφραση “ευθύνες σε τρίτα πρόσωπα” σχετικά με πρόσωπο ασφαλισμένο δυνάμει ασφαλιστηρίου δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη του προσώπου αυτού υπό την ιδιότητα του ασφαλιστή, βάσει κάποιου άλλου ασφαλιστηρίου.

Καθήκον παροχής πληροφοριών σε τρίτους

12.-(1) Πρόσωπο εναντίον του οποίου προβάλλεται αξίωση σχετικά με ευθύνη που απαιτείται να καλυφτεί από ασφαλιστήριο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού πρέπει κατόπι απαίτησης από ή εκ μέρους του προσώπου που προβάλλει τέτοια απαίτηση να δηλώσει κατά πόσο ασφαλίστηκε ή όχι σχετικά με την ευθύνη αυτή βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο ισχύει για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ή θα ασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό αν ο ασφαλιστής δεν αναιρούσε ή ακύρωνε το ασφαλιστήριο και, αν ήταν ασφαλισμένος ή ασφαλιζόταν με τον τρόπο αυτό, δώσει τέτοιες λεπτομέρειες αναφορικά με το ασφαλιστήριο αυτό όπως ορίζονται στο πιστοποιητικό ασφάλειας που εκδόθηκε προς όφελος του σχετικά με αυτό.

(2) Σε περίπτωση προσώπου που πτωχεύει ή προβαίνει σε συμβιβασμό ή διευθέτηση με τους πιστωτές του ή σε περίπτωση διατάγματος που εκδίδεται βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου που αφορά πτώχευση σχετικά με την περιουσία οποιουδήποτε αποθανόντα προσώπου ή σε περίπτωση που εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης ή ψηφίσματος για εκούσια εκκαθάριση που εγκρίθηκε σχετικά με οποιαδήποτε εταιρεία ή το διορισμό παραλήπτη ή διαχειριστή των εργασιών και υποχρεώσεων της εταιρείας ή κατοχής που λαμβάνεται από ή για λογαριασμό κατόχων ομολόγων εξασφαλιζομένων με κυμαινόμενη επιβάρυνση, οποιασδήποτε περιουσίας που περιλαμβάνεται ή υπόκειται στην επιβάρυνση, θα αποτελεί καθήκο του πτωχεύσαντα οφειλέτη, του προσωπικού αντιπροσώπου του αποθανόντα οφειλέτη και αναλόγως της περίπτωσης του επίσημου εκδοχέα επιτρόπου, εκκαθαριστή, παραλήπτη, διαχειριστή, ή προσώπου που έχει στην κατοχή του την περιουσία, να δώσει αφού του ζητηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που αξιώνει σχετικά με ευθύνη προς αυτό τέτοιες πληροφορίες που λογικά μπορεί να απαιτηθούν για να εξακριβωθεί κατά πόσον οποιαδήποτε δικαιώματα μεταβιβάστηκαν και περιήλθαν σε αυτό βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και για το σκοπό εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών, και οποιοδήποτε ασφαλιστήριο, εφόσον σκοπεύει είτε άμεσα είτε έμμεσα να άρει το ασφαλιστήριο ή να αλλάξει τα δικαιώματα των μερών σε αυτό με την παροχή τέτοιων πληροφοριών ή διαφορετικά να απαγορεύει, παρεμποδίζει ή περιορίζει την παροχή τέτοιων πληροφοριών, θα είναι χωρίς αποτέλεσμα.

(3) Αν οι πληροφορίες που δόθηκαν σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) αποκαλύπτουν εύλογους λόγους να πιστεύεται ότι μεταβιβάστηκαν δικαιώματα ή δυνατό να έχουν μεταβιβαστεί σε αυτό βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού εναντίον οποιουδήποτε συγκεκριμένου ασφαλιστή ο ασφαλιστής αυτός θα υπέχει το ίδιο καθήκο όπως επιβάλλεται από το εδάφιο (2) στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό.

(4) Το καθήκον για παροχή πληροφοριών που επιβάλλεται από το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνει καθήκον να επιτρέπεται όπως όλα τα ασφαλιστήρια, εισπράξεις ασφαλίστρων και άλλα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή, εξουσία ή έλεγχο του προσώπου στο οποίο το καθήκον επιβάλλεται, να επιθεωρούνται και να λαμβάνονται αντίγραφα αυτών.

(5) Πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη δικαιολογία, το βάρος απόδειξης της οποίας φέρει αυτό, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή το οποίο εσκεμμένα ή με αμέλεια προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση σε απάντηση απαίτησης για πληροφορίες, θα είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Ορισμένες διευθετήσεις μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι χωρίς αποτέλεσμα

13. Όταν πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο βάσει ασφαλιστηρίου το οποίο εκδίδεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού έχει πτωχεύσει ή όταν το ασφαλισμένο αυτό πρόσωπο είναι εταιρεία και εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης ή ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση εγκρίθηκε σχετικά με την εταιρεία αυτή καμιά συμφωνία που γίνεται μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου μετά την ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο και μετά την έναρξη της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης, αναλόγως της περίπτωσης, ούτε παραίτηση, εκχώρηση ή άλλη διάθεση που γίνεται στον ασφαλισμένο ή πληρωμή που έγινε στον ασφαλισμένο μετά την έναρξη αυτή θα είναι αποτελεσματική να ακυρώσει ή επηρεάσει τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται ή περιέρχονται σε τρίτο πρόσωπο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και τέτοια δικαιώματα θα είναι τα ίδια ως να μη γινόταν τέτοια συμφωνία, παραίτηση, εκχώρηση, διάθεση ή αποπληρωμή.

Πτώχευση ασφαλισμένων προσώπων δεν πρέπει να επηρεάζει ορισμένες αξιώσεις

14. Όταν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού εκδόθηκε πιστοποιητικό ασφάλειας προς όφελος του προσώπου που ασφαλίστηκε η επέλευση σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ασφαλισμένο βάσει του ασφαλιστηρίου οποιωνδήποτε γεγονότων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) ή εδάφιο (2) του άρθρου 11, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό, δε θα επηρεάζει τέτοια ευθύνη του προσώπου αυτού η οποία απαιτείται όπως καλυφθεί από ασφαλιστήριο με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού και καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν θα επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα έναντι του ασφαλιστή που παραχωρούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 11, 12 και 13 του προσώπου προς το οποίο η ευθύνη προέκυψε.

Επιπρόσθετα δικαιώματα τρίτων έναντι ασφαλιστών

15.-(1) Καμιά διευθέτηση που γίνεται από ασφαλιστή σχετικά με αξίωση η οποία μπορούσε να γίνει από τρίτο πρόσωπο σχετικά με ευθύνη η οποία απαιτείται να καλυφτεί από ασφαλιστήριο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δεν θα είναι έγκυρη εκτός αν το τρίτο αυτό πρόσωπο είναι μέρος σε τέτοια διευθέτηση.

(2) Ασφαλιστήριο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού παραμένει σε ισχύ και διαθέσιμο σε τρίτα πρόσωπα ανεξάρτητα από το θάνατο προσώπου που είναι ασφαλισμένο βάσει τέτοιου ασφαλιστηρίου ωσάν ο ασφαλισμένος βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Παραγραφή αξιώσεων

15Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου γενικού ή ειδικού νόμου, οποιαδήποτε αγωγή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου κατά του αδικοπραγούντα πρέπει να εγείρεται μέσα σε δύο χρόνια από την ημέρα του ατυχήματος:

Νοείται ότι για ατυχήματα που συνέβησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, η περίοδος υπολογισμού των δύο ετών θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1992.

Επίδοση στον ασφαλιστή

15Β.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου όπου λόγω μη διαμονής του εναγόμενου στη Δημοκρατία δεν είναι δυνατή η επίδοση σ’ αυτόν μέσα στη Δημοκρατία του κλητηρίου εντάλματος σε οποιαδήποτε αγωγή, επίδοση στον ασφαλιστή, που διατάσσεται από το δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως για τέτοια επίδοση, λογίζεται ως επίδοση στον εναγόμενο. Σε τέτοια περίπτωση ο ασφαλιστής έχει το δικαίωμα καταχωρήσεως εμφανίσεως και διορισμού δικηγόρου εκ μέρους και για λογαριασμό του εναγομένου.

Νοείται ότι για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο όρος “ασφαλιστής” περιλαμβάνει το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως, η οποία έχει συσταθεί και εγγραφεί στην Κύπρο δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο που να καλύπτει τον εναγόμενο:

Νοείται περαιτέρω ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “κλητήριο ένταλμα” περιλαμβάνει και ειδοποίηση τριτοδιαδίκου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος “εναγόμενος” περιλαμβάνει και τον τριτοδιάδικο, καθώς επίσης και ο όρος “ενάγων” περιλαμβάνει τον εναγόμενο που υποβάλλει αίτηση τριτοδιαδίκου.

(2) Οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται σε αγωγή που έχει επιδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θα είναι εκτελεστή εναντίον του εναγόμενου, αλλά ο ενάγων θα έχει έναντι του ασφαλιστή τα ίδια δικαιώματα τα οποία θα είχε, αν η αγωγή είχε επιδοθεί προσωπικά στον εναγόμενο.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση όπου ο εναγόμενος ενάγεται για ευθύνη η οποία προέκυψε, εν όλω ή εν μέρει, από ή σε σχέση με τη χρήση μηχανοκίνητου οχήματος η οποία καλυπτόταν από Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση και για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ασφαλιστής λογίζεται το Κυπριακό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης.

Αδικήματα

16.-(1) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο για το σκοπό εξασφάλισης πιστοποιητικού ασφάλειας βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση είτε προφορική είτε γραπτή η οποία είναι ψευδής ή παραπλανητική ή αποκρύβει οποιαδήποτε ουσιαστική πληροφορία, το πρόσωπο αυτό, εκτός αν αποδείξει κατά τρόπο που ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι ενέργησε χωρίς πρόθεση εξαπάτησης, θα είναι ένοχο αδικήματος και θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και προστίμου.

(2) Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση να εξαπατήσει-

(α) πλαστογραφεί, αλλάζει, παραμορφώνει ή καταστρέφει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλειας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού~ ή

(β) χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από άλλο πρόσωπο πλαστογραφημένο, αλλαγμένο, παραμορφωμένο ή καταστραμμένο πιστοποιητικό ασφάλειας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού~ ή

(γ) δανείζει ή δανείζεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πιστοποιητικό ασφάλειας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού~ ή

(δ) κάνει ή έχει στην κατοχή του έγγραφο που ομοιάζει πολύ προς οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ώστε να θεωρηθεί ότι εξαπατεί~ ή

(ε) εκδίδει πιστοποιητικό ασφάλειας ή άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που πρέπει να εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τρία έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και προστίμου.

(3) Αν οποιοσδήποτε αστυνομικός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλειας ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που παρουσιάστηκε σε αυτόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού από τον οδηγό ή ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος είναι έγγραφο αναφορικά με το οποίο διαπράχτηκε αδίκημα βάσει του άρθρου αυτού, δύναται να κατάσχει το έγγραφο και όταν κατασχεθεί τέτοιο έγγραφο ο οδηγός και ιδιοκτήτης του μηχανοκινήτου οχήματος ή καθένας από αυτούς και αν κανένας από αυτούς δεν κατηγορήθηκε για αδίκημα βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, καλούνται ενώπιον του Δικαστηρίου να λογοδοτήσουν για την κατοχή ή την παρουσία στο μηχανοκίνητο όχημα του πιο πάνω εγγράφου και το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τέτοιο διάταγμα αναφορικά με τη διάθεση του εγγράφου και να επιδικάσει τέτοια έξοδα ως ήθελε θεωρήσει δίκαιο.

Γενική ποινή

17. Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού για το οποίο δεν προβλέπεται ειδική ποινή υπόκειται σχετικά με πρώτη καταδίκη, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και προστίμου και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και προστίμου.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που να καθορίζουν οτιδήποτε το οποίο δύναται να καθοριστεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και γενικά για το σκοπό να θέσει σε ισχύ το Νόμο αυτό και ειδικότερα, αλλά χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των πιο πάνω διατάξεων, μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς-

(α) για τον καθορισμό των τύπων που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Νόμου αυτού~

(β) ως προς τις αιτήσεις και την έκδοση πιστοποιητικών ασφάλειας ή άλλου πιστοποιητικού και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων τα οποία δυνατό να καθοριστούν και ως προς την τήρηση αρχείων εγγράφων και την προσκόμιση λεπτομερειών αυτών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά~

(γ) ως προς την έκδοση αντιγράφων οποιωνδήποτε πιστοποιητικών ή εγγράφων τα οποία χάθηκαν, αχρηστεύτηκαν ή καταστράφηκαν~

(δ) ως προς τη φύλαξη, παρουσίαση, ακύρωση και παράδοση οποιωνδήποτε τέτοιων πιστοποιητικών ή εγγράφων~

(ε) για πρόνοια όπως οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, σχετικά με μηχανοκίνητα οχήματα που εισάχθηκαν στη Δημοκρατία από πρόσωπα που καθιστούν προσωρινή την παραμονή τους στη Δημοκρατία, θα ισχύουν τηρουμένων τέτοιων μετατροπών και διαφοροποιήσεων που μπορεί να καθοριστούν~

(στ) για τον καθορισμό των δικαιωμάτων σχετικά με οτιδήποτε γίνεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού~

(ζ) για τον καθορισμό ποινών για την παράβαση οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού που δεν υπερβαίνουν τη φυλάκιση ενός έτους ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και προστίμου~

(η) για τον καθορισμό οποιουδήποτε ζητήματος σε σχέση με την έκδοση, το περιεχόμενο, τον τύπο, τις προϋποθέσεις ή τις επιπτώσεις εγκυρότητας και οποιουδήποτε άλλου θέματος σχετίζεται ή αφορά Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος.

Σημείωση
- Καταργήθηκε -από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμο του 2000, (Ν. 96(Ι)/2000.)]

[από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόμο του 2000, (Ν. 96(Ι)/2000.)]

Σημείωση
2Παρατηρήσεις Υπηρεσίας Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας

1. Ο βασικός νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου, 1957 (57, Vol. II, 58).

2. O όρος “Ασφαλίστης” στο άρθρο 2(1) του βασικού νόμου έχει εισαχθεί με βάση το άρθρο 84 του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1984 (72/84). Το εν λόγω άρθρο έχει τεθεί σε εφαρμογή την 4η Ιανουαρίου 1991 (Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι): 4.1.1991).

3. Η ονομασία “Πταισματοδίκης” η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3(7) του βασικού νόμου καταργήθηκε από τον περί Δικαστηρίων Νόμο 14/60.

4. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 (158 του 1987) περιέχει ορισμένες ειδικές διατάξεις (Άρθρο 4) οι οποίες δεν δύνανται να περιληφθούν στο ενοποιημένο κείμενο του νόμου ως άρθρο αυτού. Επειδή εν τούτοις οι εν λόγω διατάξεις είναι χρήσιμες εθεωρήθη σκόπιμο να παρατεθούν εδώ:

“Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου αρχίζει σε ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση αυτού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι η πιο πάνω ημερομηνία δεν δύναται να οριστεί νωρίτερα από την έγκριση των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου του 1984.”

5. Η ισχύς του άρθρου 3 του Νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 4(2) της παραγράφου 2 πιο πάνω τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1992 (Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 29.3.1991).

6. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1993 (54(Ι) του 1993) ο οποίος αντικατέστησε το άρθρο 15Α του βασικού νόμου με νέο άρθρο (άρθρο 15Α) τέθηκε σε ισχύ από την 22α Νοεμβρίου 1993.