Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταναλωτικού Δασμού Παιγνιόχαρτων Νόμος.

Επιβολή καταναλωτικού δασμού

2. Καταναλωτικός δασμός καταβάλλεται κατά τον τρόπο που προνοείται πιο κάτω επί όλων των παιγνιόχαρτων που κατασκευάστηκαν στη Δημοκρατία σε δύο τρίτα του ποσοστού του εισαγωγικού τελωνειακού δασμού που καταβάλλεται επί των παιγνιόχαρτων Βρεττανικής προέλευσης που εισάχθηκαν στη Δημοκρατία.

Άδεια κατασκευής παιγνιόχαρτων

3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν κατασκευάζει παιγνιόχαρτα στη Δημοκρατία εκτός αν έχει λάβει άδεια από τον Ελεγκτή κατά τον τύπο που καθορίζεται από αυτόν.

(2) Το καταβλητέο τέλος για κάθε άδεια είναι μια λίρα.

(3) Κάθε άδεια λήγει την 31η ημέρα του Δεκέμβρη εκάστου έτους, και ανανεώνεται ετήσια:

Νοείται ότι ο Ελεγκτής δύναται να αρνηθεί να ανανεώσει την άδεια αν ο αδειούχος αυτής έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού.

(4) Κάθε αδειούχος παρέχει κατάλληλη διαμονή εντός του εργοστασίου του για λειτουργό που διορίζεται από τον Ελεγκτή, ο οποίος κατά οποιοδήποτε χρόνο έχει ελεύθερη είσοδο στο εργοστάσιο αυτό.

Υλικά για παιγνιόχαρτα είναι απαλλαγμένα εισαγωγικού τελωνειακού δασμού

4. Υλικά για την κατασκευή παιγνιόχαρτων είναι απαλλαγμένα εισαγωγικού τελωνειακού δασμού:

Νοείται ότι εισαγωγικός τελωνειακός δασμός καταβάλλεται αρχικά και επιστρέφεται όταν ο Ελεγκτής ικανοποιηθεί ότι τα υλικά αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή παιγνιόχαρτων.

Απομάκρυνση παιγνιόχαρτων από εργοστάσιο

5.-(1) Παιγνιόχαρτα δεν απομακρύνονται από οποιοδήποτε εργοστάσιο εκτός τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, εκτός αν απομακρύνονται από εκεί για σκοπούς άμεσης εξαγωγής από τη Δημοκρατία.

(2) Όλα τα παιγνιόχαρτα περικλείονται σε κιβώτιο ή δέμα τέτοιου μεγέθους και περιγραφής που καθορίζεται από τον Ελεγκτή.

(3) Κάθε κιβώτιο ή δέμα έχει επικολλημένη μια ετικέτα επί της οποίας τυπώνεται το όνομα του αδειούχου, και αυτή στερεώνεται με ταινία.

(4) Κάθε αδειούχος τηρά μητρώα και ετοιμάζει καταστάσεις κατά τον τύπο και τρόπο που καθορίζει ο Ελεγκτής. Κάθε τέτοιο μητρώο τηρείται στο εργοστάσιο και είναι ανοικτό κατά οποιαδήποτε ώρα στο λειτουργό που διορίζεται από τον Ελεγκτή. Χωρίς την έγκριση του λειτουργού αυτού, ο αδειούχος δεν ακυρώνει ή εξαλείφει οποιοδήποτε μέρος του μητρώου ή προβαίνει σε τέτοια τροποποίηση σε οποιαδήποτε καταχώρηση σε αυτό εκτός για διόρθωση λάθους.

Ταινίες παρέχονται σε αδειούχο

6. Ταινίες που αντιπροσωπεύουν το ποσό του καταναλωτικού δασμού παραδίδονται στον αδειούχο κατόπι πληρωμής του ποσού αυτού.

Παιγνιόχαρτα για εξαγωγή απαλλάσσονται καταναλωτικού δασμού

7.-(1) Παιγνιόχαρτα δύνανται να εκδίδονται από οποιοδήποτε εργοστάσιο για εξαγωγή από τη Δημοκρατία απαλλαγμένα καταναλωτικού δασμού.

(2) Προτού οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα απομακρυνθούν από οποιοδήποτε εργοστάσιο για εξαγωγή, ο εξαγωγέας-

(α) παρέχει τέτοια εγγύηση που ο Ελεγκτής δυνατό να απαιτήσει ότι τα παιγνιόχαρτα θα εξαχθούν από τη Δημοκρατία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και

(β) προσάγει τα δέματα των παιγνιόχαρτων που πρόκειται να εξαχθούν σε λειτουργό του Τελωνείου στο λιμάνι ή τον τόπο εξαγωγής.

(3) Ο Ελεγκτής δύναται να ζητήσει από τον εξαγωγέα να προσαγάγει σε αυτόν, εντός τέτοιας χρονικής περιόδου που δύναται αυτός να ορίσει, πιστοποιητικό κανονικής άφιξης και εκφόρτωσης των παιγνιόχαρτων στον τόπο του προορισμού και αν ο εξαγωγέας παραλείψει να προσαγάγει τέτοιο πιστοποιητικό τότε αυτός ευθύνεται να καταβάλει σε διπλάσιο τον καταναλωτικό δασμό επί των παιγνιόχαρτων που εξάχθηκαν.

(4) Η ποσότητα των παιγνιόχαρτων που αποσύρονται οποτεδήποτε από οποιοδήποτε εργοστάσιο για εξαγωγή δεν είναι σε καμιά περίπτωση λιγότερη από μια γκρόσα των κιβωτίων ή δεμάτων.

Αδικήματα και ποινές

8. Πρόσωπο το οποίο-

(α) κατασκευάζει παιγνιόχαρτα χωρίς άδεια από τον Ελεγκτή~ ή

(β) παραβαίνει οποιοδήποτε όρο της άδειας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού~ ή

(γ) ως αδειούχος, παραλείπει να τηρά μητρώα ή να ετοιμάζει καταστάσεις που καθορίζονται ή εν γνώσει του προβαίνει σε οποιαδήποτε ψεύτικη καταχώριση στα μητρώα αυτά ή στις καταστάσεις~ ή

(δ) παραδίδει παιγνιόχαρτα από οποιοδήποτε εργοστάσιο τα οποία δεν είναι συσκευασμένα σε κιβώτια ή δέματα και στερεωμένα με ταινίες κατά τον καθορισμένο τρόπο~ ή

(ε) απομακρύνει ή αποπειράται να απομακρύνει από οποιοδήποτε εργοστάσιο οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα για τα οποία δεν έχει πληρωθεί καταναλωτικός δασμός~ ή

(στ) χωρίς να είναι αδειούχος, έχει στην κατοχή του παιγνιόχαρτα για τα οποία δεν έχει πληρωθεί καταναλωτικός δασμός,

είναι ένοχο αδικήματος και κατόπι καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Εξουσίες για συμβιβασμό

9. Ο Ελεγκτής δύναται να συμβιβάζει με πληρωμή σε χρήμα που αποφασίζεται από αυτόν, οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη που διαπράττεται ή γίνεται ή για την οποία υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί ή γίνει κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

Αμοιβή στους πληροφοριοδότες

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγήσει αμοιβή που δεν υπερβαίνει το ένα δεύτερο οποιουδήποτε προστίμου ή πληρωμής σε χρήμα σε οποιοδήποτε πρόσωπο μέσο του οποίου ανακτάται.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

11. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη διεύθυνση και έλεγχο των εργοστασίων παιγνιόχαρτων και γενικά για την καλύτερη πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου αυτού.