Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί αεροπλοΐας Νόμος.

Απαγόρευση αεροπλοΐας πάνω από καθορισμένες περιοχές

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, για σκοπούς προστασίας του κοινού από κίνδυνο ή για σκοπούς άμυνας ή ασφάλειας της Κύπρου, να απαγορεύει με διάταγμα από καιρό σε καιρό την πλοήγηση αεροσκάφους πάνω από τέτοιες περιοχές όπως δυνατό να καθοριστούν στο διάταγμα, και όταν εκδίδεται διάταγμα για σκοπούς άμυνας ή ασφάλειας της Κύπρου, η περιοχή που καθορίζεται, δύναται να περιλαμβάνει όλες ή οποιοδήποτε τμήμα των ακτών της Κύπρου και τα χωρικά ύδατα που εφάπτονται σε αυτές.

Αεροσκάφος που έρχεται από οποιοδήποτε μέρος εκτός Κύπρου

3. Η Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνει εξουσία να καθορίζει με διάταγμα τις περιοχές εντός των οποίων αεροσκάφη που έρχονται από οποιοδήποτε μέρος εκτός Κύπρου προσγειώνονται και τους άλλους όρους με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα αεροσκάφη αυτά.

Εφαρμογή διατάγματος

4. Κάθε τέτοιο διάταγμα δύναται να εφαρμόζεται είτε γενικά σε όλα τα αεροσκάφη είτε μόνο σε αεροσκάφη τέτοιων κατηγοριών και περιγραφών όπως δυνατό να οριστούν στο διάταγμα και δύναται να απαγορεύει την πλοήγηση αεροσκαφών πάνω από οποιαδήποτε τέτοια καθορισμένη περιοχή είτε οποτεδήποτε είτε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις όπως δυνατό να οριστούν στο διάταγμα και είτε απόλυτα είτε τηρουμένων τέτοιων εξαιρέσεων ή όρων όπως δυνατό να οριστούν με τον τρόπο αυτό.

Αδικήματα

5. Αν πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του Νόμου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού, εκτός αν αποδείξει ότι ήταν εξαναγκασμένος να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό λόγω σφοδρής κακοκαιρίας ή άλλων περιστάσεων επί των οποίων δεν είχε έλεγχο.

Εξουσία εξαναγκασμού προς συμμόρφωση όταν αεροσκάφος δεν συμμορφώνεται σε σήματα

6. Αν αεροσκάφος πετά ή αποπειράται να πετάσει πάνω από οποιαδήποτε περιοχή που καθορίζεται βάσει του Νόμου αυτού για σκοπούς άμυνας ή ασφάλειας της Κύπρου, ή, στην περίπτωση που αεροσκάφος το οποίο έρχεται από οποιοδήποτε μέρος εκτός Κύπρου, παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τους όρους προσγείωσης που καθορίζονται με διάταγμα βάσει του άρθρου 3, είναι νόμιμο για οποιοδήποτε λειτουργό που διορίζεται για το σκοπό αυτό δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, να μεριμνά ώστε να δίνεται το σήμα που δυνατό να καθορίζεται από τους Κανονισμούς αυτούς, και, αν αφού δοθεί το σήμα αυτό το αεροσκάφος παραλείψει να ανταποκριθεί προς αυτό, είναι νόμιμο για το λειτουργό αφού συμμορφωθεί με τους Κανονισμούς αυτούς που δυνατό να εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι καθορίζουν τις ενέργειες που πρέπει να διενεργούνται όταν δίνεται τέτοιο σήμα, να πυροβολεί προς ή εντός του αεροσκάφους αυτού και να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε και κάθε άλλο αναγκαίο μέσο εξαναγκασμού προς συμμόρφωση, και κάθε και οποιοσδήποτε τέτοιος λειτουργός και κάθε άλλο πρόσωπο που παρέχει σε αυτό βοήθεια και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του απαλλάσσεται και διά του παρόντος προστατεύεται και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ποινή, πράξη, ή άλλη διαδικασία επειδή ενέργησε με τον τρόπο αυτό.

Ποινές για αδικήματα

7. Αν πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.