Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναυαγίων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Διοικητής” επαρχίας περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για το Διοικητή

“ιδιοκτήτης” στην περίπτωση πλοίου περιλαμβάνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο δικαιούται εκάστοτε, είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη, να παραλαμβάνει το ναύλο, πρόσθετη επιβάρυνση ή δικαιώματα που πρέπει να πληρώνονται σε σχέση με το πλοίο, και, στην περίπτωση αγαθών, περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο δικαιούται εκάστοτε, είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη, στην κατοχή αγαθών που υπόκεινται σε περίπτωση κατακράτησης, αν υπάρχει, σε κατακράτηση

“ναυάγιο” περιλαμβάνει τα ακόλουθα, όταν βρίσκονται στη θάλασσα ή σε παλιρριακά ύδατα ή στις ακτές αυτών δηλαδή-

(α) αγαθά τα οποία έχουν ριχτεί στη θάλασσα και βυθίζονται και παραμένουν κάτω από το νερό

(β) αγαθά τα οποία έχουν ριχτεί ή πέσει μέσα στη θάλασσα και παραμένουν επιπλέοντα στην επιφάνεια

(γ) αγαθά τα οποία είναι βυθισμένα στη θάλασσα, αλλά είναι προσαρτημένα σε αντικείμενο που επιπλέει ώστε να δύνανται να βρεθούν ξανά

(δ) αγαθά τα οποία είναι πεταγμένα ή εγκαταλειμμένα, και οποιοδήποτε πλοίο εγκαταλειμμένο χωρίς ελπίδα ή πρόθεση αναζήτησης

“Παραλήπτης” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από το Νόμο αυτό να ενεργεί ως Παραλήπτης Ναυαγίου

“πλοίο” περιλαμβάνει κάθε είδος σκάφους, εκτός από λέμβους και άλλα σκάφη που συνήθως ωθούνται με κουπιά και φορτηγίδες κάτω των δεκαπέντε τόνων

“Προξενικός Λειτουργός” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο που εκτελεί εκάστοτε τα καθήκοντα Προξένου ή Υποπροξένου.

Αγαθά που χάθηκαν μεταξύ πλοίου και ακτής δεν θεωρούνται ναυάγιο

3. Αγαθά που παρασύρθηκαν ή ρίφτηκαν μέσα στη θάλασσα ή βυθίστηκαν από λέμβους ή φορτηγίδες ενώ απασχολούνταν με τη μεταφορά των αγαθών προς ή από αγκυροβολημένο πλοίο σε οποιαδήποτε προκυμαία ή λιμάνι δεν θεωρούνται ως ναυάγιο εντός της έννοιας του Νόμου  αυτού, εκτός αν είναι εγκαταλειμμένα από τον ιδιοκτήτη ή το φορτωτή αυτών, ή εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή φορτωτής έχει ζητήσει τη βοήθεια του Παραλήπτη Ναυαγίου για την ανάκτηση αυτών.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΑ, ΚΛΠ.
Έρευνες που πρέπει να διεξάγονται σε περιπτώσεις ναυαγίου και ατυχήματος

4. Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις-

όταν οποιοδήποτε πλοίο χάνεται, προσαράζει, εγκαταλείπεται ή υφίσταται υλική ζημιά επί ή πλησίον των ακτών της Κύπρου

όταν οποιοδήποτε πλοίο προκαλεί υλική ζημιά σε άλλο πλοίο επί ή πλησίον των ακτών

όταν λόγω οποιουδήποτε ατυχήματος που συμβαίνει εντός ή επί οποιουδήποτε πλοίου ή πλησίον των ακτών επέρχεται απώλεια ζωής

όταν τέτοια απώλεια, προσάραξη, εγκατάλειψη, ζημιά ή ατύχημα συμβούν αλλού, και οποιοιδήποτε ικανοί μάρτυρες αυτών φθάνουν ή βρίσκονται σε οποιοδήποτε τόπο εντός Κύπρου,

είναι νόμιμο για το Διοικητή της επαρχίας στην οποία, ή η οποία είναι πλησιέστερη στον τόπο όπου επισυνέβη η απώλεια, προσάραξη, εγκατάλειψη, ζημιά ή ατύχημα, αν επισυνέβη επί ή πλησίον των ακτών της Κύπρου, αλλά αν επισυνέβη αλλού, για το Διοικητή της επαρχίας στην οποία οι μάρτυρες αυτοί όπως προαναφέρθηκε βρίσκονται ή μπορούν ευχερώς να εξετασθούν, ή σε κάθε περίπτωση για οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίστηκε για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο, να διεξαγάγει έρευνα αναφορικά με απώλεια, προσάραξη, εγκατάλειψη, ζημιά ή ατύχημα.

Εξουσίες διευθύνοντα λειτουργού

5.-(1) Κάθε Διοικητής ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 4, έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Δύναται να επιβιβάζεται σε οποιοδήποτε πλοίο, και να επιθεωρεί αυτό ή οποιοδήποτε μέρος του, ή οποιοδήποτε από τα μηχανήματα, λέμβους, εξοπλισμό ή εμπορεύματα πάνω σε αυτό, στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αυτού, χωρίς να κατακρατεί ή καθυστερεί αυτό από τη συνέχιση οποιουδήποτε ταξιδιού, αν δεν είναι απαραίτητο

(β) δύναται να εισέρχεται και επιθεωρεί οποιαδήποτε υποστατικά των οποίων η είσοδος ή επιθεώρηση κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς σύνταξης της έκθεσης την οποία διατάχτηκε να κάνει

(γ) δύναται, με κλήση που φέρει την υπογραφή του, να απαιτεί την παρουσία όλων εκείνων των προσώπων που νομίζει ορθό να καλέσει ενώπιον του και να εξετάζει αυτά για το σκοπό αυτό, και δύναται να απαιτεί απαντήσεις ή εκθέσεις σε οποιεσδήποτε έρευνες στις οποίες θεωρεί ορθό να προβεί

(δ) δύναται να απαιτήσει και εξαναγκάσει την προσαγωγή όλων των βιβλίων, χαρτιών ή εγράφων τα οποία θεωρεί σημαντικά για το σκοπό αυτό

(ε) δύναται να επάγει όρκους ή δύναται αντί να απαιτεί ή επάγει όρκο, να απαιτεί από κάθε πρόσωπο που εξετάζεται από αυτόν να υπογράφει δήλωση περί της αλήθειας των δηλώσεων που έγιναν από αυτό κατά την εξέταση του.

(2) Σε κάθε μάρτυρα που κλητεύεται με τον τρόπο αυτό καταβάλλονται τέτοια έξοδα ως ήθελαν επιτραπεί σε μάρτυρα που παρουσιάζεται κατόπι κλήσης για να δώσει μαρτυρία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου0 και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ως προς το ποσό των εξόδων αυτών, το ζήτημα παραπέμπτεται στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο αρνείται να δώσει μαρτυρία ενώπιον του Διοικητή ή άλλου προσώπου όπως προαναφέρθηκε, ή το οποίο αρνείται να δώσει απάντηση, ή έκθεση, ή να προσαγάγει οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο βρίσκεται στην κατοχή του, ή να συντάξει ή υπογράψει οποιαδήποτε δήλωση, την οποία ο Διοικητής ή άλλο πρόσωπο είναι διά του παρόντος εξουσιοδοτημένος να απαιτήσει, υπόκειται για κάθε αδίκημα  σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

Θέματα που πρέπει να ερευνηθούν. Τρόπος έρευνας

6. Ο Διοικητής ή άλλο πρόσωπο εξετάζει τους μάρτυρες κατά την έρευνα ως προς τα ακόλουθα θέματα:

(α) το όνομα και περιγραφή του πλοίου, το λιμάνι εγγραφής του, επίσημο αριθμό και χωρητικότητα

(β) τα ονόματα του πλοιάρχου και των ιδιοκτητών

(γ) τα ονόματα των ιδιοκτητών του φορτίου

(δ) τα λιμάνια ή τα μέρη από και στα οποία το πλοίο προορίζεται

(ε) την περίπτωση του κινδύνου του πλοίου

(στ) τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν

(ζ) τέτοια άλλα θέματα ή περιστάσεις που σχετίζονται με το πλοίο ή το φορτίο πάνω σε αυτό, όπως αυτός θεωρεί αναγκαία.

Αυτός καταγράφει την εξέταση, και κάνει έκθεση για τη φύση και τα αίτια της απώλειας, ζημιάς ή ατυχήματος σχετικά με τα οποία διεξάγεται ή έρευνα, και κάνει τρία αντίγραφα της μαρτυρίας και δύο αντίγραφα της έκθεσης, και διαβιβάζει αυτά στο Διοικητικό Γραμματέα, ο οποίος κατακρατεί ένα αντίγραφο της μαρτυρίας και της έκθεσης και διαβιβάζει ένα αντίγραφο της μαρτυρίας στο Γραμματέα που διευθύνει τις υποθέσεις των Λόϊντς στην Αγγλία, και ένα αντίγραφο της μαρτυρίας και της έκθεσης στο Συμβούλιο Εμπορίου στην Αγγλία.

Ποινή για παρακώλυση λειτουργού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του

7. Πρόσωπο που ηθελημένα παρακωλύει το Διοικητή αυτόν ή άλλο πρόσωπο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του, είτε πάνω στο πλοίο είτε διαφορετικά, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες, και δύναται να συλληφθεί και φυλακιστεί από το Διοικητή αυτόν ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία αυτός δυνατόν να καλέσει προς βοήθεια του μέχρις ότου ο παραβάτης αυτός μπορέσει ευχερώς να προσαχθεί, ενώπιον Δικαστηρίου ή Πταισματοδίκη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Παραλήπτες Ναυαγίου

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό, με έγγγραφο που φέρει την υπογραφή του και την Επίσημη Σφραγίδα της Δημοκρατίας, να διορίζει τέτοια πρόσωπα τα οποία θεωρεί κατάλληλα ως Παραλήπτες Ναυαγίου σε κάθε επαρχία της Κύπρου, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που αναφέρονται στο εξής, και οι οποίοι στο εξής αναφέρονται ως “ο Παραλήπτης”.

Καθήκον Παραλήπτη όταν πλοίο προσαράσσει ή κινδυνεύει

9. Όταν πλοίο ή λέμβος προσαράσσει ή κινδυνεύει σε οποιοδήποτε τόπο επί της ακτής της θάλλασας εντός των ορίων της Δημοκρατίας, ο Παραλήπτης της επαρχίας εντός της οποίας ευρίσκεται ο τόπος, μόλις πληροφορηθεί το ατύχημα, μεταβαίνει αμέσως στον τόπο0 και με την άφιξη του εκεί θέτει υπό τις διαταγές του όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα, και αναθέτει τέτοια καθήκοντα στα πρόσωπα αυτά, και εκδίδει τέτοιες οδηγίες ως ήθελε κρίνει κατάλληλες με σκοπό την προστασία του πλοίου ή της λέμβου και των ζωών των προσώπων που ανήκουν σε αυτό, και του φορτίου και των ξαρτιών αυτού0 και αν οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παραβαίνει τις διαταγές, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες0 αλλά δεν είναι νόμιμο για τον Παραλήπτη να παρεμβαίνει μεταξύ του πλοιάρχου του πλοίου ή της λέμβου και του πληρώματος του σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση αυτών, εκτός αν ο πλοίαρχος ζητήσει από αυτόν να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό.

Εξουσίες Παραλήπτη να καλεί πρόσωπα για βοήθεια

10. Ο Παραλήπτης δύναται για σκοπούς προστασίας όπως προαναφέρθηκε, του πλοίου ή της λέμβου, των προσώπων, του φορτίου και των ξαρτιών, να πράξει τα ακόλουθα:

(α) να καλέσει τέτοιο αριθμό εύσωμων ανδρών όπως κρίνει απαραίτητο για να τον βοηθήσουν

(β) να απαιτήσει από τον Πλοίαρχο ή άλλο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο οποιουδήποτε πλησίον πλοίου ή λέμβου να παράσχει τέτοια βοήθεια με τους ναύτες, το πλοίο ή τις λέμβους που δυνατό να κατέχει

(γ) να απαιτήσει τη χρήση οποιουδήποτε πλησίον βαγονιού, κάρρου ή αλόγων ή άλλων υποζυγίων,

και πρόσωπο που αρνείται, χωρίς εύλογη αιτία, να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε κλήση, απαίτηση ή διαταγή που έγινε με τον τρόπο αυτό υπόκειται για κάθε τέτοια άρνηση σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

Πράγματα που εκβράστηκαν στην ακτή ή χάθηκαν ή λήφθηκαν από πλοίο ή λέμβο πρέπει να παραδίδονται στον Παραλήπτη

11. Όλα τα φορτία και άλλα αντικείμενα που ανήκουν στο πλοίο ή τη λέμβο που δυνατό να εκβράστηκαν στην ακτή, ή άλλως πως χάθηκαν ή λήφθηκαν από το πλοίο ή τη λέμβο, παραδίδονται στον Παραλήπτη0 και οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε είναι ο ιδιοκτήτης είτε όχι, το οποίο αποκρύπτει ή διατηρεί την κατοχή οποιουδήποτε τέτοιου φορτίου ή αντικειμένου, ή το οποίο αρνείται να παραδώσει αυτό στον Παραλήπτη ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν να το απαιτήσει, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες0 και ο Παραλήπτης ή το άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό δύναται να λάβει το φορτίο ή το αντικείμενο με βία από το πρόσωπο που αρνείται με τον τρόπο αυτό να το παραδώσει.

Εξουσία του Παραλήπτη να καταστέλλει λεηλασία και ταραχή διά της βίας

12. Όταν συμβεί οποιοδήποτε τέτοιο ατύχημα σε οποιοδήποτε πλοίο ή λέμβο, και οποιοδήποτε πρόσωπο λεηλατεί, δημιουργεί ταραχή, ή παρεμποδίζει την προστασία του πλοίου, της λέμβου, των ζώων ή φορτίου, ο Παραλήπτης δύναται να μεριμνήσει για τη σύλληψη του, και δύναται να χρησιμοποιήσει βία για την καταστολή της εν λόγω λεηλασίας, ταραχής ή παρεμπόδισης, με εξουσία να διατάξει όλους τους εύσωμους υπηκόους της Δημοκρατίας να τον βοηθήσουν στη χρήση της βίας αυτής.

Ορισμένοι λειτουργοί να ασκούν εξουσίες Παραλήπτη κατά την απουσία του

13. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Παραλήπτη από τον τόπο όπου συμβαίνει τέτοιο ατύχημα όπως προαναφέρθηκε, οι ακόλουθοι λειτουργοί διαδοχικά, ο καθένας σε περίπτωση απουσίας του άλλου, με τη σειρά που αναφέρονται, δηλαδή, οποιοσδήποτε Προϊστάμενος Λειτουργός Τελωνείου ή Λειτουργός Εσωτερικών Προσόδων, και επίσης οποιοσδήποτε Πταισματοδίκης, Αξιωματικός με πλήρεις αποδοχές στη Ναυτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ή Αξιωματικός με πλήρεις αποδοχές στη Στρατιωτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, δύναται να κάνει όλα τα θέματα και πράγματα για τα οποία εξουσιοδοτείται διά του παρόντος να γίνουν από τον Παραλήπτη, με αυτή την εξαίρεση, ότι σε σχέση με αγαθά ή αντικείμενα που ανήκουν στο πλοίο αυτό ή τη λέμβο, η παράδοση των οποίων απαιτείται να γίνει στον Παραλήπτη όπως προαναφέρθηκε, οποιοσδήποτε λειτουργός που ενεργεί με τον τρόπο αυτό θεωρείται ως ο αντιπρόσωπος του Παραλήπτη, και τοποθετεί αυτά υπό τη φύλαξη του Παραλήπτη, και κανένα πρόσωπο που ενεργεί με τον τρόπο αυτό ως υποκατάστατο οποιουδήποτε Παραλήπτη δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε τέλη πληρωτέα σε Παραλήπτες, ή δεν στερείται λόγω της ενέργειας του αυτής οποιουδήποτε δικαιώματος αμοιβής διάσωσης στο οποίο διαφορετικά θα δικαιούτο.

Εξουσία σε περίπτωση πλοίου που βρίσκεται σε κίνδυνο διάβασης πάνω από εφαπτόμενες γαίες με άμαξες, κλπ.

14. Όταν συμβαίνει σε πλοίο ή λέμβο το ατύχημα που προαναφέρθηκε, όλα τα πρόσωπα δύνανται, προς το σκοπό παροχής βοήθειας στο πλοίο ή στη λέμβο, ή διάσωσης των ζωών των προσώπων που επιβαίνουν σε αυτό ή του φορτίου ή των ξαρτιών του, εκτός αν υπάρχει κάποιος δημόσιος δρόμος εξίσου βολικός, να περνούν και να ξαναπερνούν, είτε με είτε χωρίς άμαξες ή άλογα ή άλλα υποζύγια, πάνω από τις εφαπτόμενες γαίες, χωρίς να εμποδίζονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο, κατά τρόπο που να προξενούν τη λιγότερη δυνατή ζημιά0 και δύνανται επίσης, με τον ίδιο όρο, να αποθέτουν στις γαίες αυτές οποιοδήποτε φορτίο ή άλλο αντικείμενο που λαμβάνεται από το πλοίο ή τη λέμβο και όλες οι ζημιές που ήθελε υποστεί οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ή κάτοχος συνεπεία τέτοιας διάβασης ή επαναδιάβασης ή απόθεσης βαρύνουν το πλοίο, τη λέμβο, το φορτίο ή τα αντικείμενα, σε σχέση ή από τα οποία προκλήθηκε η ζημιά, και, σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής, ανακτώνται με τον ίδιο τρόπο όπως ανακτάται με το παρόν η αμοιβή διάσωσης0 και το ποσό που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με αυτές, αν αμφισβητείται, αποφασίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το ποσό αμοιβής διάσωσης διατάζεται με το παρόν να αποφασισθεί σε περίπτωση αμφισβήτησης.

Ποινή σε ιδιοκτήτες και κατόχους γης που αρνούνται να επιτρέψουν σε άμαξες, κλπ., να περάσουν πάνω από τη γη τους

15. Αν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος οποιασδήποτε γης πάνω από την οποία πρόσωπο εξουσιοδοτείται με το παρόν να περάσει ή ξαναπεράσει για οποιοδήποτε από τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν, ενώ είναι παρών, προβαίνει σε οποιαδήποτε ακόλουθη πράξη0 δηλαδή-

(α) εμποδίζει ή καθυστερεί το πρόσωπο αυτό από το να περάσει ή ξαναπεράσει με τον τρόπο αυτό, με ή χωρίς άμαξες, άλογα και υπηρέτες

(β) εμποδίζει ή καθυστερεί την τοποθέτηση φορτίου ή άλλου αντικειμένου που λαμβάνεται από το πλοίο αυτό ή τη λέμβο

(γ) εμποδίζει το φορτίο ή άλλο αντικείμενο να παραμείνει τοποθετημένο με τον τρόπο αυτό για εύλογο χρόνο, μέχρις ότου μπορέσει να μετακινηθεί σε ασφαλές χώρο δημόσιας τοποθέτησης,

υπόκειται για κάθε αδίκημα σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

Παραλήπτης δεν ενεργεί όταν ο ιδιοκτήτης και ο ασφαλιστής είναι παρόντες

16. Όταν ο ιδιοκτήτης και, αν το ναυάγιο είναι ασφαλισμένο, ο ασφαλιστής ή ο αντιπρόσωπος του, είναι παρόντες, ο Παραλήπτης δεν αναμιγνύεται με το ναυάγιο, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ασφαλιστής ζητήσει από αυτόν να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό:

Νοείται ότι ο Παραλήπτης πρέπει πάντοτε να ενεργεί σε κάθε περίπτωση που αφορά την προστασία ζώων.

Τήρηση κανόνων από πρόσωπα που βρίσκουν ναυάγιο

17.-(1) Οι ακόλουθοι κανόνες τηρούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκει ή λαμβάνει κατοχή ναυαγίου στην Κύπρο0 δηλαδή-

(α) αν είναι ο ιδιοκτήτης το συντομότερο δυνατό δίνει ειδοποίηση στον Παραλήπτη της επαρχίας εντός της οποίας βρέθηκε το ναυάγιο, αναφέροντας ότι έχει βρει ή λάβει  την κατοχή του με τον τρόπο αυτό, και περιγράφει στην ειδοποίηση τα σημεία από τα οποία το ναυάγιο διακρίνεται

(β) αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης το συντομότερο δυνατό παραδίδει αυτό στον Παραλήπτη.

(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκειται στις ακόλουθες ποινές δηλαδή-

(α) αν είναι ο ιδιοκτήτης και παραλείπει να εκτελέσει τα διάφορα πράγματα, η εκτέλεση των οποίων επιβάλλεται με το παρόν σε ιδιοκτήτη, υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες

(β) αν δεν είναι ο ιδιοκτήτης και παραλείπει να εκτελέσει τα διάφορα πράγματα, η εκτέλεση των οποίων επιβάλλεται με το παρόν σε πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης,

(i) χάνει οποιαδήποτε αξίωση για αμοιβή διάσωσης

(ii) πληρώνει στον ιδιοκτήτη του ναυαγίου, αν αυτό απαιτηθεί, αλλά αν δεν απαιτηθεί τότε στο πρόσωπο που δικαιούται το αζήτητο ναυάγιο, την αξία του ναυαγίου (η αξία αυτή λαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο ως ποινή παρόμοιου ποσού) και

(iii) υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

(3) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπο, άλλο από τον ιδιοκτήτη, το οποίο έχει λάβει κατοχή οποιουδήποτε ναυαγίου καλή τη πίστει με σκοπό να επιστρέψει αυτό στον ιδιοκτήτη του, ή το οποίο έχει πραγματικά επιστρέψει αυτό στον ιδιοκτήτη.

Εξουσίες Παραληπτών να ερευνούν για κρυμμένο ναυάγιο

18. Αν οποιοσδήποτε Παραλήπτης υποπτεύεται ή λαμβάνει πληροφορίες ότι αποκρύπτεται ναυάγιο, ή βρίσκεται στην κατοχή κάποιου προσώπου το οποίο δεν είναι ο ιδιοκτήτης αυτού, ή άλλως πως διευθετείται αντικανονικά, αυτός δύναται, αν είναι Πταισματοδίκης να εκδώσει ένταλμα, ή αν δεν είναι Πταισματοδίκης, δύναται να υποβάλει αίτηση σε οποιοδήποτε Πταισματοδίκη ή Δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου ή Επαρχιακού Δικαστηρίου για ένταλμα, και ο Πταισματοδίκης ή Δικαστής έχει εξουσία να εκδώσει ένταλμα, δυνάμει του οποίου ο Παραλήπτης δύναται να εισέρχεται σε οποιοδήποτε σπίτι ή άλλο τόπο οπουδήποτε και αν βρίσκεται και επίσης σε οποιοδήποτε πλοίο ή λέμβο, και να ερευνά, κατάσχει και κατακρατεί οποιοδήποτε τέτοιο ναυάγιο που βρέθηκε εκεί0 και αν οποιαδήποτε τέτοια κατάσχεση έγινε συνεπεία πληροφοριών που δόθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο στον Παραλήπτη, ο πληροφοριοδότης δικαιούται ως αμοιβή διάσωσης τέτοιο ποσό που δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τις πέντε λίρες ως ο Παραλήπτης ήθελε επιτρέψει.

Παραλήπτης πρέπει να δίδει ειδοποίηση για το ναυάγιο

19. Κάθε Παραλήπτης εντός σαράντα οκτώ ωρών από τη λήψη κατοχής οποιουδήποτε ναυαγίου μεριμνά ώστε να αναρτηθεί στο Τελωνείο του πλησιέστερου λιμανιού του τόπου όπου το ναυάγιο βρέθηκε ή κατασχέθηκε, περιγραφή αυτού, και οποιωνδήποτε σημείων από τα οποία διακρίνεται, και επίσης διαβιβάζει παρόμοια περιγραφή στον αντιπρόσωπο των Λόϊντς που αναφέρθηκαν πιο πάνω στην Κύπρο.

Ναυάγιο που προέρχεται από περιοχές μολυσμένες με μεταδοτική νόσο

20. Στην περίπτωση που ο Παραλήπτης βρίσκει μετά από έρευνα ότι οποιοδήποτε ναυάγιο αποτελεί μέρος σκάφους ή φορτίου που προέρχεται από λιμάνι μολυσμένο με μεταδοτική νόσο, μεριμνά ώστε να απομονωθεί η περιουσία, και ενημερώνει τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες, το συντομότερο δυνατό, λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα απολύμανσης.

Αγαθά που θεωρούνται φθαρτά ή μικρής αξίας δύνανται να πωλούνται αμέσως

21. Όταν οποιοδήποτε ναυάγιο που βρίσκεται στη φύλαξη οποιουδήποτε Παραλήπτη είναι αξίας κάτω των πέντε λιρών, ή από τη φύση του υπόκειται σε φθορά ή είναι τόσο πολύ καταστραμμένο ώστε να μη μπορεί, κατά τη γνώμη του, να φυλαχτεί επωφελώς, ή αν η αξία του δεν είναι επαρκής για να καλύψει τα έξοδα αποθήκευσης, ο Παραλήπτης δύναται να πωλήσει αυτό πριν από την εκπνοή της περιόδου η οποία αναφέρεται, και τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την πώληση, μετά την κάλυψη των εξόδων της, κρατούνται από τον Παραλήπτη για τους ίδιους σκοπούς και υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις για και στις οποίες το αντικείμενο που πωλήθηκε θα κρατιόταν και θα υπόκειτο, ωσάν να είχε παραμείνει απούλητο.

Πληρωμές να γίνονται στον Παραλήπτη

22. Σε όλους τους Παραλήπτες βάσει του Νόμου αυτού καταβάλλονται τα έξοδα τα οποία αυτοί υφίστανται κανονικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και επίσης τέτοια τέλη ως το Υπουργικό Συμβούλιο από καιρό σε καιρό ήθελε καθορίζει με γενικούς κανονισμούς σε σχέση με διάφορα ζητήματα που καθορίζονται στους κανονισμούς αυτούς0 και ο Παραλήπτης δύναται να κατακρατεί οποιοδήποτε ναυάγιο ή φορτίο σε σχέση με το οποίο οι δαπάνες αυτές ή τα τέλη δυνατό να καταστούν απαιτητά μέχρις ότου γίνει η πληρωμή ή μέχρις ότου εκδοθεί ένταλμα από κάποιο αρμόδιο δικαστήριο για την κατακράτηση του ναυαγίου ή φορτίου.

Διαφορές για ποσά που πρέπει να καταβάλλονται στον Παραλήπτη~ τρόπος επίλυσης

23. Όταν προκύπτει οποιαδήποτε διαφορά σε οποιοδήποτε τμήμα της Κύπρου ως προς το ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε οποιοδήποτε Παραλήπτη σε σχέση με δαπάνες ή τέλη, αποφασίζεται από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου, του οποίου η απόφαση είναι τελική.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΣΩΣΗ
Αμοιβή διάσωσης σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρονται στην Κύπρο

24. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, δηλαδή-

(α) όταν οποιοδήποτε πλοίο ή λέμβος προσαράξει ή άλλως πως ευρίσκεται σε κίνδυνο επί της ακτής οποιασδήποτε θάλασσας ή παλιρροιακών υδάτων που ευρίσκονται εντός των ορίων της Κύπρου, και προσφέρονται υπηρεσίες από οποιοδήποτε πρόσωπο

(i) προς βοήθεια του

(ii) προς διάσωση των ζωών των προσώπων που ανήκουν σε αυτό

(iii) προς διάσωση του φορτίου ή των ξαρτιών του, ή οποιουδήποτε τμήματος του και

(β) όταν οποιοδήποτε ναυάγιο διασώζεται από οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από τον Παραλήπτη εντός της Κύπρου,

πρέπει να καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες του πλοίου ή της λέμβου, του φορτίου, των ξαρτιών, ή του ναυαγίου, στο πρόσωπο του οποίου οι υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε από αυτές προσφέρονται ή από το οποίο διασώζεται το ναυάγιο, εύλογο ποσό ως αμοιβή διάσωσης, μαζί με όλες τις δαπάνες τις οποίες αυτός κανονικά υπέστη κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών ή της διάσωσης του ναυαγίου, το ποσό της διάσωσης αυτής και οι δαπάνες (οι οποίες δαπάνες περιλαμβάνονται στο εξής κάτω από τον όρο αμοιβή διάσωσης) αποφασίζονται σε περίπτωση διαφοράς με τον τρόπο που αναφέρεται στο εξής.

Αμοιβή διάσωσης ζωής έχει προτεραιότητα και δύναται να καταβάλλεται από το Τμήμα του Γενικού Λογιστή

25. Αμοιβή διάσωσης σε σχέση με την προστασία της ζωής οποιουδήποτε προσώπου που ανήκει στο πλοίο αυτό ή τη λέμβο καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες του πλοίου ή της λέμβου κατά προτεραιότητα όλων των άλλων απαιτήσεων για αμοιβή διάσωσης0 και σε περιπτώσεις οπου το πλοίο ή η λέμβος καταστρέφεται, ή όπου η αξία είναι ανεπαρκής, μετά την πληρωμή των πραγματικών δαπανών που προκλήθηκαν, για να πληρωθεί το ποσό της αμοιβής διάσωσης που οφείλεται σε σχέση με οποιαδήποτε ζωή, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιδικάσει στους ναυαγοσώστες της ζωής από το Τμήμα του Γενικού Λογιστή, τέτοιο ποσό ή ποσά όπως θεωρεί ορθό προς ολική ή μερική ικανοποίηση οποιουδήποτε ποσού αμοιβής διάσωσης που έμεινε απλήρωτο σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ζωή.

Ο Παραλήπτης δύναται να διορίζει εκτιμητή σε περιπτώσεις διάσωσης

26. Όταν προκύπτει οποιοδήποτε θέμα διάσωσης, ο Παραλήπτης Ναυαγίου της επαρχίας, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέρους, διορίζει εκτιμητή για να εκτιμήσει την περιουσία σε σχέση με την οποία εγείρεται η απαίτηση για αμοιβή διάσωσης, και, όταν η εκτίμηση έχει επιστραφεί σε αυτόν, δίνει αντίγραφο αυτής και στα δύο μέρη0 και οποιοδήποτε αντίγραφο της εκτίμησης που φέρεται ως υπογραμμένο από τον εκτιμητή και επικυρωμένο από τον Παραλήπτη γίνεται δεκτό ως μαρτυρία σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη διαδικασία, και καταβάλλεται σε σχέση με την εκτίμηση από το μέρος που ζητά αυτήν, τέτοιο τέλος ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε διατάξει.

Τρόπος διευθέτησης διαφορών αναφορικά με αμοιβή διάσωσης

27.-(1) Όταν προκύπτει οποιαδήποτε διαφορά ως προς το ποσό αμοιβής διάσωσης, μεταξύ των ιδιοκτητών οποιουδήποτε πλοίου, λέμβου, φορτίου, ξαρτιών ή ναυαγίου, και των προσώπων που ισχυρίζονται ότι είναι οι ναυαγοσώστες αυτών επιλύεται, με αίτηση οποιουδήποτε μέρους, από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία προσφέρθηκαν οι υπηρεσίες0 και ο Πρόεδρος δύναται να καλέσει προς βοήθεια του οποιοδήποτε πρόσωπο έμπειρο σε ναυτικές υποθέσεις ως πάρεδρο του0 και η απόφαση του Προέδρου υπόκειται σε έφεση κατά το συνηθισμένο τρόπο στο Ανώτατο Δικαστήριο:

Νοείται ότι η έφεση εγείρεται εντός είκοσι ημερών μετά την έκδοση της απόφασης του Προέδρου.

(2) Σε κάθε πάρεδρο ο οποίος δύναται να διορισθεί με τον τρόπο αυτό θα καταβάλλεται σε σχέση με τις υπηρεσίες του τέτοιο ποσό, που δεν υπερβαίνει τις πέντε λίρες, ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει0 και όλα τα έξοδα της διαδικασίας, περιλαμβανόμενης της αμοιβής του παρέδρου, πληρώνονται από τα μέρη της διαφοράς, σε τέτοια μερίδια και αναλογίες ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει.

Καταβολή αμοιβής διάσωσης, σε ποιον πρέπει να γίνεται σε περίπτωση διαφοράς ως προς τη διανομή

28. Όταν το συνολικό ποσό αμοιβής διάσωσης που πρέπει να καταβληθεί σε σχέση με υπηρεσίες διάσωσης που προσφέρθηκαν στην Κύπρο έχει τελικά εξακριβωθεί, αλλά προκύπτει διαφορά ως προς την κατανομή αυτού μεταξύ διάφορων δικαιούχων, το μέρος που υποχρεούται να πληρώσει το ποσό που οφείλεται με τον τρόπο αυτό δύναται να υποβάλει αίτηση στον Παραλήπτη της επαρχίας για άδεια να πληρώσει το ποσό που ορίστηκε σε αυτό με τον τρόπο αυτό0 και αυτός παραλαμβάνει αυτό ανάλογα, και χορηγεί πιστοποιητικό που φέρει την υπογραφή του, το οποίο αναφέρει το γεγονός της πληρωμής και τις υπηρεσίες σε σχέση με τις οποίες γίνεται0 και το πιστοποιητικό αποτελεί πλήρη εξόφληση και αποζημίωση για τα πρόσωπα στα οποία δίδεται, και για το πλοίο τους, λέμβους, φορτίο, και ξάρτια0 και ενεργεί, εναντίον των απαιτήσεων όλων των οποιωνδήποτε προσώπων σε σχέση με τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό.

Διανομή αμοιβής διάσωσης

29. Μετά τη λήψη του ποσού αυτού όπως προαναφέρθηκε, ο Παραλήπτης όσον το δυνατό πιο σύντομα προβαίνει στη διανομή αυτού μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται σε αυτό, κατόπι τέτοιας μαρτυρίας και σε τέτοια μερίδια και ποσοστά όπως αυτός κρίνει αναγκαίο, με εξουσία να κατακρατεί οποιαδήποτε χρήματα τα οποία φαίνονται σε αυτόν ότι πρέπει να καταβληθούν σε οποιαδήποτε μέρη που απουσιάζουν0 αλλά οποιαδήποτε διανομή που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι τελική έναντι των δικαιωμάτων όλων των προσώπων που ισχυρίζονται ότι δικαιούνται σε οποιοδήποτε μέρος των χρημάτων που διανεμήθηκαν με τον τρόπο αυτό, σε όλες τις περιπτώσεις όπου το σύνολο του ποσού της αξίωσης για διάσωση δεν υπερβαίνει τις είκοσι λίρες, και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπόκειται σε έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο, η έφεση αυτή πρέπει να γίνεται εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία που η απόφαση του Παραλήπτη κοινοποιήθηκε στο πρόσωπο που επιθυμεί να εφεσιβάλει.

Τρόπος εκτέλεσης καταβολής αμοιβής διάσωσης

30. Όταν οφείλεται οποιαδήποτε αμοιβή διάσωσης σε πρόσωπο βάσει του Νόμου αυτού, ο Παραλήπτης ενεργεί ως ακολούθως:

(α) αν οφείλεται σε σχέση με υπηρεσίες που προσφέρθηκαν προς βοήθεια οποιουδήποτε πλοίου ή λέμβου, ή προς διάσωση των ζωών προσώπων που ανήκουν σε αυτό ή του φορτίου ή ξαρτιών αυτού, αυτός κατακρατεί το πλοίο ή τη λέμβο, και το φορτίο και τα ξάρτια που βρίσκονται σε αυτό, μέχρις ότου γίνει η πληρωμή ή εκδοθεί ένταλμα από κάποιο αρμόδιο Δικαστήριο για την κατακράτηση του πλοίου, λέμβου, φορτίου ή ξαρτιών

(β) αν οφείλεται σε σχέση με τη διάσωση οποιουδήποτε ναυαγίου, και το ναυάγιο δεν πωλείται ως αζήτητο σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται πιο κάτω, αυτός κατακρατεί το ναυάγιο μέχρις ότου γίνει η πληρωμή ή εκδοθεί ένταλμα με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.

Αλλά αν, σε οποιοδήποτε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του εντάλματος αυτού, δοθεί ασφάλεια προς ικανοποίηση του για το ποσό της αμοιβής διάσωσης αυτός δύναται να απελευθερώσει από τη φύλαξη του οποιοδήποτε πλοίο, λέμβο, φορτίο, ξάρτια ή ναυάγιο που κατακρατείται από αυτόν με τον τρόπο αυτό, και σε περιπτώσεις όπου η αξίωση για αμοιβή διάσωσης υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες οποιοσδήποτε Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου ή Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου δύναται με αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους, να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που δυνατόν να προκύψει αναφορικά με το ποσό της ασφάλειας που πρέπει να δοθεί ή για την επάρκεια των εγγυήσεων0 και σε κάθε περίπτωση όπου δίνεται στον Παραλήπτη εγγύηση ή άλλη ασφάλεια ο ναυαγοσώστης ή ο ιδιοκτήτης της περιουσίας που διασώθηκε, ή οι αντιπρόσωποι τους, δύνανται να εγείρουν διαδικασία ενώπιον του Δικαστή ή Προέδρου προς το σκοπό της εκδίκασης των θεμάτων που προκύπτουν μεταξύ τους, και ο Δικαστής ή Πρόεδρος δύναται να επιβάλει πληρωμή της εν λόγω εγγύησης ή άλλης ασφάλειας με τον ίδιο τρόπο ωσάν να είχε δοθεί εγγύηση στο Δικαστήριο.

Εξουσία Παραλήπτη να πωλεί περιουσία που διασώθηκε σε περιπτώσεις μη πληρωμής

31. Όταν οποιοδήποτε πλοίο, λέμβος, φορτίο, ξάρτια, ή ναυάγιο κατακρατείται από οποιοδήποτε Παραλήπτη λόγω μη πληρωμής οποιωνδήποτε ποσών που οφείλονται με τον τρόπο αυτό όπως προαναφέρθηκε, και τα μέρη που ευθύνονται για την πληρωμή γνωρίζουν για την κατακράτηση, τότε-

(α) σε περιπτώσεις όπου δεν έχει αμφισβητηθεί το ποσό, και η πληρωμή δεν έχει γίνει εντός τριάντα ημερών από την ημέρα που έγινε απαιτητή

(β) σε περιπτώσεις όπου το ποσό έχει αμφισβητηθεί, και αποφασιστεί από Πρωτόδικο Δικαστήριο, και η πληρωμή δεν έχει γίνει εντός είκοσι ημερών μετά την απόφαση και δεν εγέρθηκε διαδικασία υπό τη μορφή έφεσης εντός των είκοσι ημερών

(γ) σε περιπτώσεις όπου το ποσό έχει αμφισβητηθεί, και αποφασιστεί ύστερα από έφεση από το Ανώτατο Δικαστήριο και η πληρωμή δεν έχει γίνει εντός είκοσι ημερών από την απόφαση αυτή,

ο Παραλήπτης δύναται να πωλήσει αμέσως το πλοίο, τη λέμβο, το φορτίο, τα ξάρτια ή το ναυάγιο ή ένα επαρκές μέρος αυτών, και από το προϊόν της πώλησης, μετά την πληρωμή όλων των εξόδων αυτής να πληρώσει όλα τα χρηματικά ποσά που οφείλονται σε σχέση με δαπάνες, δικαιώματα και αμοιβή διάσωσης, καταβάλλοντας το πλεόνασμα, αν υπάρχει, στους ιδιοκτήτες της περιουσίας που πωλήθηκε, ή σε άλλα μέρη που δικαιούνται να λάβουν αυτό.

Τηρούμενης της καταβολής των δαπανών, κλπ., ο ιδιοκτήτης δικαιούται το ναυάγιο

32. Τηρουμένης της καταβολής των δαπανών, δικαιωμάτων, και της αμοιβής διάσωσης όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ναυαγίου, ο οποίος αποδεικνύει την απαίτηση του για αυτό προς ικανοποίηση του Παραλήπτη εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία το ναυάγιο έχει περιέλθει στην κατοχή του Παραλήπτη, δικαιούται να έχει αυτό ή τα χρήματα που προκύπτουν από την πώληση αυτού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού που παραδόθηκε σε αυτόν.

Αζήτητο ναυάγιο να πωλείται

33. Στην περίπτωση που κανένας ιδιοκτήτης δεν στηρίζει αξίωση για οποιοδήποτε ναυάγιο που βρέθηκε σε οποιοδήποτε μέρος στην Κύπρο πριν από την εκπνοή έτους από την ημερομηνία κατά την οποία έχει περιέλθει στην κατοχή του Παραλήπτη, ο Παραλήπτης πωλεί αμέσως αυτό και, μετά την καταβολή όλων των δαπανών που προκύπτουν από την πώληση και αφού αφαιρεθούν από αυτήν όλα τα δικαιώματα και δαπάνες (αν υπάρχουν) που οφείλονται σε αυτόν και τις οποίες αυτός υπέστη, και μετά την καταβολή στους ναυαγοσώστες του ποσού της αμοιβής διάσωσης που δυνατό να συμφωνήθηκε, καταβάλλει τα χρήματα που προκύπτουν από την πώληση στο Τμήμα του Γενικού Λογιστή στο λογαριασμό των γενικών εσόδων της Δημοκρατίας:

Νοείται πάντοτε ότι οποτεδήποτε προκύπτει οποιαδήποτε διαφορά ως προς το ποσό της αμοιβής διάσωσης μεταξύ του Παραλήπτη και των προσώπων που ισχυρίζονται ότι είναι ναυαγοσώστες, η διαφορά, κατόπι αίτησης οποιουδήποτε μέρους, επιλύεται κατά τον τρόπο που προνοείται από το άρθρο 27 του Νόμου αυτού αναφορικά με διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ναυαγοσωστών.

Μέθοδος ορισμού ποσού αμοιβής διάσωσης

34. Κατά την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ως προς το ποσό της αμοιβής διάσωσης που πρέπει να καταβληθεί σε οποιοδήποτε ναυαγοσώστη, το Δικαστήριο ή Δικαστής που εκδικάζει αυτή επιδικάζει τέτοιο ποσό όπως φαίνεται δίκαιο και εύλογο κατά τις περιστάσεις της υπόθεσης, αφού λάβει υπόψη-

(α) το θάρρος και ετοιμότητα των ναυαγοσωστών κατά την παροχή βοήθειας

(β) το μέγεθος της ζημιάς και του κινδύνου από τον οποίο η περιουσία διασώθηκε

(γ) το βαθμό μόχθου και δεξιότητας που επιδείχθηκε και τον κίνδυνο στον οποίο υποβλήθηκαν οι ναυαγοσώστες

(δ) την αξία της περιουσίας που διασώθηκε

(ε) το χρόνο που απαιτήθηκε για την προσφορά των υπηρεσιών

(στ) την επιτυχία της προσπάθειας διάσωσης της περιουσίας:

Νοείται ότι καμιά αμοιβή διάσωσης δεν επιδικάζεται εκτός αν η περιουσία σε σχέση με την οποία απαιτείται αμοιβή διάσωσης έχει εκτεθεί σε πραγματικό κίνδυνο που απειλούσε την καταστροφή της αν δεν υπήρχε η βοήθεια που προσφέρθηκε από τον ναυαγοσώστη.

Καμιά αξίωση για υπηρεσίες διάσωσης δεν επιτρέπεται σε σχέση με απώλεια ή διακινδύνευση πλοίων ή περιουσίας της Δημοκρατίας

35. Σε περίπτωση όπου προσφέρονται υπηρεσίες διάσωσης από οποιοδήποτε πλοίο που ανήκει στη Δημοκρατία ή από τον κυβερνήτη ή το πλήρωμα αυτού, καμιά αξίωση δεν προβάλλεται ή επιτρέπεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κίνδυνο που προκλήθηκε στο πλοίο ή στις προμήθειες, τα εργαλεία, ή τον εξοπλισμό του, ή για τη χρήση οποιωνδήποτε προμηθειών ή άλλων αντικειμένων που ανήκουν στη Δημοκρατία τα οποία προμηθεύτηκαν για να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες, ή για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη ή απώλεια στις οποίες υποβλήθηκε η Δημοκρατία λόγω των υπηρεσιών.

Αξιώσεις για διάσωση από λειτουργούς της Δημοκρατίας δεν αποφασίζονται χωρίς συγκατάθεση του Ναυαρχείου

36. Καμιά απολύτως αξίωση για υπηρεσίες διάσωσης που προσφέρθηκαν σε οποιοδήποτε πλοίο ή φορτίο, ή σε εξαρτήματα οποιουδήποτε πλοίου, από τον κυβερνήτη ή το πλήρωμα ή μέρος του πληρώματος οποιουδήποτε από τα πλοία της Δημοκρατίας δεν δικάζεται τελικά εκτός αν εξασφαλιστεί πρώτα η συγκατάθεση του Ναυαρχείου0 η συγκατάθεση αυτή δηλώνεται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Γραμματέα του Ναυαρχείου0 και αν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ήγειρε διαδικασία σε σχέση με τέτοια αξίωση αποτύχει να αποδείξει τη συγκατάθεση αυτή προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ή του λειτουργού ενώπιον του οποίου προβάλλεται αξίωση διάσωσης, η αξίωση απορρίπτεται, και αυτός καταβάλλει τα έξοδα της διαδικασίας0 νοείται ότι οποιοδήποτε έγγγραφο που φέρεται να δίνει τη συγκατάθεση αυτή, και είναι υπογραμμένο από το Γραμματέα του Ναυαρχείου, αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι έχει δοθεί η συγκατάθεση.

Υποχρέωση κατακράτησης πλοίου

37. Όταν βάσει του Νόμου αυτού πλοίο εξουσιοδοτείται ή διατάσσεται να κατακρατηθεί, ο λειτουργός που κατακρατεί αυτό επιδίδει γραπτή ειδοποίηση για την κατακράτηση στον πλοίαρχο, ή σε περίπτωση απουσίας του πλοιάρχου δύναται να επιτύχει ειδοποίηση με την ανάρτηση αυτής στον κύριο ιστό ή σε κάποιο άλλο περίοπτο τμήμα του σκάφους, και αν το πλοίο μετά την επίδοση της ειδοποίησης αποπλεύσει προτού αφεθεί ελεύθερο από αρμόδια αρχή, ο πλοίαρχος, και επίσης ο ιδιοκτήτης, και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δίνει εντολή στο πλοίο να αποπλεύσει, αν ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο αυτό είναι συνεργός του αδικήματος ή γνωρίζει για αυτό, υποχρεούται να καταβάλει στη Δημοκρατία ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Μεταφορά λειτουργού στη θάλασσα

38. Όταν πλοίο που αποπλέει με τον τρόπο αυτό μεταφέρει επί αυτού κατά την εκτέλεση της αποστολής του οποιοδήποτε λειτουργό εξουσιοδοτημένο να κατακρατήσει το πλοίο, ο ιδιοκτήτης και πλοίαρχος, καθένας χωριστά υποχρεούται να καταβάλει όλα τα έξοδα της μεταφοράς του λειτουργού στη θάλασσα καθώς και τα συναφή με αυτή, και επίσης ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, ή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε ημέρα μέχρι την επιστροφή του λειτουργού, ή μέχρι τέτοιου χρονικού διαστήματος που θα είναι σε θέση μετά την εγκατάλειψη του πλοίου, να επιστρέψει στο λιμάνι από το οποίο λήφθηκε.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΝΑΥΑΓΙΟ
Λεηλασία, κλπ., σε περίπτωση ναυαγίου

39. Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) παράνομα απομακρύνει ή μετακινεί οποιοδήποτε τμήμα πλοίου ή λέμβου που προσάραξε ή κινδυνεύει να προσαράξει, ή βρίσκεται με άλλο τρόπο σε κίνδυνο επί ή πλησίον της ακτής οποιασδήποτε θάλασσας ή παλιρροιακών υδάτων, ή οποιοδήποτε τμήμα του φορτίου ή των ξαρτιών του, ή οποιοδήποτε ναυάγιο ή

(β) επιδιώκει με οποιοδήποτε τρόπο να παρεμποδίσει ή καθυστερήσει τη διάσωση τέτοιου πλοίου, λέμβου, φορτίου, ξαρτιών, ή ναυαγίου ή

(γ) αποκρύπτει οποιοδήποτε ναυάγιο, ή εξαλείφει ή διαγράφει οποιαδήποτε σημεία πάνω σε αυτό,

υπόκειται επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή ή τιμωρία, βάσει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, για κάθε τέτοιο αδίκημα, σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, και κάθε πρόσωπο που δεν είναι Παραλήπτης ή πρόσωπο από τα πιο πάνω εξουσιοδοτημένο να αναλάβει τη διοίκηση σε περιπτώσεις που πλοίο προσαράζει ή κινδυνεύει, ή το οποίο δεν ενεργεί υπό τις διαταγές τέτοιου Παραλήπτη ή προσώπου, το οποίο, χωρίς την άδεια του Πλοιάρχου, επιδιώκει να επιβιβαστεί στο πλοίο αυτό ή τη λέμβο, υπόκειται για κάθε αδίκημα σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, και είναι νόμιμο για τον πλοίαρχο του πλοίου ή της λέμβου να αποκρούσει διά της βίας οποιοδήποτε πρόσωπο που αποπειράται με τον τρόπο αυτό να επιβιβαστεί σε αυτό.

Πώληση ναυαγίου σε λιμάνι του εξωτερικού

40. Αν πρόσωπο μεταφέρει σε οποιοδήποτε λιμάνι του εξωτερικού ή τόπο οποιοδήποτε πλοίο ή λέμβο που έχει προσαράξει, εγκαταλειφθεί, ή άλλως πως κινδυνεύει επί ή πλησίον της ακτής της θάλασσας ή των παλιρροιακών υδάτων που βρίσκονται εντός των ορίων της Κύπρου, ή οποιοδήποτε τμήμα του φορτίου ή ξαρτιών αυτού, ή οτιδήποτε ανήκε σε αυτό, ή οποιοδήποτε ναυάγιο που ανευρέθηκε εντός των ορίων αυτών που προαναφέρθηκαν, και πωλήσει εκεί αυτό, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ξένα αγαθά που ευρίσκονται εγκαταλειμμένα υπόκεινται στους ίδιους φόρους εισαγωγής

41. Όλα τα ναυάγια, που αποτελούν ξένα αγαθά, που εισάγονται ή έρχονται στην Κύπρο, υπόκεινται στους ίδιους φόρους ως αν εισάγονταν στην Κύπρο, αφού ληφθεί υπόψη τυχόν ζημιά την οποία υπέστηκαν0 και αν ανακύψει ζήτημα ως προς την προέλευση τους θεωρούνται ότι είναι προϊόν της χώρας αυτής ως ο Ελεγκτής ήθελε μετά από έρευνα αποφασίσει.

Σε περιπτώσεις ναυαγίου αλλοδαπού πλοίου ο Πρόξενος θεωρείται αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη

42. Όταν οποιαδήποτε αντικείμενα που ανήκουν σε ή αποτελούν μέρος οποιουδήποτε αλλοδαπού πλοίου το οποίο έχει ναυαγήσει επί ή πλησίον των ακτών της Κύπρου, ή τα οποία ανήκουν ή αποτελούν μέρος του φορτίου του, βρίσκονται επί ή πλησίον των ακτών αυτών, ή φέρονται σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου, ο Πρόξενος της χώρας στην οποία το πλοίο, δυνατό να ανήκει ή, στην περίπτωση φορτίου, ο Πρόξενος της χώρας στην οποία οι ιδιοκτήτες του φορτίου, δύνανται να ανήκουν, ή οποιοσδήποτε Προξενικός Λειτουργός της χώρας αυτής που είναι εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό δυνάμει οποιασδήποτε συνθήκης ή συμφωνίας με τη χώρα αυτή, θεωρείται σε περίπτωση απουσίας του ιδιοκτητη του πλοίου ή των αντικειμένων, και του πλοιάρχου ή άλλου αντιπροσώπου του ιδιοκτήτη, ως αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη, όσον αφορά την φύλαξη και διάθεση των αντικειμένων.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

43. Ο Κυβερνήτης δύναται από καιρό σε καιρό να δημοσιεύει Κανονισμούς που καθορίζουν τις αμοιβές που λαμβάνονται βάσει του Νόμου αυτού από Παραλήπτες Ναυαγίου, και σε σχέση με ποιες υπηρεσίες και από ποιον θα πρέπει να καταβάλλονται, και δύναται επίσης, με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή να καθορίζει κανονισμούς για τη ρύθμιση της διαδικασίας σε όλα τα θέματα που φέρονται ενώπιον Δικαστηρίου ή Δικαστή, ή ενώπιον οποιουδήποτε Παραλήπτη βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, και τα τέλη που λαμβάνονται σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία βάσει αυτων. Όλοι οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού έχουν την ίδια ισχύ και εφαρμογή ωσάν να αποτελούσαν μέρος του Νόμου αυτού.

Ανάκτηση ποινών

44. Πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή ή κατάσχεση βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι είναι ένοχο αδικήματος, και η ποινή δύναται να ανακτάται με ποινική διαδικασία ή με αστική αγωγή με διαδικασία που εγείρεται από το Γενικό Εισαγγελέα.