ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί Ασφαλείας και Ναυτικοί) Νόμος και θα ερμηνεύεται μαζί με τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την έκταση που αυτοί εφαρμόζονται στη Δημοκρατία.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμοι του Ηνωμένου Βασιλείου” σημαίνει τους Νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου που αναφέρονται ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμοι του Ηνωμένου Βασιλείου, 1894 έως 1950, και οποιοδήποτε άλλο Νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

“ναυτικός” περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο, που εργοδοτείται ή απασχολείται με οποιαδήποτε ιδιότητα επί πλοίου εκτός από τους πλοιάρχους, πλοηγούς και μαθητευομένους το οποίο προσλαμβάνεται με συμφωνία και εγγράφεται δεόντως.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με την ασφάλεια

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αναφορικά με οποιαδήποτε πλοία στα οποία εφαρμόζεται ταο άρθρο αυτό, να εκδίδει Κανονισμούς σε σχέση με το μέγιστο αριθμό επιβατών που μεταφέρονται επί του πλοίου και σε σχέση με όλα ή οποιαδήποτε από ταα ακόλουθα θέματα (οι οποίοι στο Νόμο αυτό αναφέρονται “Κανονισμοί για σωσίβια μέσα”), δηλαδή:-

(α) Την ταξινόμηση πλοίων σε κλάσεις, αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσίες τις οποίες αυτά παρέχουν, η φύση και διάρκεια του ταξιδιού, και ο αριθμός των προσώπων που μεταφέρουν~

(β) τον αριθμό, περιγραφή, και τρόπο κατασκευής των λέμβων, σωσιβίων σχεδίων, συσκευών εκτοξεύσεως σωσιβίων, σωσιβίων χιτώνων, και κυκλικών σωσιβίων που πρέπει να μεταφέρονται από τα πλοία ανάλογα με τις κλάσεις στις οποίες ταξινομούνται~

(γ) τον εξοπλισμό που πρέπει να μεταφέρεται από οποιεσδήποτε τέτοιες λέμβους και σχεδίες και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ρίχνονται οι λέμβοι και τα άλλα σωσίβια μέσα στο νερό, περιλαμβανόμενου πετρελαίου για χρήση σε καιρό τρικυμίας~

(δ) την προμήθεια στα πλοία κατάλληλης παροχής φώτων που δεν σβήνουν στο νερό, και που είναι κατάλληλα για να συνδέονται σε κυκλικό σωσίβιο~

(ε) την ποσότητα, ποιότητα και περιγραφή πλευστικών συσκευών που πρέπει να μεταφέρονται επί πλοίων που μεταφέρουν επιβάτες, είτε επιπρόσθετα είτε σε αντικατάσταση λέμβων, σωσιβίων σχεδίων, σωσιβίων χιτώνων και κυκλικών σωσιβίων~

(στ) τη θέση και μέσα ασφαλείας των λέμβων, σωσιβίων σχεδίων, σωσιβίων χιτώνων, κυκλικών σωσιβίων και πλευστικών συσκευών~

(ζ) τη σήμανση ταων λέμβων, σωσιβίων σχεδίων και πλευστικών συσκευών κατά τρόπο που να δείχνουν τις διαστάσεις τους και τον αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να μεταφέρονται επί αυτών~

(η) την επάνδρωση των σωστικών λέμβων και τα προσόντα και πιστοποιητικά των ναυαγοσωστών~

(θ) την πρόνοια που πρέπει να γίνεται για τη συγκέντρωση των προσώπων επί του πλοίου, και για ταην επιβίβαση αυτών στις λέμβους, περιλαμβανομένης πρόνοιας για το φωτισμό αυτών, και τα μέσα εισόδου και εξόδου από διάφορα μέρη του πλοίου~

(ι) την προμήθεια κατάλληλων μέσων που τοποθετούνται έξω από το μηχανοστάσιο με τα οποία δύναται να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε εκροή νερού μέσα στις λέμβους~

(ια) την ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε κάθε μέλος του πληρώματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης~

(ιβ) τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται και τις συσκευές που πρέπει να μεταφέρονται στα πλοία για την πρόληψη, ανακάλυψη και κατάσβεση πυρκαγιάς~

(ιγ) την άσκηση στα πλοία για το κατέβασμα λέμβων και απόσβεση πυρκαγιών~

(ιδ) την πρόνοια για την ύπαρξη πάνω σε πλοία μέσων για να καθιστούν αποτελεσματικά τα σήματα κινδύνου ημέρα και νύκτα~

(ιε) την προμήθεια πάνω σε πλοία που διεξάγουν ταξίδια στα οποία είναι πιθανόν να επιβιβαστούν πλοηγοί, κατάλληλων κλιμάκων για πλοηγούς, και σχοινιών, φώτων και άλλων συσκευών που προορίζονται να καταστήσουν ασφαλή τη χρήση των κλιμάκων αυτών~ και

(ιστ) την εξέταση κατά διαστήματα που καθορίζονται από τους κανονισμούς οποιωνδήποτε συσκευών ή εξοπλισμού που απαιτείται από τους κανονισμούς να μεταφέρονται.

(2)(α) Ο Υπουργός δύναται να εξαιρέσει οποιαδήποτε θαλαμηγό αναψυχής, αλιευτικό πλοίο ή οποιοδήποτε πλοίο ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 500 κόρων, εκτός των επιβατικών πλοίων, εκτός αν εκτελούν σύντομα διεθνή ταξίδια, από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους κανόνες που αφορούν σωσίβια μέσα ή από κανόνες που θεσπίστηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού, είτε απόλυτα είτε με όρους που ορίζονται από αυτόν κατά την κρίση του.

(β) Άνευ επηρεασμού των προηγούμενων διατάξεων του άρθρου αυτού, όταν απαιτείται από κάποιο πλοίο, που δεν εκτελεί συνήθως διεθνή ταξίδια, να αναλάβει την εκτέλεση ενός μόνο διεθνούς ταξιδιού, ο Υπουργός δύναται, εφόσον είναι της γνώμης ότι το πλοίο πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας οι οποίες είναι επαρκείς για το ταξίδι αυτό, να εξαιρέσει το πλοίο από τις υποχρεώσεις του Νόμου αυτού που επιβάλλονται για τη λήψη μέτρων ασφαλείας.

(γ) Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού-

“διεθνές ταξίδι” σημαίνει το ταξίδι που εκτελείται από το λιμάνι κάποιας χώρας στο λιμάνι άλλης χώρας~

“επιβάτης” περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που μεταφέρεται σε πλοίο, εκτός από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, τον πλοιοκτήτη και την οικογένεια και τους υπηρέτες του~

“επιβατικό πλοίο” σημαίνει πλοίο που μεταφέρει επιβάτες σε οποιοδήποτε μέρος από οποιοδήποτε μέρος και μεταξύ οποιωνδήποτε μερών της Δημοκρατίας~

“σύντομο διεθνές ταξίδι” σημαίνει διεθνές ταξίδι που δεν υπερβαίνει τα 300 ναυτικά μίλια μεταξύ του τελευταίου λιμανιού προσέγγισης της χώρας στην οποία ανήκει το πλοίο και ταου τελικού λιμανιού προορισμού.

(3) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε-

(α) Βρεττανικά πλοία που εγγράφονται στην Κύπρο~

(β) άλλα πλοία ενόσω αυτά ευρίσκονται σε οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου:

Νοείται ότι η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε πλοίο λόγω του ότι αυτό βρίσκεται σε λιμάνι της Κύπρου αν αυτό δεν θα βρισκόταν σε οποιοδήποτε τέτοιο λιμάνι χωρίς κακοκαιρία ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες τις οποίες ούτε ο πλοίαρχος ούτε ο πλοιοκτήτης ούτε ο ναυλωτής, αν υπάρχει, του πλοίου θα μπορούσε να αποφύγει ή προβλέψει.

Ποινές

4.-(1) Σε περίπτωση οποιουδήποτε πλοίου-

(α) αν το πλοίο απαιτείται δυνάμει των κανονισμών που αφορούν σωσίβια μέσα να εφοδιάζεται με τέτοια μέσα και επιχειρεί οποιοδήποτε ταξίδι ή εκδρομή χωρίς να είναι εφοδιασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στο πλοίο~ ή

(β) αν οποιαδήποτε από τα μέσα με τα οποία εφοδιάζεται το πλοίο χαθούν ή καταστούν ακατάλληλα προς χρήση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της εκδρομής λόγω εσκεμμένου πταίσματος ή αμέλειας του ιδιοκτήτη ή του πλοιάρχου~

(γ) αν ο ιδιοκτήτης ή ο πλοίαρχος εσκεμμένα αμελεί να αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει με την πρώτη ευκαιρία οποιαδήποτε τέτοια μέσα που χάθηκαν ή βλάβηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή της εκδρομής~ ή

(δ) αν τα μέσα αυτά δεν φυλάσσονται κατά τρόπο που να είναι πάντοτε κατάλληλα και έτοιμα προς χρήση,

τότε και σε κάθε τέτοια περίπτωση ο πλοιοκτήτης, αν είναι υπαίτιος, και ο πλοίαρχος, αν είναι υπαίτιος, είναι ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(2) Αν ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος εσκεμμένα μεταφέρει ή αποπειράται να μεταφέρει επιβάτες πέρα του επιτρεπόμενου αριθμού βάσει των διατάξεων των κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, μαζί με πρόσθετη ποινή που δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των ναύλων όλων των επιβατών που υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό το οποίο υπολογίζεται στην ανώτατη τιμή του ναύλου που καταβάλλεται από οποιοδήποτε επιβάτη του πλοίου.

Εξουσία κράτησης ανασφαλών πλοίων και διαδικασία κράτησης

5.-(1) Όταν Βρεττανικό πλοίο, που βρίσκεται στην Κύπρο, είναι ανασφαλές πλοίο, δηλαδή, λόγω της κακής κατάστασης του κύτους, εξοπλισμού ή μηχανών, ή λόγω ανεπαρκούς πληρώματος, ή λόγω υπερφόρτωσης ή αντικανονικής φόρτωσης, είναι ακατάλληλο να εκπλεύσει χωρίς σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπηρεσίας για την οποία προορίζεται, το πλοίο αυτό, δύναται να κρατηθεί προσωρινά για σκοπούς επιθεώρησης ή για να διαπιστωθεί η επάρκεια του πληρώματος του και είτε τελικά να κρατηθεί είτε να απελευθερωθεί ως ακολούθως:

(α) το Υπουργικό Συμβούλιο, αν έχει λόγο να πιστεύει, μετά από παράπονο ή διαφορετικά, ότι Βρεττανικό πλοίο είναι ανασφαλές, δύναται να διατάξει όπως το πλοίο κρατηθεί προσωρινά ως ανασφαλές πλοίο για σκοπούς επιθεώρησης~

(β) όταν πλοίο έχει κρατηθεί προσωρινά επιδίδεται αμέσως στον πλοίαρχο γραπτή έκθεση για τους λόγους της κράτησης του, και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν θεωρεί ορθό, να διορίσει κάποιο αρμόδιο πρόσωπο ή πρόσωπα για να επιθεωρήσουν το πλοίο και να υποβάλουν έκθεση για αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο~

(γ) το Υπουργικό Συμβούλιο με τη λήψη της έκθεσης δύναται είτε να διατάξει την απελευθέρωση του πλοίου είτε, αν κατά τη γνώμη του το πλοίο είναι ανασφαλές, δύναται να διατάξει όπως αυτό κρατηθεί τελικά, είτε απόλυτα, είτε έως ότου ικανοποιηθούν τέτοιοι όροι αναφορικά με την εκτέλεση επιδιορθώσεων ή αλλαγών, ή αναφορικά με την εκφόρτωση ή επαναφόρτωση του φορτίου, ή αναφορικά με την επάνδρωση του πλοίου, τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητους για την προστασία ανθρώπινης ζωής, και το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αλλάξει ή προσθέσει οτιδήποτε στο διάταγμα αυτό~

(δ) πριν από την έκδοση του διατάγματος για τελική κράτηση αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον πλοίαρχο, και εντός επτά ημερών από την επίδοση ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος δύναται να υποβάλει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί που ισχύουν εκάστοτε σε εφέσεις επί αστικών υποθέσεων εφαρμόζονται σε έφεση βάσει της παραγράφου αυτής~

(ε) όταν πλοίο έχει κρατηθεί προσωρινά, ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος, οποτεδήποτε προτού το πρόσωπο που διορίζεται βάσει του άρθρου αυτού για να επιθεωρήσει το πλοίο προβεί στην επιθεώρηση αυτή, δύναται να απαιτήσει όπως το πρόσωπο αυτό συνοδεύεται από το πρόσωπο που ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος ήθελε διορίσει ως εκτιμητή για το σκοπό αυτό, και στην περίπτωση αυτή αν ο επιθεωρητής και εκτιμητής συμφωνούν, το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε να κρατηθεί ή απελευθερωθεί το πλοίο αναλόγως, αλλά αν διαφωνούν, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ενεργήσει ωσάν να μην είχε γίνει η απαίτηση, και ο πλοιοκτήτης και πλοίαρχος έχουν το ίδιο δικαίωμα έφεσης αναφορικά με την έκθεση του επιθεωρητή όπως προνοείται πιο πάνω από το άρθρο αυτό~

(στ) όταν πλοίο έχει κρατηθεί προσωρινά, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε, αν θεωρεί αυτό σκόπιμο, να παραπέμψει το θέμα στο Ανώτατο Δικαστήριο~

(ζ) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε, αν ικανοποιηθεί ότι το πλοίο που κρατήθηκε βάσει του άρθρου αυτού δεν είναι ανασφαλές, να διατάξει την απελευθέρωση του είτε με όρους είτε χωρίς όρους.

(2) Πρόσωπο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό (το οποίο στο Νόμο αυτό αναφέρεται ως “κατακρατών λειτουργός”) έχει την ίδια εξουσία που έχει το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου αυτού να διατάσσει την προσωρινή κράτηση πλοίου για σκοπούς επιθεώρησης αυτού και να διορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα για να επιθεωρούν αυτό και αν θεωρεί ότι το πλοίο που κρατήθηκε από αυτόν δεν είναι ανασφαλές δύναται να διατάξει την απελευθέρωση του.

(3) Κατακρατών λειτουργός αναφέρει αμέσως στο Υπουργικό Συμβούλιο την έκδοση από αυτόν οποιουδήποτε διατάγματος για την κράτηση ή απελευθέρωση πλοίου.

(4) Διάταγμα κράτησης πλοίου, προσωρινό ή τελικό, και διάταγμα που μεταβάλλει αυτό, επιδίδεται το συντομότερο δυνατό στον πλοίαρχο.

(5) Πλοίο που κρατήθηκε βάσει του άρθρου αυτού δεν απελευθερώνεται για το λόγο ότι το βρεττανικό του νηολόγιο έχει κλείσει μεταγενέστερα.

(6) Ο Τελώνης του Λιμανιού είναι ο κατακρατών λειτουργός για τους σκοπούς του Νόμου αυτού και επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα πρόσωπα για να ενεργούν ως κατακρατούντες λειτουργοί, και δύναται να παύει οποιουσδήποτε τέτοιους λειτουργούς. Σε κατακρατούντα λειτουργό καταβάλλεται τέτοιος μισθός ή αμοιβή, αν υπάρχει, ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε διατάξει, και για τους σκοπούς των καθηκόντων του έχει όλες τις εξουσίες που έχει ο Επιθεωρητής του Εμπορικού Επιμελητηρίου βάσει των περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμων του Ηνωμένου Βασιλείου.

(7) Κατακρατών λειτουργός και πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να επιθεωρήσει πλοίο βάσει του άρθρου αυτού έχει για το σκοπό αυτό την ίδια εξουσία που έχει πρόσωπο που διορίζεται από Δικαστήριο για να επιθεωρήσει πλοίο.

Ευθύνη για έξοδα και ζημιές

6.-(1) Αν φανεί ότι δεν υπήρχε εύλογη και πιθανή αιτία, λόγω της κατάστασης του πλοίου ή της πράξης ή παράλειψης του πλοιοκτήτη, για την προσωρινή κράτηση πλοίου βάσει του Μέρους αυτού ως ανασφαλούς πλοίου, η Κυβέρνηση υποχρεούται να καταβάλει στον πλοιοκτήτη τα έξοδα που προέκυψαν από την κράτηση και επιθεώρηση του πλοίου και τα συναφή με αυτά έξοδα, καθώς και αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υπέστη αυτός λόγω της κράτησης ή επιθεώρησης.

(2) Αν πλοίο τελικά κρατηθεί βάσει του Νόμου αυτού, ή αν φανεί ότι πλοίο που κρατήθηκε προσωρινά ήταν, κατά το χρόνο της κράτησης αυτής, ανασφαλές πλοίο εντός της εννοίας του Μέρους αυτού, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να καταβάλει στην Κυβέρνηση τα έξοδα της που προέκυψαν από και συναφή με την κράτηση και επιθεώρηση του πλοίου, και τα έξοδα αυτά, άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης θεραπείας, ανακτώνται κατά τον τρόπο που ανακτάται η αμοιβή διάσωσης.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού τα έξοδα οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου και τα συναφή με αυτή έξοδα, και εύλογο ποσό αναφορικά με την αμοιβή του Επιθεωρητή ή λειτουργού της Κυβέρνησης, αποτελούν μέρος των εξόδων κράτησης και επιθεώρησης του πλοίου, και οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με το ποσό των εξόδων αυτών δύναται να παραπεμφθεί στον Αρχιπρωτοκολλητή ο οποίος, κατόπι παράκλησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ορίζει και πιστοποιεί το ακριβές ποσό των εξόδων αυτών.

(4) Αγωγή για οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν από την Κυβέρνηση βάσει του άρθρου αυτού δύναται να εγερθεί εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα και οι Διαδικαστικοί Κανόνες που ισχύουν εκάστοτε αναφορικά με αστικές υποθέσεις εφαρμόζονται στην αγωγή αυτή.

Εξουσία να απαιτείται από τον παραπονούμενο ασφάλεια για τα έξοδα

7.-(1) Όταν υποβάλλεται παράπονο στο Υπουργικό Συμβούλιο ή στον κατακρατούντα λειτουργό ότι Βρεττανικό πλοίο είναι ανασφαλές, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν θεωρεί σκόπιμο, να απαιτήσει από τον παραπονούμενο να παράσχει ασφάλεια που να ικανοποιεί το Υπουργικό Συμβούλιο για τα έξοδα και την αποζημίωση την οποία η Κυβέρνηση δυνατό να καταστεί υπόχρεη να καταβάλει όπως αναφέρθηκε πιο πάνω:

Νοείται ότι η ασφάλεια αυτή δεν απαιτείται όταν το παράπονο υποβάλλεται από το ένα τέταρτο των ναυτικών του πλοίου οι οποίοι δεν είναι λιγότεροι από τρεις, και δεν είναι κατά τη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου ή του κατακρατούντα λειτουργού αβάσιμο ή ενοχλητικό, και το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο λειτουργός αυτός, αν το παράπονο υποβάλλεται εγκαίρως πριν από τον απόπλου του πλοίου, προβαίνει στα κατάλληλα διαβήματα για να διαπιστώσει κατά πόσο το πλοίο έπρεπε να κρατηθεί.

(2) Όταν πλοίο κρατείται συνεπεία οποιουδήποτε παραπόνου και οι περιστάσεις είναι τέτοιες ώστε η Κυβέρνηση να υποχρεούται βάσει του Νόμου αυτού να καταβάλει στον πλοιοκτήτη οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημιώσεις, ο παραπονούμενος υποχρεούται να καταβάλει στην Κυβέρνηση όλα αυτά τα έξοδα και τις αποζημιώσεις στις οποίες υποβάλλεται η Κυβέρνηση ή τις οποίες υποχρεούται να καταβάλει αναφορικά με την κράτηση και επιθεώρηση του πλοίου.

Εφαρμογή διατάξεων αναφορικά με κράτηση σε αλλοδαπά πλοία

8.-(1) Όταν αλλοδαπό πλοίο που βρίσκεται στην Κύπρο είναι ανασφαλές λόγω της ελαττωματικής κατάστασης του κύτους του, εξοπλισμού ή μηχανών, ή λόγω υπερφόρτωσης ή αντικανονικής φόρτωσης, ή λόγω ανεπαρκούς πληρώματος, οι διατάξεις του Μέρους αυτού αναφορικά με την κράτηση πλοίων εφαρμόζονται στο αλλοδαπό αυτό πλοίο ωσάν να ήταν Βρεττανικό πλοίο με τις ακόλουθες μετατροπές:

(α) αντίγραφο του διατάγματος προσωρινής κράτησης του πλοίου επιδίδεται αμέσως στον προξενικό λειτουργό της χώρας στην οποία ανήκει το πλοίο~

(β) όταν πλοίο έχει κρατηθεί προσωρινά, ο προξενικός λειτουργός, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή πλοιάρχου, δύναται να απαιτήσει όπως το πρόσωπο που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο για να επιθεωρήσει το πλοίο συνοδεύεται από τέτοιο πρόσωπο ως ήθελε επιλέξει ο προξενικός λειτουργός, και σε τέτοια περίπτωση, αν ο επιθεωρητής και το πρόσωπο αυτό συμφωνούν, το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε να κρατηθεί ή απελευθερωθεί ανάλογα το πλοίο αλλά αν διαφωνούν, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ενεργήσει ωσάν να μην είχε υποβληθεί η αίτηση, και ο πλοιοκτήτης και πλοίαρχος έχουν το ίδιο δικαίωμα έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της έκθεσης του επιθεωρητή όπως προνοείται πιο πάνω στην περίπτωση Βρεττανικού πλοίου.

(2) Καμιά διάταξη του εδαφίου (1) δεν επηρεάζει οποιοδήποτε αλλοδαπό πλοίο που δεν κατευθύνεται προς τη Δημοκρατία το οποίο φθάνει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση φορτίου ή αποθήκευση άνθρακα ή καυσίμων πετρελαίου ή οποιουδήποτε υλικού για σκοπούς ανεφοδιασμού καυσίμων, ή λήψεως ύδατος ή προμηθειών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Προσοντούχοι μάγειροι

9.-(1) Μετά την πρώτη Ιανουαρίου, 1953, κάθε πλοίο, στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, προμηθεύεται και μεταφέρει δεόντως προσοντούχο μάγειρα ο οποίος είναι ικανός να αποδείξει ενός μηνός θαλάσσια υπηρεσία υπό κάποια ιδιότητα.

(2) Μάγειρας δεν θεωρείται ως δεόντως προσοντούχος εντός της εννοίας του άρθρου αυτού εκτός αν είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας μαγειρικής που παρέχεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου ή από κάποια σχολή μαγειρικής ή άλλο ίδρυμα εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο ή είναι κάτοχος πιστοποιητικών απόλυσης που αποδεικνύουν τουλάχιστο διετή υπηρεσία ως μάγειρα πριν από την αναφερόμενη πρώτη Ιανουαρίου, 1953.

(3) Αν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι βάσει του νόμου οποιασδήποτε χώρας οι όροι βάσει των οποίων παραχωρούνται πιστοποιητικά ικανότητας μαγειρικής για τους σκοπούς του άρθρου αυτού απαιτούν επίπεδα ικανότητας όχι χαμηλότερα από αυτά που απαιτούνται για την παραχώρηση αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Δημοκρατία δύναται, με Διάταγμα, να διατάξει όπως οι κάτοχοι των πιστοποιητικών αυτών που παραχωρήθηκαν στη χώρα αυτή θεωρηθούν ως δεόντως προσοντούχοι για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

(4) Ο μάγειρας κατατάσσεται στο ναυτολόγιο ως μάγειρας του πλοίου ή στην περίπτωση πλοίων ολικής χωριτικότητας που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες τόνους, ή πλοίων στα οποία το πλήρωμα, ή η πλειοψηφία του πληρώματος, προμηθεύεται το ίδιο τις προμήθειες του, είτε ως μάγειρας πλοίου είτε ως μάγειρας και θαλαμηπόλος.

(5) Αν οι απαιτήσεις του άρθρου αυτού δεν τηρούνται στην περίπτωση οποιουδήποτε πλοίου, ο πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης, αν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για τη παράλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, υπόκειται για κάθε αδίκημα σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες.

(6) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε-

(α) Βρεττανικά πλοία εγγεγραμμένα στην Κύπρο ολικής χωριτικότητας χιλίων τόνων και άνω~

(β) άλλα πλοία, ενόσω βρίσκονται εντός οποιουδήποτε λιμανιού της Κύπρου, ολικής χωριτικότητας χιλίων τόνων και άνω:

Νοείται ότι η παράγραφος αυτή δεν εφαρμόζεται σε πλοίο λόγω του ότι αυτό βρίσκεται σε λιμάνι της Κύπρου αν αυτό δεν θα βρισκόταν σε οποιοδήποτε τέτοιο λιμάνι αν δεν υπήρχε κακοκαιρία ή λόγω οποιωνδήποτε άλλων περιστάσεων τις οποίες ούτε ο πλοίαρχος ούτε ο πλοιοκτήτης ούτε ο ναυλωτής, αν υπάρχει, θα μπορούσε να αποφύγει ή προβλέψει.

(7) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί εξαιρέσεις από τις διατάξεις του άρθρου αυτού αν, κατά τη γνώμη του, δεν υπάρχουν αρκετοί προσοντούχοι μάγειροι πλοίων.

Καταργήθηκε

10. Καταργήθηκε από τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμο του 1963, (Ν. 46/63.).

Καταργήθηκε

11. Καταργήθηκε από τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμο του 1963, (Ν. 46/63.).