Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Λέμβων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“καθορισμένο” σημαίνει καθορισμένο με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

“λέμβος” περιλαμβάνει μαούνα, φορτηγίδα, ή άλλο ανοικτό ή μερικώς καλυμμένο σκάφος.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να παρέχει άδεια λέμβων

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό, να παρέχει άδεια σε λέμβους για να δρομολογούνται με ενοίκιο εντός των ορίων οποιουδήποτε λιμανιού, στην Κύπρο, και οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, αν το Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει, να παραχωρείται από το Διευθυντή του Λιμανιού ή από τέτοιο άλλο πρόσωπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει.

Όροι άδειας

4. Οποιαδήποτε άδεια βάσει του άρθρου 3 δύναται να παραχωρείται με τέτοιο τίμημα, με τέτοιους όρους, και σε τέτοιο τύπο, και να υπόκειται σε ανάκληση ή αναστολή σε τέτοιες περιστάσεις, και γενικά να αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίζει, τηρουμένων των ακολούθων:

(α) Η άδεια αν δεν ανακλήθηκε ή αναστάληκε ισχύει για ένα έτος και πληρώνεται αναφορικά με αυτή στο Γενικό Λογιστή, τέτοιο σταθερό ποσό, που να μεταφέρεται στο δημόσιο ταμείο που δεν υπερβαίνει τα εξακόσια μίλς όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει, για όλες τις λέμβους που δεν υπερβαίνουν τους έξι τόνους, με επιπρόσθετη επιβάρυνση εκατό πενήντα μίλς τον τόνο για κάθε τόνο που υπερβαίνει τους έξι τόνους·

(β) σε οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα γίνεται πρόνοια για τη μεταβίβαση άδειας στη χήρα ή σε οποιοδήποτε παιδί οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε, και το οποίο δυνατό να αποθάνει κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας·

(γ) οι άδειες που παραχωρήθηκαν για κάθε λιμάνι αριθμούνται κατά σειρά και καταχωρούνται σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή του Λιμανιού·

(δ) κάθε αδειούχα λέμβος διακρίνεται με το να έχει χαραγμένο με μπογιά σε αυτή, τον αριθμό της άδειας της, με τέτοιο τρόπο όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο στο διάταγμα.

Ποινή σε λέμβους που δρομολογούνται με ενοίκιο χωρίς άδεια

5. Αν οποιαδήποτε μη αδειούχα λέμβος δρομολογείται με ενοίκιο, ο ιδιοκτήτης αυτής υπόκειται σε ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας δρομολογείται, εκτός αν αποδεικνύει ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για αυτή ενέργησε χωρίς τη γνώση του ή συγκατάθεση του. Οποιαδήποτε λέμβος που δρομολογείται με ενοίκιο χωρίς να έχει χαραγμένο με μπογιά σε αυτήν τον αριθμό της άδειας της με τον καθορισμένο τρόπο θεωρείται ότι είναι μη αδειούχα λέμβος.

Παραχώρηση άδειας σε λεμβούχους

6. Λέμβος δεν δρομολογείται με ενοίκιο εντός των ορίων των λιμανιών που αναφέρθηκαν πιο πάνω εκτός αν κάθε μια επανδρώνεται αποκλειστικά από λεμβούχους και κάθε ένας από αυτούς είναι δεόντως αδειούχος από το Διευθυντή του Λιμανιού.

Αν οποιαδήποτε λέμβος δρομολογείται με ενοίκιο κατά παράβαση του άρθρου αυτού κάθε πρόσωπο που επανδρώνει τέτοια λέμβο και επίσης ο ιδιοκτήτης τέτοιας λέμβου εκτός αν ο ιδιοκτήτης αυτός αποδεικνύει ότι τα πρόσωπα που επανδρώνουν τη λέμβο αυτή ενέργησαν χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες αναφορικά με κάθε τέτοιο αδίκημα:

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού “πρόσωπο που επανδρώνει λέμβο” περιλαμβάνει οποιοδήποτε λεμβούχο, πηδαλιούχο και κωπηλάτη και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε λέμβο το οποίο ασχολείται άμεσα ή έμμεσα αναφορικά με την πλοήγηση, διεύθυνση ή έλεγχο αυτής:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε άδεια βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, άλλο από τους λεμβούχους που έχουν την ευθύνη της λέμβου δεν υποχρεούται να πληρώνει μεγαλύτερο ποσό από τεσσεράμισι γρόσια αναφορικά με τέτοια άδεια.

Όροι αδειών που παραχωρούνται σε λεμβούχους

7. Δύναται να παραχωρείται σε λεμβούχο άδεια σε τέτοια τιμή, με τέτοιους όρους, και σε τέτοιο τύπο, και να υπόκειται σε ανάκληση ή αναστολή σε τέτοιες περιπτώσεις, και γενικά να αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίζει τηρουμένης της διάταξης αυτής, ότι αν δεν ανακληθεί ή ανασταλεί, ισχύει για ένα έτος, και πληρώνεται αναφορικά με αυτή στο Γενικό Λογιστή, για να μεταφέρεται στο δημόσιο ταμείο, τέτοιο ποσό που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια μίλς όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει.

Κανονισμοί και Διατάγματα

8.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) που καθορίζουν τον αριθμό των προσώπων που μεταφέρονται σε οποιαδήποτε αδειούχα λέμβο, και που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τέτοιος αριθμός εμφαίνεται σε τέτοια λέμβο και τον τρόπο με τον οποίο αδειούχες λέμβοι φροντίζονται και εφοδιάζονται~

(β) που καθορίζουν το βάρος εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε αδειούχες λέμβους και που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η χωρητικότητα των αδειούχων λέμβων εμφαίνεται σε αυτές~

(γ) που καθορίζουν τον αριθμό των ανδρών που μεταφέρονται με αδειούχες λέμβους ως πλήρωμα αυτών~

(δ) που ρυθμίζουν τη συντήρηση λέμβων σε σχέση με σκάφη που βρίσκονται σε απομόνωση~

(ε) γενικά για τον καθορισμό οποιουδήποτε άλλου θέματος αναφορικά με το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει πρόνοια για το σκοπό εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει τα ναύλα που θα πληρώνονται από επιβάτες που μεταφέρονται, και τις τιμές που θα πληρώνονται για την μεταφορά εμπορευμάτων από αδειούχες λέμβους προς και από σκάφη που ευρίσκονται εντός των ορίων των λιμανιών της Κύπρου.

(3) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί ή Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να καθορίζουν ποινές προστίμου που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι πέντε λίρες για οποιαδήποτε παράβαση τέτοιων Κανονισμών ή Διατάγματος.

Τρόπος έκδοσης Κανονισμών

9. Όλα τα Διατάγματα και Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού εκδίδονται με την υπογραφή του Υπουργικού Συμβουλίου, και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται σε αυτούς, ή αν δεν αναφέρεται καμιά ημερομηνία, από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Επιφύλαξη

10. Οποιοιδήποτε Κανονισμοί που εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού πριν από την 15η Νοεμβρίου, του 1956 οι οποίοι ισχύουν αμέσως πριν από την ημερομηνία αυτή θεωρούνται από την ημερομηνία αυτή και μέχρις ότου άλλοι Κανονισμοί ή Διατάγματα εκδοθούν βάσει του άρθρου 8 του Νόμου αυτού, ως Κανονισμοί ή Διατάγματα που εκδόθηκαν βάσει του αναφερόμενου άρθρου 8 και, με οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις, ισχύουν ανάλογα.