Προοίμιο
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρεται ως ο περί Φρουρών Καταδίκων Νόμος.

Διορισμός ρουρών καταδίκων

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να διορίζει τέτοια πρόσωπα που θεωρεί κατάλληλα να είναι φρουροί καταδίκων για την ασφαλή φύλαξη φυλακισμένων, όταν απασχολούνται σε δημόσια έργα ή διαφορετικά, είτε εντός είτε εκτός των τειχών οποιασδήποτε φυλακής.

Φρουροί καταδίκων να έχουν εξουσίες αστυνομικού

3. Κάθε φρουρός καταδίκου όταν ενεργεί ως τέτοιος έχει, δυνάμει του διορισμού του όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες, προστασίες και προνόμια για το σκοπό εκτέλεσης του καθήκοντός του που έχει αστυνομικός όταν ενεργεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς

4. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να εκδίδει Κανο νισμούς για τη ρύθμιση των καθηκόντων που εκτελούνται από τους φρουρούς καταδίκων, και για τη διατήρηση καλής τάξης και πειθαρχίας μεταξύ των φρουρών αυτών και μεταξύ των φυλακισμένων που βρίσκονται υπό τη φύλαξή τους και ορισμό τιμωριών για παραβάσεις των Κανονισμών αυτών και όλοι οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού έχουν την ίδια ισχύ ωσάν να είχαν θεσπιστεί στο Νόμο αυτό.