vo o

1. v o v o v v o o.

v

2. o o -

"o v" v o o o o v o oo o o o.

o ov v

3. o o oo v, o oo o o o, v o o oov ov v v vo v v v oooo oo o v. o o o oo ovo o o o v o v v o.

oo o v v 55 56 Vict. c. 23

4. oo o o o v o v o ooo ovooo o, o v v o o, 1892, oooo o o ooo v v v v o v o oo o oo v v o v v o o o o o.

oo oovo o

5. oo o o o v v o vo v v o o, 1892, v v o v o o o o , o ooo o v o ov o oo o v o o v o, o o o v oov v ov o. oo v o o v o ov o o ov o v v o o o o ooo .

vo oo vo ooo

6. o v ov ooo v oo vo v o o o vo , v ov , o o v v o o (o ooo o v vo o oooo o v v o), v vo v oo oooov oo o o v o, vov v ov o ooov o oo o oovo o ovo o o ov v v ov oo.

v o o o o o oo v oo o v o vo v o, o o v o o ovo v oovo vo oo o o, v o o o o o oo v o o ooo, v v v oo v v, o ooo, v v o o oo o, v, v oo v v o (o) v v o, 1914 1917, o o v o vo ov o o oo o.

oo oo

7. oo v v vv o o v v v v o oo, o o v o v v oo o o v , o oo o voo, v oo o o v o ov o o o v, v o o ooo o o ov o o ovo o .

v o o o oo ovo o o 11(2), oo oo ov o v v ov v oo o oo oo ovoo o o o v o oo v o o v v vv v v oov o oo v v o.

v v v vv

8. oo o o v oooo oo, oo o o o oo v o vov o, ov vo (v oo o o v o o o o o oo v v v o v ooovo v ov vov) v v o vo o, v v o o o o o, o v . o o o o o o ov .

o o ooo vo

9. v o o o o oo, v v o , v v o v v, o , v , v o v v, o v o v o oo o o , o ooo ov v, v o. o v vv oo v v, o o o, v v vv, o v o o o o o. o v v o o o o oo o oo o, v v vv o ooovo v o .

v o vo v vo v, ., o o o oo v v o ov

10. o o o oo ov o ooo o oo o oo o, v vo v, o v o v, oo v v v o o ooo o o v vo v, o o oo o v o, o vov o, o o v v o ov , o ooo v v o v vo o. v o o ovvo o v o, o v o. o o v o , o v o v o oo o ov o v o o .

v o ooo

11.-(1) o v o o o v o o o v, ov v o o, oo v v ov o ov o o o v o vvov o o ooo o oo v o o o vo , o o v v o oo o o o o v v o v voo v v o v o o ooo v o o o o v.

(2) v o o v v v o oo o o o o o , o o v v o o o oo, o ooo v o o v v o o o o.

(3) o v oo o o o o o oo v o oo oo ov .

ov: o

12. o o ooo v ov ooo ooo , oo o o o o o v v v o oo o v v o .

ov: oov, .

13. o o ooo v , o, ooo, oooo vo oo oovo o o v v v o o o o o v v o v .

ov: ovo oo

14. o o ooo o oooo oo v ov v v oo oooo oo ovo oo oo o v v v.

15. o vov ov o v ov o oo v o oo ov.

I - oo o

(o 5)

II

o o o o .......................................

v o oo o o v v o o o oo o ooo ovo -

v ov
vv . o o vo ,.
. ____ v ,o. o ., .

:

Io .

.

o o

(v) ...................

o .................. 19.....

.

I - oo oo o

(o 7)

III I

, o . ., ................................................., o o v .................., o, o v v (v) ....................... o ...............19............, oo v o o oov o v o o o o v v v ov o ovoov ov ' , oo v o ., v o o: :-

vv . o o vo ,.
. ____ v ,o.

o o ooo oo o ooo v ooovo v o .


ov oo .......................... 19 ...................

ov o ooo................................. 19.................

o o (o) ..,

(o) .., o v

(v) o .............. 19...........

I I -

(o 15)

o oo o ............................................................. 250

oo oo ........................................................................................ 250

v ............................................................................................. 500 .