Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος.

Ερμηνεία

2.Στο Νόμο αυτό-

«Αρχιεπιθεωρητής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα ή να ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται από το Νόμο αυτό·

«πετρελαιοειδές» περιλαμβάνει οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία, η οποία παράγεται από πετρέλαιο και περιλαμβάνεται στις ακόλουθες τρεις κλάσεις:

(α) «πετρελαιοειδές κλάσης Α» περιλαμβάνει τα προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως βενζίνη αεροπλάνων, βενζίνη για κινητήρες, αργό πετρέλαιο και οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης κάτω από 37,8 βαθμούς Κελσίου·

(β) «πετρελαιοειδές κλάσης Β» περιλαμβάνει τα προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης, φωτιστικό πετρέλαιο, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ και οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω από 37,8 βαθμούς αλλά κάτω από 60 βαθμούς Κελσίου·

(γ) «πετρελαιοειδές κλάσης Γ» περιλαμβάνει τα προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως πετρέλαιο θέρμανσης, ελαφρύ Μαζούτ, βαρύ Μαζούτ, καύσιμο ορυκτέλαιο και οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω από 60 βαθμούς Κελσίου.

«πρόσωπο» περιλαμβάνει Δήμο που εγκαθιδρύεται βάσει του περί Δήμων Νόμου.

Αρχή Αδειών

3.Ο Αρχιεπιθεωρητής θα αποτελεί την Αρχή Αδειών για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

Άδειες

4.-(1) Η Αρχή Αδειών δύναται, τηρουμένων των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού, κατά τη διακριτική της εξουσία να χορηγεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο άδεια κατά τον καθορισμένο τύπο προς αποθήκευση και φύλαξη πετρελαιοειδών της κλάσης που ορίζεται στην άδεια αυτή:

Νοείται ότι, δεν χορηγείται τέτοια άδεια, εκτός εάν η Αρχή Αδειών ικανοποιηθεί ότι ο χώρος ή τα υποστατικά επί των οποίων ή εντός των οποίων αποθηκεύεται ή φυλάσσεται οποιοδήποτε πετρελαιοειδές είναι κατάλληλα και ασφαλή για το σκοπό αυτό.

(2) Κάθε τέτοια άδεια που εκδίδεται ισχύει μόνο για δύο (2) έτη, από την ημερομηνία έκδοσής της.

(3) Η Αρχή Αδειών, μετά την έκθεση του Διευθυντή ότι οποιοσδήποτε χώρος ή υποστατικά σε σχέση με τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια έχουν για οποιοδήποτε λόγο καταστεί ακατάλληλα για την αποθήκευση πετρελαιοειδούς, ακυρώνει την άδεια αυτή.

(4) Πρόσωπο το οποίο αποθηκεύει ή φυλάττει οποιοδήποτε πετρελαιοειδές, χωρίς άδεια όπως προνοείται στο άρθρο αυτό είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(5) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε πετρελαιοειδές-

(α) Το οποίο αποθηκεύεται ή φυλάττεται σε οποιαδήποτε υποστατικά μέσα σε ξεχωριστά γυάλινα, πήλινα ή μετάλλινα δοχεία, που είναι κλεισμένα ερμητικά και με ασφαλή τρόπο, νοουμένου ότι το σύνολο του πετρελαιοειδούς που περιέχεται σε αυτά δεν υπερβαίνει-

(i) Τα 4 γαλόνια πετρελαιοειδούς κλάσης Α και περιέχεται σε δοχεία χωρητικότητας όχι μεγαλύτερης από ένα λίτρο

(ii) τα 100 γαλόνια πετρελαιοειδούς κλάσης Β

(iii) τα 250 γαλόνια πετρελαιοειδούς κλάσης Γ,

και ότι το πετρελαιοειδές αυτό δεν αποθηκεύεται ή φυλάττεται για σκοπούς πώλησης.

(β) Το οποίο περιέχεται στο δοχείο αποθήκευσης-

(i) Οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος ή άλλου οχήματος του οποίου η κινητήρια δύναμη λαμβάνεται από πετρελαιοειδές

(ii) οποιουδήποτε αεροσκάφους ή μηχανοκίνητου πλωτού μέσου.

(γ) Το οποίο μεταφέρεται ως εφεδρική παρακαταθήκη πάνω σε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο όχημα του οποίου η κινητήρια δύναμη λαμβάνεται από πετρελαιοειδές, νοουμένου ότι η παρακαταθήκη αυτή δεν υπερβαίνει τα 8 γαλόνια.

(6) [Δαγράφηκε].

Δημοτικοί Κανονισμοί

5. Αν οποτεδήποτε φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι υφίστανται κατά τον εκάστοτε χρόνο κανονισμοί εν ισχύι που εκδίδονται από Συμβούλιο βάσει του περί Δήμων Νόμου για την αποθήκευση ή πώληση πετρελαιοειδούς οι οποίοι θεωρούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατάλληλοι και επαρκείς για το σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διατάξει όπως οι κανονισμοί αυτοί τεθούν σε ισχύ εντός της πόλης ή του χωριού που υπάγεται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου από τον οποίο εκδόθηκαν οι κανονισμοί αυτοί, και όπως οποιοιδήποτε Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού και ορίζονται στη γνωστοποίηση αυτή μη εφαρμοστούν στην πόλη ή το χωριό αυτό.

Επιγραφή πάνω σε δοχεία που περιέχουν πετρελαιοειδές κλάσης Α

5Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Χημικών Ουσιών, Παρασκευασμάτων και Προϊόντων Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όταν πετρελαιοειδές κλάσης Α–

(α) αποθηκεύεται ή φυλάττεται σε οποιοδήποτε μέρος

(β) αποστέλλεται ή μεταφέρεται από ένα μέρος σε άλλο στη Δημοκρατία

(γ) πωλείται, ή εκτίθεται ή προσφέρεται προς πώληση, επικολλάται ή αναγράφεται πάνω σε κάθε δοχείο στο οποίο περιέχεται αυτό και στην είσοδο του χώρου αποθήκευσης ή φύλαξης ή έκθεσης προς πώληση αυτού, ευκρινής και με μεγάλα κόκκινα γράμματα σε λευκό πλαίσιο, στην Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική γλώσσα, επιγραφή με τις λέξεις «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΣΗΣ Α», ανάλογα με την περίπτωση και «ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟΝ»:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(i) πετρελαιοειδές κλάσης Α δεν θεωρείται ότι αποθηκεύεται ή φυλάσσεται κατά τις επτά (7) αμέσως επόμενες ημέρες από την εισαγωγή του από το εξωτερικό στη Δημοκρατία, και

(ii) πετρελαιοειδές κλάσης Α το οποίο μεταφέρεται πάνω σε οποιοδήποτε αεροσκάφος ή μηχανοκίνητο όχημα ή πλωτό μέσο και το οποίο προορίζεται αποκλειστικά προς χρήση για τους σκοπούς του αεροσκάφους αυτού, οχήματος ή πλωτού μέσου δεν θεωρείται ότι μεταφέρεται.

(2) Πρόσωπο το οποίο αποθηκεύει, φυλάττει, αποστέλλει, μεταφέρει, πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση πετρελαιοειδές κλάσης Α κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Όταν διαπράχθηκε αδίκημα βάσει του εδαφίου (2) από κάποιο οργανισμό προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, κάθε διευθύνων σύμβουλος, συνέταιρος, διευθυντής, ή άλλος υπεύθυνος υπάλληλος που ενεργεί εκάστοτε υπό την ιδιότητα του διευθυντή του οργανισμού, είναι επίσης ένοχος αδικήματος, εκτός αν το δικαστήριο πεισθεί-

(α) ότι το αδίκημα διαπράχθηκε εν αγνοία του ή

(β) ότι έλαβε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εφαρμόζει το Νόμο αυτό σε εύφλεκτες ουσίες

6. Όταν φανεί στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι είναι επιθυμητό να εφαρμοστεί ο Νόμος αυτός σε οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία άλλη από πετρελαιοειδές αυτός δύναται με Διάταγμα να κηρύξει όπως οι διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιοιδήποτε Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, τηρουμένων τέτοιων εξαιρέσεων ή περιορισμών ως ήθελον οριστεί στο Διάταγμα, εφαρμόζονται στην ουσία αυτή ωσάν η ουσία αυτή ήταν πετρελαιοειδές με την έννοια του Νόμου αυτού.

Έφεση στο Υπουργικό Συμβούλιο

7. Πρόσωπο το οποίο δυσαρεστείται από την άρνηση χορήγησης άδειας ή από την ακύρωση άδειας από την Αρχή Αδειών ή από τους όρους ή προϋποθέσεις που επιβλήθηκαν από την Αρχή Αδειών σε οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, εντός δέκα ημερών από την άρνηση ή ακύρωση αυτή ή από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κατά της οποίας ασκείται η έφεση να εφεσιβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση θα είναι τελική.

Έρευνα και κατάσχεση

8.-(1) Ο Διευθυντής ή οποιοσδήποτε αστυνομικός βαθμού όχι κατώτερου του λοχία δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο χωρίς ένταλμα να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά ή χώρο εντός του οποίου ή επί του οποίου έχει εύλογο λόγο να υποψιάζεται ότι αποθηκεύεται, φυλάττεται, πωλείται ή εκτίθεται προς πώληση πετρελαιοειδές κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού και δύναται να κατάσχει και να απομακρύνει οποιοδήποτε τέτοιο πετρελαιοειδές μαζί με το δοχείο που περιέχει αυτό.

(2) Πρόσωπο το οποίο ανθίσταται στην έρευνα ή παρεμποδίζει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε αστυνομικό που ενεργεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

9.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για όλους ή οποιουσδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) [Καταργήθηκε]

(β) [Καταργήθηκε]

(β1) [Καταργήθηκε]

(γ)καθορισμό των εξουσιών και καθηκόντων του Διευθυντή

(δ)ρύθμιση της έκδοσης αδειών και διαχείρισης των χώρων αποθήκευσης ή φύλαξης πετρελαιοειδούς και καθορισμό της κατασκευής και υλικών οποιουδήποτε χώρου στον οποίο δύναται να αποθηκευτεί ή φυλαχθεί οποιοδήποτε πετρελαιοειδές

(δ1)τον έλεγχο και τη ρύθμιση της μεταφοράς και μετάγγισης πετρελαιοειδών από το έδαφος της Δημοκρατίας σε πλωτά μέσα οποιασδήποτε φύσης και αντίστροφα

(ε)καθορισμό των υλικών και συσκευών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή κατάσβεση πυρκαϊάς σε οποιοδήποτε χώρο για τον οποίο εκδόθηκε άδεια για την αποθήκευση ή φύλαξη πετρελαιοειδούς

(στ)πρόνοια για την επιθεώρηση οποιουδήποτε χώρου για τον οποίο εκδόθηκε άδεια για την αποθήκευση ή φύλαξη πετρελαιοειδούς

(ζ)εξουσιοδότηση στο Διευθυντή να διατάζει όπως εκτελούνται τέτοια έργα ή επισκευές σε οποιαδήποτε αποθήκη όπως κατά τη γνώμη του δυνατό να είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της ασφαλούς αποθήκευσης πετρελαιοειδούς σε αυτή

(η)ρύθμιση της εισαγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαιοειδούς

(θ)ρύθμιση της πώλησης και εμπορίας πετρελαιοειδών

(θ1) τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι τεχνικοί, οι οποίοι θα ασχολούνται με τα πετρελαιοειδή

(θ2) τον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων υγραερίου

(ι)καθορισμό των τελών που καταβάλλονται για οποιαδήποτε άδεια ή εξέταση ή επιθεώρηση που γίνεται βάσει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδίδεται βάσει αυτού

(ια)καθορισμό των τύπων των αιτήσεων και αδειών που υποβάλλονται ή χορηγούνται βάσει του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδίδεται βάσει του Νόμου αυτού

(ιβ)γενικά, για την καλύτερη εκτέλεση των σκοπών του Νόμου αυτού.

(2)Οι Κανονισμοί αυτοί δύνανται να επιβάλουν για την παράβαση αυτών ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση εξακολούθησης αδικήματος επιπρόσθετης ποινής προστίμου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας το αδίκημα συνεχίζεται μετά την καταδίκη για αυτό.

(3)Κανονισμοί που γίνονται βάσει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αν μετά την πάροδο είκοσι μίας ημερών από την κατάθεση αυτή η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει τους Κανονισμούς που κατατέθηκαν με τον τρόπο αυτό ολικά ή μερικά, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών ολικά ή μερικά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως τροποποιήθηκαν από αυτή και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή.

Επιφύλαξη

10.-(1) Όλα τα Διατάγματα του Υπουργικού Συμβουλίου, διατάγματα και κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει των περί Εκρηκτικών Υλών και Πετρελαιοειδών Νόμων, του 1882 και 1924, σε σχέση με πετρελαιοειδές ή άλλη εύφλεκτη ουσία και που εξακολουθούν να υφίστανται κατά την ημερομηνία έναρξης του Νόμου αυτού, θα θεωρούνται ότι εκδόθηκαν βάσει του Νόμου αυτού και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου αντικατασταθούν, τροποποιηθούν ή ανακληθούν με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού.

(2) Όλα τα κτίρια που διατηρούνται κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού από δημοτική αρχή για την αποθήκευση πετρελαιοειδούς ή άλλης εύφλεκτης ουσίας δυνάμει οποιασδήποτε εξουσίας με την οποία περιβάλλεται η αρχή αυτή βάσει των περί Εκρηκτικών Υλών και Πετρελαιοειδών Νόμων, του 1882 και 1924, ή του περί Δήμων Νόμου θα θεωρούνται ως χώροι για τους οποίους χορηγήθηκε άδεια βάσει του Νόμου αυτού για περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να παρατείνει την περίοδο αυτή σε σχέση με οποιοδήποτε κτίριο που διατηρείται από δημοτική αρχή όπως προαναφέρθηκε για τέτοια περίοδο και τηρουμένων τέτοιων όρων ως ήθελον καθοριστεί στο Διάταγμα.

(3) Όλοι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν από δημοτική αρχή σε σχέση με την αποθήκευση πετρελαιοειδούς ή άλλης εύφλεκτης ουσίας σε δημοτικές αποθήκες δυνάμει των περί Εκρηκτικών Υλών και Πετρελαιοειδών Νόμων, ή του περί Δήμων Νόμου, και οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου αυτού, παραμένουν σε ισχύ κατά την έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, μέχρις ότου αντικατασταθούν, τροποποιηθούν ή ανακληθούν.

Προδιαγραφές πετρελαιοειδών

Οι προδιαγραφές πετρελαιοειδών είναι αυτές που καθορίζονται εκάστοτε δυνάμει του περί Προδιαγραφών των Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου του 2003.

Σημείωση
5 του Ν.138(I)/2004Έναρξη της ισχύος του Ν.138(I)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.138(I)/2004] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
6 του Ν. 85(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 85(Ι)/2021]

6. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 85(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.