Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προξενικών Συμβάσεων Νόμος.

Εξουσίες προξενικών λειτουργών αναφορικά με περιουσία στην Κύπρο αποθανόντων προσώπων

2.-(1) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι υπήκοος κράτους στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, κατονομάζεται ως εκτελεστής της διαθήκης αποθανόντος προσώπου που διαθέτει περιουσία στην Κύπρο ή είναι διαφορετικά πρόσωπο στο οποίο δύναται να χορηγηθεί διάταγμα διαχείρισης της περιουσίας στην Κύπρο, τότε το Δικαστήριο, αν ικανοποιηθεί, μετά από αίτηση προξενικού λειτουργού του αναφερόμενου κράτους, ότι ο αναφερόμενος υπήκοος δεν διαμένει στην Κύπρο και ότι δεν αντιπροσωπεύεται από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο να ενεργεί για λογαριασμό του για το σκοπό αυτό, δύναται να εκδίδει διάταγμα επικύρωσης διαθήκης προς τον αναφερόμενο υπήκοο ή για το διορισμό αναφερόμενου υπηκόου ως διαχειριστή της περιουσίας του αποθανόντος, ωσάν ο αναφερόμενος λειτουργός να ήταν εξουσιοδοτημένος όπως προαναφέρθηκε.

(2) Όταν το Δικαστήριο αποδέκτηκε αίτηση που υποβλήθηκε από προξενικό λειτουργό δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ο λειτουργός αυτός δικαιούται να παραλάβει και να διαχειριστεί την αναφερόμενη περιουσία και να διενεργήσει ότι είναι αναγκαίο για το σκοπό αυτό ωσάν να ήταν δεόντως εξουσιοδοτημένος να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό με πληρεξούσιο που χορηγείται από τον εκτελεστή ή διαχειριστή.

(3) Όταν πρόσωπο το οποίο είναι υπήκοος κράτους στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο αυτό-

(α) δικαιούται σε πληρωμή ή παράδοση χρημάτων ή άλλης περιουσίας σχετικά με οποιοδήποτε συμφέρον στην περιουσία αποθανόντος προσώπου ή δικαιούται να δεχθεί στην Κύπρο πληρωμή χρημάτων τα οποία καθίστανται οφειλόμενα με το θάνατο του αποθανόντος προσώπου ή

(β) είναι πρόσωπο στο οποίο δύνανται να πληρωθούν ή παραδοθούν χρήματα ή περιουσία που περιλαμβάνεται στην περιουσία του αποθανόντος προσώπου, βάσει οποιουδήποτε Νόμου που θεσπίστηκε πριν από ή μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, χωρίς επικύρωση διατάγματος διαχείρισης ή άλλη απόδειξη τίτλου,

τότε αν ο αναφερόμενος υπήκοος δεν διαμένει στην Κύπρο, προξενικός λειτουργός του κράτους αυτού έχει το παρόμοιο δικαίωμα και εξουσία να διενεργεί έγκυρη εξόφληση των χρημάτων ή περιουσίας αυτής, να προβαίνει σε όλα τα διαβήματα που δυνατό να είναι αναγκαία για τη συμπλήρωση του τίτλου του αναφερόμενου υπηκόου στην περιουσία αυτή, και να διαχειρίζεται ή διαθέτει την περιουσία αυτή ωσάν να ήταν δεόντως εξουσιοδοτημένος με πληρεξούσιο να ενεργεί εκ μέρους αυτού για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν εξουσιοδοτείται ή υποχρεούται από το εδάφιο αυτό να πληρώνει ή παραδίδει χρήματα ή περιουσία σε προξενικό λειτουργό αν γνωρίζει ότι οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στην Κύπρο εξουσιοδοτήθηκε ρητά να παραλάβει τα χρήματα αυτά ή περιουσία εκ μέρους του αναφερόμενου υπηκόου.

(4) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στον περί Διαχείρισης Κληρονομιών Νόμο, ή σε οποιοδήποτε Διαδικαστικό Κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει αυτού, δεν απαιτείται εγγύηση για εγγυητήριο έγγραφο που δίδεται από προξενικό λειτουργό με τη χορήγηση διατάγματος διαχείρισης.

Συμπληρωματικές διατάξεις αναφορικά με το άρθρο 2

3. Ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κανόνα δικαίου που παρέχει ασυλία ή προνόμιο σχετικά με τις υπηρεσιακές πράξεις και έγγραφα προξενικών λειτουργών, ο προξενικός λειτουργός δεν δικαιούται σε οποιαδήποτε ασυλία ή προνόμιο σχετικά με πράξη που τελέστηκε δυνάμει εξουσιών που παραχωρήθηκαν σε αυτόν από ή βάσει του άρθρου 2 του Νόμου αυτού ή σχετικά με οποιοδήποτε έγγραφο που βρίσκεται εκάστοτε στην κατοχή του και σχετίζεται με αυτές.

Περιορισμός εξουσιών εισόδου σε σχέση με προξενικά γραφεία

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εισέρχεται στο προξενικό γραφείο κράτους στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο αυτό αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί προς εκτέλεση οποιουδήποτε εντάλματος ή άλλης νομικής διαδικασίας ή κατά την άσκηση εξουσιών που παρέχονται από ή βάσει οποιουδήποτε νομοθετήματος είτε θεσπίστηκε πριν από ή μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, ή διαφορετικά, παρά με τη συγκατάθεση του υπεύθυνου για το γραφείο αυτό προξενικού λειτουργού ή, αν η συγκατάθεση αυτή δεν δίνεται ή δεν δύναται να ληφθεί, με τη συγκατάθεση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη του Γραμματέα του Κράτους:

Νοείται ότι οι προηγούμενες διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν εφαρμόζονται σε σχέση με είσοδο που διενεργείται-

(α) σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο, που ισχύει εκάστοτε, ο οποίος παρέχει εξουσία εισόδου σε υποστατικά με σκοπό την κατάσβεση ή την παρεμπόδιση εξάπλωσης πυρκαγιάς

(β) από αστυνομικό που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έγκλημα που περιέχει βία διαπράχθηκε ή διαπράττεται ή πρόκειται να διαπραχτεί στο προξενικό γραφείο

(γ) από οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να εισέρχεται δυνάμει οποιασδήποτε δουλείας, σύμβασης ή άλλου ιδιωτικού δικαιώματος.

(2) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε προξενικό γραφείο το οποίο είναι εκάστοτε υπό την ευθύνη προξενικού λειτουργού ο οποίος είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και Αποικιών ή ο οποίος δεν είναι υπήκοος του κράτους από το οποίο διατηρείται το γραφείο αυτό.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η έκφραση “προξενικό γραφείο” σημαίνει οποιοδήποτε κτίριο ή μέρος κτιρίου το οποίο κατέχεται αποκλειστικά για τους σκοπούς των επισήμων καθηκόντων προξενικού λειτουργού.

Τροποποιήσεις του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου 1894

5.-(1) Όταν φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πρόσωπο στο οποίο δύναται να πληρωθούν ή παραδοθούν χρήματα ή άλλη περιουσία αποθανόντος ναυτικού βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 176 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, 1894 (που αναφέρονται στη διάθεση περιουσίας που δεν υπερβαίνει σε αξία τις εκατό λίρες) είναι κάτοικος ξένου κράτους, δύναται να πληρώσει ή παραδώσει τα χρήματα ή την περιουσία σε προξενικό λειτουργό του κράτους αυτού εκ μέρους του προσώπου αυτού( και οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα.

(2) Οι εξουσίες γενικού προξένου ή άλλου προξενικού λειτουργού βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 521 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμου, 1894 (το οποίο εξουσιοδοτεί προξενικό λειτουργό σε ορισμένες περιστάσεις να ενεργεί ως ο αντιπρόσωπος του ιδιοκτήτη για τους σκοπούς της φύλαξης και διάθεσης αντικειμένων που ανήκουν ή αποτελούν μέρος ξένου πλοίου που ναυάγησε στις ακτές ή κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου) επεκτείνονται στη φύλαξη και διάθεση του ίδιου του ναυαγημένου πλοίου όπως επίσης και στη φύλαξη και διάθεση των αντικειμένων αυτών όπως προαναφέρθηκε.

Οικονομικά προνόμια

6.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, κανένας Κυβερνητικός, δημοτικός ή άλλος φόρος, τέλος, δικαίωμα ή άλλη παρόμοια επιβάρυνση δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται από οποιοδήποτε κράτος στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο αυτό ή από οποιοδήποτε προξενικό λειτουργό αυτού, σε σχέση με οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκει, κατέχεται ή χρησιμοποιείται από το κράτος ή το λειτουργό αυτό αποκλειστικά για σκοπό, που προκύπτει από την εφαρμογή στη Δημοκρατία της προξενικής εγκαθίδρυσης του κράτους αυτού ή σε σχέση με επίσημες αποδοχές, μισθούς, αμοιβές ή επιδόματα που λαμβάνονται ως αποζημίωση από οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό για τις προξενικές του υπηρεσίες στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι οι διατάξεις που περιέχονται στο εδάφιο αυτό δεν επηρεάζουν την εφαρμογή της παραγράφου (ε) του άρθρου 8 του περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου αναφορικά με την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των αποδοχών που καταβάλλονται σε μέλη των μόνιμων προξενικών υπηρεσιών των ξένων χωρών.

(2) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε προξενικό λειτουργό ο οποίος είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και των Αποικιών ή ο οποίος δεν είναι υπήκοος του κράτους για το οποίο ενεργεί ως προξενικός λειτουργός.

Περιορισμός αγωγών σχετικά με αστικά αδικήματα εναντίον προξενικών λειτουργών

7. Δεν εγείρεται αγωγή εναντίον προξενικού λειτουργού κράτους στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο αυτό σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη που τελείται υπό την επίσημη ιδιότητα του η οποία συνιστά αστικό αδίκημα, εκτός αν το κράτος αυτό αιτείται ή συναινεί στις διαδικασίες μέσω του διπλωματικού του αντιπροσώπου.

Εφαρμογή των άρθρων 2, 4, 6 ή 7

8.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα, να διατάσσει όπως το άρθρο 2, 4, 6 ή 7 του Νόμου αυτού εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε ξένο κράτος που ορίζεται στο Διάταγμα, το οποίο είναι κράτος με το οποίο συνάφθηκε από την Αυτής Μεγαλειότητα προξενική σύμβαση, που προνοεί για θέματα για τα οποία γίνεται πρόνοια από τα άρθρα αυτά.

(2) Οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου αυτού δύναται να ακυρωθεί με μεταγενέστερο Διάταγμα.