Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομολογιακού Δανείου Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“ομολογία” σημαίνει ομολογία αποταμίευσης Κύπρου που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

“πιστοποιητικό” σημαίνει πιστοποιητικό αποταμίευσης Κύπρου που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να δανείζεται με την έκδοση ομολογιών και πιστοποιητικών

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με την έγκριση του Γραμματέα του Κράτους, να δανείζεται από καιρό σε καιρό τέτοια ποσά χρημάτων ως δυνατό να κρίνει σκόπιμο με την έκδοση ομολογιών και πιστοποιητικών τέτοιας αξίας και σε τέτοιες σειρές, όπως δυνατό να καθοριστεί.

Εξουσία του Γενικού Λογιστή να παρέχει και εκδίδει ομολογίες και πιστοποιητικά και να υπόκειται σε δαπάνη σε σχέση με αυτά

4. Είναι νόμιμο για το Γενικό Λογιστή-

(α) Να παρέχει και εκδίδει ομολογίες και πιστοποιητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτών.

(β) Να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε δαπάνη συναφή με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

Διορισμός λειτουργών

5. Ο Γενικός Λογιστής δύναται να διορίζει λειτουργούς με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και να καταβάλλει στους λειτουργούς αυτούς τέτοια αμοιβή που δυνατό να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όροι και προϋποθέσεις να καθορίζονται

6. Κάθε σειρά ομολογιών ή πιστοποιητικών εκδίδεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις (περιλαμβανομένης της πληρωμής τόκου και φιλοδωρήματος) ως δυνατό να καθοριστεί.

Χρήματα πληρωτέα αποτελούν επιβάρυνση στις γενικές προσόδους κλπ.

7. Τα χρήματα που αντιπροσωπεύονται από τις ομολογίες και πιστοποιητικά και όλα τα άλλα χρήματα τα πληρωτέα βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού αποτελούν επιβάρυνση στις γενικές προσόδους και τα περιουσιακά στοιχεία της Δημοκρατίας.

Επένδυση δανεισθέντων χρημάτων

8. Τα χρήματα που δανείστηκαν βάσει της εξουσιοδότησης του Νόμου αυτού δύνανται με την έγκριση του Γραμματέα του Κράτους-

(α) Να δανείζονται στην Κυβέρνηση της Αυτής Μεγαλειότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό τέτοιους όρους ως το Υπουργικό Συμβούλιο, με την έγκριση του Γραμματέα του Κράτους δυνατό να αποφασίσει.

(β) Να διατίθενται προς εξόφληση ή εξαγορά στο ή κάτω του άρτιου οποιουδήποτε δανείου ή μέρους οποιουδήποτε δανείου που εκδόθηκε από την Κυβέρνηση βάσει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

Αδικήματα

9. Πρόσωπο το οποίο παραποιεί ή μεταβάλλει οποιαδήποτε ομολογία, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, ή οποιαδήποτε λέξη, σχήμα, απεικόνιση, σημείο, σημάδι, υπογραφή ή πανομοιότυπο πάνω, ή το οποίο τίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια ομολογία, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο, ή το οποίο δίνει, χρησιμοποιεί ή διαθέτει οποιαδήποτε τέτοια ομολογία, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο εν γνώσει του ότι αυτό πλαστογραφήθηκε ή μεταβλήθηκε, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη.

Κανονισμοί

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου αυτού.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εξουσιών που χορηγήθηκαν από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για ή σε σχέση με όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Όλα τα θέματα που εκτίθενται ή απαιτούνται να καθοριστούν από το Νόμο αυτό

(β) τον αριθμό κάθε σειράς ομολογιών και πιστοποιητικών που εκδίδονται και τους όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους κάθε σειρά εκδίδεται και εξοφλείται και δυνατό, για το σκοπό αυτό, να καθορίζει διαφορετικά επιτόκια και εξόφληση για κάθε σειρά

(γ) τον τρόπο κατά τον οποίο και τον τόπο ή τόπους στους οποίους καταβάλλονται οποιαδήποτε οφειλόμενα χρήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού ή οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών

(δ) την εξαίρεση μερικά ή ολικά από τη φορολογία οποιουδήποτε εισοδήματος που προέρχεται, οφείλεται ή λαμβάνεται σε σχέση με οποιαδήποτε ομολογία ή πιστοποιητικό.

Σημείωση
32 του Ν. 195(Ι)/2012Κατάργηση

(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.195(Ι)/2012], ο περί Δανείου (Ανάπτυξη) Νόμος, ο περί Γραμματίων του Κυπριακού Δημοσίου Νόμος, ο περί Ομολογιακού Δανείου Νόμος και οι κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των νόμων αυτών, καταργούνται.

(2) Οι εξουσίες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το υφιστάμενο χρέος που συνάφθηκε βάσει των νόμων και κανονισμών οι οποίοι καταργούνται δυνάμει του εδαφίου (1), θα συνεχίσουν να ισχύουν έως την πλήρη εξόφληση του εν λόγω χρέους και οι δανειακές συμφωνίες που συνάφθηκαν και τα χρεόγραφα που εκδόθηκαν πριν από τον έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.195(Ι)/2012], θα παραμείνουν σε ισχύ.

(3) Οι κυβερνητικές εγγυήσεις που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 195(Ι)/2012], θα συνεχίσουν να ισχύουν και να αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις εκδοθείσες κυβερνητικές εγγυήσεις.