vo o

1. o v o vo vo ov o.

v

2. o o v o vo o-

"vo o o" v o o vov vo o o v v o v , ooo .

"o" v o v o v o.

"v o" v o o oo ov o.

v o vov o

3. oo oooo o o o o oo, v v oooo o v o oo o vov oo o, o o oo, o vo o o o vov o o, vv , o v o, v vov oo o o, o.

v o vov v oo

4. o o o voov o o ov v v o o o o vo vov ov v oo o v o.

v

5. v o o oo, o vo o o o vov o o, ov o v vov , ov o vvo o o v o o voo o o, o o o voo o o vv v ov, oov oooo o o o .

o o

6. o o v v o o o v o o v v vv.

vv v oov o v o ov ov

7. oov -

() o o ov ov o v v o v v ov v v v v ov o:

o o o oo, o vo o o o vov o o vv v ov o o v v v v ov oo o v o vo o.

() o o o o oo oo, v vov o o o vov o o, o o o o o.

oo

8. o ov vv v o o o ovo o o o o vo o o. v v ov v o o, o v oo o o v , o ov ooo o vo o o, o ooo vov o v o v o.

o v oov

9. oo v v oo o o o oo, o vo o o o vov o o, v v.

oo o

10. o ooo, o o o v v o oov , ov o.

o v

11. o, oo o, o o o o o o v vov o o o ovvo.

o

12. o o o o vo o v o v o o o o, v o o vov o o o o, o o v vov o o o ovvo.

o o v

13. ov ooo vov , o ooo, o o v v oo o o v v ovo, v oo o v o o o o o o o o vo v v o v, vvv v v ov ovv v ooo v v vv o, o o o voo o o oo vo o o v v v ov o ov o o o o v v oo v ovo. v ov o o o o o vo o o v v ov o v o o v ov, v, .

o v v v v v

14.-(1) o o oo, o o o v ov o o o o o o vo v v oo v vo o o vo o o v oo v o o o o, o o o o vo o o v vo v vo o v , o o o vo o vo, o vo ovo o v v v o v, vvv v ov o ovv v ooo v v vv o, o o o voo o o o o ov.

(2) v ooo v o o o (1) o o o, v ooo o oo v o o o oooo vo o v v o o o vooov o o v v vov v ov v v o o vo o o o o v ov , o o oo v v o o o v v vo o o v o:

o vo o vo o o vov v o oo o ooov ooo o o oo v o.

oo o o

15. o o oo o v o v v v vv ov v v v o v v v oov o o oov o o o o o, ovv v o v v, v o v v o o oov o ov v oov v o o o.

o o o o v v ov ov

16. v v ov ov ov, o vo o o oov vov v o ov ov v o o o oo o v o v o ov o v v o o ov o, o v o o, o vo o o oov vov v o ov ov o , o ov v vv v vv, , v o o o, v ov ooo o v ov o o v v v v o o oov o o.

o o v oov o

17. v v ov v, o vo o o ov ov o ov o ov o , o o o , ov o v ooov o, o v o v v v vv v oov o v v o o, o o v v v .

v

18. v ov o o o o o ooo vo v v oo o vo o o ov o vo , o vo v o ooo vov v vvoo, o vo o o o, v o voo v v o ooov o o v v oo v o o, oov o o v v v o v oov.

oo o vo o o o

19. v o , o vo o o vov o v "" o ovvo, oov oo v v v, o o v v oo, v ov o ov ooo, .

o

20. v , o o o ov o o vo o o ov v, v oo o oo oooo o v, v o o, v , v o v v ov v, v ov, v v ooov o, vov o vo v v o o ov, o ovo ovoo oo.

oo o v

21. vo o o vovvov o o o v v o v , o voo v, oov o v "" o ovvo, o o o oov , o v v v o o v v oo o ov o o o o v o, v oo o voov o vov ov o oov.

v o v

22. v ov o vo o o, o o o o ovvo, , ov o o v v o v o oov , o o o o ' v v .

o o v o o o

23. v o o v oooo o o o o v v o oov ov ov o o .

vv v

24. v v v o oov oooo o, o o oo o vov , v o voo o o, v o oo o o o oo o vo o o o vov o o, v o. ooo o o v oo.

v o

25. v o o oo, o vo o o o vov o o, o ov o v vov v o v ov, o o ov o vvo o o voo o o v v o o o ooo ovooo ov o o vo o v ov ov, 1877 1948, oooo vo o o ooo o, o o o voo o o vv v ov.

vo o o

26. o o v v o v v o o o v o o o ov o v o o o voo o o v ov o oo v v v v ov o:

o o o oo, o vo o o o vov o o, vv v ov o v vov o o , v o, oooo vo v v ov oo o v voo o vo o. v ov o o v v ov oooo o v o o o v v o oov ov ov o o o .

o vo v o ov

27. ov ooo o v v, oo oo o o v v oo o o v ov v ovo, v oo o v o o o o o o o o vo v ov v, o o o voo o o oo vo o o v v v ov ov o o ovo o o v o ovo.

o vo v o ov

28.-(1) o o oo o o o o ov o o o o o o vo v oo v vo o o vo o, v v oo o v o o o o o o o o vo o o v , v vo o v , o o o vo o vo, o vo ovo o v ov v, vvv oovo ov ov o oo v v v ooo v v oo o o o, o o o voo o o o o v o v.

(2) v ooo v o o o (1) o o o, v ooo o oo o o o o oooo vo o v v o o o vooov o o v v vov v ov v v o vo o o o o o v ov , o o oo v v o o o v v vo o v o:

o vo o vo o o vov v o oo v ooov ooo o o oo v o.

o o o

29. vo o o, oo o oo o o, oov vov v o ov ov o v o o o, oo o v o o ov, o ooo v v v o ov o oov vov v o ov ov, v , o, ov v vv v, vv , v o o o v ov ooo v, ov o o v v v v o o oov o.

v vv ov

30. v oo o ovoov o o v v v v v v o vv oo o o o, o vo o v ov, o o oo v v v v oo o v o.

v v vov o o

31. o v o o o o, v v v o vv, vov o o.

o oo oo

32. o o oo , v v , o o ooo ooo :

() v v ooo o voo o o v ov oooo vo ov o v v vov v o o ov oo o oo o v v oov o voo o o o vo o v v.

() v v ooo v, ov ov o ov v, v v v v o o o o, o, o ov v v o o o.

() v v ooo o o oo oo ov v o ov v o v v v vo.

() v v ooo o oovo ov ov v o o o v v v oovo v vv v v v o o o, ooo v o ov, o v o v v o o o.

() ooo o o ooo ov o v v v o o vv ov o o o vv v ov, ov vv o ov o.

v ov o

33. o o o v ooo o o v oooo vo, -

() v o vv o ov o o vo v ov, v o o ov v v o o v o v ov v ov.

() v o ov o o vo o o ov oo ov o v v v oo o o o v.

() v oo o oo v o o () o o 32 o o o.

o v v vov

34. o vv o v o v v o o o vov ovoo o o, o ov vov ov o o oo.

oo o v vov o o o o v o

35. oo o o o o o ov o o o, vov oooo o o ooo v o oovo ov oo vv v vov o v ov v oov v v o o o, oov oo o o o o o o o v ov v v v o o o o oo v vov v o vo v vv o ov o o v v v v, o o o o o v v v v v v o o oo v ov o v ov .

o v v: o o

36. o o o v v o o o o o o o ov, oo o o v o o o oo .

o, , , o, o ov

37. vo o o vv , v o oo oo, v vov , v oovo o -

() ov o.

() o, , o ov, vv o oov o o .

() v oo o vv o.

() v o o v v v.

() v o oov ov ov o, , o v o , v v v v o.

() v oo v o vv ov v o.

v vv v o

38. o vo v vv o vvo o, o o o v o v vv v o oo o oo oov oooo o o ooo v ov vv.

vovo

39. o v v oo v o vovv o o 16 o vo o ov ov o 1877, v ovoov, , v o o 1 o vo o ov ov o 1948, o o v ( v v o o vvo vo o) v v o o o v o v o vovo vvv o o.

o

40. o o v oooo oo o ooo o oo oo o o o o .