Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας των Κερμάτων Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“κέρμα” σημαίνει οποιοδήποτε χρυσό, αργυρό, νικέλινο ή ορειχάλκινο κέρμα αλλά δεν περιλαμβάνει χρυσά ή αργυρά κέρματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς κοσμήματος όπως συνηθίζεται μέχρι τώρα στη Δημοκρατία.

Απαγόρευση τήξης κλπ., νομισμάτων

3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν τήκει, τεμαχίζει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά ως νόμισμα οποιοδήποτε κέρμα, το οποίο ευρίσκεται σε κυκλοφορία στη Δημοκρατία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά τη διακριτική του εξουσία και με τέτοιους όρους ως ήθελε κρίνει σκόπιμο να επιβάλει, να χορηγεί είτε γενικά είτε σε σχέση με συγκεκριμένο πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων, άδεια να τήκουν, τεμαχίζουν ή χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρά ως νόμισμα οποιοδήποτε κέρμα.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο-

(α) ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού ή

(β) ενεργεί κατά παράβαση, ή παραλείπει να συμμορφωθεί με, οποιοδήποτε από τους όρους που επιβλήθηκαν από άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα δύο ετών ή σε χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής, και οποιοδήποτε αντικείμενο σε σχέση προς το οποίο διαπράχτηκε ποινικό αδίκημα δημεύεται.