Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επισήμων Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμος.

Εγκαθίδρυση Επισήμων Επιτρόπων Εμπιστεύματος

2. Εγκαθιδρύεται θέση, οι κάτοχοι διορισμών στην οποία ονομάζονται Επίσημοι Επίτροποι Εμπιστεύματος.

Πως διορίζονται

3. Είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο οποτεδήποτε να διορίζει τέτοια πρόσωπα όπως αυτό δυνατό να θεωρεί ορθό ως Επίσημους Επιτρόπους Εμπιστεύματος και να παύει, από τέτοια θέση, οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο που διορίστηκε με τον τρόπο αυτό.

Γνωστοποίηση των διορισμών και παύσεων

4. Τα πλήρη ονόματα και διευθύνσεις οποιωνδήποτε προσώπων που διορίστηκαν στη θέση ή παύθηκαν από τη θέση του Επίσημου Επιτρόπου Εμπιστεύματος, δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατό στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μετά το διορισμό αυτό ή την παύση.

Καθήκοντα

5. Πρόσωπο που διορίστηκε ως Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος, και ενώ εξακολουθεί να κατέχει τέτοια θέση, δικαιούται να αναλαμβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) τα καθήκοντα κηδεμόνα, που διορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο βάσει των διατάξεων του περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Ασώτων Νόμου,

(β) τα καθήκοντα εκτελεστή ή διαχειριστή βάσει της διαθήκης οποιουδήποτε προσώπου.

Εξουσία Δικαστηρίων να διορίζουν Επίσημο Επίτροπο Εμπιστεύματος για κάποιο θέμα και να τον παύουν

6. Οποιοσδήποτε Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος δυνατό να διοριστεί από οποιοδήποτε Επαρχιακό Δικαστήριο ή το Ανώτατο Δικαστήριο ως κηδεμόνας, επίτροπος εμπιστεύματος ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα που αναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο και δυνατό οποτεδήποτε κατόπι αίτησης ή το Δικαστήριο αυτεπάγγελτα να τον παύσει από τέτοιο διορισμό.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο από το οποίο διορίζεται τέτοιος Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος ή το Ανώτατο Δικαστήριο δυνατό οποτεδήποτε να εκδίδει οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα σχετικά με τέτοιο διορισμό ή διαφορετικά ως το Δικαστήριο θεωρεί δίκαιο:

Νοείται ότι κανένας Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος δεν εξαναγκάζεται να αναλαμβάνει οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο άρθρο εκτός αν δώσει γραπτώς τη συγκατάθεση του.

Επίσημοι Επίτροποι Εμπιστεύματος είναι λειτουργοί Δικαστηρίου

7. Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος που έχει διοριστεί από οποιοδήποτε Δικαστήριο και έχει αναλάβει να εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια καθήκοντα όπως προαναφέρθηκαν θεωρείται σε σχέση με τέτοια καθήκοντα και όλους τους λογαριασμούς και άλλα θέματα σχετικά με αυτά ως λειτουργός του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου από το οποίο διορίστηκε.

Ευθύνη Κυβέρνησης

8. Η Κυβέρνηση της Κύπρου εγγυάται την περιουσία οποιουδήποτε ανήλικου ή προσώπου, σχετικά με την περιουσία του οποίου έχει διοριστεί δεόντως οποιοσδήποτε Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος εναντίον οποιασδήποτε απώλειας που προκλήθηκε άμεσα από την απάτη τέτοιου Επίσημου Επιτρόπου Εμπιστεύματος.

Ευθύνη και ασφάλεια που πρέπει να δίνεται από Επίσημο Επίτροπο Εμπιστεύματος

9. Κάθε Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος έχει τις ίδιες ευθύνες έναντι αυτών που έχουν συμφέρον σε οποιαδήποτε περιουσία σχετικά με την οποία ενεργεί όπως θα ενεργούσε αν δεν ήταν Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος. Κάθε Επίσημος Επίτροπος Εμπιστεύματος παρέχει τέτοια ασφάλεια στην Κυβέρνηση της Κύπρου για την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων του όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτήσει και ορίσει.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

10. Είναι νόμιμο για τον Κυβερνήτη εν Συμβουλίω με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή να εκδίδει από καιρό σε καιρό, με Διάταγμα εν Συμβουλίω, Διαδικαστικούς Κανόνες που να καθορίζουν-

(α) Τα τέλη τα οποία πρέπει να επιβάλλονται από Επίσημους Επιτρόπους Εμπιστευμάτων κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν πιο πάνω,

(β) τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων σχετικών με τα καθήκοντα των Επίσημων Επιτρόπων Εμπιστευμάτων κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε από τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν πιο πάνω,

(γ) γενικά τη ρύθμιση οποιωνδήποτε θεμάτων που απαιτούνται για τους σκοπούς της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής του Νόμου αυτού.