Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Θερινής Μεταμεσημβρινής Ανάπαυσης Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Διοικητής” σημαίνει το Διοικητή Εργασίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό που διορίζεται από αυτόν για τους σκοπούς του Νόμου͘

“τόπος εργασίας” περιλαμβάνει οποιοδήποτε τόπο ή υποστατικά εντός ή επί των οποίων διεξάγεται οποιοδήποτε εμπόριο, βιομηχανία ή επιχείρηση.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει διατάγματα κλεισίματος

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (το οποίο στο εξής καλείται “διάταγμα κλεισίματος”) να διατάσσει όπως τόποι εργασίας κλείνουν και παραμένουν κλειστοί-

(α) Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου μεταξύ της πρώτης ημέρας του Μαϊου και της τριακοστής ημέρας του Σεπτεμβρίου οποιουδήποτε έτους͘ και

(β) σε τέτοιες ημέρες της εβδομάδας͘ και

(γ) για τέτοιο διάστημα μεταξύ των ωρών της δωδεκάτης μεσημβρινής και τέταρτης μεταμεσημβρινής (το οποίο στο εξής καλείται “η μεταμεσημβρινή ανάπαυση”),

όπως δυνατό να ορίζονται στο Διάταγμα:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξαιρεί από την εφαρμογή οποιουδήποτε τέτοιου Διατάγματος οποιοδήποτε τόπο εργασίας που ορίζεται σε αυτό.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 κανένα εμπόριο, βιομηχανία ή επιχείρηση δεν διεξάγεται σε οποιοδήποτε τόπο εργασίας που επηρεάζεται από διάταγμα κλεισίματος κατά τη διάρκεια της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης που ορίζεται στο Διάταγμα αυτό.

Εφαρμογή του διατάγματος κλεισίματος

4. Διάταγμα κλεισίματος δύναται να εκδίδεται για να εφαρμόζεται είτε σε σχέση με τόπους εργασίας σε όλη τη Δημοκρατία ή σε τόπους εργασίας σε οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή περιοχή που ορίζεται σε αυτό.

Εξουσία του Διοικητή να επιτρέπει το άνοιγμα τόπου εργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις..

5. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε που περιέχεται σε οποιοδήποτε Διάταγμα κλεισίματος ο Διοικητής δύναται με γραπτή άδεια που υπογράφεται από αυτόν για το σκοπό αυτό, ή σε τέτοιες περιστάσεις όπως δυνατό να ορίζονται σε αυτή να επιτρέπει όπως οποιοσδήποτε τόπος εργασίας ανοίξει ή παραμείνει ανοικτός κατά τη διάρκεια της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης που ορίζεται σε οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα, τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων όπως ήθελε θεωρήσει ορθό να επιβάλει.

Τόποι εργασίας όπου διεξάγονται περισσότερα από ένα είδος εμπορίου, κλπ.

6. Όταν περισσότερο από ένα είδος εμπορίου, βιομηχανίας ή επιχείρησης διεξάγεται στον ίδιο τόπο εργασίας και κάθε ένα είδος είναι τέτοιο ώστε, αν διεξαγόταν μόνο του σε αυτόν τον τόπο εργασίας, θα εξαιρούσε τον τόπο αυτό εργασίας από την εφαρμογή διατάγματος κλεισίματος ο τόπος αυτός εργασίας για τον οποίο εφαρμόζεται οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα, δεν θα ανοίγει ή παραμένει ανοιχτός κατά τη διάρκεια μεταμεσημβρινής ανάπαυσης εκτός βάσει γραπτής άδειας που λαμβάνεται από το Διοικητή και τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων όπως αυτός δυνατό να θεωρήσει ορθό να επιβάλει.

Αδικήματα και ποινές

7. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου αυτού ή οποιοδήποτε Διάταγμα κλεισίματος ή οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται σε άδεια που χορηγήθηκε από το Διοικητή σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 6 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο πενήντα λιρών.

Περιορισμός διεξαγωγής λιανικού εμπορίου ή επιχείρησης κατά τη διάρκεια ωρών κλεισίματος

8. Δεν είναι νόμιμο σε οποιαδήποτε περιοχή να διεξάγεται εντός οποιουδήποτε τόπου, που δεν είναι τόπος εργασίας, λιανικό εμπόριο ή επιχείρηση οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιοδήποτε χρόνο όταν θα ήταν παράνομο στην περιοχή αυτή να διατηρείται ανοιχτός τόπος εργασίας, και αν πρόσωπο διεξάγει οποιοδήποτε εμπόριο ή επιχείρηση κατά παράβαση του άρθρου αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο πενήντα λιρών.

Εξαιρέσεις

9. Καμιά διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό ή σε οποιοδήποτε Διάταγμα κλεισίματος δεν θα εφαρμόζεται σε-

(α) οποιοδήποτε τόπο εργασίας εντός οποιασδήποτε πόλης, χωριού ή περιοχής κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τοπικής πανήγυρης σε οποιαδήποτε τέτοια πόλη, χωριό ή περιοχή,

(β) οποιαδήποτε αγορά που ιδρύεται βάσει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου, ή του περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμου ή του περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου,

(γ) οποιαδήποτε φιλανθρωπική αγορά ή πώληση έργων για θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς από τους οποίους δεν προκύπτει κανένα ιδιωτικό κέρδος.

Επιφύλαξη

10. Ο Νόμος αυτός δεν επηρεάζει την άσκηση οποιωνδήποτε εξουσιών που παρέχονται από οποιοδήποτε άλλο Νόμο στο Υπουργικό Συμβούλιο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο λειτουργό, ούτε οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του Νόμου αυτού επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που γίνεται ή εκδίδεται κατά την άσκηση οποιωνδήποτε τέτοιων εξουσιών βάσει οποιουδήποτε τέτοιου άλλου Νόμου.