Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Όρκων Νόμος.

Ερμηνεία

2.Στο Νόμο αυτό-

“δήλωση” σημαίνει δήλωση που γίνεται εκούσια και υπογράφεται, άλλην από όρκο, ένορκη δήλωση ή διαβεβαίωση·

“δικηγόρος” σημαίνει πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα δυνάμει των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου·

“Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων” σημαίνει το τηρούμενο από τον Αρχιπρωτοκολλητή μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (iv) του άρθρου 3·

“Πρωτοκολλητής” σημαίνει τον Αρχιπρωτοκολλητή, τον Βοηθό Αρχιπρωτοκολλητή ή Πρωτοκολλητή οποιουδήποτε δικαστηρίου και ο όρκος αυτός περιλαμβάνει υπάλληλο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Ανώτατο Δικαστήριο ή από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, αναλόγως της περίπτωσης, να εκτελεί καθήκοντα Πρωτοκολλητή στις εκάστοτε καθοριζόμενες από το Ανώτατο Δικαστήριο ή από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο περιπτώσεις, αντίστοιχα.

Όρκιση σε ορισμένες περιπτώσεις

3. Όταν για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν γίνεται πρόνοια στο Νόμο αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή νομοθέτημα-

(α) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή θέματος στη Δημοκρατία ή

(β) απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση για το σκοπό οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή για την εγγραφή οποιουδήποτε εγγράφου εκτός της Δημοκρατίας ή

(γ) είναι αναγκαία η όρκιση αυτή ή η λήψη της διαβεβαίωσης αυτής, ένορκης δήλωσης ή δήλωσης από οποιοδήποτε πρόσωπο ή

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να προβεί σε έκθεση είτε ενόρκως είτε με άλλο τρόπο ή

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να καταρτίσει οποιοδήποτε έγγραφο για την κατάρτιση του οποίου δυνατόν να απαιτείται όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση,

ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει και κάθε τέτοιο έγγραφο δύναται να καταρτιστεί ενώπιον-

(i) Δικαστή οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία ή

(ii) [Διαγράφηκε].

(iii) Πρωτοκολλητή. ή

(iv) δικηγόρου που ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη, ο οποίος κατόπιν αιτήματός του υποβαλλομένου μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εγκρίνεται από το Ανώτατο Δικαστήριο προς εγγραφή στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων:

Νοείται ότι, δικηγόρος δεν αποδέχεται την ενώπιόν του δόση όρκου, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση ή τον καταρτισμό τέτοιου εγγράφου εφόσον, είτε ο ίδιος είτε άλλος δικηγόρος που εργάζεται στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, εκπροσωπεί το πρόσωπο το οποίο προτίθεται να δώσει τον όρκο ή άλλο πρόσωπο το οποίο είναι μέρος της διαδικασίας ή σχετίζεται με αυτήν ή με το θέμα για το οποίο δίδεται όρκος ή εφόσον έχει συμφέρον στην υπόθεση ή συγγενικό δεσμό μέχρι τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Ποινικό αδίκημα

3Α. Δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, ο οποίος, κατά την όρκιση, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση, πιστοποιεί ψευδώς ότι έχει ενώπιόν του τον ομνύοντα ή δεν προβαίνει στις δέουσες ενέργειες προς πιστοποίηση της ταυτότητάς του ή παραβιάζει τις διατάξεις της επιφύλαξης της υποπαραγράφου (iv) του άρθρου 3, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (€5.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Όρκιση που απαιτείται βάσει των περί Βρεττανικής Ιθαγένειας και Νομικής Υπόστασης των Αλλοδαπών Νόμων

4. Όταν οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση απαιτείται να ληφθεί ή να γίνει βάσει του περί Βρεττανικής Ιθαγένειας και Νομικής Υπόστασης των Αλλοδαπών Νόμου, του 1914, ή οποιουδήποτε Νόμου που τροποποιεί ή υποκαθιστά αυτόν ή οποιωνδήποτε κανονισμών που γίνονται βάσει αυτού, τέτοιος όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση λαμβάνεται ή γίνεται ενώπιον του Διοικητή της Επαρχίας στην οποία ο καταθέτης διαμένει.

Όρκιση σε αγωγές ή θέματα που παραπέμπονται σε διαιτησία

5.-(1) Όταν δυνάμει των διατάξεων του περί Δικαστηρίων Νόμου ή οποιωνδήποτε Διαδικαστικών Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οποιαδήποτε αγωγή ή θέμα έχει παραπεμφθεί σε διαιτησία, οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής που ενεργούν δυνάμει της παραπομπής αυτής έχουν εξουσία, εκτός αν η παραπομπή εκφράζει αντίθετη πρόθεση, να ορκίζουν ή να δέχονται τις διαβεβαιώσεις ή δηλώσεις όλων των προσώπων που εμφανίζονται για να δώσουν μαρτυρία ενώπιον των διαιτητών αυτών ή του επιδιαιτητού, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε σχέση με οποιοδήποτε όρκο, διαβεβαίωση ή δήλωση που δόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

Όρκιση σε σχέση με ένορκες δηλώσεις για επίδοση ποινικών κλητηρίων ενταλμάτων

6. Όταν, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή νομοθετήματος, επίδοση ποινικού κλητηρίου εντάλματος δύναται να αποδειχτεί ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία με ένορκη δήλωση που έγινε από το πρόσωπο το οποίο έχει διενεργήσει την επίδοση, η ένορκη αυτή δήλωση δύναται να δοθεί, γίνει και δοθεί όρκος για αυτή ενώπιον οποιουδήποτε κοινοτάρχη ή άλλου προσώπου το οποίο έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο να ορκίζει για το σκοπό αυτό.

Όρκιση σε διαδικασία ενώπιον Τούρκικων Οικογενειακών Δικαστηρίων

7.-(1) Όποιος καλείται να δώσει μαρτυρία σε οποιαδήποτε αγωγή ή αίτηση που εκκρεμεί ενώπιον Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου, υποχρεούται πριν εξεταστεί, να δώσει τέτοιο όρκο όπως συνήθως δίνεται από πρόσωπα του δικού του θρησκεύματος ή πίστης όταν καταθέτουν ενόρκως ενώπιον δικαστηρίου. Ο όρκος αυτός δίνεται ενώπιον του Δικαστή του Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή αυτή ή η αίτηση και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 9, κανένα δικαίωμα δεν καταβάλλεται σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο όρκο.

Αν οποιοσδήποτε τέτοιος μάρτυρας ενστεί να δώσει όρκο ή αν υποβληθεί ένσταση κατά της δόσης όρκου από αυτόν λόγω ανικανότητας να δώσει όρκο ή, αν ο Δικαστής του Δικαστηρίου αυτού είναι της γνώμης ότι η ορκοδοσία δεν θα έχει δεσμευτικό αποτέλεσμα επί της συνείδησης του, ζητείται από αυτόν να προβεί σε προφορική διαβεβαίωση κατά τον τύπο που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν για οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου για το οποίο δεν γίνεται πρόνοια από οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή νομοθέτημα, απαιτείται οποιοσδήποτε όρκος, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση, ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει ενώπιον του Δικαστή του Τούρκικου Οικογενειακού Δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία στο θέμα για το οποίο απαιτείται ο όρκος αυτός, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι θα τηρούνται στο μέτρο που οι περιστάσεις το επιτρέπουν σχετικά με οποιοδήποτε όρκο ή διαβεβαίωση που δίδεται ή οποιαδήποτε ένορκη δήλωση ή δήλωση που γίνεται ή έγγραφο που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και του εδαφίου (2) του άρθρου 7 και κάθε τέτοιος Κανονισμός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι μέχρι να τροποποιηθούν ή ανακληθούν από οποιοδήποτε τέτοιο Κανονισμό, θα ισχύουν οι Κανονισμοί που περιέχονται στο Δεύτερο Παράρτημα.

Δικαιώματα

9. Για οποιοδήποτε, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού όρκο ή διαβεβαίωση που δίνεται ή οποιαδήποτε ένορκη δήλωση που γίνεται ή δήλωση ή έγγραφο που καταρτίζεται κατά το χρόνο κατά τον οποίο δίνεται ο όρκος αυτός ή διαβεβαίωση ή γίνεται η ένορκη αυτή δήλωση ή δήλωση ή καταρτίζεται το έγγραφο αυτό, πληρώνεται δικαίωμα ίσο με το δικαίωμα που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του περί Χαρτοσήμων Νόμου για ένορκη δήλωση ή επίσημη γραπτή δήλωση εκτός αν προνοείται άλλως από Νόμο ή Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΑΡΘΡΟ 7)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υπόσχομαι και δηλώνω επίσημα, ότι η μαρτυρία την οποία θα δώσω στο Τουρκικό Οικογενειακό Δικαστήριο θα είναι η αλήθεια, όλη η αλήθεια και μόνον η αλήθεια.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(ΑΡΘΡΟ 8)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. Στους παρόντες Κανονισμούς:

(α) η έκφραση “πρόσωπο το οποίο ορκίζει” περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο ενώπιον του οποίου δύναται να δοθεί οποιοσδήποτε όρκος ή διαβεβαίωση ή δύναται να γίνει οποιαδήποτε ένορκη δήλωση ή δήλωση ή δύναται να καταρτισθεί οποιοδήποτε έγγραφο δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και του εδαφίου (2) του άρθρου 7 του περί Όρκων Νόμου, Κεφ. 18.

(β) η έκφραση “πιστοποίηση” σημαίνει έκθεση στο κάτω μέρος της ένορκης δήλωσης ή δήλωσης, των ονομάτων των μερών που ορκίστηκαν ή διενήργησαν αυτήν, του προσώπου το οποίο όρκισε, της ημερομηνίας και οποιωνδήποτε άλλων αναγκαίων λεπτομερειών όπως ότι η ένορκη δήλωση ή δήλωση τυφλού ή αγράμματου προσώπου διαβάστηκε, στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει, στο τυφλό ή αγράμματο πρόσωπο.

2. Κάθε έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δίνεται όρκος, αναφέρει το πλήρες όνομα, την εργασία ή το επάγγελμα και τη διεύθυνση του προσώπου το οποίο διενεργεί αυτό.

3. Έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δίνεται όρκος δύναται να γίνει στο πρώτο ή τρίτο πρόσωπο και δύναται να χωριστεί σε κατάλληλες παραγράφους που αριθμούνται διαδοχικά.

4. Κάθε παρεγγραφή, αλλοίωση, εξάλειψη ή διαγραφή που έγινε πριν να δοθεί όρκος για έγγραφο ή γραπτό πρέπει να επιβεβαιώνεται από το πρόσωπο το οποίο ορκίζει, το οποίο επιθέτει την υπογραφή ή τα αρχικά του ψηφία στο περιθώριο ακριβώς απέναντι από αυτή.

5. Όταν έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δίνεται όρκος είναι δυσανάγνωστο ή διαβάζεται με δυσκολία ή κατά την κρίση του προσώπου το οποίο καλείται να ορκίσει είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει δόλιες αλλοιώσεις, δύναται να αρνηθεί να ορκίσει και δύναται να απαιτήσει όπως το έγγραφο ή γραπτό επαναγραφεί.

6. Όταν δίνεται όρκος για έγγραφο ή γραπτό το πρόσωπο που καταθέτει υπογράφει αυτό, ή αν δεν δύναται να γράψει, επιθέτει επί αυτού το σημείο του, στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει.

7. Η πιστοποίηση γράφεται χωρίς παρεγγραφή, αλλοίωση, εξάλειψη ή διαγραφή, αμέσως στο κάτω μέρος του εγγράφου ή γραπτού, για το οποίο δίνεται ο όρκος, προς την αριστερή πλευρά του χαρτιού και υπογράφεται από το πρόσωπο το οποίο ορκίζει. Αυτή αναφέρει την ημερομηνία της όρκισης και τον τόπο όπου δίνεται ο όρκος για το έγγραφο ή γραπτό, και ότι η δόση όρκου για το έγγραφο ή γραπτό έγινε ενώπιον του προσώπου το οποίο ορκίζει.

Όταν το πρόσωπο που καταθέτει είναι τυφλό ή αγράμματο, αναφέρει το γεγονός αυτό καθώς και ότι το έγγραφο ή γραπτό διαβάστηκε σε αυτό στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει και ότι το πρόσωπο που καταθέτει φαινόταν να κατανοεί αυτό.

8. Όταν το πρόσωπο που καταθέτει, θέτει το σημείο του αντί υπογραφής, η πιστοποίηση αναφέρει το γεγονός αυτό καθώς και ότι το σημείο τέθηκε στην παρουσία του προσώπου το οποίο ορκίζει.

9. Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα ορκίζονται μαζί για έγγραφο ή γραπτό τα διάφορα ονόματα τους αναγράφονται στην πιστοποίηση και πρέπει να φαίνεται από την πιστοποίηση ότι κάθε ένα από αυτά ορκίστηκε για την αλήθεια των διαφόρων θεμάτων που εκτίθενται από αυτό στο έγγραφο ή στο γραπτό.

10. Το πρόσωπο το οποίο ορκίζει δεν θα επιτρέπει να αλλοιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο έγγραφο ή γραπτό για το οποίο δόθηκε όρκος, χωρίς νέα ορκοδοσία.

Αν η πιστοποίηση προστέθηκε και υπογράφτηκε, προσθέτει νέα πιστοποίηση στο έγγραφο ή γραπτό για το οποίο έγινε η νέα ορκοδοσία και στην νέα πιστοποίηση αναφέρει την αλλοίωση. Δύναται να αρνηθεί να επιτρέψει τη δόση νέου όρκου για έγγραφο ή γραπτό και δύναται να απαιτήσει όπως επαναγραφεί το έγγραφο ή γραπτό.

11. Πρόσωπο που δίνει όρκο υπό τύπο ένορκης δήλωσης, χρησιμοποιεί λέξεις της ακόλουθης έννοιας:

“Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό ότι αυτό είναι το όνομα και η υπογραφή μου (ή σημείο) (το πρόσωπο που καταθέτει δείχνει την υπογραφή ή το σημείο του) και ότι το περιεχόμενο της παρούσης ένορκης δήλωσης μου (ή άλλως, ανάλογα με την περίπτωση) είναι αληθές.”.

Πρόσωπο που προβαίνει σε διαβεβαίωση ή δήλωση χρησιμοποιεί λέξεις της ακόλουθης έννοιας:

“Δηλώνω και διαβεβαιώνω επίσημα και ειλικρινά ότι αυτό είναι το όνομα και η υπογραφή μου (ή σημείο) (το πρόσωπο που καταθέτει δείχνει την υπογραφή ή σημείο του) και ότι το περιεχόμενο της παρούσης διαβεβαίωσης μου (ή δήλωσης) είναι αληθές.”.

και σε περίπτωση δήλωσης, προστίθενται οι λέξεις:

“Κάνω την παρούσα επίσημη δήλωση ενσυνείδητα πιστεύοντας ότι αυτή είναι αληθής.”.

Σημείωση
3 του Ν. 108(Ι)/2023Έναρξη ισχύος του Ν. 108(Ι)2023

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 108(Ι)/2023] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 2023.