Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά- "εξωτερικός εργάτης" σημαίνει πρόσωπο στο οποίο δίνονται αντικείμενα ή υλικά για επιδιόρθωση, καθαρισμό, πλύσιμο, αλλαγή, διακόσμηση, αποπεράτωση ή επισκευή, ή προσαρμογή προς πώληση στη δική του κατοικία ή σε άλλα υποστατικά που δεν είναι υπό τον έλεγχο ή τη διεύθυνση του προσώπου που έδωσε τα υλικά ή αντικείμενα.

"Επαγγελματική νόσος" σημαίνει οποιαδήποτε νόσο που αναφέρεται στο Πρώτο Παράρτημα.

"Επιθεωρητής" σημαίνει επιθεωρητή του Τμήματος Εργασίας υπεύθυνο για την περιοχή εντός της οποίας συμβαίνει το ατύχημα ή όπου ο εργάτης εργοδοτείται.

"Επίτροπος" σημαίνει τον Επίτροπο Εργασίας που περιλαμβάνει το Βοηθό Επίτροπο Εργασίας.

"Εργάτης" σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμβαση εργασίας ή εργάζεται βάσει σύμβασης εργασίας ή μαθητείας με εργοδότη, είτε για χειρωνακτική εργασία, γραφειακή ή διαφορετικά, και είτε η σύμβαση είναι ρητή ή σιωπηρή, είτε προφορική είτε γραπτή, και περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο είναι μέλος εγγεγραμμένης συνεργατικής εταιρείας και απασχολείται σε εργασία που διεξάγεται από τη συνεργατική αυτή εταιρεία, ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό αμείβεται ολικώς ή μερικώς με μετοχές επί των κερδών ή των ακάθαρτων εισοδημάτων της συνεργατικής αυτής εταιρείας, αλλά δεν περιλαμβάνει-

(α) εξωτερικό εργάτη

(β) πρόσωπο του οποίου η εργοδότηση είναι έκτακτης φύσης και το οποίο εργοδοτείται με τρόπο άλλο παρά για τους σκοπούς της εργασίας, επαγγέλματος ή επιχείρησης του εργοδότη ή

(γ) οικιακό υπηρέτη που εργοδοτείται σε ιδιωτική κατοικία.

"εργοδότης" περιλαμβάνει οποιαδήποτε ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και το νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο εργοδότη που απεβίωσε, και, όπου οι υπηρεσίες εργάτη παρέχονται προσωρινά ή εκμισθώνονται σε άλλο πρόσωπο από το πρόσωπο με το οποίο ο εργάτης έχει συνάψει σύμβαση εργασίας ή μαθητείας, το τελευταίο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι εξακολουθεί να είναι ο εργοδότης του εργάτη ενόσω αυτός εργάζεται για εκείνο το άλλο πρόσωπο. Αναφορικά με πρόσωπο το οποίο είναι μέλος εγγεγραμμένης συνεργατικής εταιρείας και απασχολείται σε εργασία που διεξάγεται από τη συνεργατική αυτή εταιρεία, η συνεργατική εταιρεία, για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι είναι ο εργοδότης ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό αμοίβεται ολικώς ή μερικώς με μετοχές επί των κερδών ή ακάθαρτων εισοδημάτων της συνεργατικής εταιρείας και σε σχέση με πρόσωπο που μεταφέρει πελάτες με οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος η χρήση του οποίου γίνεται από το πρόσωπο αυτό βάσει σύμβασης παρακαταθήκης, το πρόσωπο από το οποίο λαμβάνεται η χρήση του σκάφους ή του οχήματος, με τον τρόπο αυτό, για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι είναι ο εργοδότης · και σε σχέση με πρόσωπο που εργοδοτείται για τους σκοπούς οποιουδήποτε παιγνιδιού ή ψυχαγωγίας και απασχολείται ή πληρώνεται μέσω λέσχης, ο διευθυντής ή τα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής της λέσχης, για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, θεωρούνται ότι είναι ο εργοδότης.

"μεταλλείο" έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου.

"Ορυχείο" έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτό από το άρθρο 2 του περί Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου.

Γνωστοποίηση ατυχήματος

3.-(1) Όταν συμβαίνει οποιοδήποτε ατύχημα που προκύπτει από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης οποιουδήποτε εργάτη και

(α) προκαλεί απώλεια ζωής στον εργάτη αυτό· ή

(β) καθιστά ανίκανο τον εργάτη αυτό, για περισσότερες από τρεις μέρες, από του να κερδίζει πλήρη μισθό στην εργασία στην οποία εργοδοτείτο κατά το χρόνο του ατυχήματος αυτού ή σε περίπτωση εργάτη ο οποίος είναι μέλος και εργοδοτείται από εγγεγραμμένη συνεργατική εταιρεία και ο οποίος δεν εργάζεται με μισθό αλλά αμοίβεται ολικώς ή μερικώς με μετοχές επί των κερδών ή ακάθαρτων εισοδημάτων της συνεργατικής εταιρείας, καθιστά ανίκανο τον εργάτη αυτόν για περισσότερες από τρεις μέρες από του να εκτελεί την εργασία στην οποία εργοδοτείτο κατά το χρόνο του ατυχήματος αυτού,

γραπτή γνωστοποίηση του ατυχήματος, κατά τον τύπο, και η οποία να συνοδεύεται με τις λεπτομέρειες, που εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα αποστέλλονται αμέσως από τον εργοδότη στον Επιθεωρητή.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) "εργάτης" δεν περιλαμβάνει πρόσωπο που εργοδοτείται σε μεταλλείο ή λατομείο.

(3) Όταν έχει γνωστοποιηθεί βάσει του άρθρου αυτού οποιοδήποτε ατύχημα που προκαλεί ανικανότητα, και μετά από τη γνωστοποίηση αυτή το ατύχημα επιφέρει το θάνατο του προσώπου που υπέστη ανικανότητα γραπτή γνωστοποίηση για το θάνατο αποστέλλεται από τον εργοδότη στον επιθεωρητή μόλις το γεγονός του θανάτου περιέλθει σε γνώση του εργοδότη.

(4) Εργοδότης ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (3) είναι ένοχος αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού.

(5) Όταν οποιοδήποτε ατύχημα στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, συμβαίνει σε εργάτη του οποίου οι υπηρεσίες παρέχονται προσωρινά ή εκμισθώνονται σε άλλο πρόσωπο, αν παραλείψει να αναφέρει το ατύχημα στον εργοδότη αμέσως, είναι ένοχος αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού και ο εργοδότης δεν ευθύνεται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (4) εκτός αν αποδεικνύεται ότι γνώριζε για το ατύχημα.

(6) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), όταν ο θάνατος εργάτη από οποιαδήποτε αιτία γνωστοποιείται, ή περιέρχεται στη γνώση του εργοδότη του, μόλις είναι πρακτικά δυνατό μετά το περιστατικό του θανάτου, δίνει γραπτή γνωστοποίηση αυτού στον Επιθεωρητή της περιοχής στην οποία εργοδοτείτο ο εργάτης μαζί με την περιγραφή των περιστάσεων του θανάτου του εργάτη αν είναι γνωστές στον εργοδότη και ιατρικό πιστοποιητικό ως προς την αιτία του θανάτου αν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί.

(7) Οποιοσδήποτε εργοδότης ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (6) χωρίς εύλογη αιτία είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

Εξουσία επέκτασης των διατάξεων που αφορούν τη γνωστοποίηση ατυχημάτων σε επικίνδυνα περιστατικά

4. Αν το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ότι, λόγω κινδύνου σοβαρής σωματικής βλάβης σε εργάτες, είναι σκόπιμο να δίνεται γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση οποιασδήποτε ειδικής τάξης έκρηξης, πυρκαϊάς, κατάρρευσης οικοδομής, ατυχημάτων σε μηχανήματα ή εγκαταστάσεις, ή άλλων περιστατικών σε χώρους όπου εργοδοτούνται εργάτες, δύναται, με Διάταγμα να επεκτείνει τις διατάξεις του άρθρου 3 με τέτοιες προσαρμογές όπως δυνατό να ορίζονται στο Διάταγμα, σε οποιαδήποτε τέτοια κατηγορία περιστατικών, είτε προκαλείται θάνατος ή ανικανότητα είτε όχι, και δύναται με οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα να επιτρέπει όπως η απαιτούμενη γνωστοποίηση οποιουδήποτε περιστατικού στο οποίο αναφέρεται το διάταγμα, αντί να αποστέλλεται αμέσως, να αποστέλλεται εντός του χρόνου που ορίζεται στο Διάταγμα.

Γνωστοποίηση επαγγελματικών νόσων και άλλων νόσων

5.-(1) Κάθε προσοντούχος επαγγελματίας ιατρός που νοσηλεύει ή καλείται να επισκεφθεί ασθενή ο οποίος πιστεύει ότι υποφέρει από οποιαδήποτε επαγγελματική νόσο από την οποία προσβλήθηκε κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του ως εργάτης, αποστέλλει αμέσως, εκτός αν η γνωστοποίηση αυτή έχει σταλεί προηγουμένως, γνωστοποίηση που απευθύνεται στον Επίτροπο και που αναφέρει το όνομα και την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση του ασθενή και τη νόσο από την οποία, κατά τη γνώμη του ιατρού αυτού υποφέρει ο ασθενής, και το όνομα και τη διεύθυνση του τόπου στον οποίο, και τον εργοδότη από τον οποίο εργοδοτείται, ή εργοδοτείτο τελευταίως.

(2) Αν οποιοσδήποτε επαγγελματίας, προσοντούχος ιατρός παραλείψει να στείλει οποιαδήποτε γνωστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού είναι ένοχος αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού, και υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες.

(3) Οποιοσδήποτε εργοδότης ο οποίος πιστεύει ή υποπτεύεται, ή έχει εύλογες αιτίες να πιστεύει ή να υποπτεύεται, ότι έχει συμβεί περίπτωση επαγγελματικής νόσου μεταξύ των εργατών που εργοδοτούνται από αυτόν, θα στέλνει αμέσως γραπτή γνωστοποίηση της περίπτωσης αυτής στον τύπο, και που συνοδεύεται από τις λεπτομέρειες, που εκτίθενται στο Τρίτο Παράρτημα, στον Επιθεωρητή και στον Ιατρικό Λειτουργό της περιοχής εντός της οποίας βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης των εργατών αυτών, και οι διατάξεις του Νόμου αυτού αναφορικά με τη γνωστοποίηση ατυχημάτων εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση κατά τον ίδιο τρόπο όπως σε οποιοδήποτε τέτοιο ατύχημα όπως αναφέρεται στις διατάξεις αυτές.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όσον αφορά οποιαδήποτε κατηγορία ή περιγραφή τόπου όπου εργοδοτούνται εργάτες, με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού, να εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου αυτού σε οποιαδήποτε νόσο, άλλη παρά επαγγελματική νόσο.

Θανατική ανάκριση σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα ή επαγγελματική νόσο

6.-(1) Όταν θανατικός ανακριτής διεξάγει ανάκριση πάνω στο σώμα οποιουδήποτε προσώπου του οποίου ο θάνατος δυνατό να έχει προκληθεί από οποιοδήποτε ατύχημα ή νόσο για την οποία απαιτείται να δοθεί γνωστοποίηση από το Νόμο αυτό, ο θανατικός ανακριτής αναβάλλει την ανάκριση εκτός αν ένας Επιθεωρητής ή κάποιο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται εκ μέρους του Επιτρόπου παρίσταται για να παρακολουθήσει τις διαδικασίες, και τουλάχιστον τέσσερις μέρες πριν από τη διεξαγωγή της ανάκρισης που αναβλήθηκε, στέλνει στον Επιθεωρητή της περιοχής εντός της οποίας διεξάγεται η ανάκριση, γραπτή γνωστοποίηση για το χρόνο και τόπο διεξαγωγής της ανάκρισης που αναβλήθηκε: Νοείται ότι ο θανατικός ανακριτής, πριν από την αναβολή, δύναται να λάβει μαρτυρία για να διαπιστώσει την ταυτότητα του σώματος, και δύναται να διατάξει την ταφή αυτού.

(2) Αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ανάκριση όπως προαναφέρθηκε τα ακόλουθα πρόσωπα, δηλαδή-

(α) οποιοσδήποτε Επιθεωρητής-

(β) ο Επιθεωρητής Μεταλλείων ή ο αντιπρόσωπος του

(γ) οποιοσδήποτε συγγενής του προσώπου σχετικά με το θάνατο του οποίου διεξάγεται η ανάκριση

(δ) ο εργοδότης στην υπηρεσία του οποίου συνέβη το ατύχημα ή προήλθε η νόσος

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από την πλειοψηφία των εργατών που εργοδοτούνται στον τόπο εργοδότησης στον οποίο εργοδοτείτο ο αποβιώσας

(στ) οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από οποιοδήποτε οργανισμό εργατών ή άλλη ένωση προσώπων στην οποία ο αποβιώσας, κατά το χρόνο του θανάτου του ανήκε ή στην οποία ανήκα οποιοσδήποτε εργάτης που εργοδοτείται στον αναφερόμενο τόπο εργοδότησης

(ζ) οποιαδήποτε ένωση εργοδοτών της οποίας ο αναφερόμενος εργοδότης είναι μέλος,

τηρουμένης της εξουσίας του θανατικού ανακριτή, να απαγορεύει οποιαδήποτε ερώτηση η οποία κατά τη γνώμη του δεν είναι σχετική ή δεν είναι κατάλληλη ερώτηση, δικαιούνται να εξετάζουν οποιοδήποτε μάρτυρα είτε προσωπικά είτε με δικηγόρο ή αντιπρόσωπο.

(3) Όταν σε οποιαδήποτε τέτοια ανάκριση στην οποία δεν παρίσταται επιθεωρητής δίνεται μαρτυρία για οποιαδήποτε αμέλεια η οποία έχει προκαλέσει ή συνέβαλε στο ατύχημα ή νόσο, ή για οποιαδήποτε ατέλεια μέσα ή γύρω από τον τόπο εργοδότησης που φαίνεται στον ανακριτή ότι απαιτεί διόρθωση, ο θανατικός ανακριτής στέλνει στον Επιθεωρητή της περιοχής εντός της οποίας διεξάγεται η ανάκριση γραπτή γνωστοποίηση για την αμέλεια ή ατέλεια.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν επιπρόσθετα, και όχι σε αντικατάσταση, των διατάξεων του περί Θανατικών Ανακριτών Νόμου.

Εξουσία Επιτρόπου να διατάσσει επίσημη έρευνα των ατυχημάτων και περιπτώσεων επαγγελματικής νόσου

7.-(1) Ο Επίτροπος δύναται, όταν θεωρεί σκόπιμο να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό να διατάσσει τη διεξαγωγή επίσημης έρευνας για οποιοδήποτε ατύχημα που προκύπτει από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης οποιουδήποτε εργάτη ή περίπτωση επαγγελματικής νόσου από την οποία προσβλήθηκε, ή και υπάρχει υποψία ότι έχει προσβληθεί κατά την διάρκεια απασχόλησης οποιουδήποτε εργατή και για τα αίτια και περιστάσεις της, και σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έρευνα εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο Επίτροπος δύναται να διορίζει ικανό πρόσωπο για να διεξάγει την έρευνα, και δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει νομικές ή ειδικές γνώσεις για να ενεργεί ως εκτιμητής κατά τη διεξαγωγή της έρευνας

(β) το πρόσωπο ή πρόσωπα που διορίζονται κατά τον τρόπο αυτό (που στο εξής αναφέρονται στο άρθρο αυτό ως "το Δικαστήριο") θα διεξάγουν την έρευνα σε δημόσια συνεδρίαση με τέτοιο τρόπο και κάτω από τέτοιες συνθήκες όπως το Δικαστήριο δυνατό να θεωρήσει ως τον πιο αποτελεσματικό για την εξακρίβωση των αιτίων και περιστάσεων του ατυχήματος ή της περίπτωσης επαγγελματικής νόσου, και για να καθιστά ικανό το Δικαστήριο να ετοιμάζει την έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό

(γ) το Δικαστήριο έχει για τους σκοπούς της έρευνας όλες τις εξουσίες Δικαστηρίου συνοπτικής δικαιοδοσίας και επιπρόσθετα εξουσία-

(i) να εισέρχεται και επιθεωρεί οποιοδήποτε τόπο ή κτίριο, η είσοδος ή η έρευνα του οποίου φαίνεται στο Δικαστήριο αναγκαία για σκοπούς που αναφέρθηκαν

(ii) με κλήση που υπογράφεται από το Δικαστήριο, να απαιτεί την παράσταση όλων εκείνων των προσώπων όπως θεωρεί ορθό να καλέσει ενώπιον του και εξετάσει για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν, και να απαιτεί απαντήσεις ή αναφορές σε τέτοιες ερωτήσεις όπως θεωρεί ορθό να υποβάλει

(iii) να απαιτεί την προσαγωγή όλων των βιβλίων, εντύπων και εγγράφων τα οποία θεωρεί σχετικά

(iv) να επάγει όρκο και να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που εξετάζεται όπως κάνει και υπογράψει δήλωση για την αλήθεια των δηλώσεων που έγιναν από αυτό κατά την εξέταση του

(δ) σε πρόσωπα που παρίστανται ως μάρτυρες ενώπιον του Δικαστηρίου χορηγούνται τέτοια επιδόματα, οδοιπορικά έξοδα και δικαιώματα όπως θα εχορηγούνταν σε μάρτυρες που παρίστανται σε οποιοδήποτε Δικαστήριο με υπόδειξη της Δημοκρατίας για να δώσουν μαρτυρία σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία και σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποσό που πρέπει να χορηγηθεί η διαφωνία παραπέμπεται από το Δικαστήριο στον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο οποίος, με αίτηση που υπογράφεται από το Δικαστήριο, εξακριβώνει και πιστοποιεί το κατάλληλο ποσό των χορηγήσεων αυτών, οδοιπορικών εξόδων, και δικαιωμάτων

(ε) το Δικαστήριο υποβάλλει έκθεση στον Επίτροπο η οποία αναφέρει τα αίτια και περιστάσεις του ατυχήματος ή την περίπτωση επαγγελματικής νόσου και η οποία προσθέτει οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τις οποίες το Δικαστήριο θεωρεί ορθό να κάνει

(στ) το Δικαστήριο δύναται να απαιτεί όπως τα έξοδα που προέρχονται αναφορικά με την έρευνα βάσει του άρθρου αυτού, (περιλαμβανομένης της αμοιβής οποιωνδήποτε προσώπων που διορίζονται, για να ενεργούν ως εκτιμητές) πληρώνονται ολικώς ή μερικώς από οποιοδήποτε πρόσωπο που κλητεύεται ενώπιον του, το οποίο φαίνεται στο Δικαστήριο, εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης εκ μέρους του ή εκ μέρους οποιουδήποτε υπηρέτη ή αντιπροσώπου του, ότι είναι υπεύθυνο σε οποιοδήποτε βαθμό για το περιστατικό του ατυχήματος ή την περίπτωση της επαγγελματικής νόσου, αλλά οποιαδήποτε τέτοια έξοδα που δεν απαιτείται να πληρωθούν με τον τρόπο αυτό θα θεωρούνται ότι είναι μέρος των εξόδων του Επιτρόπου, κατά τη διοικητική εφαρμογή του Νόμου αυτού

(ζ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο χωρίς εύλογη αιτία, η απόδειξη της οποίας βαρύνει αυτό, είτε παραλείπει, αφού έχει πάρει τις χορηγήσεις, οδοιπορικά έξοδα και δικαιώματα, αν υπάρχουν, τα οποία δικαιούται, να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε κλήση ή απαίτηση του Δικαστηρίου, είτε εμποδίζει ή παρενοχλεί το Δικαστήριο κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός μηνός ή σε πρόστιμο εβδομήντα πέντε λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με την απαίτηση ετοιμασίας οποιασδήποτε έκθεσης ή προσαγωγής οποιουδήποτε εγγράφου, αν η παράλειψη αναφορικά με την οποία πρόσωπο καταδικάστηκε με τον τρόπο αυτό εξακολουθεί μετά την καταδίκη, είναι ένοχο περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο πενήντα λιρών για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράλειψη με τον τρόπο αυτό.

(2) Ο Επίτροπος δύναται να μεριμνά ώστε η έκθεση του Δικαστηρίου να δημοσιοποιείται σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως αυτός θεωρεί ορθό.

Ποινές

8.-(1) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού, για το οποίο δεν προνοείται καμιά ειδική ποινή από το Νόμο αυτό, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Όταν αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου αυτού η οποιωνδήποτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, διαπράσσεται από εταιρεία, συνεργατική εταιρεία ή άλλη ένωση προσώπων αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή, ή ότι έχει διευκολυνθεί από οποιαδήποτε αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε διευθυντή, προέδρου, προέδρου συμβουλίου, συμβούλου, γραμματέα ή άλλου λειτουργού της εταιρείας, συνεργατικής εταιρείας ή άλλης ένωσης προσώπων, αυτός, όπως επίσης και η εταιρεία, συνεργατική εταιρεία ή ένωση προσώπων, θεωρούνται ότι είναι ένοχοι του αδικήματος και υπόκεινται σε δίωξη και ανάλογη τιμωρία.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1) το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με τους Κανονισμούς αυτούς-

(α) να μεταβάλλει το Πρώτο ή Δεύτερο Παράρτημα με το να επιφέρει προσθήκες σε αυτό ή απαλείψεις από αυτό ή να τροποποιεί αυτό διαφορετικά.

(β) να προνοεί για την επιβολή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, ή και των δύο αυτών ποινών της φυλάκισης και του προστίμου, για οποιαδήποτε παράβαση αυτών.

Εφαρμογή του Νόμου στην Κυβέρνηση, κτλ.

10. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της εφαρμογής του Νόμου αυτού, διά του παρόντος δηλώνεται ότι ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση ατυχημάτων, επαγγελματικών νόσων, ή νόσων στις οποίες οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται βάσει του άρθρου 5, που συμβαίνουν σε πρόσωπα που εργοδοτούνται από -

(α) οποιοδήποτε Τμήμα άλλο από μέλη της Αστυνομικής Δύναμης ή

(β) οποιοδήποτε Τμήμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας άλλο από -

(i) μέλη των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Εναέριων Δυνάμεων της Δημοκρατίας

(ii) τέτοια πρόσωπα ή τάξη προσώπων (που δεν είναι μέλη των Ναυτικών, Στρατιωτικών ή Αεροπορικών Δυνάμεων της Δημοκρατίας) που εργοδοτούνται από οποιοδήποτε Τμήμα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας όπως δύναται να ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, και στις περιπτώσεις αυτές η γνωστοποίηση που δίνεται βάσει του Νόμου αυτού από τον εργοδότη θα δίνεται από τέτοιο πρόσωπο όπως ο Προϊστάμενος του Τμήματος ή ανάλογα με την περίπτωση, ο αντιπρόσωπος στη Δημοκρατία οποιουδήποτε Τμήματος της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας, διατάσσει με γραπτές οδηγίες.

Διοικητική εφαρμογή του Νόμου

11. Ο Επίτροπος είναι υπεύθυνος για τη διοικητική εφαρμογή του Νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Περιγραφή Νόσου Περιγραφή Διαδικασίας
1. Άνθραξ....................................................................... Χειρισμός μαλλιού, τριχών, γουρουνοτρίχων, δορών, δερμάτων, όπλων, κεράτων, ζώων ή πτωμάτων ζώων.
2. Δηλητηρίαση από αρσενικό ή επακόλουθα αυτής ........................... Χειρισμός αρσενικού ή παρασκευασμάτων ή συνθετικών του.
3. Αμιαντίαση ................................................................. Χειρισμός ή επεξεργασία αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο.
4. (α) Δηλητηρίαση από βενζόλιο και ομόλογα του, ή από τα επακόλουθα .............................................. Χειρισμός βενζόλιου ή οποιουδήποτε από τα ομόλογα του ή οποιαδήποτε διαδικασία στην παρασκευή ή που περιλαμβάνει τη χρήση αυτού.
(β) Δηλητηρίαση από νιτρικά ή αμιδικά παράγωγα του βενζολίου και των ομολόγων του (τρινιτροτολουόλη, ανιλίνη και άλλα), ή τα επακόλουθα .............................................. Χειρισμός οποιουδήποτε νιτρικού ή αμιδικού παράγωγου ή βενζολίου ή οποιουδήποτε από τα ομόλογα του, ή οποιαδήποτε διαδικασία στην παρασκευή ή που περιλαμβάνει τη χρήση του.
5. Δηλητηρίαση από ανθρακικό δισουλφίδιο ή τα επακόλουθα του .............................................................. Οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση του ανθρακικού δισουλφιδίου ή των προπαρασκευαστικών ή συνθετικών του.
6. Καταρράκτης σε εργάτες γυαλιού .................................. Οποιαδήποτε διαδικασία στην παρασκευή γυαλιού που περιλαμβάνει την έκθεση στην ακτινοβολία λιωμένου γυαλιού.
7. Καταρράκτης που προκαλείται από έκθεση σε ακτίνες από λιωμένο ή ερυθροπυρωμένο μέταλλο ...................... Οποιαδήποτε διαδικασία που κανονικά περιλαμβάνει έκθεση σε ακτίνες από λιωμένο ή ερυθροπυρωμένο μέταλλο κατά την παρασκευή σιδήρου ή χάλυβα που περιλαμβάνει επαναθέρμανση και ελασματοποίηση σιδήρου ή χάλυβα.
8. Έλκωση του χρωμίου ή τα επακόλουθα της ......................................................................................... Οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση χρωμικού οξέως ή διχρωμικού άλατος του αμμωνίου, καλλίου, ή νατρίου ή των παρασκευασμάτων τους.
9. Ασθένεια συμπιεσμένου αέρα ή τα επακόλουθα της ........... Οποιαδήποτε διαδικασία που διεξάγεται σε συμπιεσμένο αέρα.
10. Δερματίτιδα.................................................................. Που προκλήθηκε από σκόνη ή υγρά.
11. (α) Καρκίνος του επιθηλιώματος ή έλκωση του δέρματος που οφείλεται σε πίσσα, πισσάσφαλτο, βιτούμιο, μεταλλικό έλαιο ή παραφίνη ή οποιοδήποτε συνθετικό προϊόν ή κατάλειπο οποιασδήποτε από τις ουσίες αυτές Χειρισμός ή χρήση πίσσας, πισσασφάλτου, βιτουμίου, μεταλλικού ελαίου ή παραφίνης ή οποιουδήποτε συνθετικού προϊόντος ή κατάλειπου οποιασδήποτε από τις ουσίες αυτές.
(β) Έλκωση του κερατοειδούς χιτώνα του ματιού που οφείλεται σε πίσσα, πισσάσφαλτο, βιτούμιο, μεταλλικό έλαιο ή οποιοδήποτε συνθετικό προϊόν ή κατάλειπο οποιασδήποτε από αυτές τις ουσίες .................................................................
12. Δηλητηρίαση φθορίου ................................................... Οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση φθορίου ή των παρασκευασμάτων ή συνθετικών του.
13. Μάλις........................................................................... Φροντίδα οποιουδήποτε ιππικού ζώου που πάσχει από μάλι χειρισμός του πτώματος τέτοιου ζώου.
14. Δηλητηρίαση μολύβδου ή τα επακόλουθα της ................... Χειρισμός μολύβδου ή παρασκευασμάτων ή συνθετικών του ή οποιαδήποτε εργασία που περιλαμβάνει τη χρήση μολύβδου ή των παρασκευασμάτων ή συνθετικών του.
15. Δηλητηρίαση μαγγανίου ................................................. Χειρισμός μαγγανίου ή ουσιών που περιέχουν μαγγάνιο.
16. Δηλητηρίαση υδραργύρου ή τα επακόλουθα της .......................................................................................... Χειρισμός υδραργύρου ή οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση υδραργύρου ή των παρασκευασμάτων ή συνθετικών του.
17. Δηλητηρίαση φωσφόρου ή τα επακόλουθα της ........................................................................................... Οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει την παραγωγή, αποδέσμευση ή χρήση φωσφόρου ή των παρασκευασμάτων ή συνθετικών του.
18. Πνευμοκονίαση με ή χωρίς πνευμονική φυματίωση, με την προϋπόθεση ότι η πνευμοκονίαση είναι ένας ουσιώδης παράγοντας στην πρόκληση της προκύπτουσας ανικανότητας Βιομηχανίες ή διαδικασίες που περιλαμβάνουν έκθεση στον κίνδυνο της πνευμοκονίασης.
19. Σπασμός τηλεγραφητή ................................................... Χρήση τηλεγραφικών οργάνων.
20. Δηλητηρίαση από τετραχλωρεθάνη, τριχλωροθυλένιο, ή διχλωρικό αιθυλένιο ή τα επακόλουθα ................................... Οποιαδήποτε διαδικασία στην παρασκευή ή που περιλαμβάνει τη χρήση τετραχλωρεθυλένιου, τριχλωρεθυλένιου ή διχλωρικού εθυλένιου.
21. Δηλητηρίαση από παράγωγα αλογόνου ή υδρογονάνθρακες της αλειφατικής σειράς ......................................................... Οποιαδήποτε διαδικασία που περιλαμβάνει την παραγωγή, αποδέσμευση ή εκμετάλευση των παραγώγων αλογόνου ή υδρογονανθράκων της αλειφατικής σειράς.
22. Παθολογικές εκδηλώσεις που οφείλονται σε:- ................... Οποιαδήποτε διαδικασία περιλαμβάνει έκθεση στην ενέργεια ραδίου, ραδιενεργών ουσιών ή ακτίνων Χ.
(α) ράδιο και άλλες ραδιενεργές ουσίες.
(β) ακτίνες Χ
23. Φυματίωση ....................................... Στενή και συχνή επαφή με πρόσωπα που υποφέρουν από φυματίωση και βρίσκονται υπό θεραπεία σε ξενοδοχεία ή θεραπευτήρια.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3)

 

Ο περί Γνωστοποιήσεως Ατυχημάτων και Επαγγελματικών

Νόσων Νόμος, Κεφ.176

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

 

Γνωστοποίηση Ατυχήματος ή Επικίνδυνου Περιστατικού, που αποστέλλεται (αμέσως μόλις καταστεί δυνατή η αναφορά του ατυχήματος ή επικίνδυνου περιστατικού) στον Επαρχιακό Λειτουργό Εργασίας. (Για επίσημη χρήση)

Γεωγρ.Δείκτης...............................................

Ημερ.Λήψης..................................................

Σημείωση:- Αν το ατύχημα είναι θανατηφόρο, άμεση ειδοποίηση στον Επαρχιακό Λειτουργό Εργασίας με τηλεγράφημα ή τηλέφωνο, είναι επιθυμητή.

(α) Αριθμός Ατυχήματος.................................

(β) Άλλες λεπτομέρειες π.χ. Θανατηφόρο, Επικίνδυνο Περιστατικό, περαιτέρω ενέργεια ........................................................

(γ) Αριθμός Βιομηχανίας................................
(δ) Αριθμός Ταξινόμησης κατά αιτία (με επιπρόσθετες λεπτομέρειες, αν υπάρχουν) (Έντυπο Lab/37) .......................................
ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 

1. Εργοδότης

Όνομα

Διεύθυνση ................................................................................................................................................................

Βιομηχανία ...............................................................................................................................................................

 

2. Υποστατικά όπου συνέβη το ατύχημα ή επικίνδυνο περιστατικό:-

(i) Διεύθυνση Τμήματος, Κλάδου ή Τοποθεσίας .............................................................................................................

(ii) Ακριβής Τόπος .....................................................................................................................................................

(iii) Φύση της εργασίας που διεξάγεται μέσα σε αυτά (σε περίπτωση Οικοδομικής Εργασίας αναφέρετε αν πρόκειται για κατασκευή, συντήρηση ή κατεδάφιση.

 

3. Τραυματισμένο πρόσωπο

(α) Πλήρες όνομα ......................................................................................................................................................

(πρώτα το επώνυμο)

(β) Φύλο ..................................................................... Ηλικία ..............................................................................

Επάγγελμα ................................................................................................................................................

(γ) Διεύθυνση .......................................................................................................................................................

 

4. Ατύχημα (ή επικίνδυνο περιστατικό):-

(α) Ημερομηνία ......................................................................... Ώρα ..........................................

(β) Αιτία ................................................................................................................................................................

(γ) Αναφέρετε τι ακριβώς έπραττε το τραυματισμένο πρόσωπο κατά την ώρα (του ατυχήματος) ........................................

(δ) Αν οφείλεται σε μηχάνημα, αναφέρετε:-

(i) Όνομα της μηχανής και το τμήμα που προκάλεσε το ατύχημα ..........................................................................

(ii) Αν βρισκόταν σε κίνηση με μηχανική ενέργεια κατά την ώρα (του ατυχήματος) ..................................................

 

5. Τραύματα και Αναπηρία:-

(α) Φύση και έκταση του τραύματος (π.χ. κάταγμα ποδιού, εκδορά βραχίονα, έγκαυμα, αμυχή, που ακολουθείται από

σήψη) ................................................................................................................................................................

(β) Θανατηφόρο ή μη θανατηφόρο ...............................................................................................................................

(γ) Αν δεν είναι θανατηφόρο ήταν το τραυματισμένο πρόσωπο ανίκανο, για περισσότερες από τρεις μέρες από του να κερδίζει πλήρη αμοιβή στην εργασία στην οποία εργοδοτείτο ........................................................................................................

 

6. Έχει καταχωρηθεί το ατύχημα (ή επικίνδυνο περιστατικό) στο Γενικό Μητρώο (περί Εργοστασίων Νόμος Κεφ.134,

άρθρο 79) .........................................................................................................................................................

 

 

Υπογραφή Εργοδότη .........................................................

Ημερομηνία ...........................................................

 

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 5)

 

Ο περί Γνωστοποιήσεως Ατυχημάτων και Επαγγελματικών

Νόσων Νόμος, Κεφ.176

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

 

 

(Να αποστέλλεται στον Επιθεωρητή της περιοχής και στον Ιατρικό Λειτουργό της περιοχής, εντός της οποίας βρίσκεται ο τόπος εργοδότησης.)

1. Όνομα εργοδότη .....................................................................................................................

Εργασίες

2. Διεύθυνση τόπου εργασίας .......................................................................................................

 

3. Διεύθυνση γραφείου ...............................................................................................................

(αν η εργασία στον τόπο εργοδότησης είναι μόνο προσωρινή).

 

4. Φύση βιομηχανίας, επαγγέλματος ή επιχείρησης ..........................................................................

Επηρεαζόμενο                 ..............................................................................................................................................

πρόσωπο

5. Φύση Επαγγελματικής νόσου ....................................................................................................

 

6. (α) Επώνυμο ...........................................................................................................................

(β) Άλλα ονόματα ...............................................................................................................

 

7. Διεύθυνση (μόνιμη) .................................................................................................................

 

8. Προσωρινή διεύθυνση (αν υπάρχει) ..........................................................................................

 

9. Φύλο, και ηλικία κατά τα τελευταία γενέθλια ..............................................................................

 

10.Ακριβές επάγγελμα ................................................................................................................

(αποφύγετε τον όρο "εργάτης" όπου είναι δυνατό.)

 

 

 

Ημερομηνία .........................................................

 

Υπογραφή Εργοδότη .............................................

Σημείωση
2 του Ν.157(I)/2007Κατάργηση

Οι περί Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων (Γνωστοποίηση) Νόμος καταργείται.

Σημείωση
3 του Ν.157(I)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.157(I)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.157(I)/2007] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των πιο κάτω Κανονισμών:

(α) Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμοί του 2007· και

(β) οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Επαγγελματικών Ασθενειών) Κανονισμοί του 2007.