Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φωτισμοί) (Έλεγχος) Νόμος.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε θεωρήσει ως περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή δημόσιου κινδύνου, και επίσης οποτεδήποτε ήθελε κρίνει αναγκαίο για δοκιμή ή άσκηση για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει τέτοιους Κανονισμούς ως ήθελε θεωρήσει επιθυμητό που να προνοούν, είτε κατόπι ρητής διαταγής είτε κατόπι παράκλησης για συνεργασία, για την ολική ή μερική διακοπή φωτισμού στη Δημοκρατία.

'Απαλλαγή προσώπων από την ευθύνη συμμόρφωσης προς Κανονισμούς

3. Συμμόρφωση προς οποιαδήποτε τέτοια ρητή διαταγή ή προς οποιαδήποτε τέτοια παράκληση για συνεργασία απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από οποιαδήποτε συμβατική ευθύνη ή διαφορετικά για ζημιά που προκύπτει από τέτοια συμμόρφωση, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό έχει πάρει κάθε δυνατό εύλογο μέτρο προς αποτροπή της ζημιάς αυτής.

Ποινή λόγω άρνησης ή παράλειψης συμμόρφωσης προς επιτακτικούς Κανονισμούς

4. Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε τέτοια ρητή διαταγή υπόκειται σε περίπτωση συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.