Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμος.

Ερμηνεία

2.Στο Νόμο αυτό-

“επιδίδομαι σε κυβεία” με τις γραμματικές του αλλαγές και συναφείς εκφράσεις, σημαίνει παίζω, ή επιδίδομαι σε οποιοδήποτε τυχερό παιγνίδι ή παιγνίδι μεικτό τύχης και δεξιότητας, για χρήματα ή για αντάλλαγμα χρημάτων:

Νοείται ότι το παιγνίδι ή η επίδοση σε οποιοδήποτε τέτοιο παιγνίδι δεν θα θεωρείται επίδοση σε κυβεία αν το πρόσωπο που παίζει ή επιδίδεται σε αυτό, αποδείξει κατά τρόπο που ικανοποιεί το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα ότι, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων περιλαμβανομένων των στοιχημάτων, έπαιζε, ή επιδίδετο στο παιγνίδι αυτό για κοινωνική διασκέδαση και αναψυχή και όχι για κέρδος.

“ζώα” σημαίνει κάθε είδος θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αμφίβιων, εντόμων, ιχθύων, μαλακίων και οστρακοδέρμων∙

“οδός” περιλαμβάνει οποιοδήποτε δρόμο, πλατεία, μονοπάτι, αδιέξοδο, πεζόδρομο, δημόσιο κήπο και οποιοδήποτε άλλο ανοικτό χώρο, στον οποίο το κοινό έχει ελεύθερη πρόσβαση.

“οίκος κυβείας” περιλαμβάνει οποιοδήποτε τόπο που διατηρείται ή χρησιμοποιείται για κυβεία και τόπος θα θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για κυβεία αν αυτός χρησιμοποιείται για κυβεία έστω και για μια μόνο περίπτωση.

“οίκος στοιχημάτων” σημαίνει οποιοδήποτε τόπο ο οποίος χρησιμοποιείται-

(α) για το σκοπό στοιχημάτων που γίνονται σε αυτό μεταξύ προσώπων που συχνάζουν στον τόπο και-

(ι) του ιδιοκτήτη, κατόχου ή αυτού που διατηρεί τον τόπο ή οποιουδήποτε προσώπου που χρησιμοποιεί τον τόπο ή

(ιι) οποιουδήποτε προσώπου που προμηθεύεται ή εργοδοτείται υπό, ή που ενεργεί για ή εκ μέρους, οποιουδήποτε τέτοιου ιδιοκτήτη, κατόχου ή αυτού που διατηρεί ή προσώπου που χρησιμοποιεί τον τόπο ή

(ιιι) οποιουδήποτε προσώπου που έχει τη φροντίδα ή διεύθυνση ή που με οποιοδήποτε τρόπο διευθύνει την επιχείρηση του τόπου ή

(β) για το σκοπό οποιωνδήποτε χρημάτων ή άλλης περιουσίας που πληρώνεται ή λαμβάνεται σε αυτόν από ή εκ μέρους του ιδιοκτήτη, κατόχου ή αυτού που διατηρεί ή του προσώπου που χρησιμοποιεί τον τόπο, ως, ή για αντιπαροχή-

(ι) για διαβεβαίωση, υποχρέωση, υπόσχεση ή συμφωνία, ρητή ή σιωπηρή, να πληρώσει ή δώσει μετά οποιαδήποτε χρήματα ή άλλη περιουσία για οποιοδήποτε γεγονός ή ενδεχόμενο που σχετίζεται με οποιαδήποτε ιπποδρομία ή άλλο αγώνα δρόμου, πάλη, παιγνίδι, αθλοπαιδιά ή άσκηση

(ιι) για εξασφάλιση της πληρωμής ή παροχής από κάποιο άλλο πρόσωπο οποιωνδήποτε χρημάτων ή άλλης περιουσίας για οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός ή ενδεχόμενο

“παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους (slot machine)” σημαίνει οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρονική ή άλλη συσκευή, επινόηση ή μηχάνημα, το οποίο είτε με την εισδοχή νομίσματος, χαρτονομίσματος, φίσιας (token) ή παρόμοιου αντικειμένου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής, παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα απόδοσης μετρητών ή αντικειμένων αξίας ή βραβείων ή μονάδων πίστωσης ή φίσιων (token) ή οτιδήποτε άλλου στο οποίο αποδίδεται οικονομική αξία, ανεξαρτήτως αν η απόδοση των πιο πάνω γίνεται αυτόματα από τη συσκευή, την επινόηση ή το μηχάνημα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μηχανές:

(α) Μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιγνιδιού με τραπουλόχαρτα ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις·

(β) μηχανές ιπποδρομιών ή μηχανές με αγώνες δρόμου ή ταχύτητας, όπως σκύλων, αυτοκινήτων ή άλλων·

(γ) μηχανές που είναι γνωστές ως “μηχανές με φρουτάκια” ή με παρόμοιες ή άλλες παραστάσεις ή σχήματα ή αριθμούς ή γράμματα ή χρώματα·

(δ) μηχανές “μπίγκο (bingo)”, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή ή προσθήκη που τείνει να τις εξομοιώσει με άλλο τύπο μηχανής·

(ε) μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε αποτελέσματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών αυτών σε μνήμη, είτε από το χειριστή είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο·

(στ) οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού η οποία, κατά την κρίση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, εμπίπτει στην έννοια του όρου παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους· και

(ζ) οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει μέσω συσκευής οθόνης ως παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους·

“τόπος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε οίκο, γραφείο, δωμάτιο ή οικοδομή και οποιοδήποτε τόπο ή μέρος, είτε ανοικτό είτε περιφραγμένο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε όχημα και οποιοδήποτε πλοίο, λέμβο ή άλλο σκάφος είτε επιπλέον είτε όχι αλλά δεν περιλαμβάνει οδό.

“τυχερά παιχνίδια καζίνο” σημαίνει οποιαδήποτε τυχερά παιχνίδια  ή παιγνίδια μεικτά τύχης και δεξιότητας τα οποία παρέχονται με παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους ή με απευθείας σύνδεση (on line) μέσω τερματικών μηχανών διασυνδεδεμένων με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και μέσω τηλεπικοινωνιών, πόκερ, black jack, άλλο παρόμοιο παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, τσιόλο, ζάρι, ρουλέτα, τροχό της τύχης ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που παίζεται σε καζίνο.

Αδικήματα που αφορούν οίκους στοιχημάτων, κλπ.

3.-(1)Πρόσωπο το οποίο-

(α) ενώ είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος οποιουδήποτε τόπου ή έχει τη χρήση προσωρινά ή με άλλο τρόπο αυτού, διατηρεί ή χρησιμοποιεί τον τόπο αυτό ως οίκο στοιχημάτων ή οίκο κυβείας ή για παίξιμο οποιουδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 6 του Νόμου αυτού ή

(β) επιτρέπει όπως ο τόπος του οποίου είναι ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος ή του οποίου έχει τη χρήση προσωρινά ή με άλλο τρόπο, χρησιμοποιείται ως οίκος στοιχημάτων ή οίκος κυβείας ή για παίξιμο οποιουδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 6 του Νόμου αυτού ή

(γ) έχει τη φροντίδα ή διεύθυνση, ή με οποιοδήποτε τρόπο βοηθά ή ασχολείται με τη διεύθυνση τόπου που διατηρείται ή χρησιμοποιείται ως οίκος στοιχημάτων ή οίκος κυβείας ή για παίξιμο οποιωνδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 6 του Νόμου αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται, ενεργεί ή συμπεριφέρεται ως κύριος ή ως το πρόσωπο που έχει τη φροντίδα ή διεύθυνση οποιουδήποτε τόπου που διατηρείται ή χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, θεωρείται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ότι είναι αυτός που διατηρεί τον τόπο, είτε είναι είτε δεν είναι αυτός που πράγματι τον διατηρεί.

(3) Καμία δίωξη που αφορά τη διεξαγωγή λαχείου βάσει του άρθρου αυτού δεν θα εγείρεται παρά μόνο από ή με τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.

Διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας τυχερών παιγνιδιών καζίνο ή παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνιδιών καζίνο ή κατοχής και λειτουργίας παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή αναστολής λειτουργίας υποστατικού

3Α.-(1) Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή αστυνομικός κατ’ εντολή του Αρχηγού της Αστυνομίας, δύναται να υποβάλει ενώπιον του Δικαστηρίου μονομερή (ex parte) αίτηση, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 6Β, 6Δ και 6Ε του παρόντος Νόμου, και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας τυχερών παιχνιδιών καζίνο ή παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο ή κατοχής και λειτουργίας παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή/και διάταγμα αναστολής της λειτουργίας οποιουδήποτε υποστατικού ή τόπου που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα, αφού ικανοποιηθεί ότι -

(α) το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδικήματα του παρόντος Νόμου· και

(β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που να συνδέει συγκεκριμένο πρόσωπο ή υποστατικό ή τόπο με το εκδικαζόμενο αδίκημα.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε    Νόμου ή Κανονισμών ή πρακτικής για την έκδοση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) διαταγμάτων, δεν απαιτείται στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, να συντρέχει οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή επείγουσα περίσταση.

(3) Ως προς τον τύπο (form) της αίτησης ακολουθούνται οι διατάξεις των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν ενδιάμεσες μονομερείς (ex parte) αιτήσεις.

(4) Δικαστήριο το οποίο κρίνει κατηγορούμενο πρόσωπο ένοχο για αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 6Β, 6Δ και 6Ε του παρόντος Νόμου, επιπρόσθετα με την επιβολή ποινής και αφού λάβει υπόψη του κατά πόσο υπάρχει εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου αδικήματος στο μέλλον, δύναται να διατάξει το κατηγορούμενο πρόσωπο να -

(α) διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί· και/ή

(β) κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε υποστατικό σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί,

αμέσως ή εντός εύλογης προθεσμίας και κάτω από όρους που το δικαστήριο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγμα, με σκοπό την  αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(5) Στην περίπτωση που εκδίδεται διάταγμα σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων (1), (2) και (3) ή του εδαφίου (4) και το πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το διάταγμα παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί εντός του χρόνου που καθορίζεται σ’ αυτό, ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχωρεί στην εκτέλεση του διατάγματος και τα έξοδα της εκτέλεσης επιβαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και θεωρούνται και εισπράττονται ως χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου και το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τέτοιο διάταγμα μέσα στη χρονική περίοδο που τυχόν καθορίζεται σ’ αυτό, ανεξαρτήτως αν ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κυβεία σε οίκο κυβείας

4. Πρόσωπα τα οποία επιδίδονται σε κυβεία ή συγκεντρώνονται με σκοπό να επιδοθούν σε κυβεία σε οίκο κυβείας είναι ένοχα αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού.

Κυβεία σε οδό

5. Πρόσωπα τα οποία επιδίδονται ή συγκεντρώνονται με σκοπό να επιδοθούν σε κυβεία σε οποιαδήποτε οδό είναι ένοχα αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού.

Διατάξεις που αφορούν μερικά ειδικά παιγνίδια

6.-(1) Πρόσωπο το οποίο βρίσκεται οπουδήποτε να παίζει οποιαδήποτε από τα παιγνίδια κοινώς γνωστά ως “τσιόλο”, “ζάρι” ή “ρουλέττα” ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο παιγνίδι το οποίο κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου που εκδικάζει το αδίκημα είναι παραλλαγή οποιωνδήποτε τέτοιων παιγνιδιών ή συναθροίζεται με άλλα πρόσωπα με σκοπό να παίξουν οποιοδήποτε τέτοιο παιγνίδι ή οποιαδήποτε παραλλαγή αυτού όπως προβλέπεται πιο πάνω, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να κηρύξει οποιοδήποτε παιγνίδι ως παιγνίδι για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού επιπρόσθετα με τα παιγνίδια που καθορίζονται σε αυτό και αμέσως οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στο παιγνίδι αυτό όπως εφαρμόζονται στα παιγνίδια που καθορίζονται στο εδάφιο αυτό.

(3) Πρόσωπο το οποίο, σε οποιαδήποτε οδό, λέσχη, καφενείο, ξενοδοχείο ή πανδοχείο ή τόπο αδειούχο για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικώς ή τόπο όπου συγκεντρώνεται το κοινό ή τόπους ψυχαγωγίας του κοινού, κατέχει οποιαδήποτε όργανα ή συσκευές που χρησιμοποιούνται ή φαίνονται ότι χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να χρησιμοποιηθούν ή που έχουν χρησιμοποιηθεί για το παίξιμο οποιωνδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Άδεια για παιχνίδι “καζαντί”

6Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο χωρίς άδεια του Επάρχου -

(α) Χρησιμοποιεί ή θέτει σε λειτουργία οποιοδήποτε παιχνίδι “καζαντί”, ή

(β) εκθέτει τέτοιο παιχνίδι σε δημόσιο χώρο, ή

(γ) διοργανώνει ή διεξάγει παιχνίδι “καζαντί”,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, ενώ το Δικαστήριο, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη ποινή, μπορεί να διατάξει -

(i) την κατάσχεση του παιχνιδιού “καζαντί” με το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα∙ ή

(ii) την απαγόρευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, της χρήσης, έναρξης της λειτουργίας, έκθεσης σε δημόσιο χώρο, διοργάνωσης ή διεξαγωγής παιχνιδιού “καζαντί” από το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού άδεια εκδίδεται από τον Έπαρχο, σύμφωνα με τον τύπο και τους όρους που καθορίζονται στον Πίνακα Α, καθώς και με την καταβολή του τέλους το οποίο αναφέρεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στον Πίνακα Β.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τους όρους εκδοθείσας από τον Έπαρχο άδειας είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος, το Δικαστήριο, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη ποινή, μπορεί να διατάξει την κατάσχεση του παιχνιδιού “καζαντί” με το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα.

(4) Η άδεια που εκδίδεται από τον Έπαρχο δυνάμει του άρθρου αυτού λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου μέσα στον οποίο εκδόθηκε και επιστρέφεται στον Έπαρχο το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της.

(5) Άδεια δεν εκδίδεται από τον Έπαρχο, δυνάμει του άρθρου αυτού, εκτός εάν-

(α) ο Έπαρχος ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα και κατάλληλο για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή παιχνιδιού “καζαντί”∙ τυχόν καταδίκη του αιτητή για αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, στον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο ή στον περί Στοιχημάτων Νόμο ή για αδικήματα που αφορούν εμπορία προσώπων, κατοχή, εμπορία ή χρήση απαγορευμένων ουσιών, ή τα οποία ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, συνεπάγεται την ακαταλληλότητά του για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού∙

(β) ο αιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως πρόσωπο αυτοτελώς εργαζόμενο με το επάγγελμα του διοργανωτή και ιδιοκτήτη παιχνιδιού “καζαντί” και ο Έπαρχος ικανοποιείται, μετά από την προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι ο αιτητής έχει καταβάλει όλες τις εκ του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου προβλεπόμενες εισφορές, προκειμένου για αιτητή για τον οποίο ο Έπαρχος έχει εκδώσει άδεια εκ νέου δυνάμει του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με αιτητή ηλικίας άνω των 65 ετών∙

(γ) ο αιτητής δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου. και

(δ) ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών.

(6) Σε περίπτωση που Έπαρχος εκδίδει άδεια για πρώτη φορά δυνάμει του παρόντος άρθρου σε αιτητή, ο εν λόγω αιτητής υποχρεούται να υποβάλει στον Έπαρχο, εντός έξι μηνών από την έκδοση της άδειας, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται αναφορικά με αιτητή ηλικίας άνω των 65 ετών.

(7) Έπαρχος δύναται να ανακαλέσει άδεια που εξέδωσε δυνάμει του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Εάν ο κάτοχος άδειας παιχνιδιού “καζαντί” παραβίασε ή παρέλειψε να συμμορφωθεί με υποχρέωση την οποία υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6)∙ ή

(β) εάν ο κάτοχος άδειας παιχνιδιού “καζαντί”, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον Έπαρχο, δεν άσκησε την αδειοδοτημένη δραστηριότητα για περίοδο που υπερβαίνει τους δύο μήνες.

(8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, “Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας στην οποία ο αιτητής παιγνιδιού “καζαντί” έχει τη μόνιμη διαμονή του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλαγής της μόνιμης κατοικίας κατόχου άδειας παιχνιδιού “καζαντί” σε άλλη επαρχία, αρμόδιος Έπαρχος παραμένει εκείνος που έχει εκδώσει την άδεια, μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.

Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο

6Β. Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών καζίνο είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση συμμετοχής σε στοίχημα σχετικό με τυχερά παιχνίδια καζίνο

6Γ. Πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε οποιοδήποτε στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση του άρθρου 6Β είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση λειτουργίας υποστατικού για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο

6Δ.-(1) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί υποστατικό για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιμο του υποστατικού και πρόσωπο το οποίο παραβιάζει το διάταγμα είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση κατοχής ή λειτουργίας παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους.

6Ε. Πρόσωπο το οποίο κατέχει ή λειτουργεί παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους είναι ένοχο κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσκληση και υποκίνηση ανήλικου για συμμετοχή σε παιχνίδι καζίνο

6ΣΤ. Πρόσωπο το οποίο προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο είτε να συμμετάσχει σε τυχερό παιχνίδι καζίνο είτε να εισέλθει σε χώρο ή υποστατικό στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών καζίνο, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εντάλματα

7. Οποιοδήποτε μέλος Επαρχιακού Δικαστηρίου ή ο ανώτερος αξιωματικός ο υπεύθυνος της αστυνομίας της επαρχίας, αφού ικανοποιηθεί, μετά από γραπτή ένορκη καταγγελία, ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι τόπος διατηρείται ή χρησιμοποιείται ως οίκος στοιχημάτων, οίκος κυβείας ή για παίξιμο οποιουδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 6 του Νόμου αυτού δύναται, με ένταλμα, να εξουσιοδοτήσει οποιοδήποτε αστυνομικό με τέτοια βοήθεια και με τέτοια δύναμη όπως δυνατό να είναι αναγκαία σε καιρό ημέρας ή νύκτας για να εισέλθει ή μεταβεί στον τόπο αυτό και για να ερευνήσει αυτό και όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτό και κατάσχει όλα τα όργανα και όλα τα χρήματα, ασφάλειες για χρήματα και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ή φαίνονται ότι χρησιμοποιούνται ή προτίθενται να χρησιμοποιηθούν ή που έχουν χρησιμοποιηθεί για στοιχήματα, κυβεία ή για παίξιμο οποιουδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 6 του Νόμου αυτού τα οποία δυνατό να ανευρεθούν στον τόπο αυτό ή στην κατοχή οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται σε αυτό ή δραπετεύει από αυτό και επίσης για να εμποδίσει όλα αυτά τα πρόσωπα να φύγουν μέχρις ότου αυτά και ο τόπος ερευνηθούν.

Είσοδος χωρίς ένταλμα

8. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο νόμο αυτό ή σε  οποιοδήποτε άλλο νόμο, είναι νόμιμο για οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομικής Δύναμης που έχει την ευθύνη σταθμού και για οποιοδήποτε αστυνομικό με ή πάνω από το βαθμό λοχία, είτε με στολή είτε όχι, με τέτοια βοήθεια και με τέτοια δύναμη όπως δυνατό να είναι αναγκαία, σε καιρό ημέρας ή νύκτας, χωρίς ένταλμα, να εισέρχεται και ερευνά χωρίς ένταλμα οποιοδήποτε τόπο ο οποίος έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι διατηρείται ή χρησιμοποιείται ως οίκος στοιχημάτων ή οίκος κυβείας ή για παίξιμο οποιουδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 6 του Νόμου αυτού, σε κάθε μια από τις πιο κάτω περιπτώσεις, δηλαδή-

(α) αν ο τόπος στον οποίο σκοπεύεται να πραγματοποιηθεί είσοδος και έρευνα είναι λέσχη, καφενείο, ξενοδοχείο ή πανδοχείο ή αδειούχος τόπος για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών λιανικά ή τόπος που προσφεύγει το κοινό ή ψυχαγωγίας του κοινού

(β) αν ο ιδιοκτήτης, κάτοχος, αυτός που συντηρεί ή ο διευθυντής του τόπου στον οποίο σκοπεύεται να πραγματοποιηθεί είσοδος έχει, εντός των δώδεκα προηγουμένων μηνών, καταδικαστεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Κάθε αστυνομικός που ενεργεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού θα έχει, με την είσοδο, τις ίδιες εξουσίες έρευνας, κράτησης και  κατάσχεσης όπως δύνανται να ασκηθούν από αστυνομικό που εξουσιοδοτείται με ένταλμα βάσει του άρθρου 7 του Νόμου αυτού.

Εξουσία σύλληψης, χωρίς ένταλμα, κλπ.

9. Οποιοσδήποτε αστυνομικός, είτε με στολή είτε όχι, δύναται να συλλάβει χωρίς ένταλμα οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει να διαπράττει αδίκημα βάσει του άρθρου 5, 6 του Νόμου αυτού και δύναται να κατάσχει οποιαδήποτε χρήματα ή άλλο πράγμα που χρησιμοποιείται ως στοίχημα και οποιαδήποτε όργανα που χρησιμοποιούνται ή φαίνονται ότι χρησιμοποιούνται ή προτίθεται να χρησιμοποιηθούν ή έχουν χρησιμοποιηθεί στη διάπραξη του αδικήματος.

Παρεμπόδιση αστυνομικών

10. Πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα εμποδίζει, παρεμποδίζει ή καθυστερεί οποιοδήποτε αστυνομικό ή οποιοδήποτε από τους βοηθούς του που ασκούν οποιαδήποτε από τις εξουσίες που παρέχονται βάσει του Νόμου αυτού ή το οποίο χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέσα ή επινόηση για να εμποδίσει, παρεμποδίσει ή καθυστερήσει οποιοδήποτε τέτοιο αστυνομικό ή οποιοδήποτε από τους βοηθούς του κατά την άσκηση οποιωνδήποτε τέτοιων εξουσιών, είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του Νόμου αυτού.

Υποκίνηση κλπ., αδικημάτων βάσει του Νόμου αυτού

11. Πρόσωπο το οποίο-

(α) υποκινεί ή προάγει τη διάπραξη αδικήματος που τιμωρείται βάσει του Νόμου αυτού

(β) φρουρεί για να προειδοποιήσει, ή προειδοποιεί, για τον κίνδυνο ανακάλυψης, προσώπων που διαπράττουν αδίκημα που τιμωρείται βάσει του Νόμου αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στην ίδια ποινή ως να είχε ο ίδιος διαπράξει το αδίκημα σε σχέση με το οποίο ενέργησε οποιαδήποτε από τις πράξεις που εκτίθενται πιο πάνω.

Προϋποθέσεις

12.-(1) Κάθε τόπος στον οποίο πραγματοποιείται είσοδος βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, στην έκταση που αφορούν οίκο κυβείας, θα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, ότι είναι οίκος κυβείας και ότι διατηρείται ή χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή διευθυντή αυτού ως οίκος κυβείας, σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις, δηλαδή-

(α) εάν οποιαδήποτε όργανα ή συσκευές κυβείας βρίσκονται σε αυτόν ή επί οποιουδήποτε προσώπου  που βρίσκεται σε αυτόν ή που δραπετεύει από αυτόν

(β) εάν οποιοσδήποτε αστυνομικός που ενεργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιοσδήποτε από τους βοηθούς του εσκεμμένα εμποδίζεται, ή παρεμποδίζεται ή καθυστερείται να εισέλθει, ή πλησιάσει αυτόν ή οποιοδήποτε μέρος αυτού

(γ) εάν οποιαδήποτε δίοδος ή κλιμακοστάσιο ή μέσα προσπέλασης σε οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι ασυνήθιστα στενό ή απότομο ή με άλλο τρόπο δύσκολο προς διάβαση ή οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι εφοδιασμένο με ασυνήθιστα ή ασυνήθως πολυάριθμα μέσα που εμποδίζουν, παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την είσοδο ή με οποιαδήποτε επινόηση για να δύνανται τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός αυτού να βλέπουν ή διαπιστώνουν την προσέγγιση ή είσοδο προσώπων ή για να δίνουν το σύνθημα συναγερμού ή για να διευκολύνουν την απόδραση από αυτό

(δ) εάν βλέπουν ή ακούουν οποιαδήποτε πρόσωπα να δραπετεύουν από αυτό·

(ε) εάν η λειτουργία παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο διακόπτεται με την είσοδο αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει·

(στ) εάν στον τόπο εντοπίζεται μέθοδος ή μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της λειτουργίας παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της παροχής ηλεκτρισμού σ’ αυτά ή επανεκκίνησής τους·

(ζ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα με δυνατότητα επαναφοράς του συστήματός τους στην αρχική του κατάσταση, με τη διαγραφή των όποιων στοιχείων αφορούν στη χρήση τους προ της εισόδου αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει στον τόπο·

(η) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα ολικής ή μερικής κρυπτογράφησης ψηφιακών δεδομένων, σε συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληρούς δίσκους και φορητές μνήμες·

(θ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα λειτουργικά προγράμματα τα οποία δεν επιτρέπουν τη καταγραφή του ιστορικού των ενεργειών του χρήστη στον υπολογιστή  και ταυτόχρονα την εξασφάλιση αντίγραφου της μνήμης τυχαίας προσπέλασής (ram) τους ή τον εντοπισμό της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (i.p. address), με την οποία είναι συνδεδεμένα, από αστυνομικό που ενεργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού ή από οποιοδήποτε εντεταλμένο πρόσωπο που τον συνοδεύει.

(2) Πρόσωπο που βρίσκεται, ή που δραπετεύει από οίκο κυβείας κατά την πραγματοποίηση εισόδου σε αυτό βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, θα υποτίθεται, μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, ότι επιδίδεται ή έχει επιδοθεί σε κυβεία μέσα σε αυτό.

(3) Οι προϋποθέσεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου αυτού θα εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε οποιοδήποτε τόπο στον οποίο πραγματοποιείται είσοδος σε σχέση με το παίξιμο οποιουδήποτε από τα παιγνίδια στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 6 του Νόμου αυτού και σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται σε αυτό ή που δραπετεύει από αυτό, όπως αυτά εφαρμόζονται σε οίκο κυβείας και σε πρόσωπα που επιδίδονται σε κυβεία μέσα σε αυτό.

Αδικοπραγούντες ως μάρτυρες κατηγορίας

13.-(1) Όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατηγορούνται για οποιοδήποτε αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα δύναται, ανεξάρτητα από οτιδήποτε που περιέχεται σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, με παράκληση που υποβάλλεται με τη γραπτή συγκατάθεση Νομικού Λειτουργού, να απαιτήσει από ένα ή περισσότερα τέτοια πρόσωπα να δώσουν μαρτυρία, ως μάρτυρας ή μάρτυρες κατηγορίας και οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο το οποίο αρνείται να ορκιστεί ή να απαντήσει σε οποιαδήποτε νόμιμη ερώτηση είναι ένοχο αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού.

(2) Πρόσωπο από το οποίο απαιτείται με τον τρόπο αυτό να δώσει μαρτυρία, το οποίο κατά τη γνώμη του δικαστηρίου προβαίνει σε αληθή και πλήρη αποκάλυψη όλων των πραγμάτων αναφορικά με τα οποία εξετάζεται νόμιμα, δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό για το σκοπό αυτό υπογραμμένο από το Δικαστή που εκδικάζει το αδίκημα και το πιστοποιητικό αυτό θα αποτελεί εμπόδιο σε όλες τις νομικές διαδικασίες εναντίον του αναφορικά με όλα αυτά τα πράγματα όπως προαναφέρθηκαν.

Γενική ποινή

14. Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος βάσει του Νόμου αυτού, αναφορικά με το οποίο δεν έχει προβλεφθεί ειδική ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Δήμευση πραγμάτων που κατασχέθηκαν

15. Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή για οποιαδήποτε παράβαση του Νόμου αυτού, με την καταδίκη του αδικοπραγούντα, οτιδήποτε λαμβάνεται από οποιοδήποτε αστυνομικό, που ενεργεί βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού, το οποίο κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου χρησιμοποιήθηκε ή φάνηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ή προτίθετο να χρησιμοποιηθεί για, ή σε σχέση με, το αδίκημα για το οποίο ο αδικοπραγήσας καταδικάστηκε, κηρύσσεται από το δικαστήριο ως κατασχημένο.

Αμοιβή σε πληροφοριοδότες

16. Αμοιβή που δεν υπερβαίνει το ήμισυ του προστίμου που επιβάλλεται δύναται, κατά τη διακριτική ευχέρεια και με διαταγή του Δικαστηρίου που δικάζει το αδίκημα, να απονεμηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία έχουν δώσει πληροφορίες οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη και καταδίκη του αδικοπραγούντα.

Κανονισμοί

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδική διάταξη αναφορικά με τους όρους άδειας μηχανής “καζαντιού”

18. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 122(I)/2015
Μεταβατική διάταξη

19. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
(Άρθρο 6Α)
Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΚΑΖΑΝΤΙ”

1. ΟΝΟΜΑ: ............................................................................................................................................

2. AΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: .............................................................................................................................

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .......................................................................................................................................

.................................................................................. ΤΗΛ: .................................................................

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ: Είκοσι πέντε ευρώ (€25).

5. ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ:

(α) Η ανώτατη αξία του αναμενόμενου κέρδους/δώρου δεν πρέπει να ξεπερνά τα εξήντα ευρώ (€60).

(β) Το ανώτατο αντίτιμο για συμμετοχή στο παιχνίδι “καζαντί” δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα ευρώ (€10) για κάθε κάρτα.

(γ) Η αξία κάθε δώρου πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε αυτό.

(δ) Η αξία του αντίτιμου συμμετοχής στο παιχνίδι πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς για κάθε κατηγορία δώρου.

(ε) Το παιχνίδι “καζαντί” πρέπει να λειτουργεί σε ανοικτούς χώρους.

(στ) Το ωράριο λειτουργίας του παιχνιδιού “καζαντί” είναι από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 3.30 π.μ. της επόμενης ημέρας.

(ζ) Το παιχνίδι “καζαντί” πρέπει να είναι το γνωστό παραδοσιακό παιχνίδι και όχι οποιοδήποτε ηλεκτρονικό παιχνίδι.

(η) Πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να παίζουν “καζαντί”, εκτός αν συνοδεύονται από γονέα τους.

(θ) Τα δώρα που διατίθενται γα το παιχνίδι “καζαντί” πρέπει απαραίτητα να είναι τοποθετημένα πάνω στην παραδοσιακή κατασκευή του παιχνιδιού “καζαντί”.

(ι) Απαγορεύεται να διατίθενται ως δώρα για το παιχνίδι οποιαδήποτε ζώα, ζωντανά ή νεκρά.

(ια) Μόνο μία άδεια εκδίδεται σε κάθε πρόσωπο.

(ιβ) Η άδεια είναι προσωποπαγής και δε μεταβιβάζεται.

(ιγ) Η άδεια είναι παγκύπριας ισχύος.

(ιδ) Η άδεια πρέπει να επικολληθεί σε περίοπτη θέση πάνω στο παιχνίδι “καζαντί”.

Ημερομηνία έκδοσης                                                                         Έπαρχος

...............................                                                                       .....................................

(Σφραγίδα)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

(Άρθρο 6Α)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ “ΚΑΖΑΝΤΙ”

Έπαρχο ..................................

(Υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα καταχωρείται σε φάκελο του Επάρχου μαζί με αντίγραφο της άδειας).

Εγώ ο υπογεγραμμένος/ιδιοκτήτης/που έχω στην κατοχή μου/που έχω υπό τη φύλαξη μου* το παιχνίδι “καζαντί” που περιγράφω πιο κάτω, ζητώ άδεια παιχνιδιού “καζαντί” και δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω πιο κάτω είναι ορθά και αληθή.

1. Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία γράμματα):

.............................................................................................................................................................

2. Αριθμός ταυτότητας: ............................................................................................................................

3. Διεύθυνση αιτητή: ................................................................................................................................

........................................................................................... Τηλ.: ........................................................

4. Ημερομηνία γέννησης: .........................................................................................................................

5. Περιγραφή παιχνιδιού “καζαντί” (Να δηλωθούν λεπτομέρειες, όπως διαστάσεις, χρώμα, αριθμός καρτών κτλ.): .......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

* Διαγράψετε ό,τι δεν εφαρμόζεται.

............................................................

(Υπογραφή)

Ημερομηνία......................................                                             ............................................................