Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μαρμαροποιίας (Ρύθμιση) Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“αρχαίο μνημείο” σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο, κτίριο ή τοποθεσία η οποία κηρύσσεται ή έχει κηρυχτεί ως αρχαίο μνημείο βάσει οποιουδήποτε Νόμου που ισχύει εκάστοτε ο οποίος αφορά αρχαιότητες.

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή Αρχαιοτήτων.

Περιορισμός όσον αφορά τη χρησιμοποίηση μαρμάρου στην κατασκευή αντικειμένων

3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν κατασκευάζει οποιοδήποτε αντικείμενο για τη σύνθεση του οποίου χρησιμοποιείται μάρμαρο εκτός αν λάβει πρώτα άδεια από το Διευθυντή.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ο Διευθυντής έχει αρνηθεί να χορηγήσει άδεια δύναται, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της άρνησης αυτής, να προσφύγει στο Υπουργικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση επί του θέματος αυτού είναι τελική.

(3) Όλες οι άδειες που χορηγούνται βάσει του άρθρου αυτού εκδίδονται χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και λήγουν την 31η ημέρα Δεκεμβρίου του αμέσως επόμενου της ημερομηνίας έκδοσης έτους.

Τήρηση βιβλίου από τον κατασκευαστή

4. Πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια βάσει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού τηρεί βιβλίο κατά τον τύπο που ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει στο οποίο το πρόσωπο αυτό γράφει την ακριβή ποσότητα και τον τόπο προέλευσης όλου του αποθέματος του σε μάρμαρο και όλες τις λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο που έχει διατεθεί το μάρμαρο αυτό, και οποτεδήποτε απαιτηθεί από το Διευθυντή ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν για το σκοπό αυτό, παρουσιάζει το βιβλίο αυτό προς επιθεώρηση.

Παράνομη κατοχή μαρμάρου για το οποίο υπάρχει υποψία ότι έχει ληφθεί από αρχαίο μνημείο

5. Πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μάρμαρο για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι είναι μάρμαρο που έχει ληφθεί από αρχαίο μνημείο, εκτός αν αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι το μάρμαρο αυτό δεν έχει ληφθεί από αρχαίο μνημείο, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και οποιοδήποτε μάρμαρο αναφορικά με το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα κατάσχεται.

Αδικήματα

6. Πρόσωπο το οποίο-

(α) ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του Νόμου αυτού

(β) παραλείπει ή αμελεί να τηρεί βιβλίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου αυτού

(γ) εσκεμμένα προβαίνει σε λανθασμένη εγγραφή στο βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου αυτού ή

(δ) στην κατοχή του οποίου βρίσκεται μάρμαρο για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι σκοπεύεται να χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση του Νόμου αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε στο πρόσωπο αυτό κατάσχεται.