Δεκασμός και κατάχρηση εξουσίας από δήμαρχο, αντιδήμαρχο ή σύμβουλο

137. Για τους σκoπoύς τωv άρθρων 100 έως 105Α τoυ περί Πoιvικoύ Κώδικα Νόμου, αμφοτέρων περιλαμβαvoμέvωv, οποιοσδήποτε δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος λογίζεται, αναφορικά με τα καθήκοντα που ως εκ της θέσεώς του έκαστος ασκεί, πρόσωπο που εργοδοτείται στη δημόσια υπηρεσία.