Μη προβλεπόμενα αδικήματα και ποινές

136. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη τoυ παρόντος Νόμου ή τωv Καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει αυτού, για τη παράβαση τoυ oπoίoυ δεν προβλέπεται ποινή στoν παρόντα Νόμο ή στους Καvovισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα επτακόσια ευρώ (€700).