Διεξαγωγή ψηφοφορίας

33.-(1) Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίες αφορούν γενικά την ψηφοφορία κατά τη διάρκεια εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και ειδικά τις διευθετήσεις και τη διαδικασία πριν από την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα oπoία δεv γίνεται ρητή αναφορά στον παρόvτα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

(α) Τις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 27 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τοιχοκολλώνται σε περίοπτα μέρη εντός των δημοτικών ορίων του οικείου δήμου ή αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής,

(β) τις διατάξεις που αφορούν τους σταυρούς προτίμησης,

(γ) τις διατάξεις που αφορούν τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων, το συνολικό ύψος των οποίων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα, και

(δ) τις διατάξεις που αφορούν την προθεσμία υποβολής της έκθεσης εκλογικών εξόδων, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δεν δύναται να υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η υποχρέωση υποβολής έκθεσης εκλογικών εξόδων αφορά μόνο τους υποψηφίους για το αξίωμα του δημάρχου και του αντιδημάρχου και δεν εφαρμόζεται για τους υποψηφίους στο αξίωμα του συμβούλου.

(2)(α) Ο εκλογέας δύναται να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός υποψηφίου σημειώνοντας έναν (1) σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου της προτίμησής του, έτσι που ο ολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης να μην υπερβαίνει τον έναν (1) για κάθε τέσσερις (4) ή λιγότερους συμβούλους.

(β) Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω λογίζεται ως έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε σταυρός προτίμησης.